Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 6/2004 ze dne 16. 12. 2004

Zápis 6/2004

   z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 16.12.2004

                                   od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno:  11      členů zastupitelstva města

omluveni byli: 4

neomluveni byli:xxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

1)      Kontrola plnění usnesení  ze ZM č. 5/04 ze dne 4.10.2004

2)      Návrh koncepce rozvoje města Milovice pro roky 2004-2014

3)      Návrh OZV č. 2/2004, kterou se mění OZV č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění OZV č. 4/2003

4)      Návrh OZV č. 3/2004 o regulaci pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

5)      Návrh OZV č. 4/2004 o zrušení čl. 1 písm. b) a oddílu III. OZV z roku 1997, o místních poplatcích

6)      Návrh OZV č. 5/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7)      Návrh OZV č. 6/2004, kterou se doplňuje OZV č. 3/2001 o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8)      Návrh oddělení správy majetku města na uzavření nájemních smluv k bytům v ul. Topolová č.p. 594-6 a určení výše kauce pro tyto byty

9)      Návrh na prodej části pozemkové parcely č. 47 k.ú. Milovice nad Labem o celkové výměře cca 28m2

10)  Návrh na prodej pozemku p.č. 110/2 k.ú. Benátecká Vrutice o celkové výměře 182m2

11)  Návrh darovací smlouvy na převod  movitého majetku z majetku města Milovice do majetku ZŠ ( jedná se o majetek pořízený za účelem zprovoznění  ZŠ a MŠ v ul. Komenského č.p. 581 v Mladé)

12)  Návrh rozpočtového opatření č. 6/2004/ZM

13)  Návrh smlouvy na zřízení zástavního práva- na zemědělské pozemky k zajištění pohledávky firmy Thermoservis do doby doplacení kupní ceny za objekt č.p. 508 (RKDM)

14)  Návrh pojmenování ulice p.č. 1394/3 k.ú. Benátecká Vrutice v Mladé

15)  Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Milovice, okres Nymburk

16)  Návrh na vyplacení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města za rok 2004

17)  Návrh rozpočtu města Milovice na rok 2005

18)   Různé, diskuse, závěr

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Pokorná

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Mgr. Eva Fišerová

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

 

 

 

                                            Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 6/2004, konaného dne 16.12.2004 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

_____________________________________________________________________________

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

 

74.              Schválilo upravený program jednání zastupitelstva města

75.              schválilo koncepci rozvoje města se zapracovanými změnami

76.              schválilo zpracování projektů dle jednotlivých kroků koncepce rozvoje města s tím, že před jejich realizací bude zastupitelstvo města řešit způsob jejich financování

77.              Schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Milovice č.  2/2004

78.              Ukládá starostovi města připravit do 30.6.2005 návrh nové vyhlášky o systému nakládání s odpady s účinností od 1.1.2006.

79.              Odkládá projednání návrhů obecně závazných vyhlášek č. 3/2004 až 7/2004 a ukládá starostovi města tyto vyhlášky přepracovat do 31.3.2005. K těmto návrhům bude předloženo stanovisko právníka města a oddělení dohledu Ministerstva vnitra, kontaktní místo Kolín

80.              Schválilo návrh oddělení správy majetku města na uzavření nájemních smluv k bytům v ulici Topolová č.p. 594-6 a určení výše kauce pro tyto byty

81.              Schválilo prodej části parcely č. 47 dle pozemkové knihy v k.ú. Milovice nad Labem, panu Pavlu Landovi, Suchardova 170, Milovice za cenu 90,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku

82.              Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2004

83.              Ukládá starostovi města na základě zjištění kontrolního výboru sjednat nápravu do 31.1. a 28.2.2005

84.              Schválilo rozpočtové opatření č.6/2004/ZM – 988 tis. Kč

85.              Schválilo darovací smlouvu na převod movitého majetku tj. vybavení školní budovy v ulici Komenského č.p. 581 v Milovicích – Mladé mezi městem Milovice a ZŠ Milovice s výhradou, že zhodnocení možného ekonomického dopadu na rozpočet města bude písemně doložen vedoucí ekonomického oddělení p. Pokornou na příští jednání zastupitelstva města

86.              Ukládá kontrolnímu výboru prostudovat veškeré dostupné materiály týkající se prováděných rekonstrukcí v ul. Armádní a ul. Pod Lesem do 31.1.2005. Výsledky této kontroly předloží kontrolní výbor zastupitelstvu města na nejbližším dalším jednání. Faktury za provedené vícepráce na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Armádní“ a „Rekonstrukce a obnova chodníků ulice Armádní“ lze proplatit pouze na základě schválení radou města po projednání a odsouhlasení rozpisu těchto víceprací.

