Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 6/2003 ze dne 3. 11. 2003

Zápis 6/2003

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 3.11.2003

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

 

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatovala splnění všech podmínek, které jsou nutné ke svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 13 ,

omluvena byla: 1- Mgr. Eva Fišerová

neomluvena byla: MUDr. Oxana Tauchenová

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

     1.   Kontrola plnění usnesení ZM č. 5 ze dne 1.9.2003

 

  1. Návrh na prodej tří bytů  ul. Letecká v Milovicích

 

  1. Informativní zpráva o účasti města Milovice na výstavě “Střední Čechy” na Výstavišti v Lysé n/L

 

  1. Návrh na změnu formy činnosti příspěvkové organizace Domovní správa Milovice

 

  1. Návrh na podání žádosti o převod areálu “Boží Dar” a dalších pozemků ve vlastnictví společnosti PRIVUM ČR, Vojenské správy Litoměřice do majetku města Milovice a jejich přijetí jako darů

 

  1. Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP VÚC Mladá

 

  1. Návrh na rozpočtové opatření č.4/2003

 

 1. Různé, diskuse, závěr

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen : Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

 

 

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325/ 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 3.11.2003 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

 

 

I.Schválilo:

 

  1. upravený program jednání ZM, jak výše uvedeno

 

 1. prodej bytů v souladu se zveřejněným záměrem a doručených nabídek takto:

 

  • č.b. 1 ul. Letecká 394, Milovice panu Pavlovi Poláčkovi, Letecká 394/1 za cenu 195.000,-Kč + poplatky spojené s převodem bytu do osobního vlastnictví

 

  • č.b. 2 ul. Letecká 394, Milovice panu Josefu Poláčkovi, Letecká 394/2 za cenu 162.950,-Kč + poplatky spojené s převodem bytu do osobního vlastnictví

 

 • č.b. 4 ul. Letecká 394, Milovice manželům Anderšovým, Letecká 394/4 za cenu 156.950,-Kč + poplatky spojené s převodem bytu do osobního vlastnictví

    c.zrušení příspěvkové organizace Domovní správa Milovice k 31.12.2003 a převedení   dvou zaměstnanců pod MěÚ Milovice s nově vzniklým oddělením správy majetku k 1.1.2004

     d.podání žádosti o převod a zároveň přijmutí nemovitého majetku formou daru:

 

 • z majetku PRIVUM ČR

.pozemků 1751/7 , 1761, 1762, 1754/1, 1755 k.ú. Milovice nad Labem

. 1422, 1400/1, 1421/5 k.ú. Benátecká Vrutice

.

.komunikací 1764 k.ú. Milovice nad Labem

1752 k.ú. Milovice nad Labem

1773 k.ú. Milovice nad Labem

1403 k.ú. Benátecká Vrutice

1396 k.ú. Benátecká Vrutice

 

 • z majetku Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice

. p.č. 670 k.ú. Milovice nad Labem

 

 • z majetku Vojenských lesů a statků , Praha

. lesní pozemky 1747 k.ú. Benátecká Vrutice

1759, 1763 k.ú. Milovice nad Labem

    e.připomínky k návrhu změny č. 1 ÚPVÚC Mladá dle návrhu rady města:

 

  • průjezd Benáteckou Vruticí nepovažujeme za konečný vzhledem k možnému rozvoji průmyslu v Lysé n/L

 

  • po vydání tiskové zprávy Škody Auto, a.s. Mladá Boleslav o odstoupení od realizace “Polygonu”doporučujeme zrušit danou rozvojovou plochu a pozemky začlenit do systému biokoridorů a biocenter se zachováním původní rekreační a biologické funkce s volným přístupem do krajiny

 

 • pro areál letiště Boží Dar navrhujeme změnit stávající možnosti využití, tj. netrvat na využití pouze pro letecký provoz.

