Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 6/2005 ze dne 19. 12. 2005

Zápis 6/2005

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 19.12.2005

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno:  13  členů zastupitelstva města

omluveni byli: Mgr. Bernard Irategeka, Ing. Jiří Hlaváček

neomluveni byli: xxxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

1)      Kontrola plnění usnesení jednání ZM č. 5/05 ze dne 26.9.2005

2)      Informace o projektu „Podpora posílení prevence a metody community policing v práci Policie ČR“

3)      Návrh na zrušení organizační složky-knihovna Benátecká Vrutice a její zařazení do příspěvkové organizace Víceúčelové kulturní zařízení Milovice

4)      Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině VKZ Milovice

5)      Návrh příspěvkové organizace města Základní škola a mateřská škola Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu

6)      Návrh příspěvkové organizace města Školní jídelna Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu

7)      Návrh nových Pravidel pro sestavení rozpočtu pro příspěvkové organizace města Milovice

8)      Návrh rozpočtového opatření č. 05/2005/ZM

9)      Návrh na odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města

10)  Návrh na odvolání členů kontrolního výboru zastupitelstva města

11)  Návrh na jmenování nového předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města

12)  Návrh na odvolání členky finančního výboru zastupitelstva města

13)  Návrh na vyplacení mimořádných odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města

14)  Návrh na prodej akcií STP, a.s.

15)  Návrh OZV č. 4/2005 o poplatku za komunální odpad

16)  Návrh na schválení rozpočtu města Milovice na rok 2006

17)  Návrh na změnu výše kauce pro nájemní byty ve vlastnictví města Milovice

18)  Návrh na zvýšení nájemného od 1.1.2006 v nájemních bytech ve vlastnictví města Milovice

19)  Návrh na prodej části pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Milovice nad Labem

20)  Návrh pravidel pro umístění internetových odkazů komerčních společností na portálu města Milovice

21)  Různé , diskuze , závěr

 

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Josef Matouš, Miroslava Dlouhá

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování  vedl:Miloslav Müller , Josef Hlaváček

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 6/2005, konaného dne 19.12.2005 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                               

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

 

89.     schválilo  program jednání Zastupitelstva města č. 6/2005

90.     vzalo na vědomí kontrolní zprávu o kontrole plnění usnesení ZM č. 5/2005 ze dne 26.9.2005

91.     vzalo na vědomí informaci podanou vedoucím  obvodního oddělení Milovice Policie ČR npor. T. Hrabánkem o projektu „Podpora posílení prevence a metody community policing v práci Policie ČR“

92.        schválilo zrušení organizační složky Místní lidová knihovna Benátecká Vrutice k 31.12.2005

93.        schválilo převedení činnosti Místní lidové knihovny Benátecká Vrutice do příspěvkové organizace města Víceúčelové kulturní zařízení Milovice od 1.1.2006

94.        schválilo Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Víceúčelové kulturní zařízení Milovice a vydává úplné znění zřizovací listiny Víceúčelové kulturní zařízení Milovice k 1.1.2006

95.        schválilo návrh příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu

96.        schválilo návrh příspěvkové organizace města Školní jídelna Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu

97.        schválilo návrh nových Pravidel pro sestavení rozpočtu příspěvkových organizací města Milovice s platností od 1.1.2006

98.        schválilo rozpočtové opatření č. 05/2005/ZM

99.        odvolalo Mgr. Bernarda Irategeku, na jeho vlastní žádost, z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města ke dni 19.12.2005

100.    odvolalo z funkcí členů kontrolního výboru zastupitelstva města ke dni 19.12.2005 tyto členy: Adélu Jirsovou, Lucií Kauckou, Vladislava Suchánka, JUDr. Helenu Machkovou, Jitku Kavkovou, Zoru Janů

101.    jmenovalo Ing. Václava Dulu do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města s účinností od 19.12.2005

102.    odvolalo JUDr. Helenu Machkovou z funkce členky finančního výboru zastupitelstva města ke dni 19.12.2005

103.    schválilo výplatu mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města

104.    schválilo prodej akcií Středočeské plynárenské, a.s za cenu 3.500,-Kč/1akcie Ing. Aleši Hodinovi, Na Klínu 736, Starý Plzenec

