Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 6/2006 ze dne 18.12.2006

Zápis 6/2006

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města č. 6/2006 , konaného  v pondělí  dne 18.12.2006

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno:  14      členů zastupitelstva města

omluveni byli:  Petr Kotvas

neomluveni byli:  xxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

1) Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/2006 ze dne 9.10.2006

2)Návrh na udělení výjimky  pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt

3) Návrh na přednostní přidělení nájemního bytu o velikosti 1+1

4) Návrh na změnu pravidel pro zařazování do seznamu žadatelů o nájemní byt

5) Návrh na revokaci usnesení ZM č. 109/2005 ze dne 19.12.2005 a usnesení  ZM č. 64/06 ze dne 9.10.2006

6) Návrh příspěvkové organizace města  Základní škola a Mateřská škola, Školská 112, Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu

7) Návrh na jmenování členů finančního výboru a členů kontrolního výboru ZM

8) Návrh na stanovení výše měsíční odměny předsedům výborů zastupitelstva   města, předsedům komisí Rady města a neuvolněným členům RM

9) Návrh  OZV č. 5/2006, o poplatku za komunální odpad

10) Návrh  OZV č. 6/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

11) Návrh rozpočtu města na rok 2007

12) Různé , diskuse, závěr

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :  Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová,

Ověřovatelé zápisu:Miroslava Dlouhá, Ing. Josef Matouš

Do návrhové komise byl určen: Bc. Richard Vavrda, Mgr. Bernard Irategeka, JUDr. Ivana Weigandová

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                 

 

 

 

Město MILOVICE

ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz

Sekretariát, ul.5.května 71

tel.a fax:325577203,325577403, email:meu@mesto-milovice.cz

                       

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 6/2006, konaného v pondělí  dne 18.12.2006 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

81. schválilo program jednání ZM č. 6/2006

82. vzalo na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení  ZM č. 5/2006 ze dne 9.10.2006 a uložilo tajemníkovi MěÚ zpracovat a předložit na nejbližším příštím jednání ZM, návrh vnitřního předpisu pro provoz služebních automobilů

83.schválilo udělení výjimky z pravidel pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt pro slečnu Beátu Farkašovou, t.č. Dětský domov Nymburk, Palackého 515, Nymburk-výchovná skupina Topolová 595, Milovice-Mladá

84. schválilo udělení výjimky  z pravidel pro zařazování do seznamu žadatelů o nájemní byt pro pana Milana Bikara t.č. Dětský domov Nymburk, Palackého 515, Nymburk-výchovná skupina Topolová 595, Milovice-Mladá

85.schválilo přednostní přidělení nájemního bytu č. 35 ul. Armádní č.p. 500, Milovice-Mladá o velikosti 1+1 paní Vilmě Herákové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců. Výše nájemného bude činit 35,51Kč/m2 (výše nájemného od 1.1.2007) a kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Do nájemní smlouvy bude zakomponováno výhradní právo pronajímatele:“pronajímatel je oprávněn v případě neplacení nájemného, déle než dva měsíce, vyklidit byt, vyměnit zámky u dveří a vyklizené věci uložit na označené místo. Nájemce s tímto postupem výslovně souhlasí“

86.schválilo doplnění podmínek pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt a to v bodě č. 5 takto-podmínka trvalého pobytu musí být zachována po celou dobu existence zápisu v seznamu žadatelů (t.z. trvalý pobyt nesmí být přerušen) i při zaslání výzvy k převzetí bytu a vlastního předání uvolněného bytu

87.revokuje své usnesení č. 64 ze dne 9.10.2006  a č. 109/2005 ze dne 19.12.2005 a nové usnesení ZM zní takto: ZM schválilo prodej pozemků v katastrálním území Milovice nad Labem a to: částí pozemku parc.č. 158-díl „a“ o výměře 3m2, díl „b“ o výměře 3m2, díl „c“ o výměře menší než 0,5m2, částí pozemku parc.č. 173/2-díl „f“ o výměře 23m2, díl „g“ o výměře 23m2, díl „h“ o výměře 20m2, díl „i“ o výměře 17m2, díl „j“ o výměře 13m2, díl „d1“ o výměře 7m2, pozemku parc.č. 173/6 o výměře 6m2, částí pozemku parc.č. 159/1-díl „r“ o výměře 1m2, díl „t“ o výměře 2m2, díl „v“ o výměře 2m2, díl „x“ o výměře 3m2, díl „z“ o výměře 1m2, pozemku parc.č. 172/4 o výměře 46m2 (dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Karlem Šárovcem  pod č. 684-54/2006, ověřeným Ing. Liborem Mackem dne 25.5.2006 pod č. 107/2006 a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk dne 29.5.2006 pod č. 422/2006) společnosti JSK servis, s.r.o., Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, IČ 27400735 za cenu 90,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemků tj. zpracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti

