Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 5/2003 ze dne 1. 9. 2003

Zápis 5/2003

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 1.9.2003

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 14 členů zastupitelstva města

omluveni byli: MUDr. Oxana Turčeňuková

neomluveni byli:xxxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

1.Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2003 ze dne 30.6.2003

2.Návrh na uzavření 5.dodatku smlouvy na rekonstrukci Základní školy v Milovicích-Mladé

3.Návrh na schválení čistopisu ÚP SÚ Milovice a OZV č. 3/2003 o ÚP

4.Informativní zpráva o plnění rozpočtu 01-07 r. 2003

5.Návrh rozpočtového opatření č. 3/2003

6.Návrh pravidel pro určení příspěvků z rozpočtu města na činnost příspěvkových organizací pro rok 2004

7. Návrh na schválení převodu pozemků - přijetí daru

8.Žádost o prominutí zbývající části půjčky TJ Sokol Milovice

9.Žádost o poskytnutí půjčky na dostavbu bytových jednotek v domě č.p. 560 ul. Spojovací

10. Různé, diskuse, závěr

pro 14

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

 

 

 

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325/ 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

č. 5/2003

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 1.9.2003 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

I.Schválilo:

a) doplnění záznamu z 2. Mimořádného jednání zastupitelstva města ze dne 11.8.2003 v bodě 2 v záznamu z jednání takto:”Mgr. M. Brabec: se slovo problematické vypouští a nahrazuje se slovy “oprávněné a relevantní”

b) návrh na uzavření 5.dodatku smlouvy uzavřené mezi městem Milovice a společností Bostas Mladá Boleslav- nabídka dodavatelského úvěru na stavbě “Rekonstrukce ZŠ v Milovicích-Mladé”

c) podle §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádů ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změny č. 1 ÚP města Milovice zpracovávaná firmou AURS s.r.o.,Hládkov 920/12, Praha, jednatel společnosti Ing. Arch. Milan Körner Csc.

 

  1. vymezení závazné části změny č. 1 ÚP uvedené v §2,3 vyhlášky města Milovice č. 3/2003.

 

  1. vyhlášku města Milovice č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 ÚP města Milovice a mění se vyhláška města Milovice schválená Zastupitelstvem města dne 10.11.1998, kterou se vyhlašuje závazná část ÚP města Milovice.

 

  1. upravený návrh rozpočtového opatření č. 3/2003

 

  1. zhotovení samostatného vchodu do knihovny v ul Lesní 619, část Mladá

 

  1. navýšení příspěvku pro VKZ Milovice ve výši 30tis. Kč dle rozpočtového opatření č. 3/2003. Zbývající požadovaná částka bude případně kryta rozpočtovým opatřením Rady města

 

  1. návrh pravidel pro určení příspěvku z rozpočtu města na činnost příspěvkových organizací zřízených městem města pro rok 2004

 

  1. přijetí daru- převedení vlastnických práv pozemků st.p.267,p.p.č. 1357, p.p.č. 1975/15 k.ú. Benátecká Vrutice z organizace PRIVUM ČR na město Milovice n/Labem formou darovací smlouvy.

 

  1. přijetí daru- převedení vlastnických práv pozemku p.č. 1753 k.ú. Milovice n/Labem z organizace PRIVUM ČR na město Milovice formou darovací smlouvy.

 

  1. přijetí daru- převedení vlastnických práv částí pozemků č.kat. 1774/1 a č.kat.1776/1 k.ú. Milovice n/Labem z organizace PRIVUM ČR na město Milovice formou darovací smlouvy.

 

  1. přijetí pozemků z historického majetku obce p.p.1085/1 k.ú. Benátecká Vrutice a pozemek ve zjednodušené evidenci 355/1 k.ú. Benátecká Vrutice od VÚSS Litoměřice

 

  1. prominutí zbývající částky půjčky TJ Sokol Milovice tj. 75tis.Kč

 

  1. doplnění usnesení 2.mimořádného zasedání ZM ze dne 11.8.2003 I.f) takto:předmětem jednání o způsobu úhrady není prodej nebo pronájem kotelen

 

 1. zveřejnění záměru na prodej tří bytů v ul. Letecká č.p. 394, byt č. 1,2,4, za podmínek stanovených v roce 2000 s doplněním, že kupující hradí všechny náklady spojené s převodem nemovitosti

II. Souhlasí se závěry pořizovatele- “Vyhodnocení projednání návrhu č. 1 ÚP města Milovice” Dokladu o schválení.

III. Odložilo projednání žádosti o poskytnutí půjčky na dostavbu bytových jednotek č.p. 560 ul. Spojovací , Milovice-Mladá do doby doplnění podkladů o: kdo žádá, o co žádá, způsob využití finančních prostředků a jakým způsobem bude splácet a čím tuto půjčku zajistí. Žádost nebude řešena do doby vyjasnění sankce za neoprávněně zadržené finanční prostředky státního rozpočtu.