105.    schválilo OZV č. 4/2005 o poplatku za komunální odpad

106.    schválilo  rozpočet města Milovice na rok 2006 po zapracovaných úpravách

107.    schválilo změnu výše kaucí u nově uzavíraných nájemní smluv pro byty ve vlastnictví města Milovice takto: velikost bytu 1+1-nová kauce 10.000,-Kč, velikost bytu 2+1- nová kauce 20.000,-Kč, velikost bytu 3+1-nová kauce 30.000,-Kč

108.    neschválilo návrh na změnu výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv u bytů ve vlastnictví města Milovice s platností od 1.1.2006

109.    schválilo odprodej části pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Milovice nad Labem o rozloze cca 160 m2 za cenu 90,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemku, panu Stanislavu Křížovi, Dlouhá 91/23, Nymburk

110.    schválilo Pravidla pro umístění internetových odkazů komerčních společností na portálu města Milovice

111.    zvolilo pana Miloslava Müllera neuvolněným místostarostou města Milovice s platností od 20.12.2005

 

 

 

 

V Milovicích dne 20.12.2005

 

 

Miroslava Dlouhá                                                        Milan Kraus

místostarostka                                                             starosta města

 

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 6/2005 ze dne 19.12.2005

 

 

  1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/2005 ze dne 26.9.2005

Zpráva o kontrole plnění předchozích usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

 

  1. Informace o projektu „Programu posílení prevence a metody community policing v práci Policie ČR

O tomto připravovaném projektu informoval zastupitele vedoucí obvodního oddělení Policie ČR npor.Tomáš Hrabánek. Uvedl, že Policie ČR v současné době hledá cesty ke zlepšení své činnosti a to zaváděním programu pro řízení kvality, jehož součástí je „Podpora posílení prevence a metody community policing v práci České Policie. V tomto programu jde o změnu vnímání práce Policie. Doposud je práce vnímána jako služba státu a naším cílem je změnit tento pohled na službu směrem k občanovi.

Community policing znamená  orientovat  práci Policie na službu veřejnosti, nebo společenskou policejní činnost. Jde o takový souhrn policejních přístupů, které dokáží identifikovat a pojmenovat řadu problémů v oblasti veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, navrhnout možnosti opatření, které by předcházely těmto jevům, a to nejen formou policejních opatření, ale i takových opatření na kterých se bude podílet široká veřejnost.

Na základě komunikace mezi všemi partnery (policie, státní i nestátní organizace, zájmové organizace, sdružení občanů apod.) vznikne řada aktivit, které jsou zaměřené především na odstraňování příčin problémů a prevenci kriminality.

 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí

 

Na jednání se dostavili zastupitelé Ing. Pavel Komenda a Michal Janata

 

  1. Návrh na zrušení organizační složky-knihovna Benátecká Vrutice a její zařazení do příspěvkové organizace Víceúčelové kulturní zařízení Milovice

K tomuto bodu jednání přednesla důvodovou zprávu paní místostarostka. Uvedla, že organizační složka města Milovice Místní lidová knihovna Benátecká Vrutice byla založena usnesením ZM č. 7/2002 ze dne 2.12.2002. Pověřenou knihovnou pro tuto organizační složku je Městská knihovna v Lysé nad Labem. Rada Středočeského kraje rozhodla o změně financování regionálního programu knihoven a proto dochází od 1.1.2006 ke změně počtu pověřených knihoven z patnácti na pět. Od 1.1.2006 bude pro knihovnu v Benátecké Vrutici poskytovat regionální služby knihovna města Mladá Boleslav. Z těchto důvodů ,navrhla paní místostarostka, zrušení této organizační složky a přeřazení knihovny v Benátecké Vrutici pod Víceúčelové kulturní zařízení Milovice od 1.1.2006. Uvedla, že zrušením organizační složky nedojde k žádnému ekonomickému znevýhodnění financování knihovny v Benátecké Vrutici, jelikož i v současné době jsou veškeré náklady spojené s provozem knihovny hrazeny z rozpočtu města Milovice. Po přeřazení knihovny v Benátecké Vrutici pod VKZ Milovice od 1.1.2006 bude v Milovicích existovat jedna příspěvková organizace v oblasti kultury, která bude mít své zastoupení ve všech třech obydlených částech města.

