Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 5/2006 ze dne 9. 10. 2006

Zápis 5/2006

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 9.10.2006

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 13    členů zastupitelstva města

omluveni byli:  Ing. Jiří Hlaváček, Petr Kotvas

neomluveni byli:  xxxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

 

1)      Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/06 ze dne 31.7.2006

2)      Návrh na udělení výjimky pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt

3)      Návrh kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV 343 pro katastrální území Benátecká Vrutice

4)      Návrh na prodej částí pozemku p.č. 158 , častí pozemku p.č. 159/1  a pozemku p.č. 172/4 v k.ú. Milovice nad Labem

5)      Návrh na schválení  Vnitřního předpisu č. 4/2006 Tvorba a použití sociálního fondu města

6)      Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006/ZM

7)      Návrh na zrušení OZV č. 3/2005 o místních poplatcích a schválení OZV č. 2/2006 o místních poplatcích

8)      Návrh na zrušení OZV č. 1/1999 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství a schválení OZV č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

9)      Návrh na změnu OZV č. 1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

10)   Návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, ul. Topolová č.p. 622, Milovice-Mladá

11)  Průmstav a.s.- žádost o posunutí termínu dokončení stavby „Rekonstrukce Mateřské školy Milovice“

12)  Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2007

12a) Zpráva předsedy kontrolního výboru

12b) Návrh na výplatu mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva města,    členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města

12c) Nabídka na odkup akcií ČS a.s. a STE a.s.

12d) Nabídka na odprodej pozemků parc.č. 1772/41 o rozloze 59m2 a pozemku parc.č.1772/42 o výměře 60m2 v k.ú. Milovice nad Labem

12e) Návrh podpisu Mandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2007

12f) Návrh na výkup pozemku p.č. 906 dle PK o výměře 2198m2 v k.ú. Benátecká Vrutice od ČR Ministerstva obrany za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

13)  Různé, diskuze, závěr

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :  Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová,

Ověřovatelé zápisu:Miroslava Dlouhá, Ing. Josef Matouš

Do návrhové komise byl určen: Mgr. Eva Fišerová, Michal Janata

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                    

      Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 5/2006, konaného dne 9.10.2006 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

60.              schválilo program jednání ZM č. 5/2006

61.               vzalo na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení ZM č. 4/2006 ze dne 31.7.2006

62.              schválilo udělení výjimky z pravidel pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt pro pana Jana Jelenčíka, t.č. bytem Dětský domov, Palackého 515, Nymburk

63.              schválilo uzavření Kupních smluv uzavřených nabídkou předkupního práva a jejího včasného přijetí, dle § 44 odst. 1 občanského zákoníku, na prodej spoluvlastnického podílu 6/12 na nemovitostech domu č.p. 77 na stav. parcele 108/1 zastavěná plocha a nádvoří, stav. parcely 108/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1918m2, domu č.p.  162 na stav. parcele 108/2 zastavěná plocha a nádvoří, stav. parcely 108/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41m2, parcely č. 91/2 zahrady o výměře 985m2, zapsaných na LV 343 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk a to: 5/12 podílu na výše uvedených nemovitostech panu Miloši Šurtovi, Tyršova 227/11, 289 22 Lysá nad Labem a 1/12  podílu na výše uvedených nemovitostech paní Jaroslavě Vladovičové, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

64.              schválilo prodej částí pozemků parc.č. 158  díl a o výměře 3m2, díl b o výměře 3m2, částí pozemku parc.č. 159/1 díl r o výměře 1m2, díl t o výměře 2m2, díl o výměře 2m2, díl x o výměře 3m2, díl o výměře 1m2 a pozemku  parc.č. 172/4 o výměře 46m2 dle geometrického plánu č. 684-54/2006 v k.ú. Milovice nad Labem panu Stanislavu Křížovi, Dlouhá 91, Nymburk a to za cenu 90,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemků tj. zpracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vytyčením hranic pozemků.

65.              schválilo Rozpočtové opatření č. 04/2006/ZM

66.              schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 o místních poplatcích

67.              schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

68.              schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

69.              schválilo návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města Milovice do majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice-Mladá

70.              neschválilo žádost společnosti Průmstav, a.s. o posunutí termínu dokončení stavby „Rekonstrukce mateřské školy Milovice“ oproti podepsané Smlouvě o dílo a ukládá starostovi města zajistit plnění smluvních podmínek dle Smlouvy o dílo č. 01-084/05 ve znění pozdějších Dodatků  . Zároveň neschválilo změny navrhované společností Průmstav a.s.  v Zápisu o odevzdání a převzetí stavby, doručené městu e-mailem dne 9.10.2006

71.              schválilo Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2007

72.              vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru ze dne 20.9.2006  a uložilo tajemníkovi MěÚ odstranit zjištěné nedostatky mimo  změny názvu předpisů města

73.              uložilo tajemníkovi MěÚ zpracovat návrh vnitřního předpisu pro provoz služebních automobilů

74.              schválilo výplatu mimořádných odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města , členům komisí rady města a členům „občanské komise“ části Benátecká Vrutice

75.              neschválilo nabídky na odkup acií ČS a.s. a STE a.s.