IV.Vzalo na vědomí:

a) informaci pořizovatele o vyhodnocení projednání návrhu změny č. 1 ÚP sídelního útvaru města Milovice- Dokladů o projednání a schválení návrhu změny č. 1 ÚP města Milovice

(dále jen “Doklady o schválení”)

b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, zn.: ÚSŘ-39603/03-SvL., ze dne 18.8.2003 Stanovisko je doloženo v dokladech o schválení.

c) konstatování pořizovatele, že k návrhu změny č. 1 ÚP města Milovice byly vzneseny námitky a připomínky ve smyslu §22 odst. 1 a 4 SZ, které byly projednány a vyhodnoceny na Zastupitelstvu města Milovice dne 11.8.2003.

d) zprávu o plnění rozpočtu 01-07 2003

V. Uložilo:

 

  1. vyhlásit obecně závaznou vyhlášku města Milovice č. 3/2003 způsobem stanoveným v §12 odst. 1 zákona o obcích.

 

  1. oznámit nadřízenému orgánu územního plánování, Krajského úřadu Středočeského kraje, vydání a nabytí účinnosti vyhlášky města Milovice č. 3/2003.

 

  1. zaslat vyhlášku města Milovice č. 3/2003 spolu se schématem hlavního výkresu ÚP se zachycením právního stavu ke dni schválení změny č. 1 dotčeným orgánům státní správy a sousedním obcím.

 

 1. zabezpečit zpracování čtyř vyhotovení čistopisu změny č. 1 ÚP v souladu s výrokem o schválení a vyhodnocení projednání návrhu změny č. 1 ÚP.

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 4.9.2003

 

 

Miroslava Dlouhá                                                    Milan Kraus

místostarostka                                                        starosta města

 

 

Záznam ze zasedání ZM č. 5/03 ze dne 1.9.2003

 

 

 

 1. 5. Dodatek smlouvy o rekonstrukci ZŠ Milovice- část Mladá

Na základě předchozích projednávání v Zastupitelstvu města a rozpočtových možností, byl projednán 5.dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby “Rekonstrukce ZŠ v Milovicích- v Mladé”. Tento dodatek zajišťuje dokončení a uzavření všech částí školy včetně fasády před zimním obdobím a zajišťuje pokračování od 26.7.2003 do 28.2.2004, kdy by měl být již znám státní rozpočet a tím i případná státní dotace.

Mgr. Brabec poukázal na rozdílná čísla v příloze č. 2 a v příloze č. 3 tohoto dodatku, tento rozdíl vysvětlil pan starosta.

Pro 14, návrh byl tedy schválen

2.Návrh na schválení čistopisu změny č. 1 ÚP SÚ Milovice

Na základě projednání připomínek návrhu změny č. 1 ÚP SÚ Milovice a stanoviska ZM k připomínkám bylo dne 18.8.2003 vydáno kladné stanovisko odboru ÚP KÚ Středočeského kraje. Pan starosta nechal hlasovat o schválení návrhu změny č. 1 ÚP SÚ Milovice

Pro 13

Zdržel se 1

V návaznosti na tento bod byl současně předložen i návrh OZV č.3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 ÚP města Milovice. Vzhledem k tomu, že k této nebyly vzneseny žádné dotazy, dal pan starosta o této rovněž hlasovat

Pro 13

Zdržel se 1

3. Zpráva o plnění rozpočtu 01-07 2003

Zprávu přednesl předseda finančního výboru Mgr. M. Brabec, kde konstatoval, že dle současného vývoje lze očekávat splnění plánovaného výsledku hospodaření ve výši 4,015mil. Kč. K dotazu pana Müllera proč jsou vyšší příjmy za dané období uvedl, že je to dáno zejména vyššími daňovými příjmy a také příjmy kapitálovými. ZM města vzalo tuto zprávu na vědomí

4. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2003

Návrh rozpočtového opatření přednesl předseda finančního výboru Mgr. Brabec, který konstatoval, že návrh tohoto opatření byl vyvolán zejména žádostmi příspěvkových organizací ZŠ a VKZ o navýšení příspěvku na provoz. Zároveň upřesnil , že položka na nákup vybavení pro žáky ZŠ Mladá, kteří se stravují v ÚSP, bude činit místo uvedených 15tis.Kč cca 35tis.Kč.

