Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 5/2005 ze dne 26. 9. 2005

Zápis 5/2005

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 26.9.2005

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno:  11     členů zastupitelstva města

omluveni byli: Mgr. Bernard Irategeka, Mgr. Martin Brabec, Petr Kotvas

neomluveni byli: Ing. Václav Dula

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

            1.   Kontrola plnění usnesení ZM č.1- 4/2005

2.      Návrh na prodej pozemku p.č. 110/2 v k.ú. Benátecká Vrutice

3.      Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3/2005/ZM

4.      Návrh na změnu „Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice“

5.      Návrh financování rekonstrukce MŠ Topolová v roce 2005 a 2006

6.      Návrh na revokaci usnesení ZM č. 64 ze dne 29.6.2005

7.      Návrh na schválení převodu nemovitostí z majetku ČR (s právem hospodaření PRIVUM) , formou bezúplatného převodu na město

8.      Návrh na stanovení výše nájemného za umístění „reklamních zařízení“ na majetku ve vlastnictví  města Milovice

9.      Různé, diskuse, závěr

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Josef Matouš, Josef Drahota

Do návrhové komise byl určen: Ing. Jiří Hlaváček, Miroslav Červinka, Michal Janata

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                       

 

 

 

 

 

  

    Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 5/2005, konaného dne 26.9.2005 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

 1. schválilo program jednání Zastupitelstva města č. 5/2005
 2. vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení  ZM č. 1-4/2005
 3. schválilo prodej pozemku p.č. 110/2 v k.ú. Benátecká Vrutice o velikosti 182m2 za cenu 110,-Kč/m2+ poplatky spojené s převodem, panu Radkovi Šubrtovi, Tyršova 227/11 Lysá n/L
 4. schválilo rozpočtové opatření č. 3/2005/ZM
 5. schválilo nový „Program a pravidla pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice“ včetně navržených změn v  čl. 3.1.,  čl. 3.3. a  čl. 4. s platností od 1.1.2006
 6. schválilo zařazení částky 8mil.Kč do rozpočtu města na rok 2005 na krytí nákladů spojených s přípravou a zabezpečením výstavby a nákladů na realizaci stavební části stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“ v roce 2005
 7. schválilo, do doby vyjasnění poskytnutí či neposkytnutí státní dotace ve výši 4,5mil.Kč na realizaci akce „Rekonstrukce MŠ Milovice“ na rok 2005, financování nákladů stavební části stavby formou smlouvy o půjčce uzavřené s vybraným zhotovitelem
 8. schválilo zajištění finančních prostředků, v předpokládané výši 53mil. Kč, na úhradu nákladů na dokončení stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září 2006, jednak z vlastních zdrojů zařazených do rozpočtu města na rok 2006 jednak formou úvěru od bankovního ústavu
 9. schválilo zajištění finančních prostředků, v předpokládané výši 10,24mil. Kč, na úhradu nákladů na vybavení MŠ Topolová, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září roku 2006, z vlastních zdrojů zařazených do rozpočtu města na rok 2006
 10. schválilo revokaci usnesení ZM č. 64 ze dne 29.6.2005 a zároveň schválilo nové znění Dodatku č. 4 příspěvkové organizace  Základní škola Milovice, okres Nymburk.
 11. souhlasí s převodem nemovitostí z majetku ČR ( s právem hospodaření PRIVUM) dle přiloženého seznamu, formou bezúplatného převodu na město Milovice
 12. schválilo návrh na stanovení výše nájemného za umístění „reklamních zařízení“ na majetku ve vlastnictví města Milovice
 13. schválilo harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2006
 14. souhlasí s podpisem Směnné smlouvy na směnu pozemků takto:

-         Česká republika-PRIVUM převádí do výlučného vlastnictví města Milovice pozemek pp.č. 1387/1 o výměře 616m2 v k.ú. Benátecká Vrutice a to jej do svého vlastnictví přijímá

-         Město Milovice převádí do výlučného vlastnictví České republiky-PRIVUM pozemek ve zjednodušené evidenci PK pp.č. 903 o výměře 611m2 v k.ú Benátecká Vrutice a tato jej do vlastnictví přijímá