 

 • dořešit propojení cyklotras z Milovic směr Luštěnice, s napojením na cyklotrasy Lipníka a Benátek nad Jizerou

       f.rozpočtové opatření č. 4/2003 včetně návrhu o navýšení položky 3112- příjmy z prodeje nemovitostí z původních 300tis.Kč na 950tis.Kč

      g.podpis kupní smlouvy na koupi části Domu Důstojníků ( prodávající:obchodní společnost Thermoservis, spol. s r.o. Nymburk, zastoupená jednatelem Václavem Michlem) po upravení některých bodů smlouvy ( bod č. VI. poslední věta- vypustit:bez písemného souhlasu prodávajícího, bod č. IV.úprava data splátek) a po kontrole právníkem města Milovice

 

 

II. Neschválilo:

a. návrh Rady města o podání žádosti na převod areálu letiště “Boží Dar” do majetku města Milovice

 

III. Vzalo na vědomí:

 

 1. informativní zprávu o prezentaci města Milovice na Výstavišti v Lysé nad Labem na výstavě “Střední Čechy” ve dnech 26.2.-29.2.2004 s účastí zastupitelů města (4. společná výstava měst, obcí , mikroregionů a podnikatelů Středočeského kraje)

 

IV. Ukládá:

 

  1. radě města zajistit propagační materiály k prezentaci města Milovice na výstavě “Střední Čechy” ve dnech 26.2.-29.2.2004 a s tím i související určení způsobu darování či prodeje těchto propagačních materiálů

 

 1. starostovi obce prověřit možnost odkoupení pozemku městem Milovice za účelem vybudování komunikace v ul. Třešňová, Milovice , jehož majitelem je pan Bohuslav

 

 

V Milovicích dne 6.11.2003

 

Miroslava Dlouhá                  Milan Kraus

místostarostka                    starosta města

Záznam z průběhu zasedání ZM č. 6/03 ze dne 3.11.2003

 

  1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/03 ze dne 1.9.2003

Zprávu o plnění všech bodů usnesení ZM č. 5/03 přednesl tajemník MěÚ Ing. Boris Csillagi

  1. Návrh na prodej tří bytů ul. Letecká č.p. 394, Milovice

Na základě usnesení ZM č. 5/03 byl vypsán záměr na prodej tří bytů v majetku města Milovice do osobního vlastnictví stávajícím nájemníkům v ul. Letecká č.p. 394 ,č.b. 1,2,4. Celkem byly doručeny tři nabídky v souladu se zveřejněným záměrem o prodeji:

Zastupitelé hlasovali o prodeji bytů jednotlivě

- č.b. 1 ul. Letecká 394, Milovice panu Pavlovi Poláčkovi, Letecká 394/1 za cenu 195.000,-Kč + poplatky spojené s převodem bytu do osobního vlastnictví

pro 13, proti 0, zdržel se 0

-č.b. 2 ul. Letecká 394, Milovice panu Josefu Poláčkovi, Letecká 394/2 za cenu 162.950,-Kč + poplatky spojené s převodem bytu do osobního vlastnictví

pro 13, proti 0, zdržel se 0

-č.b. 4 ul. Letecká 394, Milovice manželům Anderšovým, Letecká 394/4 za cenu 156.950,-Kč + poplatky spojené s převodem bytu do osobního vlastnictví

pro 13, proti 0, zdržel se 0

 1. Informativní zpráva o účasti města Milovice na Výstavišti v Lysé n/L na výstavě “Střední Čechy”

Této již 4. společné výstavy měst, obcí,mikroregionů a podnikatelů Středočeského kraje se město Milovice účastnilo již v loňském roce. Pan starosta informoval ZM o příštím konání této výstavy ve dnech 26.2.-29.2.2004, s tím, že účast zastupitelů na této výstavě by byla žádoucí. Též se zmínil o ceně stánku 2.700,-Kč (jako v roce minulém). Dále se v této věci projednávala otázka propagačních materiálů určených k prezentaci na této výstavě, zda tyto darovat či prodávat. Toto rozhodnutí jako i zajištění propagačních aktualizovaných materiálů uložilo ZM RM.

Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí

4. Návrh na změnu formy činnosti příspěvkové organizace Domovní správa Milovice

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Uvedla, že hlavní činností DS Milovice je správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Milovice a správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví třetích tran. Paní místostarostka uvedla, že DS v současné době spravuje bytové domy převážně v městské části Mladá, na sídlišti Balonka má ve své správě pouze 5 bytů ( kde 3 z nich byly odsouhlaseny k prodeji právě na tomto ZM), dále spravuje byty v domě s pečovatelskou službou.Při provedené kontrole předsedou finančního výboru Mgr. Brabcem ( jakož i podanou informaci na ZM), která byla přílohou tohoto bodu, bylo zjištěno, že příjmy z doplňkové činnosti ( správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví třetích stran) jsou minimální a pokud by nedošlo k podstatnému rozšíření činnosti DS např. na správu nemovitostí třetích stran za příslušnou úhradu, je třeba zvážit existenci DS jako samostatné právnické osoby, neboť, nynější činnost DS by bylo tedy možné pokrýt i zřízením nového oddělení MěÚ Milovice – správa majetku města. Paní místostarostka tedy navrhla, aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení: ZM na svém zasedání č. 6/2003 ze dne 3.11.2003 schválilo zrušení příspěvkové organizace Domovní správa Milovice k 31.12.2003 a převedení tří zaměstnankyň od 1.1.2004 z bývalé Domovní správy do nově vzniklého oddělení MěÚ Milovice- správa majetku města.

Ing. Pavel Komenda vznesl dotaz, jaká bude pracovní náplň nově vzniklého oddělení…

Paní místostarostka tedy informovala i o navrhované pracovní náplni nově vzniklého oddělení MěÚ – správy majetku

Mgr. Martin Brabec podpořil variantu: vytvořit nové oddělení správy majetku města jen s převedením dvou zaměstnanců a přemýšlet nad vytvořením nového pracovního místa např.: zaměstnance s ekonomicko právním zaměřením na řízení projektů města a s tím i související zajištění investic

Pan Michal Janata podal protinávrh : ZM na svém zasedání č. 6/2003 ze dne 3.11.2003 schválilo zrušení příspěvkové organizace Domovní správa Milovice k 31.12.2003 a převedení dvou zaměstnankyň od 1.1.2004 z bývalé Domovní správy do nově vzniklého oddělení MěÚ Milovice- správa majetku města.

Tento protinávrh byl v tomto znění schválen

pro 11 proti 1 zdržel se 1

 

 1. Návrh na podání žádosti o převod areálu “Boží Dar” a dalších pozemků ve vlastnictví společnosti PRIVUM ČR, Vojenské stavební a ubytovací správy Litoměřice a Vojenských lesů a statků Praha do majetku města Milovice a jejich přijetí jako darů

Pan starosta informoval ZM o usnesení RM č. 36/03 ze dne 20.10.2003 , kdy na základě tohoto usnesení byla podána žádost o převod areálu letiště “Boží Dar” a dalších pozemků ve vlastnictví společnosti PRIVUM ČR do majetku města Milovice a jejich bezúplatném přijetí a požádal ZM , aby tato žádost byla podpořena i usnesením ZM.

Pan starosta informoval o tom, že rozhodnutí RM o převod “Božího Daru” vychází především ze sledování probíhající stále neúspěšné privatizace. Dalším důvodem pro převod , je i  doporučení RM v souvislosti se zpracovávaným návrhem změny č. 1 ÚPVÚC Mladá , aby tento byl zařazen jako polyfunkční plocha. Dále informoval o tom, že RM nevede k tomuto žádné jiné již předem určené využití “Božího Daru”, nýbrž pouze to, aby se zmíněným areálem již “něco dělo”.

Pan Miloslav Müller informovat o tiskové zprávě (Mladá Fronta Dnes), kde Krajský úřad Středočeského kraje uvádí, že o převod areálu “Boží Dar” požádá taktéž, dále konstatoval že zároveň jako radní nebyl zcela proti převodu areálu “Boží Dar” do majetku města Milovice , ale po zvážení všech okolností se mu nyní zdá, že je tento převod přespříliš velkou finanční zátěží pro město (např.odstranění zdevastovaných staveb určených k demolici v této lokalitě). Poukázal i na to, že město nemá žádného investora pro využití tohoto prostoru. Dále konstatoval, že KÚ Střed. Kraje má podle něho větší možnosti na přivedení investora než město Milovice.