76.              schválilo uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 1772/41 o rozloze 59m2 a pozemku parc.č. 1772/42 o rozloze 60m2 dle geometrického plánu 29/2005 ze dne 24.2. 2005 v k.ú. Milovice nad Labem a to za cenu 5.000,-Kč s tím, že prodávající ( tj. manželé Jiří a Dana Kotvasovi, 5.května 52, 289 23 Milovice) uhradí veškeré poplatky spojené s převodem pozemků tj. zpracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vytyčením hranic pozemků.

77.              schválilo podpis Mandátní smlouvy k zajištění  autobusové dopravy, ostatní dopravní obslužnost, pro území města na rok 2007 (s částkou 170,-Kč/osoba trvalé hlášená k pobytu na území města)

78.              souhlasí s výkupem pozemku parc.č. 906 dle PK o výměře 2198 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice od ČR-Ministerstvo obrany za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“ za cenu stanovenou úředním odhadem + náklady na soudního znalce

79.              schválilo návrh vnitřního předpisu  Směrnici č. 4/2006  Tvorba a použití sociálního fondu města

80.              vzalo na vědomí informaci předsedy Občanského sdružení TKD Mladá o podání žádosti o vydání stavebního povolení na projekt „Naučná cyklostezka bývalým VVP Mladá a Boží Dar“

  

 

V Milovicích dne 10.10.2006

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                        Milan Kraus

místostarostka                                                             starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 5/2005 ze dne 9.10.2006

 

 

 

 

 

1) Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2005 ze dne 31.7.2006

 Zpráva o kontrole plnění předchozích usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

 

Na jednání zastupitelstva  města se dostavili Ing. Pavel Komenda a Miroslav Červinka

 

2) Návrh na udělení výjimky z pravidel pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt

 

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Uvedl, že na základě žádosti pana Jana Jelenčíka, t.č. bytem Dětský domov, Palackého 515, Nymburk, byl na jednání RM předložen návrh na udělení výjimky z pravidel pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt, neboť pan Jelenčík nesplňuje mj. podmínku pro zařazení tj. nemá 2 roky trvalý pobyt na území našeho města.

Pan Jelenčík byl chovancem Dětského domova v Nymburce a od měsíce července 2006 užívá byt tzv. „ Na půl cesty“ v ul. Topolová, Milovice-Mladá. Protože se zde nemůže přihlásit k trvalému pobytu a tento byt nemůže užívat déle jak 3 roky, je na jednání ZM předkládán návrh na udělení výjimky z pravidel pro zařazování do seznamu žadatelů z důvodu nesplnění podmínky trvalého pobytu na území našeho města

 

Pan starosta nechal hlasovat o udělení výjimky z pravidel pro zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt pro pana Jana Jelenčíka, t.č. bytem Dětský domov, Palackého 515, Nymburk

Pro 12

Návrh byl schválen

 

3) Návrh Kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV 343 pro k.ú. Benátecká Vrutice

 

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu starosta města.

Uvedl, že město Milovice je  majitelem spoluvlastnického podílu na nemovitostech zapsaných na LV 343 pro k.ú. Benátecká Vrutice. ZM na svém zasedání dne 26.6.2006 usnesením č. 47/2006 schválilo zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu, který byl vyvěšen dne 4.7.2006 a sejmut dne 4.9.2006 . V termínu uvedeném ve zveřejněném záměru na prodej nebyla doručena žádná námitka ani připomínka.

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu uzavření Kupních smluv uzavřených nabídkou předkupního práva a jejího včasného přijetí, dle §44 odst. 1 občanského zákolníku, na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech 6/12 domu č.p . 77 na stav. parcele 108/1, 6/12 stav. parcely 108/1 o výměře 1918m2, 6/12 domu č.p. 162 na stav. parcele 108/2, 6/12 stav. parcely 108/2 o výměře 41m2, 6/12 parcely p.č. 91/2 zahrada o výměře 985 m2, zapsaných na LV 343 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk a to 5/12  podílu na výše uvedených nemovitostech panu Miloši Šubrtovi, Tyršova 227/11, 289 22 Lysá n/L a 1/12  podílu paní Jaroslavě Vladovičové, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá n/L.  Uvedl, že se jedná o stejnou výši prodávaného podílu jako je stávající výše jejich spoluvlastnického podílu.

Pro 11, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

4) Návrh na prodej částí pozemku par.č. 158, částí pozemku par.č. 159/1 a pozemku parc.č. 172/4 v k.ú. Milovice nad Labem

 

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš.

