Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 5/04

Zápis 5/2004

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 4.10.2004

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 12 členů zastupitelstva města

omluveni byli: Ing. Jiří Hlaváček, Michal Janata

neomluveni byli: Mgr. Bernard Irategeka

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

 • Kontrola plnění usnesení ze ZM č. 4/2004 ze dne 28.6.2004
 • Žádost Bytového družstva Jižní Svahy, Ostrava-Svinov o řešení postupu Stavebního úřadu Milovice ve věci kolaudace bytového domu č.p. 560 ul. Spojovací
 • Návrh na koupi části pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Benátecká Vrutice
 • Návrh na převod části pozemku a jeho přijetí formou daru- p.č. 1419/1 k.ú. Benátecká Vrutice z majetku společnosti Privum ČR do majetku města Milovice
  1. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2004/ZM
 • Různé, diskuse, závěr

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas, Mgr. Eva Fišerová

Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325 577 203

_________________________________________________________________

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 5/2004, konaného dne 4.10.2004 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

 • schválilo upravený program Zastupitelstva města č. 5/2004
 • vzalo na vědomí dopis Bytového družstva Jižní Svahy a konstatuje, že ZM není oprávněno zasahovat do rozhodovací pravomoci Stavebního úřadu při Městském úřadu ani jeho rozhodnutí rušit či měnit. Zároveň není zastupitelstvo oprávněno zasahovat do práce orgánů činných v trestním řízení ani nezávislých soudů.
 • Schválilo předběžný souhlas se žádostí o bezúplatný převod části pozemku v okolí domu č.p. 560 ulice Spojovací Milovice-Mladá do vlastnictví města Milovice za podmínky potvrzení zájmu o výpůjčku ze strany Společenství vlastníků bytových jednotek Spojovací č.p. 560
 • Schválilo koupi části pozemku p.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice
 • Schválilo návrh na převod části pozemku p.č. 1419/1 v k.ú. Benátecká Vrutice formou daru z majetku společnosti Privum ČR do majetku města Milovice
 • Schválilo návrh rozpočtového opatření č. 4/2004/ZM
 • Bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu města Milovice pro roky 2005-2007
 • Bere na vědomí harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2005
 • Schválilo Pravidla pro sestavení rozpočtu pro příspěvkové organizace města Milovice po zapracování připomínek zastupitelstva v bodě č. 3 předloženého návrhu
 • Ukládá starostovi města rozeslání, Pravidel pro sestavení rozpočtu pro příspěvkové organizace města Milovice, těmto organizacím
 • Ukládá starostovi města vypracovat návrh darovací smlouvy na majetek města, který byl pořízen v rámci zprovoznění budov ZŠ a MŠ v ul. Komenského 581 v Mladé, kterou by tento byl převeden z majetku města do majetku ZŠ a předložit jej ZM včetně zhodnocení možného ekonomického dopadu na rozpočet města.
 • Pověřilo vedoucí ekonomického oddělení paní Marcelu Pokornou k převzetí akcií v listinné podobě od společnosti VaK, a.s. Nymburk. Zástupcem paní Pokorné v této věci pověřuje ZM paní Marcelu Říhovou
 • Schválilo odkoupení vlastnického podílu (4/16) na domě č.p. 270 ul. Mírová, Milovice
 • Bere na vědomí vyúčtování ostav 100.výročí založení Vojenského výcvikového prostoru Mlad
  á

V Milovicích dne 5.10.2004

 

 

Miroslava Dlouhá                                         Milan Kraus

místostarostka                                             starosta města

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 5/2004 ze dne 4.10.2004

 

 • Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2004

Pan starosta předal slovo panu tajemníkovi MěÚ, který konstatoval, že všechny body minulého usnesení ZM byly splněny, nebo jsou v jednání např. kupní smlouvy.

 

 • Žádost Bytového družstva Jižní Svahy, Ostrava-Svinov o řešení postupu Stavebního úřadu Milovice ve věci kolaudace bytového domu č.p. 560 ul. Spojovací

Pan starosta přivítal, zástupce Bytového družstva Jižní Svahy , právního zástupce města Milovice JUDr. Vladimírou Řezníčkovou a zaměstnance Stavebního úřadu Milovice. Poté přednesl stanovisko právního zástupce ve věci žádosti o řešení postupu Stavebního úřadu Milovice ve věci kolaudace bytového domu č.p. 560 ul. Spojovací, které zní takto:

Právní stanovisko k dopisu Bytového družstva Jižní Svahy ze dne 22.9.2004 podepsaného předsedou Ing. Jiřím Haškovcem, který byl adresován zastupitelům města Milovice konkrétně ke stanovisku cit.:”…zastupitelé města Milovice, kteří za činnost úředníků města (má se na mysli zaměstnanců stavebního úřadu) odpovídají…a zastupitelé by měli zjednat nápravu”..