Pan Josef Hlaváček vznesl dotaz jak by bylo řešeno financování staveb v tomto prostoru, kde by byla z důvodu havarijního stavu nařízena demolice. Zda by toto bylo zařazeno do výdajů rozpočtu města, nebo řešeno jiným způsobem.

Pan starosta na toto odpověděl, že RM nemá zpracován žádný koncept. A zdůraznil, že k tomuto rozhodnutí o převod vedlo RM zejména to, aby se nad budoucností tohoto prostoru už někdo zamyslel a s městem Milovice bylo o využití letiště jednáno, ať již to bude s Krajským úřadem Středočeského kraje, nebo přímo se státem. Dále uvedl, že v současné době, podle poslední informace, spravuje letiště stále Fond národního majetku.

Ing. Pavel Komenda vznesl dotaz, jaká by byla ekologická zátěž. Pan starosta odpověděl, že v tuto chvíli nemá přesné údaje, ale do roku 2005 by mělo být vše zlikvidováno.

Mgr. Martin Brabec se přiklonil k názoru pana Müllera a uvedl, že vidí nejschůdnější řešení v převodu “Božího Daru” na KÚ Střed. Kraje s podporou města Milovice.

Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Müllera v tomto znění: ZM ruší rozhodnutí RM a o převod areálu “Boží Dar” nebude požádáno

ZM tento návrh přijalo

Pro 8 proti 0 zdrželi se 5

Dále pan starosta přednesl návrhy na převody nemovitého majetku do majetku města Milovice:

 

 • z majetku PRIVUM ČR

.pozemků 1751/7 , 1761, 1762, 1754/1, 1755 k.ú. Milovice nad Labem

. 1422, 1400/1, 1421/5 k.ú. Benátecká Vrutice

.

.komunikací 1764 k.ú. Milovice nad Labem

1752 k.ú. Milovice nad Labem

1773 k.ú. Milovice nad Labem

1403 k.ú. Benátecká Vrutice

1396 k.ú. Benátecká Vrutice

 

 • z majetku Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice

. p.č. 670 k.ú. Milovice nad Labem

 

 • z majetku Vojenských lesů a statků , Praha

. lesní pozemky 1747 k.ú. Benátecká Vrutice

1759, 1763 k.ú. Milovice nad Labem

 

Návrhy na podání žádostí na převody nemovitého majetku formou daru byly ZM jednohlasně schváleny

Pro 13

 

 1. Připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP VÚC Mladá

Pan starosta informoval ZM o usnesení RM č. 36/03 bod g)- připomínky k návrhu změny č. 1 ÚP VÚC Mladá a požádal Ing. Josefa Matouše o podání informace ZM k jednotlivým připomínkám.O připomínce “propojení cyklotras Milovice- Mladá- Luštěnice s volným průjezdem na Traviny”, bylo široce diskutováno. Přítomný p. Hlaváč navrhl, aby bylo propojení uvažováno s návazností na cyklotrasy Luštěnic. Mgr. Martin Brabec vznesl dotaz, zda jsou důležitejší cyklotrasy či rozvojová plocha, dále podpořil názor ostatních zastupitelů , že je nutné dořešit návaznost cyklostezek z měst. části Mladá do Luštěnic s napojením na cyklotrasy Lipníka a Benátek n/J

 

Pan starosta dal hlasovat o připomínkách k návrhu změny č. 1 ÚP VÚC Mladá, tak jak byly navrženy RM:

 

  • průjezd Benáteckou Vruticí nepovažujeme za konečný vzhledem k možnému rozvoji průmyslu v Lysé n/L

 

  • po vydání tiskové zprávy Škody Auto, a.s. Mladá Boleslav o odstoupení od realizace “Polygonu”doporučujeme zrušit danou rozvojovou plochu a pozemky začlenit do systému biokoridorů a biocenter se zachováním původní rekreační a biologické funkce s volným přístupem do krajiny

 

 • pro areál letiště Boží Dar navrhujeme změnit stávající možnosti využití, tj. netrvat na využití pouze pro letecký provoz.