88.schválila návrh příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola, Školská 112, Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami dle návrhu předloženého ředitelem této příspěvkové organizace

89.jmenuje s účinností od 19.12.2006, v souladu s § 117 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění:

členy finančního výboru ZM: Bc. Aleš Smeták, Braniborská 562, Milovice-Mladá, Jiří Nekovář, Spojovací 559, Milovice-Mladá, Miroslav Červinka ml., 5.května 25, Milovice, Mgr. Bernard Irategeka, Dukelská 312, Milovice

a

členy kontrolního výboru ZM: Petr Filipec, Mírová 472, Milovice, Jan Carva, Braniborská 562, Milovice-Mladá, Miloslav Müller, 5.května 96, Milovice, Mgr. Jana Midrlová, Topolová 913, Milovice-Mladá

90.schválilo výši měsíční odměny předsedům výborů zastupitelstva města, předsedům komisí rady města, neuvolněným zastupitelům města a neuvolněným členům rady města takto:

neuvolnění členové rady města: 1.400.-Kč, předsedové výborů zastupitelstva města a komisí rady města , kteří jsou členy zastupitelstva města: 1.000,-, členové výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří jsou členy zastupitelstva města : 700,-Kč a členové zastupitelstva města, kteří nevykonávají jinou funkci: 500,-Kč.

91.schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006 o poplatku za komunální odpad v příloze č. 2. touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2007 na jednoho poplatníka v částce 516,-Kč.

92.schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

93.schválila rozpočet města Milovice na rok 2007

94.vzalo na vědomí termíny jednání Rady města a Zastupitelstva města na I. pololetí r. 2007

95.uložilo předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva města vypracovat jednací řád kontrolního výboru ZM a předsedovi finančního výboru města vypracovat jednací řád finančního výboru ZM a zároveň uložila předsedovi kontrolního a předsedovi finančního výboru ZM  zpracovat návrhy činností výborů na rok 2007. Návrhy činností a jednací řády budou předloženy  na nejbližší veřejné jednání ZM

96. uložilo vedoucímu oddělení správy majetku města vyhotovit a zajistit distribuci „letáku“ pro obyvatele našeho města s informací o termínech svozů komunálního odpadu v roce 2007

97.vzalo na vědomí jmenování starosty města pana Milana Krause členem představenstva společnosti Středočeská rozvojová-Mladá, a.s.

98. vzalo na vědomí náměty a připomínky občanů a členů zastupitelstva v diskuzi

99. uložilo Radě města zajistit vypracování projektových dokumentací na akce: rekonstrukce nové Radnice (náměstí 30.června č.p. 508), vybudování kanalizace v části Benátecká Vrutice, kompletní revitalizace lokality sídliště „Balonka“(tzn.výsadba zeleně, rekonstrukce chodníků, komunikací,vybudování dešťových vpustí, vybudování parkovacích stání a stání na kontejnery na komunální odpad).

100. uložilo vedoucímu oddělení správy majetku města zajistit vypsání zadávacích  řízení na tyto investiční akce:

- výměna oken  budovy č.p. 112 příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola, ul. Školská 112, Milovice

- izolace proti vlhkosti suterénu budovy  příspěvkové organizace města Mateřská škola „U Broučků“, ul. Dukelská 320, Milovice

 

 

 

 

V Milovicích dne 19.12.2006

 

 

 Miroslava Dlouhá                 Milan Kraus

místostarostka                        starosta

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 6/2005 ze dne 18.12.2006

 

1) Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2005 ze dne 31.7.2006

 Zpráva o kontrole plnění předchozích usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Miloslav Müller se dotázal na jediný nesplněný bod minulého jednání, proč nebyl předložen vnitřní předpis pro provoz služebních automobilů. Tajemník MěÚ odpověděl, že minulým usnesením ZM nebyl určen termín předložení. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení ZM č. 5/2006 ze dne 9.10.2006 a uložilo tajemníkovi MěÚ zpracovat, do nejbližšího příštího jednání ZM, návrh tohoto vnitřního předpisu.