Konstatoval, že dne 28.6.2006 byla přijata žádost od společnosti JSK servis, s.r.o., Jízdecká 110, Nymburk o odkoupení dalších částí pozemků  za účelem výstavby rodinných řadových domků  v ul. Školská, Milovice. Společnost JSK servis , s.r.o., požádala o části pozemků za účelem zarovnání uliční čáry a s tím souvisejícím vybudování komunikace k výše uvedeným řadovým domkům

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu prodeje pozemků parc.č. 158 díl a o výměře 3m2, parc.č. 158 díl b o výměře 3m2, parc.č. 159/1 díl r. o výměře 1m2, parc.č. 159/1 díl t o výměře 2m2, parc.č. 159/1 díl v o výměře 2m2, parc.č. 159/1 díl x o výměře 3m2, parc.č. 159/1 díl z o výměře 1m2, parc.č. 172/4 o výměře 46m2 v k.ú. Milovice nad Labem panu Stanislavu Křížovi, Dlouhá 91, Nymburk za cenu 90,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemku

Pro 12

Návrh byl schválen

 

5) Návrh na schválení vnitřního předpisu Směrnice č. 4/2006 Tvorba a použití sociálního fondu města

 

Pan starosta přednesl důvodovou zprávu k tomuto bodu. Uvedl, že město Milovice zřizuje ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., § 5 odst. 1 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sociální fond, který slouží k uspokojování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků .

Dále uvedl,že poprvé byl návrh vnitřního předpisu na tvorbu a použití sociálního fondu města předložen na jednání ZM č. 3/2006 dne 26.6.2006, kde se zastupitelé shodli na tom, že bude z důvodu četných připomínek ze strany zastupitelů, přepracován.

Dne 29.9.2006 byla uskutečněna pracovní schůzka za účelem přepracování tohoto Vnitřního předpisu za účasti vedoucí ekonomického oddělení, tajemníka MěÚ a předsedy Kontrolního výboru města. Upravený návrh je dnes předkládán zastupitelům.

Mgr. M. Brabec vznesl dotaz , zda je nutné , aby finanční prostředky tohoto fondu byly vedeny na samostatném bankovním účtu. Jako vhodnější by doporučoval analytické vedení v účetní evidenci. S tímto názorem se plně ztotožnil i Mgr. Bernard Itategeka.

Pan starosta konstatoval, že vedení tohoto účtu konzultoval s auditory a ti doporučili vést tento samostatně.

Mgr. B. Irategeka podal protinávrh hlasovat o tom, aby nebyly finanční prostředky na Tvorbu a použití sociálního fondu města, vedeny na samostatném bankovním účtu, aby byly vedeny analyticky v účetní evidenci.

Pro 3, proti 1, zdrželi se 8

Protinávrh nebyl přijat

 

Poté nechal pan starosta hlasovat o návrhu vnitřního předpisu  Směrnice č. 4/2006  Tvorba a použití sociálního fondu města v předloženém znění s tím, že finanční prostředky tohoto fondu se budou vést na samostatném bankovním účtu.

Pro11, zdržel se1

Návrh byl schválen

 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006/ZM

 

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl předseda finančního výboru Josef Hlaváček.

Konstatoval, že v návrhu tohoto rozpočtového opatření byly do rozpočtových příjmů započítány Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu na volby, neinvestiční přijaté dotace od krajů a investiční dotace se státního rozpočtu ( dotace na technickou infrastrukturu) v celkové výši 6.085,50 tis.Kč.

Ve výdajích byly posíleny položky na investiční akce včetně vlastních prostředků za účelem provádění „Rekonstrukce VO, ul. Italská, Rekonstrukce povrchu ul. Komenského, rekonstrukce povrchu ul. Spojovací, Rekonstrukce povrchu ul. Braniborská, Rekonstrukce povrchu ul. Višňová, rekonstrukce chodníku mezi ul. Komenského a Kaštanová, Rekonstrukce chodníku mezi ul. Spojovací a Slepá“.

Dále byly ve výdajích posíleny tyto položky:

- místní správa- výpočetní technika o 100 tis.Kč a položka platy zastupitelů o 100tis.Kč (přesunuto z položky místní správa –elektrická energie 200tis.Kč)

-přemístění autobusové zastávky v Benátecké Vrutici o 405tis.Kč (přesunuto z položky údržba a oprava silnic-200tis.Kč, údržba a oprava chodníků -135tis.Kč a investiční rezerva-70tis.Kč)

- zřízení nové autobusové zastávky „ na znamení“ na ulici Armádní v Benátecké Vrutici o 85tis.Kč (přesunuto z položky investiční rezerva)

- zimní údržba o 50tis.Kč (přesunuto z položky investiční rezerva)

- rekonstrukce sochy sv. Antonína o 126tis.Kč (přesunuto z položky investiční rezervy)

 

Mgr. Martin Brabec vznesl dotaz proč je dražší přemístění autobusové zastávky v Benátecké Vrutici než zřízení nové autobusové zastávky . Pan starosta odpověděl, že pro přemístění autobusové zastávky v Benátecké Vrutici je nutné vybudovat záliv na obou stranách komunikace, chodníky atd. Zřízení nové autobusové zastávky „ na znamení“ na ulici Armádní v Benátecké Vrutici bude provedeno formou dopravního značení na komunikaci (proto je také méně nákladnější)

Mgr. M. Brabec se dotázal proč bude město hradit ze svých finančních prostředků vybudování autobusové zastávky v Benátecké Vrutici, když se jedná o státní komunikaci patřící Kraji.

