Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 7/2003 ze dne 15. 12. 2003

Zápis 7/2003

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 15.12.2003

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

 

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatovala splnění všech podmínek, které jsou nutné ke svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 15 ,

omluveni byli:x

neomluveni byli: x

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

 

  1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 6/03

 

  1. Návrh na schválení rozpočtu města Milovice na rok 2004

 

  1. Návrh termínů jednání Zastupitelstva města a Rady města na I. pololetí r. 2004

 

  1. OZV č. 4/2003- o místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem

 

  1. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2003 Zastupitelstva města

 

  1. Návrh na podání žádosti o převod pozemku p.č. 1776/64 ve vlastnictví společnosti PRIVUM ČR do majetku města Milovice a jeho přijmutí jako daru

 

  1. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 745/3 ul. Třešňová Milovice

 

  1. Návrh na odvolání a jmenování člena finančního výboru a návrh na odvolání a jmenování předsedy finančního výboru

 

 1. Různé, diskuse, závěr

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen : Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček, Miroslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

 

 

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325/ 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 7/03, konaného dne 15.12.2003 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

 

 

I.Schválilo:

 

  1. program jednání Zastupitelstva města

 

  1. termíny jednáni Rady a Zastupitelstva města na I. pololetí roku 2004

 

  1. Obecně závaznou vyhlášku města Milovice č. 4/2003, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2002

 

  1. podání žádosti o převod pozemku p.č. 1776/64 ve vlastnictví společnosti PRIVUM ČR do majetku města Milovice a jeho přijmutí jako daru

 

  1. odkoupení pozemku p.č. 745/3 v ul. Třešňová, Milovice k zajištění přístupu k budoucím parcelám v této lokalitě od pana Ing. Pavla Bohuslava, Železný Brod za cenu 50,-Kč/m2 (jak bylo přislíbeno RM ze dne 28.8.2000)

 

  1. rozpočtové opatření č. 6/2003

 

 1. rozpočet města Milovice na rok 2004 s těmito úpravami:

   -navýšení položky 3429/5229 Dotace neziskových zájmovým      organizacím v oblasti kultury a sportu +100tis.Kč

-zavedení položky 3319/5169 Ostatní záležitosti kultury-Oslavy 100výročí VVP-700tis.Kč

- ponížení položky 3639/6121 Územní rozvoj-investiční rezerva –800tis.Kč

-0000/1337 Poplatek za komunální odpad – 35tis.Kč

-4319/5192 Soci.péče-protidrogová prevence,pomoc st. občanům-35tis.Kč

h) vyplacení odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města a členům výborů Zastupitelstva města za rok 2003

 

II. Neschválilo:

 

  1. odvolání členky finančního výboru slečny Veroniky Smetanové

 

 1. protinávrh zastupitele Ing. Josefa Matouše o nevyplácení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města a členům výborů Zastupitelstva města

 

 

 

 

III. Vzalo na vědomí:

 

  1. rezignaci Mgr. Martina Brabce na funkci předsedy a člena finančního výboru k 31.12.2003

 

 1. rozpočtové opatření č. 5/2003 schválené Radou města dne 19.11.2003

 

 

IV. Jmenovalo:

 

  1. nového předsedu finančního výboru s účinností od 1.1.2004 pana Josefa Hlaváčka, Družstevní 94, Milovice

 

 1. nového předsedu kontrolního výboru s účinností od 1.1.2004 Mgr. Bernarda Irategeku, Dukelská 312, Milovice

V. Odvolalo:

 

 1. předsedu kontrolního výboru s účinností k 31.12.2003 pana Josefa Hlaváčka, Družstevní 94, Milovice

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 16.12.2003

 

Miroslava Dlouhá Milan Kraus

místostarostka starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu zasedání ZM č. 7/03 konaného dne 15.12.2003

 

 

  1. Kontrola plnění usnesení

O tomto bodu informoval tajemník MěÚ a konstatoval, že všechny body z minulého zasedání ZM č. 6/03 byly splněny

 

  1. Návrh na schválení rozpočtu města Milovice na rok 2004

Návrh rozpočtu města na rok 2004 zpracoval předseda finančního výboru Mgr. Martin Brabec za pomoci konzultace účetní MěÚ – p. Marcelou Pokornou dle doručených návrhů . Návrh rozpočtu města na rok 2004 byl také projednán na neveřejném zasedání ZM dne 27.11.2003.

Pan starosta vyzval zastupitele, aby vznesli své připomínky k předloženému návrhu.