 1. schválilo vstup města Milovice, za daných finančních podmínek, do Obecně prospěšné společnosti „Centrum sociálních a zdravotních služeb, Poděbrady“ s účinností od 1.1.2006
 2. neschválilo návrh na jmenování člena správní rady Obecně prospěšné společnosti „Centrum sociálních a zdravotních služeb, Poděbrady“ zastupitele města pana Michala Janatu
 3. navrhuje jmenovat členem správní  rady Obecně prospěšné společnosti „Centrum sociálních a zdravotních služeb, Poděbrady“, místostarostku města paní Miroslavu Dlouhou
 4. vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 24.5.2005 zaměřený na kontrolu akce „Rekonstrukce komunikace ul. Armádní“ v roce 2004

 

 

  

 

V Milovicích dne  27.9 .2005

 

 

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                                      Milan Kraus

místostarostka                                                                        starosta města

 

 Záznam z průběhu jednání ZM č. 5/2005 ze dne 26.9.2005

 

 

 

 1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 1-4/2005

Zpráva o kontrole plnění předchozích usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

 

2.Návrh na prodej pozemku p.č. 110/2 v k.ú. Benátecká Vrutice

Pan starosta uvedl, že dne 21.7.2005 byla přijata žádost pana Radka Šubrty, Tyršova 227/11, Lysá nad Labem o odkoupení pozemku p.č. 110/2 v k.ú. Benátecká Vrutice za účelem výstavby rodinného domku. Jelikož je pozemek ve vlastnictví města, bylo usnesením RM č. 314/05 ze dne 1.8.2005 schváleno zveřejnění záměru na prodej výše uvedeného pozemku.

V souladu se zveřejněným záměrem byla doručena jedna nabídka  a to pana Radka Šubrta, Tyršova 227/11, Lysá n/L za, která byla , panem starostou, otevřena. Pan Radek Šubrta nabídl za tento pozemek 110,-Kč/m2.

Pan starosta nechal hlasovat o prodeji pozemku ,p.č. 110/2 v k.ú. Benátecká Vrutice o velikosti 182m2 za cenu 110,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemku, panu Radkovi Šubrtovi, Tyršova 227/11, Lysá nad Labem

Pro 11

Prodej pozemku byl schválen

 

3. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3/2005/ZM

K tomuto bodu přednesl důvodovou zprávu předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček.

Uvedl, že rozpočtovým opatřením č. 3/2005/ZM se mění schválený rozpočet města na rok 2005 po úpravách rozpočtového opatření č. 2/2005/RM. Vysvětlil, že tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu města zařazují finanční ( výdajové) položky na investiční akce: obnova chodníků v Mladé v celkové výši 4.440.tis.Kč, rekonstrukce MŠ ul. Topolová v celkové výši 8.000.tis.Kč, veřejné osvětlení Milovice v celkové výši 1.700.tis. Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Ostravská v celkové výši 800.tis.,-Kč. Celkem 14.900.tis.Kč.

Dále je provedena změna navýšení u položek na základě skutečnosti: oprava a údržba silnic v Benátecké Vrutici- 79tis.Kč, dopravní obslužnost -90tis.Kč, EUREST (proplacené faktury z loňského roku)-140tis.Kč, příspěvek na provoz VKZ Milovice (ECHO)-60tis.Kč, oprava Kulturního domu, 5.května č.p. 101- 30tis.Kč, vyčištění vpustí v Benátecké Vrátiv-7,5tis.Kč, odbahnění nádrže v Benátecké Vrutici-90,5tis.Kč, školení ( nový správní řád)- 10tis.Kč, oprava a údržba radnice , ul. 5.května č.p. 71-60tis.Kč, nákup pozemků ( ul. Třešňová)-110tis.Kč. Celkem 677 tis.Kč.