Pan starosta nechal hlasovat o zrušení organizační složky Místní lidová knihovna Benátecká Vrutice ke dni 31.12.2006

Pro 13

Návrh byl schválen

 

Poté se hlasovalo o přeřazení Místní lidové knihovny v Benátecké Vrutici pod příspěvkovou organizaci města Víceúčelové kulturní zařízení Milovice od  1.1.2005

Pro 13

Návrh byl schválen

 

  1. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině VKZ Milovice

K tomuto bodu jednání opět přednesla důvodovou zprávu paní místostarostka, která vysvětlila důvod nutnosti nového „Dodatku“. Víceúčelové kulturní zařízení je příspěvkovou organizací města od roku 1993. V roce 2001 , zastupitelstvo města schválilo změnu a úplné znění zřizovací listiny.

Dodatek je předkládán z důvodu nesrovnalostí ve zřizovací listině VKZ. Jedním z hlavních důvodu je adresa sídla uvedená v listině-Pionýrů 54, Milovice, která již není aktuální, neboť VKZ v současné době sídlí na adrese Dukelská 458, Milovice. Dalším důvodem je přeřazení knihovny v Benátecké Vrutici pod VKZ, tudíž se musí do zřizovací listiny zapsat další nebytový prostor, kde VKZ působí tj. Benátecká Vrutice č.p. 47. Dodatkem se dále upravuje většina textu tak, aby její znění bylo v souladu se zákonem o obcích. Po schválení Dodatku bude vydáno úplné znění zřizovací listiny VKZ.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu Dodatku č. 2 ke zřizovací listině Víceúčelového kulturního zařízení Milovice a o úplném znění zřizovací listiny Víceúčelového kulturního zařízení Milovice k 1.1.2006.

Pro 13

Návrh byl přijat

 

5.Návrh příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu

Předseda finančního výboru Josef Hlaváček vysvětlil, že příspěvková organizace Základní a Mateřská škola Milovice podala dvě žádosti o přesuny finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci již schváleného rozpočtu jejich organizace, přičemž přesuny finančních prostředků nad 50.000,-Kč musí být oznámeny ZM. Josef Hlaváček uvedl, že všechny níže uvedené finanční přesuny byly zároveň projednány finančním výborem a následně pak radou města.

V žádosti ze dne 20.10.2005 bylo žádáno o tento přesun finančních prostředků :

-         z položky 5169-nákup služeb do položky 5161 –služby telekomunikací-částku 30.000,-Kč

-         z položky 5169-nákup služeb do položky 5179-ostatní nákupy jinde nezařazené-částku 70.000,-Kč

-         z položky 5169-nákup služeb do odpisů-částku 17.000,-Kč

-         z položky 5139 nákup materiálu do položky 5031-povinné pojistné pl. zaměst.-

věrnostní př.-částku 25.000,-Kč

-         z položky 5139 nákup materiálu do položky 5136-knihy, učební pomůcky, tisk,

-částku 40.000,-Kč

       V žádosti ze dne 28.11.2005 bylo žádáno o tento přesun finančních prostředků:

z položek: 5132 (ochranné pomůcky) 10.000,-Kč,  5139 (Nákup materiálu j.n.) 45.000,-Kč, 5167 (služby školení a vzdělávání) 20.000,-Kč, 5169 (Nákup služeb j.n.) 100.000,-Kč, 5171 (opravy a udržování) 57.500,-Kč, v celkové výši 232.500,-Kč přerozdělit do položek: 5031 (povinné pojistné pl.zaměst.hrazené krajem) 25.000,-Kč, 5151(voda) 20.000,-Kč, 5162 (služby telekomunikací) 10.000,-Kč, 5153 (plyn) 121.000,-Kč,  5172 (programové vybavení) 3.500,-Kč,  5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené) 53.000,-Kč.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu jak výše uvedeno

     Pro 13

     Návrh byl schválen

    

6.Návrh příspěvkové organizace města Školní jídelna Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu

Předseda finančního výboru Josef Hlaváček informoval zastupitele i o tomto návrhu přesunu finančních prostředků a zdůraznil, že se jedná o stejný případ jako v bodě předchozím tzn. také se jedná o přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu organizace, přičemž přesuny finančních prostředků nad 50.000,-Kč musí být oznámeny ZM. Josef Hlaváček uvedl, že všechny níže uvedené finanční přesuny byly zároveň projednány finančním výborem a následně pak radou města.