 

 • dořešit propojení cyklotras z Milovic směr Luštěnice, s napojením na cyklotrasy Lipníka a Benátek nad Jizerou

ZM schválilo , aby tyto připomínky s doplněním “dořešit propojení cyklotras” byly odeslány na Krajský úřad Středočeského kraje- odbor územního plánování

pro 12 zdržel se 1

před projednávaným bodem č. 7 opustil jednání ZM pan Petr Kotvas

 

  1. Návrh na rozpočtové opatření č.4/2003

Informativní zprávu k tomuto bodu přednesl předseda finančního výboru Mgr. Martin Brabec . Informoval zastupitelé o příjmech a výdajích rozpočtu města s tím, že zde v příjmech není zahrnut prodej tří bytů na “Balonce” schválený na dnešním ZM. Rozpočtové opatření bylo tedy přijato včetně návrhu o navýšení položky 3112- příjmy z prodeje nemovitostí ( prodej podílu nemovitosti ul. Braniborská) z původních 300tis.Kč na 950tis.Kč

Rozpočtové opatření bylo s tímto doplněním tedy ZM přijato

Pro 12

 

 1. Různé, diskuse, závěr

Kupní a zástavní smlouva na část Domu Důstojníků.

Pan starosta předložil zastupitelům návrh kupní smlouvy na část Domu Důstojníků za účelem vybudování Městského úřadu. Návrh kupní smlouvy byl předložen obchodní společností Thermoservis, spol.s.r.o. Nymburk, zastoupenou jednatelem Václavem Michlem.

Mgr. Bernard Irategeka vznesl otázku, jak bude vyřešena otázka oprav této budovy

Pan starosta podotkl, že toto již bylo řešeno na minulém ZM č. 5/03.

Mgr. Martin Brabec vznesl připomínky k této předložené smlouvě a doporučil úpravy a to v bodě VI. poslední věta- vypustit: bez písemného souhlasu prodávajícího a v bodě č. IV. Upravit data splátek, dále doporučil tuto podepsat až po kontrole právníkem města.

Pan starosta nechal hlasovat o podpisu kupní smlouvy na koupi části Domu Důstojníků s připomínkovanými úpravami Mgr. Brabcem a toto bylo schváleno

pro 11 zdržel se 1

Dále podal pan starosta zastupitelům informaci o přípravě podání dotace na obnovu technické infrastruktury- části Mladá

 

  • veřejné osvětlení ul. Italská, Armádní, Pod Lesem, Sportovní (propojka Topolová Lesní), Topolová včetně zapínacího bodu, parkoviště pro domy na parc. č. 450-455, prostor okolí domů na parc.č. 450-455

 

  • vybudování chodníku od č.p. 502 ul. Armádní až do Benátecké Vrutice s odbočkami do ul. , Lesní, Topolová a Tyršova s napojením na chodníky z ul. Průběžná mezi č.p. 606-607, 607-608 a chodníky z ul. Tyršova od č.p. 613, Topolová od č.p. 618 s dořešením přechodu v prostoru křižovatky ul. Armádní a Spojovací

 

 • obnova povrchu vozovky v ul. Armádní od č.p. 502 do Benátecké Vrutice

Starosta konstatoval, že předpokládané náklady na obnovu technické infrastruktury budou činit cca 12.600 tis. Kč.

Zastupitelé toto vzali na vědomí

Ke konci jednání ZM dal slovo pan starosta i ostatním přítomným a slova se ujal pan Ivan Plecitý. Dotazoval se zastupitelů ( radních), proč neschválili odkoupení přístupové cesty k parcelám v ul. Třešňová, Milovice od pana Bohuslava za účelem vybudování komunikace. Starosta konstatoval, že toto osobně prověří a pana Plecitého bude v této věci informovat.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Komenda

Ing. Josef Matouš

V Milovicích dne 6.11.2003

 

 

 

Zapsal:                                                            Zpracoval:

Boris Csillagi                                                    Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                   starosta města