Současně s tímto byly předloženy i návrhy rozpočtového opatření RM, návrh pana Müllera na zhotovení bočního vchodu do knihovny v ulici Lesní a návrh pana starosty na navýšení částky na dopravní značení. K návrhu VKZ podala protinávrh paní místostarostka, která navrhla navýšení pouze o 50% a zbylou část řešit na základě výsledku hospodaření rozpočtovým opatřením RM.

O těchto návrzích nechal pan starosta postupně hlasovat. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2003 dle návrhu finančního výboru mimo žádosti VKZ a vybudování bočního vchodu do VKZ v Mladé, byl schválen.

pro 14

Dále nechal hlasovat o návrhu na zhotovení bočního vchodu v hodnotě 140tis.Kč. I tento návrh byl schválen

pro 8

proti 4

zdrželi se 2

Jako o posledním návrhu nechal pan starosta hlasovat o protinávrhu paní místostarostky na navýšení příspěvku na činnost VKZ o 30tis.Kč a případnou zbylou částku řešit rozpočtovým opatřením RM

pro 8

proti 3

zdrželi se 3

5. Návrh pravidel pro určení příspěvku z rozpočtu města na činnosti příspěvkových organizací zřízených městem

Návrh přednesl pan Mgr. Brabec. Podstatou návrhu je snaha o stanovení rozpočtu města do konce předchozího roku , aby nemuselo město hospodařit v rozpočtovém provizoriu a současně snaha o snížení neinvestičních výdajů rozpočtu. Z navrhovaného kalendáře jednání ZM je nutné připravit rozpočet k projednání na pracovní jednání ZM nejpozději 24.11.2003. Proto je nutné mít podklady nejpozději do 12.11.2003. K návrhu pan starosta uvedl, že toto pravidlo nelze zcela 100% aplikovat na ZŠ, kde neinvestiční nároky budou závislé na dotačním titulu , který může být přiznán i v pozdějším období, tím by se navýšila i potřebnost neinvestičních výdajů. Toto lze řešit i vytvořením jisté rezervy. O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

pro 14

zdržel se 1

6. Přijetí daru-převedení vlastnických práv k pozemkům

K převodům pozemků pan starosta uvedl, že při jednání s ředitelem PRIVUMU ČR , bylo potvrzeno volné nakládání s pozemky v oblasti ul. Topolová, kde jediným omezením je jejich využití v souladu se schváleným ÚP.

Původní návrh byl rozšířen o převody dalších pozemků. Jedná se o pozemky o které město již zažádalo, o které chce požádat, případně o pozemky, které by se měly vrátit zpět do majetku města a jsou historickým majetkem obce. Pan starosta nechal o návrzích hlasovat samostatně.

Přijetí daru- převedení vlastnických práv k pozemkům: s.t.p. 267, p.p.č. 1357, p.p.č. 1375/15 k.ú. Benátecká Vrutice

pro 14

p.č. 1753 k.ú. Milovice n/Labem

pro 14

kat.č. 1774/1 a 1776/1 k.ú. Milovice

pro 14

 

Přijetí pozemků z historického majetku obce p.p.1085/1 k.ú. Benátecká Vrutice a pozemek ve zjednodušené evidenci 355/1 k.ú. Benátecká Vrutice od VÚSS Litoměřice. Ing. Matouš upozornil na nutnost fyzické prohlídky pozemku před vlastním podpisem darovací smlouvy.

pro 14

7.Žádost o prominutí zbývající části půjčky TJ Sokol Milovice

Město Milovice půjčilo v r. 2001 TJ Sokolu Milovice na plynofikaci sokolovny 150tis.Kč. Na tuto půjčku byl sepsán splátkový kalendář. TJ Sokol požádal v roce 2002 o prominutí části půjčky , této žádosti bylo vyhověno a splátkový kalendář byl upraven tak, aby doba splatnosti zůstala zachována. V letošním roce požádal TJ Sokol o prominutí zbývající části půjčky. Finanční výbor projednal tuto žádost a nedoporučil žádosti vyhovět , doporučil pouze posunout splatnost do 30.6.2005. Mgr. Fišerová navrhla prominutí 50% dlužné částky. Michal Janata navrhl odpustit částku v plné výši. Ing. Dula přednesl ZM zprávu o činnosti TJ Sokol, jako i o příjmech a výdajích této organizace. Mgr. Brabec upozornil na skutečnost, že město investuje do cizího majetku , který jeho vlastník může prodat a prominutím dluhu dochází k navyšování příspěvku této organizace.