      V žádosti ze dne 21.11.2005 bylo žádáno o tento přesun finančních prostředků:

-z položek 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 38.000,-Kč, 5154(elektrická energie) 10.000,-Kč, 5172 (programové vybavení) 4.000,-Kč, 5139 (nákup materiálu j.n.) 10.000,-Kč, v celkové výši 62.000,- Kč převést do položky 5171 (opravy a udržování). Z položek 5169 (nákup služeb j.n.) 10.000,-Kč, 5139 (nákup materiálu j.n.) 10.000,-Kč, 5167 (služby školení a vzdělávání) 5.000,-Kč, v celkové výši 25.000,-Kč  převést do položky odpisy.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu příspěvkové organizace města Školní jídelna Milovice na přesun finančních prostředků mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu jak výše uvedeno

     Pro 13

     Návrh byl schválen

    

 

7. Návrh nových Pravidel pro sestavení rozpočtu pro příspěvkové organizace města Milovice

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu pan starosta uvedl, že ZM svým usnesením č. 68/2005 ze dne 4.10.2005 schválilo pravidla pro sestavení rozpočtu pro příspěvkové organizace města Milovice. Tato pravidla ve svém bodě č. 3 ve schvalovací tabulce řešila postup a pravomoci při potřebě přesunů v jednotlivých výdajových položkách rozpočtů příspěvkových organizací.

Vzhledem k tomu, že tato pravidla byla „novinkou rozpočtu pro rok 2005“ a byla nastavena v procentním vyjádření pro jednotlivé položky, se během tohoto roku v praxi ukázala nutnost schvalování přesunů ve výdajových položkách rozpočtů příspěvkových organizací zřizovatelem i u částek nepřesahujících 5.000,-Kč. Toto je např. v rozporu se Směrnicí č. 1/2005 k zadávání zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, kde je statutárním zástupcům svěřena pravomoc rozhodovat o zakázkách do 300.000,-Kč.

Z výše uvedených důvodů jsou finančním výborem navrhována nová pravidla, která v bodě č. 3 ve schvalovací tabulce řeší postup a pravomoci při potřebě přesunů v jednotlivých výdajových položkách rozpočtů příspěvkových organizací v absolutních částkách. Výše těchto částek je pak navrhována:

do 10.000,-Kč – může rozhodovat statutární zástupce organizace

nad10.000,-Kč do 50.000,-Kč- může rozhodovat RM

nad 50.000,-Kč do 100.000,-Kč- musí rozhodovat ZM v případě příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Milovice může rozhodnout Rada města, což je v souladu s kompetencemi svěřené zastupitelstvem města radě města při návrzích rozpočtových opatření v rozpočtu města.

V ostatních principech se nová pravidla neliší od těch původních. RM projednala návrh nových pravidel na svém jednání dne 31.10.2005  usnesením č. 422/2005 .

Mgr. M. Brabec měl připomínku ke schvalovací tabulce- poslední odstavec. Kde doporučil pouze pozměnit text místo „nad schválený příspěvek města“ změnit na „ nad 100.000,-Kč.

Pan starosta nechal hlasovat o Návrhu nových Pravidel pro sestavení rozpočtu pro příspěvkové organizace města Milovice včetně návrhu změny textu Mgr. M. Brabce ve schvalovací tabulce

Pro 13

Návrh byl schválen

 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 05/2005/ZM

Předseda finančního výboru Josef Hlaváček. Vysvětlil, že se v příjmových položkách jedná o zařazení dotací a přijatých příspěvků, které jsou již podložené podpisem smlouvy a jsou tedy zařazeny do rozpočtu. Ve výdajových položkách se jedná hlavně o zařazení výdajů dle přidělených dotací. Přesun mezi výdajovými položkami u paragrafu 6171 je z toho důvodu, že se jedná o technické zhodnocení majetku nikoliv o opravu.