 

2) Návrh na udělení výjimky pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt

K tomuto bodu jednání přednesla důvodovou zprávu místostarostka města paní Miroslava Dlouhá. Uvedla, že na základě žádosti slečny Beáty Farkašové a pana Milana Bikara – oba t.č. bytem Dětský domov Nymburk, Palackého 515, Nymburk-výchovná skupina Topolová 595, Milovice-Mladá, byl na jednání Rady města předložen návrh na udělení výjimky z pravidel pro zařazování do seznamu žadatelů o nájemní byt. Slečna Farkašová ani pan Bikar nesplňují podmínku nutnou pro zařazení do tohoto seznamu tj. nemají 2 roky trvalý pobyt na území města.

Oba dva žadatelé budou po ukončení studia od 7/2007 užívat byt „ na půl cesty“ v ul. Topolová, Milovice-Mladá. Protože se zde nemohou přihlásit k trvalému pobytu a tento byt nemohou užívat déle než 3 roky, je na jednání ZM předkládán návrh na udělení výjimky z pravidel pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt z důvodu nesplnění podmínky trvalého pobytu na území města.

 

Pan starosta nechal hlasovat o udělení výjimky z pravidel pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt pro slečnu Beátu Farkašovou a pana Milana Bikara t.č. bytem Dětský domov Nymburk, Palackého 515, Nymburk-výchovná skupina Topolová 595, Milovice-Mladá

Pro 13

Návrh byl schválen

 

3) Návrh na přednostní přidělení nájemního bytu o velikosti 1+1

K tomuto bodu jednání přednesla důvodovou zprávu místostarostka města paní Miroslava Dlouhá.  Důvod návrhu popsala takto: na základě vyjádření sociální a zdravotní komise a usnesení RM je na jednání ZM předkládán návrh na přednostní přidělení nájemního bytu pro paní Vilmu Herákovou, bytem 5.května 71, Milovice (MěÚ).

            Žádost byla předložena k projednání  Sociální a zdravotní komisí, která doporučila předností přidělení nájemního bytu o velikosti  1+1 v č.p. 500 č.b. 35 ul. Armádní, Milovice-Mladá. Tento návrh byl znovu přeložen na jednání RM, která svým usnesením č. 418/2006 ze dne 27.11.2006 žádost schválila.

            Přidělením nájemního bytu o velikosti 1+1 bude vyřešena tíživá bytová a životní situace paní Herákové a jejího dítěte. V současné době bydlí paní Heráková na ubytovně a podmínky zde nejsou vhodné pro výchovu dítěte, neboť je zde společné sociální zařízení a kuchyň.

Připomněla, že již v minulosti ZM schválilo přednostní přidělení nájemního bytu . Při přednostním přidělení budoucí nájemce musel na účet města složit kauci ve výši trojnásobku výše nájemného a záloh na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu tj. cca 7.500,-Kč a byly uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce. Poté podle zjištění, jak jsou nájemci platby schopní, další smlouva na dobu určitou 1 roku.

JUDr. Ivana Weigandová navrhla , aby do nájemní smlouvy byla zapracováno: „pronajímatel je oprávněn v případě neplacení nájemného déle než dva měsíce, vyklidit byt, vyměnit zámky u dveří a vyklizené věci uložit na označené místo. Nájemce s tímto postupem výslovně souhlasí“

Pan starosta nechal hlasovat o přednostním přidělení nájemního bytu č. 35 ul. Armádní č.p. 500, Milovice-Mladá o velikosti 1+1 paní Vilmě Herákové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců. Výše nájemného bude činit 35,51Kč/m2 (výše nájemného od 1.1.2007) a kauce trojnásobek výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu včetně zapracování návrhu JUDr. Weigandové do nájemní smlouvy jak výše uvedeno.

Pro 13

Návrh byl schválen

 

4)Návrh na změnu pravidel pro zařazování do seznamu žadatelů o nájemní byt

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Uvedl, že na základě množících se žádostí o zveřejnění seznamu žadatelů o nájemní byt a také různých dotazů týkající se sdělení zda je žádost daného dotazovatele zařazena na správném místě v seznamu žadatelů o nájemní byt tj. zda není posunuta směrem dolů v daném seznamu žadatelů o nájemní byt.

