Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 7/2002 z dne 2. 12. 2002

Zápis č. 7/02

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 2.12.2002
od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích
Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města pan Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné ke svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města
bylo přítomno : 14 ,
omluveni byli: MUDr. Oxana Turčeňuková
neomluveni byli: -------
tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

Na začátku jednání složí slib nový člen Zastupitelstva města
1.Kontrola plnění usnesení ZM č. 6/02
2. Návrh OZV č. 3/02 kterou se mění OZV č. 4/01 o místním poplatku za nakládání s odpady
3. Návrh na jmenování nových členů výboru finančního a kontrolního
4. Návrh na pronájem nemovitosti ”Ve Skále”
5. Návrh na jmenování nového zástupce města (místopředsedy) do bytového družstva Mladá a iniciování svolání členské schůze
Doplnění programu:
6.Návrh na Revokaci usnesení ZM č. 4/02 IV.bod i) ze dne 10.6.2002
7. Návrh na zřízení místní lidové knihovny v Benátecké Vrutici jako organizační složky města Milovice
8. Rozpočtové provizorium na rok 2003
9. Prodej garáže č. 1 p.č. 738/1
10. Různé , diskuse, závěr

Zapisovatelem zasedání byl určen : Ing. Boris Csillagi
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Komenda, Ing. Josef Matouš
Do návrhové komise byl určen: Miloslav Müller, Ing. Václav Dula
Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček
Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

 

 

 

 

Město MILOVICE
ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

č. 7/2002

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 2.12. v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

___________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

1. Schválilo:
1. program jednání včetně rozšíření
2. plnění usnesení Zastupitelstva města č. 6/2002
3. prodej pozemku p.č. 189/9 a 1/6 p.č. 189/6 manželům H. a P. Števovým, Na Vysoké mezi 258, Lysá n/L včetně poplatků spojených s převodem nemovitosti
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů
5. odvolání členů finančního a kontrolního výboru
6. jmenování nových členů :
finančního výboru: Miroslav Červinka ml., Helena Machková, Veronika Smetanová, Leoš Stehlík, Mgr. Martin Brabec a předsedou výboru Mgr. Martina Brabce
kontrolního výboru: Mgr. Bernard Irategeka, Josef Hlaváček, Vladislav Suchánek, Helena Machková, Jitka Kavková, Zora Janů, Richard Vavrda a předsedou výboru Josefa Hlaváčka
7. další jednání ve věci pronájmu objektu “Ve Skále” s občanským sdružením “Přátelé města Milovice”
8. novým zástupcem Města Milovice v bytovém družstvu “Mladá” (místopředseda družstva) pana Milana Krause - starostu města
9. zřízení Místní lidové knihovny Benátecká Vrutice jako organizační složky Města
10. zřizovací listinu Místní lidové knihovny Benátecká Vrutice
11. rozpočtové provizorium pro hospodaření města Milovice do doby schválení rozpočtu na rok 2003 ve výši 1/12 provozních rozpočtových prostředků schválených pro rok 2002
12. prodej garáže č.1, p.č. 738/1, ulice Smetanova Viktoru Chalupnikovi, Dukelská 364, Milovice za cenu 62 tis. Kč a úhradu veškerých poplatků spojených s převodem nemovitosti
 
1. Neschválilo:
1. revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 4/02 IV. bod i) ze dne 10.6.2002
 
1. Uložilo:
1. provést úpravy v návrhu smlouvy o nájmu nemovitosti “Ve skále” takto:
specifikovat nemovitost výměrou a číslem popisným
upravit kompenzace v případě předčasného ukončení smluvního vztahu
uzavřít smlouvu pouze s jedním subjektem
smluvně ošetřit otázku podnájmu předchozím souhlasem pronajímatele (města)
1. tajemníkovi Městského úřadu zajistit doručování usnesení Rady města členům Zastupitelstva mezi jednotlivými jednáními Zastupitelstva města
2. Radě města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem areálu “Ve skále” v souladu s bodem III. a) tohoto usnesení
3. tajemníkovi Městského úřadu zajistit předkládání materiálů pro jednání Zastupitelstva města v termínech daných Jednacím řádem ZM

1. Vzalo na vědomí:
1. složení slibu nového člena Zastupitelstva města Ing. Jiřího Hlaváčka
2. návrh člena ZM Mgr. Martina Brabce na úpravu webových stránek města Milovice
3. návrh člena ZM Mgr. Martina Brabce na aktivní působení s cílem motivovat občany při přihlašování se k trvalému pobytu v našem městě

 

 

 

 

V Milovicích dne 5.12.2002

 

 

Milan Kraus                                                                        Miroslava Dlouhá

starosta města                                                                     místostarostka města