Pan starosta odvětil, že toto je běžná praxe, město „zastávku“ vybuduje a převede ji na kraj, který ji bude spravovat .

 

Ing. Pavel Komenda se dotázal, zda vyčerpáme do konce roku částku v rozpočtu na opravy komunikací. Na toto reagoval Ing. Karel Hanuš-vedoucí oddělení správy majetku města s tím, že minulý týden bylo jednáno se společností silnice Čáslav, neboť dohodnuté opravy místních komunikací, nebyly ještě dokončeny. V opravách místních komunikací se bude tedy pokračovat.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu rozpočtového opatření č. 4/2006/ZM

pro 12

Návrh byl schválen 

 

7. Návrh na zrušení OZV č. 3/2005 o místních poplatcích a schválení OZV č. 2/2006 o místních poplatcích

 

K tomuto bodu přednesl důvodovou zprávu tajemník MěÚ Ing. Boris Csillagi. Konstatoval, že zastupitelstvo města na svém jednání dne 26.6.2006 uložilo tajemníkovi MěÚ připravit návrh OZV „ o místních poplatcích“. Tento nový návrh byl vypracován na základě připomínek doručených starostovi města oddělením dohledu Ministerstva vnitra. Jednalo se jak o doplnění znění zákonných ustanovení případně doporučení na upřesnění některých ustanovení obecně závazné vyhlášky, tak i o požadavek na úplnou změnu znění článku vyhlášky- definice veřejného prostranství.

Nový návrh vyhlášky tj.  OZV 2/2006 byl výše zmíněným oddělením Ministerstva prostřednictvím elektronické pošty odsouhlasen a v tomto tvaru byl předložen radě města a nyní i zastupitelstvu města.

Mgr. M. Brabec měl připomínku ke čl. 6 odst. 3.- Sazby poplatku ze psa. Požadoval do tohoto odstavce doplnit slovo „maximální“.

Miroslav Červinka vznesl dotaz ke čl. 12 písm. d)- Sazby poplatku za umístění stavebních zařízení, provádění výkopových prací, umístění skládek: 5,-Kč/m2/den (i započatý).

Navrhl, aby domy, které provádějí zateplení fasád ( konkrétně oblast „Balonka“) byly tohoto poplatku zproštěny.

Pan starosta odpověděl, že tento poplatek zastupitelé schválili již v minulém roce.

Mgr. M. Brabec doporučil, aby výběr poplatků, za umístění stavebních zařízení atd. a poplatky za zábor veřejného prostranství, byl dodržován v souladu s OZV o místních poplatcích, neboť částka vybraná v tomto roce se mu zdála velmi nízká.

Ta toto reagoval vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš s tím, že zejména v lokalitě „Balonka“ byla rozeslána upozornění majitelům nemovitostí  včetně „Společenství“ o odstranění skládek dřeva aj. z veřejného prostranství. V současné době probíhají kontroly. Skládky, které nebyly odstraněny , budou zpoplatněny v souladu s OZV o místních poplatcích.

 

Na jednání zastupitelstva města se dostavil Ing. Václav Dula

 

Ing. Pavel Komenda dále navrhl, aby byla snížena sazba poplatku v čl.23 z ubytovací kapacity ze 4,-Kč  na 2,-Kč za každé využité lůžko a den .

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 6, proti 7, zdržel se 1

Návrh nebyl přijat

O návrhu OZV č. 2/2006, o místních poplatcích včetně doplnění slova „maximální“ v čl. 6 odst. 3, nechal pan starosta hlasovat.

pro 11, zdrželi se 2

Návrh byl přijat

 

 

 

 

 

 

8.Návrh na zrušení OZV č. 1/1999 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství a schválení OZV č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

 

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu taktéž tajemník MěÚ. Uvedl, že současně s úkolem připravit nové znění OZV o místních poplatcích, mu bylo uloženo předložit návrh nového znění OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Tato vyhláška byla již jednou předložena na jednání ZM dne 2.5.2005, kdy byla posouzena oddělením dohledu Ministerstva vnitra a právním zástupcem města, přesto nebyl návrh odsouhlasen.