87.              Projednalo návrh a schválilo podpis zástavní smlouvy mezi společností Thermoservis spol. s r.o. a Městem Milovice k zajištění doplatku kupní ceny ve výši 4,500.000,- Kč za prodej pozemkové parcely st. 1291/2 a na ní postavené budovy občanské vybavenosti č.p. 508 v Milovicích. Zástavní právo bude zřízeno k zemědělským pozemkům v majetku města Milovice.

88.              Schválilo návrh na pojmenování ulice v Milovicích – Mladé na pozemku p.č. 1394/3 k.ú. Benátecká Vrutice názvem „V Břízách“

89.              Schválilo dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Milovice a ukládá místostarostce města vypracovat novou zřizovací listinu ZŠ Milovice

90.              Schválilo návrh na výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města za rok 2004 ve výplatním termínu za prosinec 2004

91.              Schválilo návrh na výplatu odměn členům komise pro zpracování koncepce rozvoje města Milovice v letech 2004 – 2014 s výplatou odměny ve výplatním termínu za leden 2005

92.              Schválilo rozpočet města Milovice na rok 2005 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 42.983 tis. Kč

93.              Schválilo podání žádosti o poskytnutí dotací v rámci regionálního programu ministerstva pro místní rozvoj „Regionální program obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá“ dle předloženého seznamu.

94.              Bere na vědomí doručené petiční archy na podporu řešení nedostatečné kapacity stávajících mateřských škol v Milovicích

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 5.10.2004

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                                   Milan Kraus

Místostarostka                                                                        starosta města

 

 

 

 

 

 

 Záznam z průběhu jednání ZM č. 6/2004 ze dne 16.12.2004

 

 

1.      Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2004 Pan starosta předal slovo panu tajemníkovi MěÚ, který konstatoval, že všechny body minulého usnesení ZM byly splněny, nebo jsou v jednání např. kupní smlouvy.

2.      Návrh koncepce rozvoje města pro roky 2004 - 2014

Koncepce rozvoje města, byla zpracována komisí jmenovanou zastupitelstvem města a byla zveřejněna k připomínkování občanům města a sdružením působícím ve městě. Do jednání zastupitelstva města předložili připomínky zaměstnankyně stavebního úřadu, které upozornili na neaktuálnost některých závěrů a jednatel OS TKD  p. Hlaváč. Koncepce popisuje současný stav, uvádí SWOT analýzu města, formuluje rozvojovou vizi a obsahuje klíčové priority. Finanční náročnost jednotlivých kroků je odhadována na 208 mil. Kč. V první fázi je navrženo proinvestování 38 mil. Kč. K této záležitosti p. starosta doporučil posunout zahájení investic o 1 rok a zpracovat jako první projekty na jednotlivé investiční akce. Návrh na schválení koncepce včetně jejího doplnění a posloupnost jednotlivých kroků včetně zahájení investic po určení zdrojů financování byl zastupitelstvem města schválen.

Pro 10, zdržel se 1

3.      Návrh OZV č. 2/2004

Dle vývoje cen a zejména rostoucímu množství odpadů, které jsou odkládány v rámci systému nakládání s odpady a tomu odpovídajícím finančním nárokům je předkládán návrh OZV č. 2/2004, kde se mění cena, kterou jsou povinni uhradit obyvatelé města za nakládání s odpady. I při zvýšení ceny na maximální povolenou hodnotu nebude ale zajištěno 100% finančních prostředků – maximální cena činí 500,- Kč a s ohledem na I. – XI. měsíc se pohybuje cena ve 516,- Kč za 1. obyvatele. V návrhu vyhlášky je zapracována kompromisní cena 480,- Kč/obyvatele/rok přičemž zůstane zachováno částečné snížení pro seniory ve věku 71 let a starší o 200,- Kč/rok.  Vzhledem k tomu, že  stávající poplatek za nakládání s komunálním odpadem je vázán na trvale hlášené osoby a v našem městě žije velké množství osob , které zde nejsou trvale hlášeny ,uložilo ZM starostovi města připravit návrh nového systému, který by umožnil smluvní stanovení výše poplatku a to i pro osoby, které nemají v Milovicích trvalý pobyt. Návrh této nové vyhlášky bude předložen do 30.6.2005 s účinností od 1.1.2006.