Pan Hlaváček vysvětlil, že celkové investiční výdaje + navýšené provozní výdaje jsou kryty:

a)      navýšením rozpočtu v položce příjmů v částce 897,5tis.Kč, kdy se jedná o překročení příjmů rozpočtových položek

b)      byla rozpuštěna investiční rezerva ve výši 4.706,5tis.Kč a rezerva bytového hospodářství ve výši 2.338tis.Kč

 

c)      dále byly použity položky rozpočtu u kterých se předpokládá, že nebudou dočerpány

d)       byl použit přebytek rozpočtu minulých let ve výši 5.938 tis.Kč, který činí k 31.8.2008 cca 19.tis. Kč

 

Předseda finančního výboru upozornil na skutečnost, že u investičních akcí v části Mladá

( chodníky, osvětlení) a MŠ ul. Topolová jsou rozpočtovány celkové předpokládané náklady bez použití státní dotace. V případě, že budou státní dotace poskytnuty , bude dalším rozpočtovým opatřením rozpočet města upraven.

Tímto rozpočtovým opatřením byl rozpočet upraven jako schodkový.

Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu rozpočtového opatření.

Pro 11

Rozpočtové opatření č. 3/2005/ZM bylo schváleno

 

4.Návrh na změnu „Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice“

Pan starosta předal slovo paní místostarostce. Ta uvedla, že důvodem navrhované změny pravidel jsou nesrovnalosti při výkladu stávajících pravidel a tímto způsobené chyby při výpočtu dotací sportovním organizacím. Navrhovaná nová pravidla jsou rozdělena na dvě části a to na neinvestiční ( příspěvek na provoz organizace nebo občanského sdružení) a na investiční

( příspěvek na rekonstrukci objektů a nákup movitého majetku).

Tímto se výpočet dotace zjednoduší a v případě investičních dotací bude organizaci přidělena dotace vždy na konkrétní věc. Následovala diskuse , ve které návrh na doplnění a změnu předložili pan Müller a pan Kraus takto:

-         v čl.3.1. a)b)c) vypustit slovo „ aktivní“ ( neboť tento pojem není nikde vysvětlen)

-         v čl.3.3. text změnit takto: „ Z neinvestiční dotace nelze hradit mzdy, odměny, dary a pohoštění. Dále nesmí být použita na nákup nemovitého majetku“

-         čl.4 Investiční dotace -příspěvek na rekonstrukci objektů a zařízení

Město může poskytnou formou dotace jednorázový příspěvek na údržbu a opravy objektů a zařízení sloužící k činnosti organizace ať jsou v majetku organizace nebo v pronájmu za následujících podmínek:

a)      žadatel doloží doklad o majetkoprávním vztahu k objektu

b)      objekt je využíván k činnosti organizace minimálně 6 měsíců v roce

c)      žadatel předloží rozpočet akce  a smluvní závazek se zhotovitelem

d)      při nákupu hmotného majetku žadatel předloží cenovou nabídku

e)      při výběru zhotovitele bude postupováno v souladu se Směrnicí č. 1/2005 k zadávání zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi ,v platném znění

Dotace může být maximálně 75% nákladů na akci, 25% nákladů hradí žadatel z dalších zdrojů, zároveň nesmí být překročen stanovený limit uvedený v čl.2.

 

Pan starosta nechal hlasovat o novém Programu a pravidlech pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice s účinností  od 1.1.2006 po výše uvedených změnách předložených panem Müllerem a panem Krausem.

Pro 11

Nový „program a pravidla“ byly schváleny

 

5.Návrh financování rekonstrukce MŠ Topolová v roce 2005 a 2006

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu starosta města pan Milan Kraus.

Připomněl zastupitelům, že na svém zasedání č. 1/2005 dne 31.1.2005 usnesením č. 2/2005 schválili řešení nedostatečné kapacity MŠ v Milovicích realizací rekonstrukce stávajícího objektu v ul. Topolové. A předložil zastupitelům kroky, které byly uskutečněny do dnešního dne k realizaci rekonstrukce MŠ v ul. Topolová

Z hlediska stavebního zákona:

-         je vydáno Územní rozhodnutí, Vodohospodářské povolení a Stavební povolení ( u stav. povolení  se čeká na nabytí právní moci)

Z hlediska přípravy stavby:

-         proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele na zpracování investičního záměru a projektu na realizaci stavby „ Rekonstrukce MŠ Milovice“