Mgr. Martin Brabec konstatoval, že původní návrh této „vyhlášky“ byl z jeho „pohledu“ přijatelnější.

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

Pro 11, proti 2

Návrh byl schválen

 

9.Návrh na změnu OZV č. 1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním a schválení OZV č. 4/2006

 

Opět se ujal slova tajemník MěÚ, který konstatoval, že z důvodu upozornění oddělení dohledu Ministerstva vnitra je předkládán návrh na schválení nového znění OZV č. 4/2006, kterou by se zrušila a nahradila OZV č. 1/2006.

V této vyhlášce v čl.3 byla opět upravena definice veřejného prostranství- přesná specifikace.

Dále byl vypuštěn čl. 5 odst. 4- organizátor typu technoparty je povinen před zahájením akce složit na pokladně MěÚ kauci ve výši 50.000,-Kč...., neboť město nemá zákonné oprávnění tuto kauci požadovat.

 

Pan starosta nechal hlasovat o novém návrhu OZV č. 4/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Pro 13

Návrh byl schválen

 

 

 

 

 

 

 

10. Návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, ul. Topolová č.p. 622, Milovice-Mladá

 

K tomuto bodu jednání přednesla důvodovou zprávu místostarostka města paní Miroslava Dlouhá.

Uvedla, že Darovací smlouvou bude převeden movitý majetek- materiál , vybavení MŠ Sluníčko z majetku města Milovice do majetku příspěvkové organizace Mateřská škola sluníčko, příspěvková organizace, Milovice-Mladá.

Na základě zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle §20 odst. 1 písm. b) a odst. 4 písm. a) je příspěvková organizace osvobozena od darovací daně. Majetek převedený do majetku MŠ bude v příspěvkové organizaci začleněn do spotřeby a do dlouhodobého hmotného majetku, tudíž tento majetek nebude odepisován.

 

Pan starosta nechal hlasovat o Návrhu darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, ul. Topolová č.p. 622, Milovice-Mladá

Pro 13

Návrh byl schválen

 

11. Žádost zhotovitele stavby, společnosti Průmstav, a.s. o posunutí termínu dokončení stavby „Rekonstrukce mateřské školy Milovice“

 

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu starosta města pan Milan Kraus.. Uvedl, že na základě výsledků zadávacího řízení uzavřelo město Milovice dne 25.10.2005 Smlouvu o dílo se společností Průmstav, a.s., Štětkova 18, Praha 4 na realizaci stavby „Rekonstrukce mateřské školy Milovice“. Kriterium pro zadání zakázky byla v zadávací dokumentaci uvedena ekonomická výhodnost nabídky s jednotlivými dílčími kritérii:

Výše nabídkové ceny – váha 80%, výše smluvní pokuty za prodlení termínu ukončení plnění zakázky – váha 15%, výše smluvní pokuty za prodlení termínu uzlového bodu harmonogramu stavby- váha 5%.

To znamená, že jednotliví uchazeči o zakázku ,výše uvedená kriteria, sami navrhovali ve své nabídce, stejně tak byl součástí nabídky návrh Smlouvy o dílo včetně harmonogramu postupu prací a uvedením termínu dokončení jednotlivých uzlových bodů i termínu dokončení stavby.

 (viz.Smlouva o dílo včetně uzavřených Dodatků č. 1-6)

Při kontrolním dnu (kontrolní dny probíhaly pravidelně každý týden) č. 28 dne 8.8.2006 tj. den před smluvním termínem dokončení stavby , bylo konstatováno, že stavba není k tomuto dni dokončena a že zhotovitel dosud nevyzval objednavatele k zahájení přejímacího řízení.

Na základě zápisu z výše uvedeného kontrolního dne společnost Průmstav a.s. vyzvala město k zahájení přejímacího řízení. Město žádosti společnosti Průmstav a.s. vyhovělo a dne 10.8.2006 bylo zahájeno přejímací řízení tzn. byly provedeny soupisy vad a nedodělků.

Dne 15.8.2006 byl společnosti Průmstav a.s. odeslán dopis s hodnocením postupu přejímacího řízení z pohledu města.

Dne 22.8.2006 proběhlo jednání spojené s místním šetřením ve věci kolaudace stavby se zjištěním skutečnosti, že k řádné kolaudaci stavby je nutné splnit podmínky uvedené do protokolu, v termínu do 28.8.2006. Dne 28.8.2006 proběhlo opakované místní šetření ve věci kontroly splnění nedodělků uvedených v předchozím protokolu. Tohoto dne proběhla opakovaná kontrola stavby v rámci přejímacího řízení, byl aktualizován soupis vad a nedodělků a bylo zahájeno projednávání zápisu o odevzdání a převzetí stavby.