K tomuto se právní zástupce města vyjádřil takto:”Dle z.č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecním zřízení) je zastupitelstvo obce orgánem s rozhodovací pravomocí ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Samostatná působnost obce je obecně definována v § 35 odst. 1) uvedeného zákona jako záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům, nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy a dále záležitosti, které do samostatné působností obce svěří zákon. Dále v § 35 odst. 2 uvedeného zákona je demonstrativně uvedena samostatná působnost obce. Z uvedeného vyplývá, že zastupitelstvo obce není oprávněno (tj. žádným způsobem zmocněno) zasahovat do rozhodovací pravomoci stavebního úřadu při městském úřadu ani jeho rozhodnutí rušit či měnit”. Dále pan starosta z předloženého stanoviska právního zástupce uvedl, že Nadřízeným orgánem stavebních úřadů města a obcí je krajský úřad (§117 odst. 3 z.č. 50/1976 Sb., stavebního zákona) a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí vykonávají Ministerstva vnitra a Krajský úřad v přenesené působnosti (§ 126 z.č. 128/2000 Sb., o obcích).

V návaznosti na uvedené k otázce vymáhání náhrady škody na městu Milovice popř. na zaměstnancích stavebního úřadu lze jen konstatovat, že zastupitelstvo není oprávněno zasahovat do práce orgánů činných v trestním řízení ani nezávislých soudů.

Zastupitelé města se s tímto právním rozborem ztotožnili – pro 12

Pan starosta uvedl, že dne 16.9.2004 stavební úřad zahájil kolaudační řízení s místním šetřením na den 7.10.2004 na tento dům.

Zástupce Bytového družstva Jižní Svahy podotkl, že se celá záležitost řešila příliš dlouho.

Mgr. M. Brabec položil otázku vedoucí stavebního úřadu paní Janě Dulové, proč tomu tak bylo. Vedoucí stavebního úřadu uvedla, že nebylo možné zahájit kolaudační řízení, neboť Společenství vlastníků byt. jednotek Spojovací 560 nemělo oprávnění požádat o zahájení kolaudačního řízení, dle stanov platných v měsíci březnu t.r.. Jakmile byly tyto stanovy změněny 8.8.2004 takto: “výbor společenství vlastníků jedná jménem vlastníků bytů a zastupuje je před orgány státní správy u všech správních řízení, týkajících se společných částí domu” , byl podán návrh na kolaudaci stavby domu č.p. 560 a tímto dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Ing. Jiří Haškovec dále požádal zastupitele města, zda by bylo možné, aby město Milovice požádalo o pozemek v okolí p.č. 560 ul.Spojovací, který je v majetku společnosti Privum ČR.

Tento pozemek by byl převeden na město Milovice s tím, že by byl poté předán formou “Smlouvy o výpůjčce pozemku” do užívání vlastníků bytových jednotek Spojovací 560.

K tomuto požadavku zastupitelé města uvedli, že město Milovice o pozemek požádá pouze v případě , že o tento požádá společenství vlastníků. Následně pak bude vypůjčen do užívání vlastníkům bytových jednotek Spojovací 560.

Hlasování- pro 12

Dalším bodem, který zmínilo ve svém dopise Bytové družstvo Jižní Svahy, bylo budování infrastruktury ve městě Milovice. K tomuto pan starosta uvedl, že vybudování infrastruktury bylo podmínkou vydaného stavebního povolení.

3. Návrh na koupi části pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Benátecká Vrutice

K tomuto pan starosta uvedl, že společnost Český Mobil má zájem o výstavbu technického zázemí (kontejneru), které je nutné ke zlepšení výkonu mobilní sítě-Oskara. Jako ideální pro tento záměr je část pozemku p.č. 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice. Protože toto technické zařízení je finančně poměrně náročné, požádala společnost o vyjádření možnosti dlouhodobější existence zařízení na vytipovaném pozemku v případě jeho převzetí do majetku města. Z důvodu dalších možných legislativních opatření , se jedná o návrh na odkoupení té části pozemku na kterém by technické zařízení mělo stát. Tím by bylo zajištěno, že nebudou kladeny žádné překážky v komerčním využívání pozemku, což je nemožné v případě bezúplatného převodu pozemku.