-         proběhlo zadávací řízení k výběru poradce na zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby

-         proběhlo zadávací řízení k výběru zhotovitele stavby (v současné době běží lhůta pro možnost podání námitek)

-         proběhlo zadávací řízení k zajištění technického dozoru investora- je podepsána mandátní smlouva

Z hlediska zabezpečení finančních prostředků:

-ve stanovených termínech byly podány žádosti o dotace na rok 2006

 1) na MF ČR o dotaci na realizaci stavební části ve výši 75,00mil.Kč

 2) na MF ČR ( prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje) o dotaci tzv. „Norské peníze“ na vnitřní vybavení ve výši 10,24mil.Kč

 

 

Pan starosta uvedl, že k dnešnímu dni jsou již k dispozici výsledky výše uvedených zadávacích řízení a tím i upřesněné finanční částky na realizaci stavby a proto předložil ke schválení následující návrhy usnesení ZM, které budou potřebné dokládat při dalších jednáních souvisejících s  rekonstrukcí MŠ Milovice.

 Nechal hlasovat o těchto návrzích usnesení:

 

a)  ZM schvaluje zařazení částky 8,00 mil.Kč do rozpočtu města na rok 2005 na krytí nákladů spojených s přípravou a zabezpečením výstavby a nákladů na realizaci stavební části stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“ v roce 2005

      pro 11

      Návrh byl schválen

 

b) ZM schvaluje, do doby vyjasnění poskytnutí či neposkytnutí státní dotace ve výši 4,5mil.Kč na realizaci akce „Rekonstrukce MŠ Milovice“ na rok 2005, financování nákladů stavební části stavby formou smlouvy o půjčce uzavřené s vybraným zhotovitelem

       pro 10, zdržel se 1

       Návrh byl schválen

 

 

 

 

c) ZM schvaluje zajištění finančních prostředků, v předpokládané výši 53,00 mil.Kč , na úhradu nákladů na dokončení stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září roku 2006, jednak z vlastních zdrojů zařazených do rozpočtu města na rok 2006, jednak formou úvěru od bankovního ústavu

pro 11

Návrh byl schválen

 

d) ZM schvaluje zajištění finančních prostředků, v předpokládané výši 10,24 mil.Kč, na úhradu nákladů na vybavení MŠ Topolová, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září roku 2006, z vlastních zdrojů zařazených do rozpočtu města na rok 2006

pro 11

Návrh byl schválen

 

 

         6. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 64 ze dne 29.6.2005

          Pan starosta předal slovo paní místostarostce, která uvedla, že na jednání ZM dne 29.6.2005 byl  schválen dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Milovice, okres Nymburk a následně bylo vydáno úplné znění zřizovací listiny ZŠ ve smyslu dodatku č. 1-4. Jedním z důvodů vydání dodatku č. 4 byla změna názvu příspěvkové organizace, který musí podle § 8 odst. 8 zák. 561/2004 (školský zákon) obsahovat všechny druhy nebo typy školy jejichž činnost právnická osoba vykonává. ZM schválilo tedy nový název příspěvkové organizace takto „Základní a mateřská škola Milovice“. Úplné znění zřizovací listiny ZŠ bylo následně odesláno na Ministerstvo školství.

Z Ministerstva školství bylo městu doručeno písemné upozornění, že nový název příspěvkové organizace není vyjádřen zcela vyčerpávajícím způsobem a je tedy potřeba změnit název této organizace na „ Základní škola a mateřská škola Milovice“.

 

Zastupitel pan Miloslav Müller vznesl dotaz, zda tyto neustálé změny názvů škol, nemají dopad na rozpočet školy např.( čerpání platů pro učitele atd.). Paní místostarosta odpověděla, že nikoliv.