Pan starosta konstatoval, když bylo do zápisu uvedeno, že objednatel ( město) požaduje splnění požadavků uvedených v článku 5.1. a 5.2.(sankce za prodlení se smluvním termínem řádného a bezvadného dokončení a sankce za prodlení se sjednaným termínem uzlového bodu harmonogramu stavby) Smlouvy o dílo, zástupci společnosti Průmstav a.s odmítly zápis podepsat a tento stav k dnešnímu dni tj.2.10.2006 trvá.

 

Dne 29.8.2006 bylo Stavebním úřadem Milovice vydáno kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 31.8.2006 a dne 4.9.2006 byla Mateřská škola otevřena.

 

Dne 4.9.2006 byla městu doručena žádost společnosti Průmstav a.s. o posunutí smluvního termínu dokončení stavby. Rada města na svém jednání téhož dne žádost o posunutí termínu předání stavby neschválila.

 

Dne 25.9.2006 se na jednání Rady města dostavili zástupci společnosti Průmstav a.s. s nově formulovanou žádostí o posun smluvního termínu dokončení stavby navazující na žádost ze dne 4.9.2006. Tomuto jednání byl přítomen  Ing. Friedel- zástupce společnosti KIPS, která na základě smlouvy vykonává pro město činnost technického dozoru (kontrola provedených prací, kontrola fakturace, kontrola soupisů provedených prací).

 

Rada města rozhodla o postoupení žádosti společnosti Průmstav a.s. na jednání zastupitelstva města a uložila starostovi zpracovat návrh možného řešení, které by zohlednilo důvody společnosti Průmstav a.s. uváděné v jejich žádostech o posunutí smluvního termínu dokončení stavby.

 

Starosta města předložil zastupitelům k této věci i vyjádření právního zástupce města.

 

Pan Starosta konstatoval, že na financování stavební části stavby „Rekonstrukce Mateřské školy“ byly použity k dnešnímu datu finanční prostředky z těchto zdrojů:

- z vlastních zdrojů ( rozpočet města) 15.623 000,-Kč,

- úvěr poskytnutý Komerční bankou   23.000.000,-Kč

- dotace Od Ministerstva financí         15.000.000,-Kč

Upozornil, že město Milovice musí dodržet podmínky „Smlouvy o úvěru“  poskytnutého Komerční bankou na financování stavby a podmínky čerpání státní dotace .

Dále uvedl, že město musí i společnosti Průmstav a.s. zaplatit „vše“ co je smluvně podloženo a poté vymáhat sankce dle Smlouvy o dílo a jejich Dodatků.

 

Zastupitelé dlouze diskutovali a shodli se na tom, že nevidí důvod, proč by mělo být společnosti Průmstav a.s. v jejich žádosti o posunutí termínu stavby vyhověno. Důvody, které společnost uvedla nejsou, z jejich pohledu, opodstatněné . Skutečnost, že stavba nebyla dokončena ve smluvním termínu zapříčinila mj. problémy s vybavováním objektu, nedovolila kvalitní  přípravu tříd pro přijetí dětí, čerpání finančních prostředků  na platy pedagogických pracovníků z rozpočtu kraje  aj.

 

Mgr. Martin Brabec podal návrh na usnesení takto: :  ZM neschválilo žádost zhotovitele stavby, společnosti Průmstav a.s. o posunutí termínu dokončení stavby „Rekonstrukce mateřské školy Milovice“ a ukládá starostovi města zajistit plnění smluvních podmínek v souladu se Smlouvou o dílo č. 01-084/05 ve znění pozdějších Dodatků  . Zároveň neschválilo změny navrhované společností Průmstav a.s.  v Zápisu na odevzdání a převzetí stavby doručené e-mailem dne 9.10.2006

 

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 12, proti 1

Návrh byl schválen

 

 

 

 

 

 

12. Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2007

 

Harmonogram pro sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2007 předložil předseda finančního výboru Josef Hlaváček takto:

1)      Tabulka plnění rozpočtu na rok 2006 k 30.9.2006 a s odhadem konce roku. T: 23.10.2006, Z: p.Hlaváček, p.Pokorná

 

2)      Dodání podkladů příspěvkových organizací s požadavkem na r.2007 v rozsahu dle pravidel schválených zastupitelstvem dne 4.10.2004. T: do 23.10.2006, Z: vedoucí PO

 

3)      Dodání plánu mezd pro rok 2007 T: do 23.10.2006, Z: p.Csillagi

            Předložení investičních požadavků radou FV na základě výhledu rozpočtů na roky       

      2005 – 2007  T. do 25.10.2006,  Z: starosta

 

4)      Projednání 1.návrhu rozpočtu na rok 2007  ve finančním výboru. T: 30.10.2006. Z: starosta, předseda FV

 

5)      Projednání celkového rozpočtu  v Radě města. T: pondělí 13.11.2006, Z: předseda FV

 

6)      Rozeslání 2. návrhu rozpočtu členům ZM s pozvánkou na pracovní jednání ZM dne 20.11.2006. T: středa 15.11.2006, Z: p.Csillagi