Pan starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana M. Janaty na odpuštění celého dluhu.

pro 8

proti 1

zdrželi se 5

Z dalšího jednání ZM se omluvil p. Miloslav Müller

A ZM zůstalo ve 13ti členném složení

 

 

8. Žádost o poskytnutí půjčky na dostavbu bytových jednotek v domě č.p. 560 ul. Spojovací , část Mladá

ZM byla předložena žádost společnosti SUR a.s. o poskytnutí úvěru ze SFRB na krytí nákladů na dokončení rekonstrukce domu. Dle tohoto materiálu a vyjádření zástupce společnosti Ing. Haškovce může z tohoto fondu čerpat pouze město. Pan starostka vyjádřil určité nesrovnalosti mezi podanou žádostí společnosti a žádostmi vlastníků bytových jednotek, kteří neuzavřeli smlouvu s touto společností. Dále upozornil na nemožnost dodržení podmínek pro poskytování požadovaného úvěru dle nařízení vlády č. 396/2001 v §2 odst. 1 písm.d) SFRB, kdy v současné době máme nevyrovnané závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům. K tomuto materiálu proběhla široká diskuse na jejímž základě podal návrh Mgr. M. Brabec : návrh o poskytnutí půjčky na dostavbu bytových jednotek ul. Spojovací č.p. 560, část Mladá se odkládá do doby doplnění podkladu o upřesnění , kdo žádá, o co žádá, způsob využití, jakým způsobem bude splácet a jak bude zajištěna splátka.

Žádost nebude řešena do doby vyjasnění sankce za neoprávněně zadržený odvod prostředků do státního rozpočtu.

O návrhu nechal pan starosta hlasovat

pro 13

 

 

9. Zajištění koupě části Domu Důstojníků

Na druhém mimořádném jednání ZM byla projednávána otázka koupě části Domu Důstojníků. V diskusi a následném hlasování nebyly dány jednoznačně podmínky finančního zajištění- možnosti města Milovice, které budou variantně nabídnuty vlastníkovi nemovitosti. Z tohoto důvodu pan starosta požádal ZM o doplnění usnesení bod I.písm. f) 2.mimořádného jednání ZM ze dne 11.8.2003. Po krátké diskusi přednesl Ing. Václav Dula návrh na doplnění usnesení: předmětem jednání o způsobu úhrady není prodej, nebo pronájem kotelen.

O tomto dal pan starosta hlasovat

pro 8

proti 2

zdrželi se 3

10. Žádost odkoupení bytu v ul. Letecká č.p. 394, Milovice

Paní místostarostka přednesla ZM v souvislosti se žádostí manželů Anderšových, návrh na zveřejnění záměru na prodej bytu č.p. 394 ul. Letecká, Milovice. V této souvislosti uvedla, že se jedná o prodej jednoho ze zbývajících bytů, které zůstaly jako byty nájemní, protože jejích nájemníci nebyli v době prodeje těchto bytů schopni tyto byty odkoupit. Celkem jsou takto ve vlastnictví města Milovice ještě 3 byty. RM při projednávání této žádosti nedospěla k jednoznačnému názoru, zda při schválení prodeje a zveřejnění záměru budou vyhlášeny podmínky za kterých byla učiněna nabídka v roce 2000. Pan Kotvas doporučil navýšit cenu alespoň o 10%. Paní mistostarostka navrhla zveřejnit záměr na prodej zbývajících tří bytů v ul. Letecká č.p. 394, Milovice za podmínek platných v roce 2000, přičemž přednostní právo budou mít stávající nájemníci a kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitosti

pro 10

zdrželi se 3

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Komenda,

                               Ing.Josef Matouš,

 

V Milovicích dne 4.9.2003

 

Zapsal:                                                                Zpracoval:

Boris Csillagi                                                        Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                       starosta