            Na základě výše uvedeného, bylo oddělením evidence obyvatel pořádáno o spolupráci při zjištění , zda může být jmenný seznam zveřejněn. Dle písemného sdělení Úřadu na ochranu osobních údajů nelze bez písemného souhlasu všech žadatelů tento seznam zveřejnit. Protože seznam obsahuje údaje, které nemohou být zveřejněny , mohlo kontrolu vedení žádostí o byt provést pouze oddělení evidence obyvatel.

            Kontrolou bylo zjištěno, že seznam je veden dle přiložených žádostí a dle data schválení. Dále byly doporučeny některé změny v systému evidence žádostí a doplnění podmínek pro zařazení a setrvání žádostí v tomto seznamu.

Pan starosta nechal hlasovat o doplnění podmínek pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt a to v bodě č. 5 takto:“ podmínka trvalého pobytu musí být zachována po celou dobu existence zápisu v seznamu žadatelů (t.z. trvalý pobyt nesmí být přerušen) i při zaslání výzvy k převzetí bytu a vlastního předání uvolněného bytu.

Pro 13

Návrh byl schválen

 

5) Návrh na revokaci usnesení ZM č. 109/2005 ze dne 19.12.2005 a usnesení ZM č. 64/2006 ze dne 9.10.2006

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Uvedl, že v souvislosti se zhotovením kupní smlouvy bylo právním zástupcem města JUDr. V. Řezníčkovou doporučeno, změnit kupujícího, místo pana Stanislava Kříže, bude kupujícím společnost JSK servis, s.r.o. Jízdecká 110, Nymburk, které je pan Stanislav Kříž jednatelem. RM svým usnesením č. 448/2006 ze dne 4.12.2006 navrhla ZM revokaci usnesení ZM č. 109/2005 ze dne 19.12.2005 a usnesení ZM č. 64/2006 ze dne 9.10.2006 z důvodu změny subjektu.

Pan starosta nechal hlasovat o revokaci usnesení ZM č. 64 ze dne 9.10.2006, přičemž nové usnesení bude znít takto: ZM schválilo prodej pozemků v katastrálním území Milovice nad Labem a to: částí pozemku parc.č. 158-díl „a“ o výměře 3m2, díl „b“ o výměře 3m2, díl „c“ o výměře menší než 0,5m2, částí pozemku parc.č. 173/2-díl „f“ o výměře 23m2, díl „g“ o výměře 23m2, díl „h“ o výměře 20m2, díl „i“ o výměře 17m2, díl „J“ o výměře 13m2, díl „d1“ o výměře 7m2, pozemku parc.č. 173/6 o výměře 6m2, částí pozemku parc.č. 159/1-díl „r“ o výměře 1m2, díl „t“ o výměře 2m2, díl „v“ o výměře 2m2, díl „x“ o výměře 3m2, díl „Z“ o výměře 1m2, pozemku parc.č. 172/4 o výměře 46m2 (dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Karlem  Šárovcem   pod č. 684-54/2006, ověřeným Ing. Liborem Mackem dne 25.5.2006 pod č. 107/2006 a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk dne 29.5.2006 pod č. 422/2006) společnosti JSK servis, s.r.o., Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, IČ 27400735 za cenu 90,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemků tj. zpracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti

 

Pro 13

Návrh byl schválen

 

Na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel pan Ondřej Matouš

 

6)Návrh příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola, Školská 112, Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávy předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček, který uvedl, že na základě provedeného auditu  a následného doporučení   navrhuje ředitel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ,Školská 112, Milovice přesunutí částky ve výši 900.tis.Kč do  fondu reprodukce investičního majetku z důvodu pánované rekonstrukce školního hřiště.

O tomto návrhu převodu finančních prostředků nechal pan starosta hlasovat.

Pro 14

Návrh byl schválen

 

7) Návrh na jmenování členů finančního výboru a členů kontrolního výboru ZM

 K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu pan starosta. Připomněl zastupitelům, že dle  § 117 čl. 2) zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, „zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor“. Dle článku 4) výše zmíněného paragrafu a zákona je předsedou výboru vždy člen zastupitelstva obce (  bylo již splněno jmenováním předsedů na ustavujícím zasedání ZM dne 1.11.2006, kdy byl předsedou finančního výboru jmenován pan Josef Hlaváček a předsedou kontrolního výboru Bc. Richard Vavrda). Dále uvedl, že dle § 118 zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění je počet členů výboru vždy lichý, výbor se schází dle potřeby a z jednání se vyhotovuje písemný zápis, který podepisuje předseda výboru.

