Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 5/2007 ze dne 3. 12. 2007

Město MILOVICE

ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz

Sekretariát, ul.5.května 71

tel.a fax:325577203,325577403, email:meu@mesto-milovice.cz

       _________________________________________________________________

 

Na základě průběhu jednání k jednotlivým bodům programu, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva Města č. 5/2007,

konaného v pondělí  dne 3.12.2007 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

 

 

 

Přijatá  usnesení:

 

 

 

 

Usnesení č. 60/2007

Zastupitelstvo města

a) schválilo návrhy na pořízení změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru  (ÚPnSÚ) Milovice uvedené pod poř.č. 1 až 10, 12,14 až 16,17,18 a 19, 24,26,28,29,31 až 35 Přílohy č.1 tohoto usnesení a jejich zařazení do změny č. 2 ÚPnSÚ Milovice poté, co příslušní navrhovatelé uhradí městu Milovice částečné náklady na její pořízení uvedené v Příloze č. 2 tohoto usnesení

b) neschválilo návrhy na pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Milovice uvedené pod poř.č. 11,13,20 až 23, 25,27 a 30 Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

 

Nedílnou součástí přijatého usnesení je

 

Příloha č. 1 - seznam návrhů na pořízení změny č. 2 Územního plánu

Příloha č. 2 - řešení finanční spoluúčasti na pořízení změny č. 2 Územního plánu

 

 

 

 

V Milovicích dne 5. 12. 2007

 

 

 

 

 

 Miroslava Dlouhá                                                     Milan Kraus

místostarostka města                                                 starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město MILOVICE

ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz

Sekretariát, ul.5.května 71

tel.a fax:325577203,325577403, email:meu@mesto-milovice.cz

       _________________________________________________________________

Zápis č. 5/2007

z veřejného jednání ZASTUPITELSTVA   Města č. 5/2007 , konaného  v pondělí  dne 3.12.2007

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5. května č.p. 101

Přítomni : - viz presenční listina

 

  Jednání zahájil v 18.00 hod. starosta města Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné ke svolání jednání zastupitelstva podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Dále uvedl, že z 15 ti zvolených členů Zastupitelstva města je přítomno 10 členů ( z jednání se omluvil Ing. Alexandr Černý, Lukáš Pilc, JUDr. Ivana Weigandová ) a tím je Zastupitelstvo schopné usnášení ve všech bodech programu.

 

   Následně starosta určil zapisovatele jednání a dohled nad průběhem hlasování:

zapisovatelem byl určen: Ing. Boris Csillagi

dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé: Miloslav Müller a Josef Hlaváček

 

  Následovala volba ověřovatelů zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni zastupitelé: Josef Hlaváček a Jiří Nekovář

Hlasování: pro 10

Návrh byl schválen

 

    Po zvolení ověřovatelů zápisu starosta města navrhl, aby do návrhové komise byli zvoleni zastupitelé: Bc. Richard Vavrda, Mgr. Bernard Irategeka a Ondřej Matouš

Hlasování: pro 10

Návrh byl schválen

 

  Po zvolení návrhové komise starosta města seznámil zastupitele s tím, že k zápisu z jednání  ZM č. 4/2007 ze dne 24.9. 2007 nebyly doručeny žádné připomínky.

Zápis byl ověřen ověřovateli zápisu dne 17.10.2007 a poté zaslán členům zastupitelstva elektronicky a téhož dne byl zveřejněn i na úřední desce města Milovice.  