Dle skutečnosti již provedených investic byly ušetřené finanční prostředky z těchto akcí: obnova chodníků u. Topolová, ul. Višňová, ul. Komenského a rozšíření VO Milovice, převedeny na investici rekonstrukce MŠ Topolová do položky 3111 6121.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu rozpočtového opatření č. 05/2005/ZM

Pro 13

Návrh byl schválen

 

 

9.Návrh na odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města

Pan starosta uvedl, že dne 19.10.2005 obdržel oznámení Mgr. Bernarda Irategeky o vzdání se funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města

Pan starosta nechal hlasovat o odvolání Mgr. Bernarda Irategeky, na jeho vlastní žádost, z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města ke dni 19.12.2005

Pro 13

Mgr. B. Irategeka byl odvolán z funkce předsedy kontrolního výboru

 

10. Návrh na odvolání členů kontrolního výboru zastupitelstva města

Tento návrh opět zdůvodnil zastupitelům pan starosta uvedl, že po odvolání Mgr. B. Irategeky má kontrolní výbor 8 členů Adélu Jirsovou, Lucii Kauckou, Vladislava Suchánka, JUDr. Helenu Machkovou, Jitku Kavkovou, Zoru Janů, Petra Filipce, Richarda Vavrdu.

Z důvodu dlouhodobé neúčasti na jednáních kontrolního výboru, pan starosta, navrhl, v souladu s § 117 zák. 128/2000 Sb., odvolání z funkcí členů kontrolního výboru zastupitelstva města ke dni 19.12.2005 těchto členů: Adély Jirsové, Lucie Kaucké, Vladislava Suchánka, JUDr. Heleny Machkové, Jitky Kavkové a  Zory Janů.

Pro 13

Členové kontrolního výboru ZM byli odvoláni

 

11. Návrh na jmenování nového předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města

Pan starosta navrhl jmenovat do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitele

Ing. Václava Dulu s účinností od 19.12.2005.

Pro 12, zdržel se 1

Ing. Václav Dula byl zvolen do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města s účinností od 19.12.2005

 

12.Návrh na odvolání členky finančního výboru zastupitelstva města

Tento návrh, pan starosta, opět zdůvodnil dlouhodobou neúčastí JUDr. Heleny Machkové na jednáních finančního výboru.

V souladu s §117 zák. 128/2000Sb.  navrhl JUDr. Helenu Machkovou odvolat z funkce členy finančního výboru zastupitelstva města ke dni 19.12.2005

Pro 13

JUDr. Helena Machková byla odvolána z funkce členky finančního výboru zastupitelstva města ke dni 19.12.2005

 

13. Návrh na vyplacení mimořádných odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města

Tento návrh přednesl zastupitelům tajemník MěÚ. Doporučil vyplatit neuvolněným členům zastupitelstva města mimořádnou odměnu ve výši 400,-Kč za  účast na řádném jednání zastupitelstva města. Neuvolněným členům výboru zastupitelstva města  doporučil vyplatit mimořádnou odměnu  ve výši  1.000,-Kč.

Členům kontrolního výboru p. R. Vavrdovi a p. P. Filipcovi je navrhována odměna každému ve výši 1.000,-Kč.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 12, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

14. Návrh na prodej akcií STP, a.s.

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček. Uvedl, že město Milovice obdrželo dne 4.11.2005 nabídku od Ing. Aleše Hodiny , Starý Plzenec na odkoupení akcií STP, a.s. od města Milovice za cenu 3.500,-Kč/ 1akcie.

Tato nabídka byla konzultována se členy finančního výboru, kteří doporučují zastupitelstvu města akcie prodat z důvodu výhodné nabídky.