Dne 9.11.2006 byli osloveni zástupci jednotlivých volebních stran, aby delegovali členy do těchto výborů zastupitelstva města. Delegováni byli:

Do finančního výboru: Bc. Aleš Smeták, Braniborská 562, Milovice-Mladá- ODS,

  Jiří Nekovář, Spojovací 559, Milovice-Mladá- SNK Evropští demokraté, Miroslav Červinka, ml., 5.května 25, Milovice- ČSSD, Mgr. Bernard Irategeka, Dukelská 312, Milovice-Volba pro město Milovice (již jmenovaný předseda Josef Hlaváček)

Starosta města nechal hlasovat o jmenování výše uvedených členů do finančního výboru zastupitelstva města v souladu s § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 19.12.2006

Pro 3, zdržel se 1

Návrh byl schválen

Do kontrolního výboru: Petr Filipec, Mírová 472, Milovice-ODS, Jan Carva, Braniborská 562, Milovice-Mladá-Křesťanská a demokratická unie, Miloslav Müller, 5.května 96, Milovice- ČSSD, Mgr. Jana Midrlová , Topolová 913, Milovice-Mladá-Volba pro město Milovice (již jmenovaný předseda Bc. Richard Vavrda)

Starosta města nechal hlasovat o jmenování výše uvedených členů do  kontrolního výboru zastupitelstva města v souladu s § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 19.12.2006

Pro 14

Návrh byl schválen

 

8)Návrh na stanovení výše měsíční odměny předsedům výboru zastupitelstva města, předsedům komisí Rady města a neuvolněným členům RM

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu tajemník MěÚ. Uvedl, že v souladu s § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění byla neuvolněným členům zastupitelstva města-členům rady města, předsedům výborů a komisí poskytována měsíční odměna ve výši 500,-Kč. Podle zmíněného zákonného zmocnění je tato odměna nenároková a dle velikosti obce- města je v případě Milovic možné tuto odměnu členům rady poskytnout až do částky 1430,-Kč a příplatek 210,-Kč. Ostatním členům zastupitelstva je možné poskytnout odměnu do 340,-Kč, předsedům výborů a komisí 1.130,-Kč a členům výborů a komisí 960,-Kč. Uvedl, že podle zkušenosti z předchozích období předpokládá , že tak, jak bude upravena výše měsíční odměny zaměstnanců (meziroční růst o 5%) bude tento růst obdobný i pro zastupitelstva obcí a tak možnost maximální výše odměny bude vyšší.

Proto doporučil zvýšit měsíční odměnu minimálně na 600,-Kč a zachovat rozsah placených osob to je členové rady města a předsedové komisí a výborů.

Protinávrh k tomuto návrhu předložil zastupitel pan Miloslav Müller takto:

Neuvolnění členové rady města: 1.400.-Kč, předsedové výborů zastupitelstva města a komisí rady města , kteří jsou členy zastupitelstva města: 1.000,-, členové výborů zastupitelstva města a komisí rady města: 700,-Kč a členové zastupitelstva města, kteří nevykonávají jinou funkci: 500,-Kč.

Pan starosta nechal hlasovat o protinávrhu předloženém panem Miloslavem Müllerem

Pro 14

Návrh byl schválen

 

9) Návrh OZV č. 5/2006 , o poplatku za komunální odpad

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Uvedl, že oddělení správy majetku města předkládá tento návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2006, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o poplatku za komunální odpad v příloze č. 2. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r. 2007 na jednoho poplatníka.

Předpokládané náklady na netříděný odpad na r. 2006 -3.612.000,-Kč

Předpokládaný nárůst smluvních cen- 361.200,-Kč

Předpokládané náklady na netříděný odpad na r. 2007- 3.973 200,-Kč

Předpokládaný počet poplatníků k 31.12.2006- 7.700 osob

Výpočet poplatku na jednoho poplatníka-516,-Kč/osoba/rok 2007

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 5/2006 ,o poplatku za komunální odpad

Pro 14

Návrh byl schválen

 

 

 

 

10) Návrh OZV č. 6/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu tajemník MěÚ Ing. Boris Csillagi.