 

  Poté starosta města předložil návrh programu jednání:

 

1. Schválení návrhů na pořízení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Milovice

2. Diskuze

3. Schválení usnesení

4. Závěr

 

a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na jeho doplnění                

 

   

 

 

 

 

 

Předseda Kontrolního výboru zastupitelstva města, zastupitel Bc. Richard Vavrda navrhl, aby byl program jednání doplněn o tyto body:

Návrh na doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města

Projednání Zpráv předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města

 

    Starosta města nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu na doplnění programu jednání 

Hlasování:

pro:      4 - Miloslav Müller, Josef Hlaváček, Mgr. Bernard Irategeka, Bc.Richard Vavrda proti:        6 -  Milan Kraus, Miroslava Dlouhá, Petr Kotvas, Ing. Josef Matouš, Jiří Nekovář, Ondřej Matouš,

zdržel se : 0

Návrh nebyl schválen

 

Další jednání tedy probíhalo podle programu předloženého starostou města            

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM k jednotlivým bodům schváleného programu

 

1. Návrhy na pořízení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Milovice

V začátku projednávání tohoto bodu programu se dostavila členka zastupitelstva města paní Jana Hrdličková a celkem tak bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.

    Pan starosta uvedl, že předmětem jednání je projednání jednotlivých návrhů na změnu územního plánu, které byly projednány a doporučeny radou města. Na jednání zastupitelstva jsou rovněž přítomni zpracovatelé územního plánu – Ing. Ladislav Vich, jednatel společnosti PRISVICH s.r.o. a Ig.arch.Milan Salaba, se společnosti AURS s.r.o., která bude zpracovávat Územní plán. Ke dni zpracování návrhů bylo doručeno cca 25 žádostí. Pan starosta krátce připomenul usnesení zastupitelstva města o zahájení zpracování změny č.2, prostřednictvím Stavebního úřadu městského úřadu Lysá nad Labem a usnesení Zastupitelstva města, kterým bylo z důvodu urychlení zpracování původní usnesení zrušeno a schváleno uzavření trojstranné smlouvy za účelem financování pořízení změny územního plánu. Toto bylo oznámeno původnímu zpracovateli změny t.j. MěÚ Lysá nad Labem. Z tohoto důvodu byla pozvánka na jednání zastupitelstva města zaslána všem navrhovatelům městským úřadem Milovice.

    Pan starosta poté předal slovo zpracovatelům návrhu změny územního plánu. Ing. Vich seznámil přítomné se zákonným postupem a náležitostmi při zpracování návrhů na změnu územního plánu. To znamená návrhů včetně nezbytných náležitostí, výzvy k jejich doplnění, posouzení doručených návrhů, rozhodnutí Zastupitelstva města o návrzích. Navrhovatelé poté obdrží písemné rozhodnutí o schválení či neschválení návrhu. Bude následovat zpracování zadání – návrhy budou zařazeny do změny č.2. Zadání zpracovává zhotovitel a pověřený člen zastupitelstva města. Zadání stanovuje hlavní cíle a požadavky a  bude projednáno se všemi dotčenými orgány a bude vystaveno tak, aby bylo možné se k němu vyjádřit. Návrh zadání bude upraven a předložen Zastupitelstvu města ke schválení a bude následovat projektová etapa, t.j. zpracování návrhu. Návrh bude veřejně projednán a je možné k němu uplatnit námitky. Celý proces je značně dlouhý a má své předepsané procesní lhůty.

    K vlastním návrhům přednesl úvodní slovo a komentář ing. Salaba. V úvodu sdělil, že snahou zpracovatele bylo v maximální míře vyhovět všem oprávněným požadavkům v souladu s platným stavebním zákonem tak, aby navrhované změny byly bez větších časových ztrát či dodatečných finančních nároků realizovatelné. To se týká návrhů na změnu v případě, že současný územní plán má takto navržené a nevyužité funkční plochy.  Cílem je optimální využívání stávajících ploch a zamezit záborům zemědělské půdy, rozšiřování zastavěného či zastavitelného území. V případě Milovic se jedná o současné rezervy v oblasti zastavěnosti ploch. Z celkem 35 záměrů tak bylo 10 vyřazeno – doporučeno dále neprojednávat. U záborů zemědělské půdy by dle nových platných zákonných norem musela být zpracována studie trvale udržitelného rozvoje, která časově i finančně zasáhne negativně do možné změny, kdy snahou je co nejkratší proces realizace.