Pro 10, zdržel se 1

4.      – 8. Na základě výhrad členů zastupitelstva k nejednoznačnosti předkládaných návrhů obecně závazných vyhlášek a jejich zbytečnému nárůstu doporučili členové zastupitelstva odložit návrhy OZV č. 3/2004 – 7/2004. Tento návrh byl schválen s tím, že návrh nově zpracovaných vyhlášek bude předložen do 31.3.2005 na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Pro 11

9.      Návrh oddělení správy majetku města na uzavření nájemních smluv k bytům v ulici Topolová č.p. 594-6 a určení výše kauce

Návrh byl oddělením správy majetku města zpracován ve třech variantách, jejichž uplatnění je závislé na plnění podmínek stávající nájemní smlouvy – jejího finančního plnění. Člen zastupitelstva Mgr. Martin Brabec podal protinávrh, kterým by cena  jako u nově vznikajícího nájemního vztahu nemusela být ničím regulována a proto doporučil zvýšit nájemné o 10%. Tento protinávrh nebyl schválen a pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu. Tento byl schválen.

Pro 9, zdrželi se 2

10.  Návrh na prodej části pozemkové parcely č. 47 k.ú. Milovice nad Labem

Návrh na prodej byl zveřejněn předepsaným způsobem na úřední desce a k dnešnímu jednání byla doručena jedna nabídka. ZM konstatovalo po otevření nabídky splnění všech zveřejněných podmínek a pan starosta nechal hlasovat o prodeji části pozemkové parcely č. 47 k.ú. Milovice nad Labem panu P. Landovi, Suchardova 170, Milovice

Tento návrh byl schválen s tím, že kupující uhradí náklady spojené s odkoupením a převodem části  výše uvedené pozemkové parcely.

Pro 11

11. Zpráva o činnosti kontrolního výboru

Na základě výsledku kontroly prováděné dne 29.9. a 22.11.2004 přednesl předseda kontrolního výboru zprávu o zjištěných nedostatcích ve smlouvách uzavřených městem Milovice. Jednalo se zejména o absenci datumu podpisu , podpisu a chybějícího originálu smlouvy. Na základě výsledku kontroly , uložilo ZM sjednat nápravu u smluv č. 34 a 16 do 31.1.2005 a zbylých smluv do 28.2.2005.

Pro 11

12.Návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města Milovice do    

majetku Základní školy , Milovice

Vzhledem k tomu, že nové vybavení Základní školy v Mladé slouží pouze pro účely této příspěvkové organizace, byla na základě doporučení auditorské firmy a usnesení ZM zpracována darovací smlouva, kterou se tento movitý majetek převádí do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Milovice. Jedná se o celkovou hodnotu movitých věcí ve výši 4.074.000Kč.  

Vedoucí ekonomického oddělení paní Pokorná doplnila tento návrh o informaci, že tento převod nebude mít vliv na hospodaření příspěvkové organizace, protože Základní škola je osvobozena od darovací daně. Majetek nebude rovněž odepisován. Z výše uvedených důvodů , nebude mít proto smlouva žádný dopad ani na rozpočet města. O zpracování písemného znění této informace a jeho doplnění do materiálů ZM požádal Mgr. M. Brabec.

Pro11

 

13. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2004/ZM

Předseda finančního výboru předložil tento návrh rozpočtového opatření, kterým bude navýšena částka na provoz školního stravování v Mladé a částka na úhradu dohod o provedení práce – návrh kácení a výsadby dřevin na Balonce. Tyto výdaje budou kryty z úspor v jiných rozpočtových položkách. Návrh rozpočtového opatření doplnil pan starosta o částky víceprací při provádění rekonstrukcí v ul. Armádní a ul. Pod Lesem v Milovicích-Mladé.

Mgr. M. Brabec doporučil, aby kontrolní výbor :

a) prověřil veškeré materiály týkající se prováděných rekonstrukcí a zjistil zda při zpracování podkladů pro žádosti o dotace a výběrová řízení došlo k chybě na straně firmy, která podklady zpracovávala, nebo byla chyba na straně města.

b)  výsledky této kontroly předložil na nejbližším dalším jednání ZM.

Pro 9, zdrželi se 2

Částku na úhradu víceprací bylo navrženo zařadit do rozpočtového opatření . Faktury za provedené vícepráce uhradit až po  projednání a odsouhlasení rozpisu těchto víceprací RM.

Pro 8, zdrželi se 2, proti 1

 

14. Návrh zástavní smlouvy

V souladu s usnesením ZM č. 6/2003 ze dne 3.11.2003 byla podepsána kupní smlouva na pozemkovou parcelu st. 1291/2 a na ní postavenou budovu č.p. 508 v Milovicích.

ZM je předkládán návrh zástavní smlouvy  na základě které bude město Milovice ručit svým majetkem za  výše uvedenou převáděnou nemovitost, do doby doplacení kupní ceny ve výši 4,5mil.Kč. Dle návrhu smlouvy se jedná o zemědělské pozemky. ZM tento návrh schválilo.

Pro 10

 

15. Návrh na pojmenování ulice

Dne 21.9.2004 byla doručena žádost paní Kateřiny Juričové, Přerov n/L o pojmenování ulice na pozemku p.č. 1394/3 k.ú. Benátecká Vrutice (viz přiložený nákres) jménem

„ Podnikatelská“ .