Konstatoval, že na jednání zastupitelstva města dne 9.10.2006 byla z důvodu nedostatků v Obecně závazné vyhlášce k zajištění veřejného pořádku předložena nová vyhláška č. 3/2006 o zajištění místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů. Po schválení této „vyhlášky“ oddělením dohledu Ministerstva vnitra ČR, byly vzneseny další připomínky, které jsou zapracovány v předloženém návrhu.

Zastupitelé dlouze diskutovali zejména o definování veřejného prostranství, kde bude povolen volný pohyb psů a naopak kde nebude.

Pan starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.

Pro 11 , zdrželi se 3

Návrh byl schválen

 

11)Návrh rozpočtu města Milovice na rok 2007

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu předseda finančního výboru Josef Hlaváček.

Uvedl, že na pracovním jednání ZM dne 20.11.2006 měli zastupitelé k dispozici návrh rozpočtu, kde byla uvedena skutečnost za 10 měsíců, nyní je již předložena skutečnost za 12 měsíců. Upozornil zastupitele na to, že město splácí dva úvěry a to úvěr od Komerční banky , a.s. poskytnutý za účelem rekonstrukce MŠ „Sluníčko“ v ul. Topolová, Milovice-Mladá a úvěr od ČMHB na bytovou výstavbu  (byty Topolová č.p. 594-599)

Rozpočet města zůstává vyrovnaný.

 

Navrhl, aby zastupitelstvo města uložilo radě města  zajistit vypracování těchto projektových dokumentací: rekonstrukce nové Radnice (nám.30.června č.p. 508), vybudování kanalizace v části Benátecká Vrutice, kompletní revitalizace lokality  sídliště „Balonka“(tzn.výsadba zeleně, rekonstrukce chodníků, komunikací, vybudování dešťových vpustí, vybudování parkovacích stání a stání na kontejnery)

Dále navrhl , aby bylo vedoucímu oddělení správy majetku města uloženo zajistit vypsání výběrového řízení na tyto investiční akce: výměna oken v budově č.p. 112 příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola, ul. Školská 112, Milovice a izolace proti vlhkosti suterénu budovy příspěvkové organizace města Mateřská škola „U Broučků“, ul. Dukelská 320, Milovice

 

 

Ze strany občanů vznesl dotaz pan Hlaváč, který se dotázal, zda je v rozpočtu na rok 2007 počítáno s finanční částkou na změnu územního plánu.

Předseda finančního výboru odpovědět, že není.

Starosta města konstatoval, že město nemá v současné době potřebu vyvolat změnu Územního plánu ( připustil, že o změně se bude uvažovat v souvislosti s převodem pozemků od společnosti PRIVUM ČR na město ). Dále upozornil, že v souvislosti s připravovanou změnou Stavebního zákona, je možné, že v r. 2007 bude provádět změnu územního plánu, našeho města, pověřená obec- Lysá nad Labem.

 

Miloslav Müller  konstatoval, že by bylo vhodné zkusit více využívat dotačních programů vypsaných Krajským úřadem Středočeského kraje.

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu rozpočtu města Milovice na rok 2007 včetně návrhu předsedy finančního výboru pana Josefa Hlaváčka na  zajištění zpracování projektových dokumentací a zajištění vypsání výběrového řízení ( na akce jak výše uvedeno)

Pro 14

Návrh byl schválen

Rozpočet města  na rok 2007 bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města

 

 

 

12a) Návrh termínů jednání Rady města a zastupitelstva města v I. pololetí 2007

Návrh předložil zastupitelům města tajemník MěÚ Ing. Boris Csillagi. Zastupitelé vzali návrh na vědomí.

 

12b) Stanovisko předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města k „šetření předsedy kontrolního výboru V. Duly ze dne 20.9.2006“

Důvodovou zprávu přednesl předseda kontrolního výboru Bc.Richard Vavrda.

Konstatoval, že zákon č. 128/2000 Sb. o obcích § 119 odstavec 3 b) kontrolní výbor, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Závěr šetření předsedy kontrolního výboru ZM ze dne 20.9.2006 se netýká samostatné působnosti obce a kontrolní výbor nebude zaujímat k tomuto šetření stanovisko. Bc. Richard Vavrda navrhl, že by bylo vhodné, aby předsedové kontrolního a finančního výboru,do příštího jednání ZM, zpracovali návrhy jednacích řádů výborů, jenž budou definovat jejich činnost.