 

7)      Projednání návrhu rozpočtu na pracovním jednání ZM. T: pondělí 20.11.2006 Z: starosta, předseda FV

 

8)      Zapracování změn do rozpočtu na rok 2007 po projednání na pracovním ZM . T: 24.11.2006,  Z: předseda FV

 

9)      Rozeslání  návrhu rozpočtu jako materiál na řádné jednání ZM  a zveřejnění návrhu na úřední desce MěÚ. Musí být zveřejněno 15 dní před projednáním ZM. T: před posledním jednáním zastupitelstva 2006 Z: starosta, p.Csillagi

 

10)  Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2007 na zasedání ZM. T:  pondělí  18.12. 2006, Z: starosta, předseda FV

 

 

O jeho návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 13

Návrh byl schválen

 

 

  

12a. Zpráva předsedy kontrolního výboru

 

Pan starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru města Ing. Václavu Dulovi. Ten uvedl, že účelem pracovního setkání dne 20.9.2006 za účasti předsedy kontrolního výboru , předsedy finančního výboru, tajemníka MěÚ a vedoucí ekonomického oddělení. Proběhlo toto pracovní setkání , kde byly upřesněny a vysvětleny jednotlivé body uvedené ve zprávě kontrolního výboru č. 2 ze dne 14.6.2006.

Zjištěno bylo následující.

A.      Existující směrnice-vedoucí ekonomického oddělení p. Pokorná byly nesrovnalosti uvedené ve zprávě č. 2 vysvětleny.

B.      Chybějící směrnice

Provoz  služebních  automobilů- tento předpis nebyl předložen, bude dopracován.

Poskytování osobních ochranných prostředků a pracovní řád- bylo předloženo na pracovní schůzce.

Používání FKSP, stravné- na pracovní schůzce byl vytvořen návrh nového předpisu vnitřní předpis č. 4/2006“Tvorba a použití sociálního fondu města“

C.      Inventarizační zápis- ze Zprávy kontrolního výboru č. 2 plně nevyplývalo, že předložený inventarizační zápis za rok 2005 je v pořádku.

Předseda kontrolního výboru dále navrhl drobné změny tj.upřesnění některých definic ( viz.zápis z kontroly) ve „Směrnicích pro poskytování a účtování cestovních náhrad“, ve „Směrnici pro vedení účetnictví města Milovice“ a ve „Směrnici pro evidenci dlouhodobého majetku“

 

 

            Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru a uložilo   tajemníkovi MěÚ odstranit zjištěné nedostatky mimo návrhu hlavičky předpisů . Zároveň uložilo tajemníkovi MěÚ vytvořit vnitřní předpis na provoz služebních  automobilů

 

 

 

12b. Návrh na výplatu mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výboru zastupitelstva města a členům komisí rady města

 

 

tento návrh přednesl zastupitel tajemník MěÚ Ing. Boris Csillagi. Navrhl neuvolněným členům zastupitelstva města  vyplatit mimořádnou odměnu ve výši 400,-Kč za každé řádné jednání zastupitelstva města, kterého se zúčastnili. Dle presence z jednání zastupitelstva města mimo dnešní jednání činí celková částka 14.800,-Kč. Obdobně doporučuji vyplatit mimořádnou odměnu členům výborů a komisí v maximální částce 1.000,-Kč. Konkrétní částku rozhodne a oznámí předseda výboru- komise, tajemníkovi MěÚ do 27.10.2006 . Maximální částka je 27.000,-Kč při 11 členech výborů a 21 členech komisí ( v tomto počtu nejsou předsedové výborů a komisí, kteří jsou odměňováni měsíčně).

Zastupitel pan Josef Drahota navrhl, že by měli být odměněni i členové občanské komise v Benátecké Vrutici. Pan starosta s návrhem souhlasil a navrhl uvolnit pro tyto členy částku v  max. výši 4.000,-Kč.

Poté nechal pan starosta hlasovat o návrhu pana tajemníka na výplatu mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výboru zastupitelstva města , členům komisí rady města včetně členů občanské komise v Benátecké Vrutici.

Pro 13

Návrh byl schválen

 

12c.Nabídka na odkup akcií ČS, a.s. a STE, a.s.

 

K tomuto bodu jednání předložila důvodovou zprávu vedoucí ekonomického oddělení paní Marcela Pokorná, ve které uvedla, že město obdrželo nabídku od společnosti AaCE global Finance, a.s., Ptašinského 4, Brno na odkoupení akcií ČS, a.s. za cenu 400,-Kč za jednu akcii.