Pan starosta nechal hlasovat o prodeji akcií STP, a.s. Ing. Aleši Hodinovy za cenu 3.500,-Kč/1akcie

Pro 13

Návrh byl schválen

 

15.Návrh OZV č. 4/2005 o poplatku za komunální odpad

K tomuto bodu přednesl důvodovou zprávu tajemník MěÚ . Uvedl, že ZM uložilo na svém jednání dne 16.12.2004 připravit návrh OZV, kde by byla možnost zpoplatnění všech obyvatel města za používání systému nakládání s odpady. Důvodem bylo rostoucí finanční zatížení trvale hlášených obyvatel, kteří v této oblasti financování hradili tuto službu i za obyvatele, kteří v Milovicích k trvalému pobytu přihlášeni nejsou. Jako možnost řešení navrhlo oddělení SMM vydat vyhlášku v souladu s § 17 písm. a) zákona č. 185/2000Sb. Po vyjádření právního zástupce města a oddělení dohledu Ministerstva vnitra,  pracoviště Kolín , byla vyhláška projednána na pracovním jednání zastupitelstva města dne 21.11.2006. Na tomto jednání byly provedeny další doplnění a úpravy formulací vyhlášky .

Mgr. M. Brabec měl připomínku k čl. 6 odst.3, kdy navrhl tento odstavec doplnit takto:

„V případě vzniku přeplatku z důvodu změny počtu poplatníků správce poplatku tento přeplatek vrátí do 30 dnů ode dne doručení žádosti, která bude podána nejpozději do 31.3. následujícího roku po roce za nějž přeplatek vznikl.“

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 4/2005 o poplatku za komunální odpad včetně změny v čl. 6 odst. 3.

Pro 12, zdržel se 1

Návrh ,včetně doplnění čl. 6 odst. 3, byl schválen

 

16.Návrh na schválení rozpočtu města Milovice na rok 2006

Předseda finančního výboru Josef Hlaváček předložil zastupitelům Návrh rozpočtu města Milovice na rok 2006, který byl již projednán na pracovním jednání ZM dne 21.11.2005. Připomněl, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce k připomínkování po dobu 15ti dnů.

Do rozpočtu města na rok 2006 do přijatých dotací byla zařazena částka 15mil.Kč ,jedná se o dotaci na Rekonstrukci MŠ Topolová, která je schválená ve státním rozpočtu. Ve výdajových položkách byla výše uvedená částka zařazena do pol. 3111 6121 (rekonstrukce MŠ Topolová)

Byla zrušena výdajová položka 6171 6121- navýšení daně z nemovitosti na investice v Benátecké Vrutici a finanční prostředky z této zrušené výdajové položky byly přesunuty do investiční rezervy pol.3639 6121

Pan Josef Hlaváček zdůraznil, že celkový rozpočet města na rok 2006 je navržen jako vyrovnaný s celkovým objemem příjmů a výdajů ve výši 65.628,1tis.Kč.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu rozpočtu města Milovice na rok 2006

Pro 13

Návrh byl schválen

 

 

17.Návrh na změnu výše kauce pro nájemní byty ve vlastnictví města Milovice

Pan starosta informoval zastupitele o návrhu, oddělení správy majetku města, na změnu výše kauce pro nově uzavírané nájemní smlouvy. Připomněl, že dosavadní kauce pro uzavření nájemní smlouvy činila 50.000,-Kč. Z dosavadní zkušenosti SMM bude výše nové kauce pokrývat případné krytí pohledávek na nezaplacení nájemného a záloh na služby (s novým nájemcem je nejprve uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou v trvání 1 roku).

Proto navrhuje oddělení správy majetku města změnit výši kauce pro nově uzavírané smlouvy v závislosti na velikosti bytu takto:

Žadatel o velikost bytu 1+1 by složil kauci ve výši 10.000,-Kč

Žadatel o velikost bytu 2+1 by složil kauci ve výši 20.000,-Kč

Žadatel o velikost bytu 3+1 by složil kauci ve výši 30.000,-Kč

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat

Pro 12, proti 1

Návrh byl přijat

 

18. Návrh na změnu výše nájemného od 1.1.2006 v nájemních bytech ve vlastnictví města Milovice

Pan starosta opět přednesl návrh oddělení správy majetku města . Uvedl, že důvodem, ke zvýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv je zejména  nutnost získání investic do oprav bytů nebo společných prostor domu, které se hradí z vybraného nájemného.

