Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 4/2006 ze dne 31. 7. 2006

Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                        

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 4/2006, konaného dne 31.7.2006 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

53. schválila program jednání Zastupitelstva města č. 4/2006

54. schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním s účinností od 1.8.2006

55.schválilo návrh oddělení správy majetku města na zvýšení nájemného ( dle zák. č. 107/2006 Sb. a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb.) ve všech bytech ve vlastnictví města Milovice s účinností od 1.1.2007 takto:

-výše nájemného pro byty v domě s pečovatelskou službou bude činit 19,66Kč/m2/měs. Dále se výše nájemného bude ročně zvyšovat dle platných předpisů až na hodnotu 30,-Kč/m2/měs. (tato výše nájemného bude platná od roku 2010)

- u všech ostatních bytů (vyjma tří bytů zvláštního určení v č.p. 568 ul. Braniborská, Milovice-Mladá) bude činit výše nájemného od 1.1.2007 maximální možnou částku stanovenou v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a jeho přílohami. Dále se výše nájemného bude ročně zvyšovat dle platných předpisů až na hodnotu 40,14Kč/m2/měs.(tato výše nájemného bude platná od roku 2010)

56. ukládá oddělení správy majetku města zajistit, rozeslání informace pro nájemce všech bytů ve vlastnictví města Milovice o zvýšení nájemného od 1.1.2007, nejpozději do 30.9.2006

57. ukládá ,oddělení správy majetku města, zpracovat informaci, pro nájemce bytů ve vlastnictví města Milovice ,o postupu při sestavování výše nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 a jeho přílohou č. 4 a zveřejnit tuto na webových stránkách města a v Milovickém ECHU v termínu do 15.8.2006

58. vzalo na vědomí termíny jednání Rady města a Zastupitelstva města na II. pololetí roku 2006

59. vzala na vědomí připomínky člena zastupitelstva města pana Josefa Drahoty, týkající se

 a) návrhu na zavedení druhé autobusové zastávky v části Benátecká Vrutice v oblasti křižovatky  ul.Armádní a ul.Topolová

b) vybudování nové autobusové zastávky včetně zálivu  v části Benátecká Vrutice  vpravo ve směru Benátky n/J na komunikaci druhé třídy

c)  opravy střechy budovy č.p. 44 Benátecká Vrutice- bývalý Obecní úřad

 

V Milovicích dne 31.7.2006

 

 

 

Ingr. Josef Matouš                                                      Milan Kraus

radní města                                                                 starosta města

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 4/2005 ze dne 31.7.2006

 

 

 

  1. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o stanovení podmínek  pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

 

Starosta města seznámil zastupitele s akcí typu „techno párty“, která se konala ve dnech 30.6. – 2.7.2006 na území našeho města. Uvedl, že  dne 26.6.2006 bylo městu doručeno  Oznámení podané Sdružením českých sound systémů ALIANCE 23 o konání akce ACID RAVE HAPPENING ve dnech od 29.6.2006 do 3.7.2006, na pozemku v soukromém vlastnictví v lokalitě Teleček na katastru města Milovice, s předpokládanou návštěvností 100 až 2000 osob, bez vstupného.

Zdůraznil, že s ohledem na skutečnost, že se jednalo o akci na soukromém pozemku, nepříslušelo městu ani jeho osobě akci povolovat, pořadatel v tomto případě ani povolení nepotřeboval.

Dále uvedl, že tato akce nebyla v žádném případě ani městem ani jeho osobou povolena a vzhledem k nadměrnému hluku a stížností obyvatel v průběhu noci z 30.6.2006 na 1.7.2006 v součinnosti s místním oddělením Policie ČR OO Milovice, předal statutárnímu zástupci pořadatele akce Upozornění, že z jeho strany zřejmě dochází k porušení ustanovení Občanského zákona, „kdy ostatní nesmí být obtěžováni např. hlukem, kouřem, prachem…“ a tím že se zřejmě dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. Součástí upozornění byla i důrazná žádost , aby v dalším průběhu akce v možném protiprávním jednání nepokračoval.

Dále oznámil zastupitelům, že všechna oznámení a podněty občanů k uvedené akci, řeší Policie ČR OO Milovice.

            Dne 3.7.2006 se vzniklou situací zabývala Rada města  a aby nemohlo dojít v budoucnosti k jejímu opakování, přijala Rada města usnesení, kterým uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh Obecně závazné vyhlášky, která by mimo povinností pořadatele řešila i zamezení rušení nočního klidu od 22hod. do 6hod. při pořádání obdobných akcí na území našeho města.

            Pan starosta nechal hlasovat o návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006

 

Pro 9

Návrh byl schválen

 

  1. Návrh na zvýšení nájemného ve všech bytech ve vlastnictví města Milovice s účinností od 1.1.2007

Pan starosta předal slovo paní Marii Žabové- referentce oddělení správy majetku města, která k tomuto bodu přednesla důvodovou zprávu.

Uvedla, že na základě platnosti zákona č. 107/2006 o jednostranném zvýšení nájemného je na jednání ZM předkládán návrh na zvýšení nájemného pro byty ve vlastnictví města Milovice s platností od 1.1.2007. V souladu s přijetím tohoto zákona může město Milovice jako vlastník bytů zvýšit od 1.1.2007 měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy. Tento zákon se nevztahuje na 3 byty zvláštního  určení v ul. Braniborská č.p. 568, Milovice-Mladá. Cílové nájemné pro naše město dle tabulkového rozdělení by mělo v roce 2010 dosáhnout maximální výše 40,14 Kč/m2/rok.