 

Paní místostarostka předložila návrh, aby ZM schválilo revokaci usnesení ZM č. 64 ze dne 29.6.2005  a zároveň schválilo nové znění Dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace  Základní škola Milovice, okres Nymburk

Pro 11

Návrh byl schválen

 

7. Návrh na schválení převodu nemovitostí z majetku ČR ( s právem hospodaření PRIVUM), formou bezúplatného převodu na města Milovice

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu starosta města. Na základě usnesení vlády č. 796 ze dne 22.6.2005 zpracovala organizace PRIVUM privatizační projekt na převod majetku ČR v bývalých vojenských prostorech Mladá a Ralsko příslušným obcím na jejichž katastrálních územích se tento majetek nachází. Součástí tohoto projektu musí být i vyjádření obce, že tento majetek přijímá.

Pan starosta předložil zastupitelům seznamy obsahující  stavby ( v k.ú Benátecká Vrutice, k.ú. Milovice nad Labem) a pozemky ( v k.ú. Benátecká Vrutice , k.ú. Milovice nad Labem) , jejichž výměry odpovídají současnému stavu katastru nemovitostí a nemusí být vždy konečné. Od některých z nich mohou být ještě odečteny výměry oddělovaných parcel, které jsou součástí prodejů v rámci privatizačního projektu

 

Zastupitel Ing. Pavel Komenda vznesl dotaz, zda budou pozemky na město převedeny bez ekologických zátěží. O této otázce začali zastupitelé diskutovat.

Shodli se, že převody staveb či pozemků z PRIVUMU na město, budou řešeny pravděpodobně „Smlouvou“ a zde se bude muset  ke každému převodu přistupovat individuálně a kontrolovat, zda pozemek není převáděn na město s ekologickou zátěží

 

Pan starosta navrhl, aby ZM schválili převod nemovitostí z majetku ČR ( s právem hospodaření PRIVUM) dle přiloženého seznamu, formou bezúplatného převodu na město Milovice

Pro 11

Návrh byl schválen

 

8. Návrh na stanovení výše nájemného za umístění „reklamních zařízení“ na majetku ve vlastnictví města Milovice

K tomuto bodu přednesl důvodovou zprávu tajemník MěÚ Ing. Boris Csillagi , který návrh na stanovení výše nájemného za umístění „reklamního zařízení“ popsal takto:

Dnem 1.1.2006 nabývá účinnosti OZV města Milovice č. 3/2005 o místních poplatcích. . Současně s tímto pozbývá platnosti původní vyhláška o místních poplatcích. Jedním z důvodu těchto kroků byl i nesoulad některých ustanovení vyhlášky s platnými zákony – např. výběr místního poplatku za reklamní zařízení, která nejsou pevně spojena se zemí – sloupy VO, konstrukce apod. .Tím byl tento nedostatek  odstraněn ale současně není ošetřeno další zpoplatnění za využívání těchto nosičů pro reklamní zařízení.

Okolní města toto řeší různě. Např. Poděbrady  vybírají za reklamní poutače umístěné v centru města  na VO 12,- Kč/den, mimo centrum 5,- Kč/den. K tomuto je zpracovaná mapa s vyznačením „hranic“ centra města. Různé reklamní a směrové šipky jsou zpoplatněny nájemní smlouvou. Dále jsou vybírány na základě nájemní smlouvy finanční částky za umístění reklamních billboardů na veřejném prostranství u komunikací a autobusových zastávkách. Výjimkou je výběr poplatku za reklamní nabídky obchodů „A“ na chodnících, kde je tento vybírán jako poplatek za zvláštní užívání pozemních komunikací (300,- Kč/ m2/rok).

Lysá nad Labem zpoplatňuje formou nájemní smlouvy reklamní šipky na sloupech VO. Velikosti jsou předepsány ve dvou variantách 1x0,2 m (730,- Kč/rok) a 1x0,7 m (1460,- Kč/rok). Dále je rovněž vybírán poplatek za poutače nebo „zahrádky“ (5,-Kč/m2/den. ) formou nájmu na základě nájemní smlouvy.