Současné nájemné činí 34,12,-Kč/m2. Nová výše nájemného je navrhována ve výši 36,-Kč/m2 ( tj. cca 5,5%). Dále uvedl, že toto zvýšení nájemného by se týkalo pouze cca 30 nově uzavřených nájemní smluv ( tj. cca 10% z celkového počtu uzavřených nájemních smluv)

Po krátké rozpravě vystoupila paní místostarostka , která uvedla, že s tímto návrhem oddělení správy majetku města nesouhlasí. S jejím názorem se ztotožnil i pan starosta a poté i ostatní zastupitelé

O návrhu předloženým oddělením správy majetku města nechal pan starosta hlasovat

Pro 3, proti 9, zdržel se 1

Návrh nebyl přijat

 

19. Návrh na prodej části pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Milovice nad Labem

Důvodovou zprávu k tomuto bodu předložilo oddělení správy majetku města. Dne 31.10.2005 byla přijata žádost pana Stanislava Kříže, Dlouhá 91, Nymburk o odkoupení části pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Milovice nad Labem o rozloze cca 160m2, který je ve vlastnictví města Milovice, z důvodu zarovnání uliční čáry při plánované výstavbě řadových rodinných domků.

Pan starosta otevřel nabídku pana Stanislava Kříže, Dlouhá 91/23, Nymburk, který nabídl v souladu se zveřejněným záměrem o prodeji pozemku částku 90,-Kč/m2 a zároveň souhlasil se všemi podmínkami ve zveřejněném záměru.

Pan starosta nechal hlasovat o prodeji části pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Milovice nad Labem o rozloze cca 160m2 za cenu 90,-Kč/m2 panu Stanislavu Křížovi, Dlouhá 91/23, Nymburk +poplatky spojené s převodem pozemku tj. zpracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a vytýčením hranic pozemku

Pro 13

Návrh byl schválen

 

20. Návrh pravidel pro umístění internetových odkazů komerčních společností na portálu města Milovice

Důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání předložila paní místostarostka. Uvedla, že pravidla pro umístění internetových odkazů internetových společností na portálu města jsou předkládána na základě usnesení ZM č. 69/2005. Tato pravidla budou sloužit jako podpora informovanosti obyvatel města Milovice o nabízených službách ve městě, tj. např. restaurace, fines centra, kadeřnictví, obchody atd. Internetový odkaz bude umístěn na www.mesto-milovice.cz v rubrice Informace o městě.

Na internetových stránkách města Milovice bude umístěn jen internetový odkaz komerční společnosti působící na území města Milovice. Komerční společnost , která bude mít zájem o umístění na internetových stránkách města, předloží písemnou žádost jejíž přílohou bude doklad o oprávnění podnikání ( živnostenský list, koncesní listina apod.), doklad o umístění společnosti- provozovny, stručný popis nabízených služeb.

Žádost bude předána na ekonomické oddělení Městského úřadu, kde bude se žadatelem sepsána dohoda o umístění internetového odkazu, který bude umístěn na internetové stránky města do 24 hod. po zaplacení poplatku.

Poplatek za umístění je stanoven na 600,-Kč/rok tj. 50,-Kč/měsíc.

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o takto předloženém návrhu Pravidel pro umístění internetových odkazů komerčních společností na portálu města Milovice

Pro 12, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

21. Různé, diskuze, závěr

      

       Jako první si vzal slovo v diskuzi pan starosta. Uvedl, že pro zvýšení možnosti získání státní dotace na stavbu Rekonstrukce MŠ Milovice ve větší výši než je nyní ve státním rozpočtu zařazených 15mil.Kč , navrhuje zastupitele pana Miloslava Müllera do funkce neuvolněného místostarosty města s platností od 20.12.2005. Jeho zvolením bude zvýhodněna  vyjednávací pozice v rámci vládní strany ČSSD.

Pan starosta nechal hlasovat o zvolení pana Miloslava Müllera neuvolněným místostarostou města Milovice s účinností od 20.12.2005

Pro 12, zdržel se 1

Miloslav Müller byl zvolen neuvolněným místostarostou města Milovice s účinností od 20.12.2005.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Miroslava Dlouhá

 

Ing. Josef Matouš

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                            Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník Měú                                                                   starosta města