Uvedla , že současná výše nájemného činí v části Mladá 34,12 Kč/m2 a 31,02 Kč/m2,

 v Domě s pečovatelskou službou 17,06 Kč/m2 a 15,51 Kč/m2, v č.p. 101 (p. Korytář) 9,60Kč/m2, v č.p. 270 (p.Hlivka) 9,04 Kč/m2, v č.p. 319 (p. Stejskal) 8,50Kč/m2, v č.p. 215 (p. Škába) 8,77 Kč/m2, v č.p. 215 (p. Nosková) 11,28Kč/m2

 

Postupně se nájemné může každoročně zvyšovat počínaje 1.1.2007 až do roku 2010, kdy jeho výše může činit maximálně výši cílového nájemného , což je v případě města Milovice 40,14 Kč/m2/měs. u všech bytů. Tato hodnota vychází z tzv. základních cen bytů v jednotlivých lokalitách- vydáno Ministerstvem financí a přílohy č. 4 zákona č. 107/2006 Sb. vydané Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

Nová výše měsíčního nájemného od 1.1.2007:

Mladá-35,51Kč/m2/měs. a 33,06 Kč/m2/měs.

DPS- 21,12 Kč/m2/měs. a  19,66 Kč/m2/měs

Korytář -13,72 Kč/m2/měs.

Hlivka – 13,11 Kč/m2/měs.

Stejskal-12,52Kč/m2/měs.

Škába-12,82Kč/m2/měs.

Nosková 15,48 Kč/m2/měs.

 

Na jednání RM bylo doporučeno, aby při prvním zvýšení nájemného byla sjednocena výše nájemného od 1.1.2007 u bytů DPS na částku 19,66 Kč/m2/měs. Vzhledem k tomu, že se jedná o starší občany byla dále na jednání RM doporučena ZM ke schválení maximální hodnota výše nájemného v roce 2010 na 30,-Kč/m2/měs. a v tomto případě nevyužít možnosti dané zákonem tj. výše cílového nájemného v roce 2010 na hodnotu 40,14 Kč/m2/měs.

U všech ostatních bytů se postupným zvyšováním až do roku 2010 sjednotí výše nájemného na hodnotu 40,14Kč/m2/rok

 

Paní Žabová dle výše uvedených skutečností navrhla zastupitelům schválit zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Milovice takto:

a) výše nájemného pro byty v domě s pečovatelskou službou bude činit 19,66Kč/m2/měs. Dále se výše nájemného bude ročně zvyšovat dle platných předpisů až na hodnotu 30,-Kč/m2/měs. (tato výše nájemného bude platná od roku 2010)

b) u všech ostatních bytů (vyjma tří bytů zvláštního určení v č.p. 568 ul. Braniborská, Milovice-Mladá) bude činit výše nájemného od 1.1.2007 maximální možnou částku stanovenou v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a jeho přílohami. Dále se výše nájemného bude ročně zvyšovat dle platných předpisů až na hodnotu 40,14Kč/m2/měs.(tato výše nájemného bude platná od roku 2010)

 

Pan starosta  nechal hlasovat o výše na uvedeném návrhu

Pro 8, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

 

  1. Různé, diskuze, závěr

 

Do diskuze se přihlásil člen zastupitelstva města pan Josef Drahota s několika dotazy týkajícími se části Benátecká Vrutice.

a) Návrh na zavedení druhé autobusové zastávky v části Benátecká Vrutice v oblasti křižovatky ul. Armádní a ul. Topolová –požadoval odpověď jak byla tato záležitost vyřešena

Pan starosta odpověděl, že oddělení správy majetku města, na základě požadavků petice občanů části Benátecká Vrutice ,předložilo návrh na zavedení druhé autobusové zastávky v ul. Armádní (v oblasti křižovatka Armádní –Topolová ). Dopravní inspektorát Nymburk  nesouhlasil se zastavováním autobusu na komunikaci a požaduje zastávku řešit vybudováním  dvou nových „zálivů“, což je finančně náročné. RM po prostudování a srovnání docházkových vzdáleností ke stávajícím  zastávkám v ostatních částech města, konstatovala, že docházková vzdálenost k zastávce v části Benátecká Vrutice je s těmito vzdálenostmi srovnatelná. Z výše uvedených důvodů RM neschválila zavedení nové autobusové zastávky a konstatovala, že finanční prostředky budou lépe využity při dobudování chybějících chodníků a tím  bude zajištěna  bezpečnost chodců, což je důvod zavedení nové zastávky uváděný v petici. 

 

b)Vybudování nové autobusové včetně zálivu v části Benátecká Vrutice vpravo ve směru Benátky n/J na komunikaci druhé třídy –dotázal se v jaké fázi se vybudování nové autobusové zastávky nachází

Pan starosta odpověděl, že tuto záležitost řeší opět oddělení správy majetku města a shodou okolností dnešního dne tj. 31.7.2006 bylo městu doručeno vyjádření Dopravního inspektorátu, Nymburk, jehož stanovisko bylo kladné. Nyní se bude pokračovat standardně , výběrem dodavatele atd.

 

c) Oprava střechy budovy č.p. 44 Benátecká Vrutice-bývalý Obecní úřad- dotázal se, kdy bude tato oprava zajištěna

Pan starosta uložil tajemníkovi MěÚ, aby v součinnosti s oddělením správy majetku města ,byla tato oprava neprodleně zajištěna.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Pavel Komenda

 

Ing. Josef Matouš

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                                        Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník MěÚ                                                                             starosta města