            V současné době jsou v Milovicích formou nájemní smlouvy vybírány nájmy z konstrukcí pro umístění reklamních zařízení podél ulice armádní (5000,- Kč) a dobíhají poplatky dle účinné OZV o místních poplatcích tj. 500,- Kč/ m2/půl roku do 10 m2. Nové poplatky nejsou vyměřovány. Příjem v roce 2004 činil cca 40 tis. Kč. Vzhledem k výše popsanému a zejména objektivizaci stanovení poplatku – nájemného je předkládán návrh do Zastupitelstva města. Úředníci města tak mohou jednat dle stanovených pravidel se zájemci o pronájem majetku města. Pouze z praktického hlediska by bylo vhodné stanovit nájemné v měsíční případně denní výši a stanovit jej jako minimální. Tím bude zajištěna i radě města možnost výběru nejvhodnější nabídky. Pouze zdůrazňuji, že se jedná o reklamní zařízení případně směrové šipky umístěné na všech typech majetku ve vlastnictví města – VO, konstrukce, lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše ….městský mobiliář, ale i např. zdi nebo oplocení.

Krátkodobý pronájem – užívání kterým rozumím oznámení o prodejní akci, diskotéce, cirkusu a pod doporučuji zpoplatnit částkou 10,- Kč/den. Většinou se jedná a formu lepených kartonových reklam uchycených na VO bez nutnosti vypisování záměru na pronájem.Krátkodobým pronájmem je rozuměna doba do 1 měsíce.

Dlouhodobé nájmy které jsou – budou zveřejňovány na úřední desce doporučuji stanovit ve výši 1200,- Kč/ m2/rok. Tím je dána možnost stanovit jednoduše nájemné i měsíčně (100.- Kč) a v tomto případě by se jednalo o nájmy všech ostatních ploch u nichž je předpoklad zájmu o nájem na delší dobu.

Je tedy zcela na zvážení a rozhodnutí představitelů města zda a v jaké výši budou chtít zpoplatnit tyto zábory veřejného prostranství.

 

Pan starosta nechal o tomto návrhu „ zpoplatnění“ hlasovat

Pro 8, zdrželi se 3

Návrh byl přijat

 

 

9a. Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2006

Tento předložil zastupitelům předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček s určenými termíny plnění:

-Tabulka plnění rozpočtu na rok 2005 k 30.9.2005 a s odhadem konce roku. T: 25.10.2005, Z: p.Hlaváček, p.Pokorná

 

-Dodání podkladů příspěvkových organizací s požadavkem na r.2006 v rozsahu dle pravidel schválených zastupitelstvem dne 4.10.2004. T: do 25.10.2005, Z: vedoucí  příspěvkových organizací

 

-Dodání plánu mezd pro rok 2006 T: do 25.10.2005, Z: p.Csillagi

            Předložení investičních požadavků radou FV na základě výhledu rozpočtů na roky       

      2005 – 2007  T. do 25.10.2005,  Z: p. Kraus

 

-Projednání 1.návrhu rozpočtu na rok 2006  ve finančním výboru. T: 26.10.2005. Z: p.Kraus, p.Hlaváček

 

-Projednání celkového rozpočtu  v Radě města. T: pondělí 31.10.2005, Z: p.Hlaváček

 

-Rozeslání 2. návrhu rozpočtu členům ZM s pozvánkou na pracovní jednání ZM dne 21.11.2005. T: pondělí 7.11.2004, Z: p.Csillagi

 

-Projednání návrhu rozpočtu na pracovním jednání ZM. T: pondělí 21.11.2005, Z:p.Kraus, p.Hlaváček

 

-Zapracování změn do rozpočtu na rok 2006 po projednání na pracovním ZM . T: 25.11.2005,  Z: p.Hlaváček

 

-Rozeslání  návrhu rozpočtu jako materiál na řádné jednání ZM  a zveřejnění návrhu na úřední desce MěÚ. Musí být zveřejněno 15 dní před projednáním ZM. T: před posledním jednáním zastupitelstva 2005 Z: p.Kraus, p.Csillagi

 

-Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2006 na zasedání ZM. T:  pondělí  19.12. 2005, Z: p.Kraus, p.Hlaváček

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o takto sestaveném „harmonogramu“

Pro 11

Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2006 byl schválen

 

 

9b. Návrh na uzavření směnné smlouvy mezi městem Milovice a PRIVUM Lysá nad Labem

Pan starosta konstatoval, že na ZM č. 4/2005 usnesením č. 62/2005 schválilo podpis shodného prohlášení duplicitních vlastníků k pozemku dle PK č. 903 o výměře 611 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice , kde bude jako výlučný vlastník uvedena organizace PRIVUM. Při jednání mezi PRIVUM, Katastrálním úřadem Nymburk a Ministerstvem financí bylo zjištěno, že tato forma převodu vlastnictví podléhá schvalovací doložce MF. Z časových důvodů ( ukončení činnosti PRIVUM), navrhuje PRIVUM řešit převod vlastnictví formou směnné smlouvy, která schválení MF nepodléhá.