    Poté Ing. Salaba seznámil přítomné se všemi návrhy doručenými městu Milovice včetně  lokalizace v Územním plánu města a důvodů, které vedly pro doporučení či nedoporučení ke schválení. Všechny návrhy jsou přílohou k záznamu ve formě přehledné tabulky.  V následné diskusi zpracovatelé změny územního plánu zodpověděli dotazy členů zastupitelstva města a přítomných navrhovatelů.

Po ukončení diskuse nechal pan starosta hlasovat o návrhu usnesení, který byl členům zastupitelstva města doručen v předstihu :

 

Zastupitelstvo města

a) schválilo návrhy na pořízení změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru  (ÚPnSÚ) Milovice uvedené pod poř.č. 1 až 10, 12,14 až 16,18 a 19, 24,26,28,29,31 až 35 Přílohy č.1 tohoto usnesení a jejich zařazení do změny č. 2 ÚPnSÚ Milovice poté, co příslušní navrhovatelé uhradí městu Milovice částečné náklady na její pořízení uvedené v Příloze č. 2 tohoto usnesení

b) neschválilo návrhy na pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Milovice uvedené pod poř.č. 11,13,17,20 až 23, 25,27 a 30 Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

 

Hlasování:

pro:           6 - Milan Kraus, Miroslava Dlouhá, Ing. Josef Matouš, Jiří Nekovář,

                       Ondřej Matouš, Josef Hlaváček

proti:         1 - Petr Kotvas

zdrželi se: 4 - Miloslav Müller, Mgr. Bernard Irategeka, Bc.Richard Vavrda, Jana Hrdličková

Návrh nebyl schválen

 

Vzhledem k výsledku hlasování pan starosta přerušil jednání Zastupitelstva města a požádal přítomné zastupitele o účast na dohadovacím řízení v souladu s §10 čl. 5. schváleného Jednacího řádu zastupitelstva města. Po ukončení přestávky pan starosta vyzval členy zastupitelstva k předložení protinávrhů        

 

Zastupitel Mgr. Bernard Irategeka navrhl odložit projednání návrhu na pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Milovice na další jednání Zastupitelstva dne 17.12.2007. Pan starosta tedy nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení :

Zastupitelstvo města

schválilo odložení a opakované projednání návrhů na pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Milovice uvedených v Příloze č.1 k návrhu usnesení na další jednání Zastupitelstva města

 

Hlasování:

pro:           1 - Mgr. Bernard Irategeka

proti:         8 - Milan Kraus, Miroslava Dlouhá, Petr Kotvas, Ing. Josef Matouš, Jiří Nekovář,  Ondřej Matouš, Josef Hlaváček, Jana Hrdličková

zdrželi se: 2 - Miloslav Müller, Bc. Richard Vavrda

Návrh nebyl schválen

 

 

 

 

Další protinávrh předložil člen zastupitelstva pan Petr Kotvas. Doporučil zařadit do změny č. 2 také návrhy č.17 – navrhovatel pan Pavel Tejnický a pan Luboš Tejnický a návrh č. 25 – navrhovatel pan Aleš Smeták. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo města

a) schválilo návrhy na pořízení změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru  (ÚPnSÚ) Milovice uvedené pod poř.č. 1 až 10, 12,14 až 16,17,18 a 19, 24,25,26,28,29,31 až 35 Přílohy č.1 tohoto usnesení a jejich zařazení do změny č. 2 ÚPnSÚ Milovice poté, co příslušní navrhovatelé uhradí městu Milovice částečné náklady na její pořízení uvedené v Příloze č. 2 tohoto usnesení

b) neschválilo návrhy na pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Milovice uvedené pod poř.č. 11,13,20 až 23,27 a 30 Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

 