Pan starosta navrhl, aby byl předsedy výborů zpracován i plán činnosti výborů na rok 2007.

Jednací řády včetně plánu činnosti výborů zastupitelstva města budou předloženy na nejbližší jednání zastupitelstva města.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 14

Návrh byl schválen

 

12c) Seznam pozemků na území města Milovice ve vlastnictví České republiky

Pan starosta informoval zastupitele o Seznamu pozemků na území města Milovice ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (Pod Juliskou 5, 160 64 Praha –Dejvice) a s právem hospodaření Ministerstvo obrany (Tychonova 1, 160 00 Praha –Hradčany)

 

12d) Různé, diskuze, závěr

 

Jako první se do diskuze přihlásil zastupitel Ing. Alexandr Černý, který vyjádřil nespokojenost s vývozem komunálního odpadu v ul. Mírová u č.p. 471-474, Milovice. Zároveň vyjádřil svůj názor, že se společností Remondis (která zajišťuje likvidaci komunálního odpadu v našem městě) není spokojen, proto bude doporučovat neschválení prodloužení smlouvy s touto společností. Dále upozornil zastupitele, že svozy komunálního odpadu nemohou být uskutečněny z důvodu blokace kontejnerů stáním osobní automobilů. Pan starosta navrhl, aby vedoucí oddělení správy majetku města vyhotovil a zajistil distribuci „letáku“ pro obyvatele  našeho města s informací o termínech svozů komunálního odpadu  v roce 2007

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat

Pro 14

Návrh byl schválen

 

Dále se zastupitel města Ing. Alexandr Černý dotázal, jak město Milovice motivuje své občany k přihlášení se k trvalému pobytu. Z jeho pohledu by bylo dobré motivovat občany finančně. Předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček vysvětlil, že finanční motivace se „vyplatí“ městům s počtem nad 100tis. obyvatel trvale hlášených. Obyvatelé našeho města ,se dle informace evidence obyvatel, hlásí průběžně. Daňová výnosnost na jednoho občana našeho města činí cca 5.000,-Kč (přičemž k trvalému pobytu v našem městě je hlášeno cca 7.000 obyvatel)

 

Mgr. Petra Dobiášová upozornila, že na malém sále Kulturního domu ul. 5.května č.p. 101, Milovice při jednáních zastupitelstva města,by bylo vhodné umístit mapu města Milovice.

Pan starosta konstatoval, že na příštím jednání ZM bude tak učiněno.

 

Zastupitel Miloslav Müller se dotázal pana starosty , jak pokračují jednání se společností Průmstav a.s.., která rekonstruovala MŠ „Sluníčko“ ul. Topolová 622, Milovice-Mladá. Pan starosta odpověděl, že se společností neustále probíhají jednání ve smyslu zajištění plnění smluvních podmínek v souladu se Smlouvou o dílo č. 01-084/05 ve znění pozdějších Dodatků.

 

V diskuzi pokračoval Miloslav Müller s informací , že starosta pan Milan Kraus je členem představenstva společnosti Středočeská rozvojová-Mladá, a.s. ( Společnost je založena za účelem rozvoje území BVVP Mladá a Ralsko (Vrchbělá),které se stanou majetkem Středočeského kraje

Dále požadoval, aby usnesení a zápisy Rady města byly vyhotovovány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ,v platném znění. Starosta odpověděl, že náprava bude sjednána od 1.1.2007.

 

Zastupitelka Jana Hrdličková se dotázala, podle čeho se provádí současná výsadba nové zeleně v lokalitě „Balonka“. Pan starosta odpověděl, že tato výsadba je v souladu  se zpracovanou studií- Návrhem výsadby zeleně Milovice-Balonka.

 

Poslední se přihlásil do diskuze milovický občan pan Ing. Miroslav Svozil,který se dotázal na správný postup při doručování písemností v našem městě“ ,jaká je správná adresa při podání či odesílání písemností. Pan starosta uvedl správný tvar adresy při podání či odesílání písemností.

 

 

 

  

ověřovatelé zápisu:

Miroslava Dlouhá

Ing. Josef Matouš

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi    Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník MěÚ                        starosta města