Tento návrh byl projednán RM č. 43/2004 . RM doporučuje pojmenovat tuto ulici názvem v „V Břízách“.

Zastupitelstvem města  byl návrh RM na pojmenování této ulice  přijat.

Pro 10

 

16.Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Milovice, okres Nymburk

Cílem tohoto dodatku je uvést do právního stavu  bezplatné užívání školní budovy v ul. Komenského č.p. 581 a možnost poskytovat zaměstnancům školy půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb. K návrhu paní místostarostka dále uvedla, že vzhledem k novému školskému zákonu  bude vhodné zpracovat zcela novou zřizovací listinu. ZM schválilo navržený dodatek a uložilo paní místostarostce přepracovat celou zřizovací listinu.

Pro 10

 

17a. Návrh na výplatu odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města za rok 2004

Důvodovou zprávu přednesl tajemník MěÚ, který uvedl, že navrhovaný systém odměňování vychází z návrhu, který v roce 2003 předkládal člen ZM Mgr. Martin Brabec. Odměna bude vyplacena  v rámci schváleného rozpočtu města.

Pro 8, proti 1

 

17b. Návrh na vyplacení odměn členům komise pro zpracování Koncepce rozvoje města Milovice v letech 2004-2014

Na jednání RM  předložil Mgr. M. Brabec návrh na vyplacení odměny členům komise pro zpracování Koncepce rozvoje města. Tento návrh byl předložen ZM. Vzhledem k nutnosti minimálně ještě jednoho jednání komise, doporučil Mgr. M. Brabec tuto odměnu vyplatit až ve výplatním termínu za leden 2005. Tento návrh byl schválen.

Pro 10

 

18. Návrh rozpočtu města na rok 2005

Návrh rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce k připomínkování přednesl předseda finančního výboru pan Hlaváček.  Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmovou i výdajovou stránkou rozpočtu ve výši 42.983.000Kč. K této částce je možno zapojit přebytek hospodaření s minulých let. K rozpočtu doplňuje pan starosta návrh na realizaci akcí, zejména dokončení veřejného osvětlení v části Milovice, které byly schváleny v průběhu roku radou města  ( tyto jsou ohodnoceny částkou cca 1,3mil.Kč) a dále přednesl návrh investičních akcí, které by bylo možno hradit s použitím dotací v rámci regionálního programu MMR  „Regionální program obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá“, na jejichž realizaci se musí podílet i rozpočet města ve výši minimálně 15%. Návrh na podání žádosti o přiznání dotací z výše uvedeného programu byl schválen.

            Mgr. M. Brabec vznesl připomínku k výši příspěvku od města na neinvestiční náklady Mateřské školy „ U Broučků“. Pan Hlaváček ,předseda finančního výboru, zvýšený příspěvek odůvodnil tím, že byl vydán nový školský zákon podle kterého mají děti poslední rok výuku v MŠ před nástupem do ZŠ zdarma, tudíž rodiče  od 1.1.2005 nehradí částečný příspěvek na tyto neinvestiční náklady (do 1.1.2005-250.-Kč/měsíc).

            Dále Mgr. M. Brabec podal protinávrh- v kapitole 3429 dotace neziskovým organizacím v oblasti kultury a sportu, snížit navrhovanou částku 700tis.Kč na 500tis.Kč, tak jak byla schválena pro rok  2004 v z důvodu velkého procentního nárůstu. Tento protinávrh nebyl přijat a rozpočet města Milovice na rok 2005 byl schválen dle předloženého návrhu.

Pro 10

 

19. Různé , diskuze, závěr

Paní místostarostka informovala zastupitelstvo města o doručení petice na podporu řešení nedostatečné kapacity stávajících Mateřských školek v Milovicích. Tuto informaci vzalo zastupitelstvo města na vědomí.

Další dotaz v diskusi se týkal otázky vytyčení cyklostezky na ulici Armádní-vysvětlení k této otázce podal pan starosta, který uvedl, že cyklostezku není možné v tomto prostoru zřídit, protože komunikace je v celé své délce o různé šířce a z dopravního hlediska, tak není možné tuto realizovat.

Z řad občanů byl učiněn dotaz  k náboru učitelů a možnosti poskytnutí zázemí městem Milovice v případě zprovoznění dalších kapacit Mateřské a Základní školy v Milovicích. Pan starosta na tento dotaz odpověděl, že v případě zprovoznění dalších kapacit školských zařízení , bude  město s patřičným předstihem hledat možnost poskytnutí potřebného zázemí pro učitele.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Pavel Komenda

 

Ing. Josef Matouš

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                            Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník Měú                                                                   starosta města