Hlasování:

pro:           4 - Petr Kotvas, Miloslav Müller, Jiří Nekovář, Josef Hlaváček

proti:         1 - Milan Kraus

zdrželi se: 6 - Miroslava Dlouhá, Ing. Josef Matouš, Ondřej Matouš, Mgr. Bernard Irategeka, Bc. Richard Vavrda, Jana Hrdličková

Návrh nebyl schválen

 

Člen zastupitelstva Ing. Josef Matouš navrhl zařadit do změny č. 2 návrh č. 17 – navrhovatel pan Pavel Tejnický a pan Luboš Tejnický. Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení::

Zastupitelstvo města

a) schválilo návrhy na pořízení změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru  (ÚPnSÚ) Milovice uvedené pod poř.č. 1 až 10, 12,14 až 16,17,18 a 19, 24,26,28,29,31 až 35 Přílohy č.1 tohoto usnesení a jejich zařazení do změny č. 2 ÚPnSÚ Milovice poté, co příslušní navrhovatelé uhradí městu Milovice částečné náklady na její pořízení uvedené v Příloze č. 2 tohoto usnesení

b) neschválilo návrhy na pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Milovice uvedené pod poř.č. 11,13,20 až 23, 25,27 a 30 Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:           9 - Milan Kraus, Miroslava Dlouhá, Petr Kotvas, Ing. Josef Matouš,

                      Miloslav Müller, Jiří Nekovář, Ondřej Matouš, Josef Hlaváček, Jana Hrdličková

proti:         0

zdrželi se: 2 - Mgr. Bernard Irategeka, Bc.Richard Vavrda

Návrh byl schválen

 

2. Diskuze

Diskuze probíhala průběžně při projednávání návrhů jednotlivých navrhovatelů - žadatelů o změny  ÚPnSÚ Milovice

 

 

 

 3. Schválení usnesení

Návrh na usnesení z jednání zastupitelstva města předložil za návrhovou komisi Bc. Richard Vavrda

 

Zastupitelstvo města

a) schválilo návrhy na pořízení změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru  (ÚPnSÚ) Milovice uvedené pod poř.č. 1 až 10, 12,14 až 16,17,18 a 19, 24,26,28,29,31 až 35 Přílohy č.1 tohoto usnesení a jejich zařazení do změny č. 2 ÚPnSÚ Milovice poté, co příslušní navrhovatelé uhradí městu Milovice částečné náklady na její pořízení uvedené v Příloze č. 2 tohoto usnesení

b) neschválilo návrhy na pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Milovice uvedené pod poř.č. 11,13,20 až 23, 25,27 a 30 Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:         10 - Milan Kraus, Miroslava Dlouhá, Petr Kotvas, Ing. Josef Matouš,  Miloslav Müller, Jiří Nekovář, Ondřej Matouš, Josef Hlaváček,  Mgr. Bernard Irategeka, Bc.Richard Vavrda, Jana Hrdličková

proti:         0

zdrželi se:  0 

Návrh byl schválen

 

4. Závěr

Závěrem starosta města poděkoval všem přítomným za účast na jednání a zároveň je i pozval na příští jednání ZM.

 

 

Nedílnou součástí záznamu jednání zastupitelstva města jsou přílohy č. 1 a č. 2, které jsou zároveň nedílnou součástí přijatého usnesení

 

Příloha č. 1 - seznam návrhů na pořízení změny č. 2 Územního plánu

Příloha č. 2 - řešení finanční spoluúčasti na pořízení změny č. 2 Územního plánu

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                     Zpracoval: Milan Kraus

        tajemník MěÚ                                             starostaměsta

 

 

 

Záznam z jednání byl ověřen dne :  19.12.2007

 

ověřovatelé zápisu: Jiří Nekovář                ...…………………

 

                               

                                Josef Hlaváček           ………………….


Přílohy

31.03.2009 20071121119822_ZM_5___2007_Prilohy_usneseni___Zmena_c.2_UP_Milovice ( xls, 56kB ) Zobrazit Stáhnout