Z tohoto důvodu navrhl ZM tento návrh schválit.

Hlasování- pro 12

 • Návrh na převod části pozemku p.č. 1419/1 k.ú. Benátecká Vrutice a jeho přijetí formou daru

Pan starosta ukázal na mapě o kterou část pozemku se jedná. Tento se nachází v části Mladá v okolí Základní školy ( jedná se o část lesoparku, část komunikace Komenského a parkoviště pro č.p. 568 ul. Braniborská)

Pan starosta o tomto návrhu nechal hlasovat- pro 12

 • Návrh rozpočtového opatření č. 4/2004/ZM

Slovo bylo předáno předsedovi finančního výboru panu Josefu Hlaváčkovi. Předseda finančního výboru uvedl, že na základě předloženého upraveného rozpočtu lesního hospodářství je naplánováno, že v letošním roce bude prodej dřeva vyšší, než bylo původně plánová. K tomuto dobu se váže ještě poskytnutá dotace, která byla městu již převedena. Dále se do rozpočtu promítají příjmy z podílu na zisku a dividend, které nám byly již skutečně poskytnuty. Tato částka bude použita na obnovu dopravního značení. Dále uvedl, že dalším bodem jsou v rozpočtovém opatření zahrnuty dotace, které má město již písemně podloženy. Jedná se hlavně o dotace na obnovu infrastruktury ( veřejné osvětlení ul. Armádní, Pod Lesem, Sportovní , Topolová a komunikace ul. Armádní, chodník ul. Armádní). Toto byly příjmy rozpočtu. Poté vysvětlil úpravy ve výdajích rozpočtu takto:Položka 1039 5169 Lesní hospodářství-městské lesy se navyšuje z důvodu již zmíněného upraveného rozpočtu, který předložil správce městských lesů. V této částce je zahrnuta především údržba lesoparku v Mladé a další činnosti spojené s hospodařením v lesích, které jsou částečně hrazeny z dotací od Krajského úřadu. U položky 3113 5331 ZŠ příspěvek na provoz od města se navyšuje příspěvek na provoz ZŠ Milovice z důvodu otevření nové ZŠ v Mladé. Krajský úřad hradí mzdové náklady zaměstnanců až od měsíce září, avšak zaměstnanci pracovali již od poloviny měsíce srpna. Z těchto důvodů žádá ZŠ o navýšení příspěvku na mzdy pro tyto zaměstnance ve výši 75.600,-Kč.

U položky 3113 6121 Základní škola-dokončení rekonstrukce ZŠ v Mladé se povyšuje částka o 924,4tis.Kč. Dle skutečnosti již zaplacených faktur bylo zjištěno, že na stavbu bylo poskytnuto z rozpočtu města 6.396 tis. Kč a na vybavení 4.100 tis. Kč. Celkem je to cca 10.500tis.Kč. Vybavení ZŠ není zatím jestě ukončeno, předpokládá se ještě nákup za cca 100tis.Kč. Proto byla částka upravena na hodnotu 10.924,4tis.Kč. Je zde tedy ještě vyhrazena rezerva.

U položky 3141 6121 Školní jídelna-investice do rekonstrukce výdejních prostor byla snížena částka dle skutečnosti a nevyčerpaná částka byla převedena do rezervy.

Dále pan Hlaváček uvedl, že u všeobecné veřejné správy dochází k navýšení částky (převedena z položky 6171 5011 Platy zaměstnanců) u ostatních osobních výdajů, kdy se jedná především o práce konané na dohodu. Poslední změnou je převod finančních prostředků , vyčleněných na opravy a údržbu v Benátecké Vrutici, z položky 6121 (investice) do položky 5171 opravy a údržba .

O tomto návrhu rozpočtového opatření nechal pan starosta hlasovat- pro 12

V souvislosti s posílením položky na dopravní značení, měl připomínku zastupitel pan Červinka, s tím, že by se měly označit směry na křižovatkách Mírová x Ostravská a Družstevní x Ostravská, jakož i značení ul. Lomená. Pan tajemník si tuto připomínku zaznačil do plánu instalace DZ na Balonce.

 • Různé, diskuse, závěr

Rozpočtový výhled města Milovice na roky 2005-2007

O tomto bodu jednání informoval zastupitelé taktéž p. Hlaváček, který podotkl, že tento rozpočtový výhled města Milovice na rok 2005-2007 konzultoval s auditory, kteří k němu neměli výhrady.