Ing. Václav Dula podal návrh na posílení položky dotace pro neziskové organizace o 100tis. Kč. Jako důvod uvedl, že v příštím roce lze předpokládat vznik dalších neziskových organizací (sport, kultura)

Mgr. Martin Brabec na toto reagoval a připomněl zastupitelům, že položka dotace pro neziskové organizace byla v roce 2003 posílena ze 150tis.Kč v roce 2002 na 500tis.Kč a navyšování této částky by se nemělo stát pravidlem

Pan starosta nechal hlasovat o připomínce Ing. Václava Duly- navýšit položku 3429/5229 dotace neziskových zájmovým organizacím v oblasti kultury a sportu o 100tis.Kč z pol. 3639/6121 územní rozvoj – investiční rezerva

Pro12 proti 2 zdržel se 1

Návrh byl schválen

Dále připomínkoval Mgr. Martin Brabec vyčlenění částky na akci 100 výročí založení vojenského výcvikového prostoru Mladá do rozpočtu

Pan starosta dal tedy hlasovat o ponížení položky rozpočtu 3639/6121 Územní rozvoj-investiční rezerva o 800 tis. Kč a zavedení položky 3319/5169Ostatní záležitosti kultury – Oslavy 100. Výročí VVP Mladá: 700tis.Kč

Pro 14 zdržel se 1

Návrh byl schválen

Další návrh na ponížení položky rozpočtu města 0000/1337 Poplatek za komunální odpad –35tis.Kč a položky 4319/5192 Sociální péče-protidrogová prevence, pomoc st. občanům – 35tis.Kč vznesl tajemník MěÚ a to na základě schválené OZV č. 4/2003 o nakládání s komunálním odpadem, kde je ve čl. 3 Snížení poplatku uvedeno snížení poplatku za komunální odpad pro rok 2004 občanům kteří dovrší nejpozději 31.12. r. 2004 71 let.

O tomto návrhu dal pan starosta opět hlasovat

Pro 15

Návrh byl schválen

 

 

 

Návrh rozpočtu byl s výše uvedenými úpravami takto schválen

 

 

 

 

  1. Návrh termínů jednání Zastupitelstva města a Rady města na I. pol. roku 2004

Tajemník MěÚ předložil zastupitelům předpokládané termíny jednání Zastupitelstva města a Rady města na I. pololetí roku 2004.

Ze strany zastupitelů nebylo k těmto termínům připomínek, proto nechal pan starosta hlasovat.

Pro 14 ( Mgr. M. Brabec nehlasoval, neboť byl omluven předem a na jednání ZM přišel v 18.30h)

Návrh termínů pro I. pol. roku 2004 ZM by schválen

 

  1. OZV č. 4/2003 o místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem

Vyhláška města Milovice č. 4/2003 byla zpracována tajemníkem MěÚ, který podal i vysvětlení k výpočtu poplatku pro rok 2004.

Cena vychází ze dvou složek – z ceny za tříděný a za netříděný odpad. Dále informoval o tom, že by změna OZV o místním poplatku nebyla nutná, ale s důvodů avizované změny sazby DPH v této oblasti se patrně promítne do ceny a tím, by nemusela stávající částka pokrýt náklady za nakládání s  komunálním odpadem. Cena na rok 2004 byla tedy stanovena na 444,-Kč/osoba/rok.

Dále pan tajemník informoval zastupitele , že radní města na svém zasedání č. 44/03 ze dne 15.12.2003 doporučili zastupitelstvu, místo vyplácení finanční částky v hotovosti občanům starším 71ti let, poskytnutí slevy na odpady ve výši 200.-Kč/osoba/rok.

Zastupitelé města neměli připomínek , proto dal pan starosta o návrhu OZV č. 4/2003 hlasovat

Pro 13, zdržel se 1,( Mgr. M. Brabec nehlasoval, neboť byl omluven předem a na jednání ZM přišel v 18.30h)

Návrh vyhlášky byl schválen

 

 

 

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2003 Zastupitelstva města

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2003 byl zpracován předsedou finančního výboru Mgr. Martinem Brabcem , který uvedl, že návrh byl iniciován žádostí OS Maminky dětem o nákup akumulačních kamen v ceně cca 90tis. do mateřského centra, který byl schválen Radou města s tím, že kamna zůstanou v majetku města a OS budou bezplatně zapůjčeny.

Na základě nových předložených informací OS Maminky dětem byl předložen protinávrh takto:

 

  1. částku 60tis.Kč na repasovaná kamna pro OS Maminky dětem přesunout z položky 2212/5171 Silnice –opravy a udržování do položky 6171/5337 Místní správa – DHIM

 

 1. zbývajících 30tis.Kč z původního návrhu přesunout z položky 2212/5171 Silnice – opravy a udržování do položky 2229/5171 Ostatní záležitosti v silniční dopravě- dopravní značení

O této úpravě rozpočtového opatření č. 6/2003 ZM nechal pan starosta hlasovat

Pro 13 zdrželi se 2

Návrh rozpočtového opatření byl po těchto úpravách schválen

 

 

 

 

 

6) Návrh na podání žádosti o převod pozemku p.č. 1776/64 ve vlastnictví společnosti Privum ČR do majetku města Milovice a jeho přijetí jako daru

O důvodu požádání o převod tohoto pozemku informoval zastupitele pan starosta, uvedl, že tento pozemek se nachází v okolí Italského hřbitova, který byl městem bezplatně propůjčen na dobu 99 let Italské republice.

Dále uvedl, že by bylo vhodné , aby město Milovice mělo ve svém majetku i okolní pozemek, zejména k zajištění přístupu k Italskému hřbitovu a v budoucnu i výstavbě domku pro správce hřbitova jak plánují zástupci italské republiky.

O bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku nechal pan starosta hlasovat

Pro 14 ,( Mgr. M. Brabec nehlasoval, neboť byl omluven předem a na jednání ZM přišel v 18.30h)

 

 

  1. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 745/3 ul. Třešňová, Milovice

O důvodu odkoupení pozemku městem Milovice informoval zastupitele pan starosta. Uvedl, že celý návrh je iniciován potencionálními majiteli stavebních parcel na rodinné domky v této lokalitě a odkoupením části tohoto pozemku by došlo k prodloužení ul. Třešňová a tím i zajištění přístupu k budoucím parcelám. Dále podal zprávu, že o odkoupení rozhodla již RM svým usnesením dne 28.8.2000 za cenu 50,-Kč/m2, zároveň však konstatovala, že Územní plán města Milovice té době výstavbu RD neumožňoval. Po změně č.1 ÚP schválené dne 1.9.2003, která výstavbu RD v této lokalitě umožňuje, byla předložena zastavovací studie budoucích parcel a opakovaně požádáno o odkoupení části pozemku, kterou RM usnesením č. 39/03 ze dne 10.11.2003 odsouhlasila a doporučila ZM ke schválení.

Pan starosta nechal hlasovat

Pro 14 zdržel se 1

Odkoupení pozemku městem bylo schváleno

 

  1. Návrh na odvolání a jmenování předsedy a člena finančního výboru

Předseda finančního výboru Mgr. Martin Brabec předložil svou rezignaci na funkci předsedy a člena finančního výboru ke dni 31.12.2003 a tuto vzali zastupitelé na vědomí.

Zároveň navrhl Mgr. M. Brabec odvolání člena finančního výboru slečny Veroniky Smetanové a to z důvodu její dlouhodobé neúčasti na jednáních finančního výboru. Pan starosta konstatoval, že tímto by byl počet členů finančního výboru sudý, což je v rozporu se zákonem o obcích, kde je uvedeno, že počet členů výborů musí být lichý. Pan starosta dále uvedl, že odvolání slečny Veroniky Smetanové bude na zvážení nového předsedy finančního výboru.

O neodvolání slečny Smetanové nechal pan starosta hlasovat

Pro 15

Poté navrhl pan starosta jmenování předsedou finančního výboru pana Josefa Hlaváčka od 1.1.2004 a zároveň jeho odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru k 31.12.2003.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 14 zdržel se 1

Předsedou finančního výboru byl tedy jmenován ZM pan Josef Hlaváček s účinností od 1.1.2004

Dále pan starosta navrhl nového předsedu kontrolního výboru Ing. Václava Dulu, k tomuto návrhu podal protinávrh pan Miloslav Müller a navrhl Mgr. Bernarda Irategeku.

 

O protinávrhu tzn.jmenovat předsedou kontrolního výboru Mgr. Bernarda Irategeku dal pan starosta hlasovat

Pro 8 proti 5 zdrželi se 2

Předsedou kontrolního výboru byl tedy jmenován Mgr. Bernard Irategeka s účinností od 1.1.2004

 

 1. Různé, diskuse, závěr

Návrh na vyplacení odměny neuvolněným členům ZM a výborů ZM

Tento návrh byl předložen předsedou finančního výboru Mgr. Martinem Brabcem na vyplacení odměny za rok 2003. Pan magistr uvedl, že důvodem odměny je především motivace k aktivní účasti na jednáních ZM.

Pan Miroslav Červinka namítl, že v návrhu na vyplácení odměn nikde nezaznamenal návrh odměn pro členy komisí. Mgr. M. Brabec podal vysvětlení, že návrh na vyplácení odměn členům komisí je v kompetenci Rady města a nikoliv Zastupitelstva města

Protinávrh podal Ing. Josef Matouš, navrhl nevyplácet neuvolněným členům ZM a členům výborů žádné odměny.

Pan starosta nechal o protinávrhu hlasovat

Pro 6, proti 8 zdržel se 1

Protinávrh nebyl schválen

Dále nechal pan starosta hlasovat o původním návrhu Mgr. M. Brabce o vyplacení odměny neuvolněným členům ZM a členům výborů ZM za rok 2003

Pro 9 proti 6

Vyplácení odměn bylo schváleno

Rozpočtové opatření č. 5/2003

Podnětem rozpočtového opatření č. 5/03 byla žádost Římskokatolické církve o poskytnutí částky ve výši 20tis. Kč na opravu krovu kostela Svaté Kateřiny v Milovicích. Částka 20tis.Kč byla přesunuta z položky 2212/5171 – Silnice opravy a udržování do položky 3322/5223 Obnova kult. Památek- neinv. Příspěvek na opravu kostela

Toto rozpočtové opatření bylo schváleno Radou města dne 19.11.2003 a ZM jej vzalo na vědomí.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Matouš

Ing. Pavel Komenda

 

V Milovicích dne 17.12.2003

 

 

 

 

Zapsal: Zpracoval:

Boris Csillagi Milan Kraus

Tajemník MěÚ Starosta města