Na základě výše uvedeného navrhl pan starosta, aby ZM přijalo následující usnesení: „ZM souhlasí s podpisem Směnné smlouvy na směnu pozemků takto: Česká republika-PRIVUM 1převádí do výlučného vlastnictví města Milovice pozemek pp.č. 1387/1 o výměře 616m2 v k.ú. Benátecká Vrutice a to jej do svého vlastnictví přijímá

Město Milovice převádí do výlučného vlastnictví České republiky-PRIVUM pozemek ve  zjednodušené evidenci PK pp.č. 903 o výměře 611 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice a tato jej do vlastnictví přijímá

Pro 11

Podpis Směnné smlouvy na směnu pozemků byl schválen

 

9c. Zajištění pokračování služeb Centra sociálních a zdravotních služeb pro občany v Milovicích

Paní Miroslava Dlouhá-místostarostka předložila zastupitelům města informace vyplývající z jednání měst a obcí okresu Nymburk o zajištění pokračování služeb Centra sociálních a zdravotních služeb  se sídlem v Poděbradech.

 Konstatovala, že doposud byla organizace CSZS příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje, nyní „kraj“ tuto příspěvkovou organizaci ruší od 1.1.2006.

V našem městě CSZS využívá 45 osob –domy s pečovatelskou službou a 4 osoby – domácí zdravotní péči.

Uvedla, že CSZS bude nadále ve své činnosti pokračovat s tím, že se bude jednat o jiný způsob financování ( platba za osobu podobně jako v případě dopravní obslužnosti)  a to prostřednictvím  založení „obecně prospěšné společnosti“,která převezme činnost CSZS a bude slučovat jednotlivé obce.

Nemovitosti ve kterých bude CSZS působit budou převedeny do majetku obcí s tím, že na ně bude vloženo věcné břemeno ve prospěch bezplatného užívání „obecně prospěšné společnosti“.

O založení „obecně prospěšné společnosti“  se postará ředitelka CSZS v Poděbradech p. Třísková.

Do 15.9.2005 musí ZM zajistit svým usnesením-rozhodnutím vstup do obecně prospěšné společnosti , včetně souhlasu se základními podmínkami  ( např. účasti na systému financování) a dodat ověřenou kopii usnesení p. Třískové.

Paní místostarostka nechala hlasovat o vstupu města Milovice, za daných finančních podmínek, do Obecně prospěšné společnosti „Centrum sociálních a zdravotních služeb, Poděbrady“ s účinností od 1.1.2006

Pro 11

Návrh byl schválen

 

Dále musí město Milovice delegovat zástupce města  do správní rady „Obecně prospěšné společnosti“.

Ing. Pavel Komenda navrhl delegovat zastupitele  pana Michala Janatu

Pro 5, proti 6

Návrh nebyl přijat

 

Pan starosta navrhl delegovat jako zástupce města Milovice do správní rady „Obecně prospěšné společnosti“ paní Miroslavu Dlouhou

Pro 9, zdrželi se 2

Návrh byl přijat

 

 

 

9d. Zápis z kontroly provedeném dne 24.5.2005 kontrolním výborem města

Pan starosta přeložil zastupitelům města zápis z kontroly Kontrolního výboru ze dne 24.5.2005, která byla zaměřena na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Armádní, Milovice “ v roce 2004. Kontrolní výbor nezjistil na straně města žádné pochybení.

Zastupitelé města vzali tuto zprávu na vědomí

 

 

 

 

V Milovicích dne 27.9.2005

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                            Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník Měú                                                                   starosta města

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Josef Drahota

 

Ing. Josef Matouš