Zastupitelé města toto vzali na vědomí

Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2005

V tomto harmonogramu předseda finančního výboru p. Hlaváček přesně rozpracoval zastupitelům města v jakých termínech se musí dodat podklady pro konečné sestavení návrhu rozpočtu města Milovice pro rok 2005. Upozornil, že pracovní jednání ZM se bude konat dne 22.11.2004 a projednání návrhu rozpočtu města Milovice na rok 2005 se uskuteční na veřejném zasedání ZM dne 16.12.2004.

Zastupitelé města vzali harmonogram sestavení rozpočtu na vědomí

Pravidla pro sestavení rozpočtu pro příspěvkové organizace města Milovice

(Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna, Víceúčelové kulturní zařízení)

Pan Hlaváček uvedl, že požadavky na příspěvek na provoz příspěvkových organizací bude členěn v přiměřeném rozsahu tak jako je sestavován rozpočet města Milovice, přičemž zastupitelstvo při schvalování rozpočtu zároveň schválí členění rozpočtu příspěvkových organizací ve výši přidělené částky pro jednotlivé příspěvkové organizace. Přesuny v jednotlivých výdajových položkách mohou být provedeny pouze se souhlasem rady města a to v maximální částce představující 5% celkového rozpočtu příspěvkové organizace. Každá z příspěvkových organizací tedy obdrží schvalovací tabulku pro sestavení rozpočtu na r. 2005. Pan Hlaváček konstatoval, že výsledek hospodaření budou příspěvkové organizace předkládat v pololetí, v 3Q a ve 4Q. Příspěvkové organizace musí taktéž vyhotovit účtový převodník výdajů ( tzn. sjednotit svou účtovou osnovu s účtovou osnovou města)

Mgr. M. Brabec vznesl připomínku k bodu č. 3 těchto pravidel, která se týkala především změny slov.

O tomto návrhu pravidel včetně provedených změn v bodě č. 3, jejich rozeslání příspěvkovým organizacím ,nechal pan starosta hlasovat- pro 12

Návrh převodu majetku města Milovice na Základní školu, který byl pořízen v rámci zprovoznění budov ZŠ a MŠ v ul. Komenského 581 v Mladé

Pan Hlaváček uvedl, že toto řešení konzultoval s auditory , kterými bylo doporučeno toto řešení:

Vnitřní vybavení Základní školy v Mladé je v současné době majetkem města Milovice a toto by mělo být formou darovací smlouvy převedeno na příspěvkovou organizaci Základní škola Milovice, přičemž budova by zůstala majetkem města Milovice.

Mgr. M. Brabec požadoval, aby byl zhodnocen možný ekonomický dopad na rozpočet města.

Návrh usnesení zněl tedy takto: ZM ukládá starostovi města vypracovat návrh darovací smlouvy na majetek města, který byl pořízen v rámci zprovoznění budov ZŠ a MŠ v ul. Komenského 581 v Mladé, kterou by tento byl převeden z majetku města do majetku ZŠ a předložit jej ZM včetně zhodnocení možného ekonomického dopadu na rozpočet města.

Pan starosta nechal hlasovat- pro 12

Převzetí listinných akcií od společnosti VaK, a.s. Nymburk

Pan starosta uvedl, že na základě dopisu , kde je uvedeno, že na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti VaK a.s. ze dne 20. Května t.r. došlo ke změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné a my jsme byli vyzváni k jejich převzetí.

Za město Milovice musí tedy jednat jeho statutární zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci. Proto zastupitelé města pověřili k převzetí těchto akcií paní Marcelu Pokornou-vedoucí ekonomického oddělení. Zástupcem v této záležitosti pak pověřili paní Marcelu Říhovou.

Pan starosta nechal hlasovat-pro 12

Odkoupení spoluvlastnického podílu 4/16 na domě č.p. 270 ul. Mírová

Pan starosta připomněl zastupitelům, že na základě usnesení RM bylo zahájeno jednání se spoluvlastníky bytu č. 3 v domě č.p. 270 ul. Mírová, o případném odkoupení spoluvlastnického podílu tak, aby jediným vlastníkem výše uvedeného bytu bylo město Milovice a následně jednat o jeho prodeji.

Pan starosta nechal o odkoupení podílu 4/16 na domě č.p. 270 v ul. Mírová hlasovat- pro 12

Vyúčtování ostav 100.výročí založení VVP Mladá

Zastupitelům byla předložena tabulka, kde byly podrobně vypsány příjmy a výdaje na tuto akci. Zastupitelé toto vzali na vědomí.

 

Ing. Boris Csillagi                      Milan Kraus

Tajemník MěÚ                         starosta města

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš

                              Ing. Pavel Komenda