Město Milovice vlastní 1700ks těchto akcií, takže při jejich prodeji by  získalo 680.000,-Kč. V letošním roce město obdrželo dividendy za rok 2004 ve výši 43.350,-Kč a za rok 2005 ve výši 43.350,-Kč

Dále obdrželo město nabídku společnosti ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4 na odkoupení akcií STE a.s. za cenu 2.750,-Kč. Město vlastní 1017 ks akcií a při jejich prodeji by získalo 2.796.750,-Kč. V loňském roce město obdrželo dividendy za rok 2004 ve výši 216.113,-Kč a v letošním roce za rok 2005 valná hromada neschválila výplatu dividend.

Konstatovala, že obě nabídky byly konzultovány se členy finančního výboru města, kteří doporučují zastupitelům akcie společnosti STE, a.s. prodat a akcie ČS a.s. zatím ponechat.

 

Mgr. Martin Brabce konstatoval, že by akcie společnosti STE , a.s. neprodával, z jeho pohledu by bylo výhodnější vyčkat.

O tomto protinávrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 13

Návrh byl schválen

 

 

 

12d. Nábídka na odprodej pozemku parc.č. 1772/41 o rozloze 59m2 a pozemku parc.č.1772/42 o výměře 60m2 v k.ú. Milovice nad Labem

 

Pan starosta předložil zastupitelům města návrh, manželů Jiřího a Dany Kotasové, 5.května 52, Milovice , na prodej , následujících pozemků, městu : pozemek parc.č. 1772/41 o výměře 59m2 a pozemku parc.č. 1772/42 o výměře 60m2 v k.ú.  Milovice nad Labem městu  za cenu 5.000,-Kč s tím, že prodávající uhradí veškeré poplatky spojené s převodem pozemků.

Nabízené pozemky  budou městem v budoucnu využity za účelem vybudování chodníků v ul. Kaštanová, Milovice-Mladá.

 

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 13

Návrh byl schválen

 

12e. Návrh podpisu Mandátní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2007

 

S tímto bodem jednání seznámil zastupitele starosta města.

Uvedl, že Městským úřadem Poděbrady, odborem dopravy nám byla zaslána Mandátní smlouva pro zastupování našeho města při uzavření smlouvy s dopravcem o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v okrese Nymburk v roce 2007 a ke sdružení finančních prostředků na krytí vzniklé prokazatelné ztráty jednotlivým dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti při plnění závazku veřejné služby.

Výše prokazatelné ztráty je stanovena na 170,-Kč/osoba a vychází z již dříve vzájemně dohodnutých podmínek. Výše celkového poplatku je dána součinem počtu obyvatel tj. 6606 (statistický údaj ČSÚ o počtu obyvatel obcí k 1.1.2006) x 170,-Kč/osoba =1.123.020,-Kč- tato částka bude zařazena do návrhu rozpočtu města na rok 2007.

 

Pan starosta nechal hlasovat o podpisu Mandátní smlouvy k zajištění  autobusové dopravy, ostatní dopravní obslužnost, pro území města na rok 2007 (s částkou 170,-Kč/osoba trvalé hlášená k pobytu na území města)

 

Pro 13

Návrh byl schválen

 

 

 

 

12f. Návrh na výkup pozemku p.č. 906 dle PK o výměře 2198m2 v k.ú. Benátecká Vrutice od ČR Ministerstva obrany za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

 

Důležitost tohoto návrhu vysvětlil zastupitelům vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Připomněl , že rada města uložila oddělení SMM podniknout kroky k výkupu pozemků na výstavbu komunikace „Propojení ul. Armádní se silnicí II/272“. Výkup těchto pozemků byl schválen na jednání zastupitelstva města č. 2/2006 ze dne 3.5.2006.

Mimo jiné se jedná také o pozemek par.č. 906 dle PK, o výměře 2.198m2 v k.ú. Benátecká Vrutice, který vlastní  Ministerstvo obrany ČR . Tento pozemek byl městu nabídnut ke koupi za účelem výše zmíněné výstavby komunikace. K podpisu kupní smlouvy je nutný souhlas   zastupitelstva města.

 Pan starosta nechal hlasovat o souhlasu s výkupem pozemku parc.č. 906 dle PK o výměře 2.198 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice od Ministerstva obrany ČR za účelem stavby „Propojení ulice Armádní  se silnicí II/ 272“ za cenu stanovenou úředním odhadem + náklady na soudního znalce.

Pro 13

Návrh byl schválen

 

13. Různé, diskuze, závěr

 

Do diskuze se přihlásil předseda občanského sdružení TKD Mladá pan Pavel Hlaváč. Informoval zastupitele o podání žádosti OS TKD Mladá o vydání stavebního povolení na projekt „Naučná cyklostezka bývalým VVP Mladá a Boží Dar“. Čímž byl splněn bod 1.7 Cestovní ruch, rekreace a sport „Koncepce rozvoje města Milovice v letech 2004-2014“.

 

 

ověřovatelé zápisu:

Miroslava Dlouhá

Ing. Josef Matouš

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                                        Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník MěÚ                                                                             starosta města