Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 4/2005 ze dne 29. 6. 2005

Zápis 4/2005

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 29.6.2005

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno:13 členů zastupitelstva města

omluveni byli: Mgr. Eva Fišerová, Ing. Josef Matouš

neomluveni byli: xxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

1.      Kontrola plnění usnesení ZM č. 3/2005 ze dne 2.5.2005

2.      Návrh na revokaci usnesení ZM č. 36/05 ze dne 2.5.2005

3.      Návrh na odkoupení pozemku p.č. 1421/6 v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře 25m2 dle GP 392-85/2005

4.      Žádost o přednostní přidělení bytu 1+1- výjimka z pravidel pro přidělování nájemních bytů

5.      Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Milovice, okres Nymburk

6.      Různé, diskuse, závěr

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení 

 

 

 

 

 

    Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 4/2005, konaného dne 29.6.2005 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

56. schválilo program jednání Zastupitelstva města č. 4/2005

57. vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ZM č. 3/2005 ze dne2.5.2005

58. schválilo revokaci usnesení ZM č. 36 ze dne 2.5.2005 a jeho nové znění je:schválilo nabídku pana Jana Krýdy, Letecká 430, Milovice, pana Petra Jarolíma, Smetanova 334, Milovice, paní Jitky Jarolímové, Smetanova 334, Milovice a pana Martina Houdka, Višňová 575, Milovice-Mladá, na odkoupení pozemku p.č. 745/5 v k.ú. Milovice nad Labem za cenu 50,-Kč/m2 do vlastnictví města Milovice

59.schválilo návrh na odkoupení pozemku p.č. 1421/6 v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře 25m2 dle geometrického plánu 392-85/2005 za cenu 50,-Kč/m2 do vlastnictví města Milovice (pozemek bude vykoupen za účelem vybudování chodníku v ul. Spojovací)

60. vzalo na vědomí informaci  předloženou  ředitelem organizace Privum ČR, Lysá n/L ing. Ivana Šedivého a informaci Mgr. Radka Martínka ministra pro místní rozvoj  o připravovaném převodu pozemků  na město Milovice, jedná se mimo jiné o tyto lokality:  rozvojová lokalita Topolová,  Pod Liškami p.č. 1751/1,1766 a další pozemky v zastavěném území města. Ostatní pozemky o které město Milovice požádalo tj. p.č. 1689,1690,1694,1696,1745 vně zastavěného území včetně celého areálu bývalého letiště Boží Dar budou převedeny na Krajský úřad Středočeského kraje

61. vzalo na vědomí informaci pana starosty o přehledu vlastnictví pozemků, které by měly být městem odkoupeny, za účelem  prodloužení ul. Armádní s napojením na silnici II. třídy (272) Lysá n/L- Benátky nad Jizerou za Benáteckou Vruticí.

62.schválilo podpis shodného prohlášení duplicitních vlastníků k pozemku dle PK č. 903 k.ú. Benátecká Vrutice, kde bude jako výlučný vlastník tohoto pozemku uvedena organizace Privum ČR

63.schválila přednostní přidělení bytu o velikosti 1+1 paní Martině Maudrové, 5.května 71, Milovice z důvodu sociální potřebnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ¼ roku a žadatelka složí kauci 5 tisíc Kč

64.schválilo dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Milovice , okres Nymburk ve znění úprav přednesených paní místostarostkou

65.schválilo zavedení nové autobusové linky 270831 Lysá nad Labem-Milovice, Benátecká Vrutice-Milovice, žel.stanice, na rok 2006 s tím, že bude dopravcem předložena vytíženosti linky za období 09-12/2005

66.schválilo uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci cestovního ruchu mezi Městem Milovice a Zlatým pruhem Polabí, o.p.s., Loučen za předpokladu, že smlouva bude v jednotlivých bodech doplněna takto:

- doplnění možnosti výpovědi obou smluvních stran s výpovědní lhůtou 6 měsíců

- bod 3, odst. 1….veletrzích cestovního ruchu, kterých se účastní

- bod 3., odst. 5….veletrhy, kterých se účastní

- bod 5, Spolupráci za partnera bude zajišťovat starosta města nebo jím pověřená osoba

a bude předložena k odsouhlasení právnímu zástupci města.

 

67. schválilo novou verzi milovického ECHA a ukládá finančnímu výboru zajistit financování vydávání tohoto měsíčníku do konce roku 2005 v rámci schváleného rozpočtu

68.vzalo na vědomí připomínku p. Červinky o nepořádku v ul. Dukelské a ukládá tajemníkovi města zajistit nápravu

69.ukládá předsedkyni školské, kulturní a sportovní komise vypracovat pravidla, která by umožňovala umístění internetových odkazů komerčních společností na portálu města Milovice

 

 

 

 

  

 

V Milovicích dne 30.6.2005

 

 

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                                                           Milan Kraus

místostarostka                                                                                                starosta

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 4/2005 ze dne 29.6.2005

 

 

 

  1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 3/2005 ze dne 2.5.2005

Zpráva o kontrole plnění předchozího usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Zastupitelé města vzali tuto zprávu na vědomí.

 

2. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 36/05 ze dne 2.5.2005

Pan starosta uvedl, že ZM svým usnesením č 36 ze dne 2.5.2005 schválilo nabídku pana Jana Krýdy, Letecká 430, Milovice a pana Petra Jarolíma, Smetanova 334 na odkoupení pozemku p.č. 745/5 v k.ú. Milovice nad Labem za cenu 50,-Kč/m2 do vlastnictví města Milovice. Před vlastním odkoupením byli však zjištěni ještě další spoluvlastníci výše uvedeného pozemku, proto je nutné původní usnesení ZM revokovat a schválit nové usnesení takto:

„ZM schválilo nabídku pana Jana Krýdy, Letecká 430, Milovice, pana Petra Jarolíma, Smetanova 334, Milovice, paní Jitky Jarolímové, Smetanova 334, Milovice a pana Martina Houdka, Višňová 575, Milovice-Mladá na odkoupení pozemku p.č. 745/5 v k.ú. Milovice nad Labem za cenu 50,-Kč/m2 do vlastnictví města Milovice“.

O tomto návrhu usnesení nechal pan starosta hlasovat

Pro 12

Návrh byl schválen

 

3. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 1421/6 v k.ú. Benátecká Vrutice o výměře 25m2 dle GP 392-85/2005

Pana starosta konstatoval, že z důvodu nutnosti vybudování chodníku v ul. Spojovací, Milovice-Mladá (uvedeno v záměru předloženém městem na vybudování chodníku pro Ministerstvo pro místné rozvoj- bez odkoupení části tohoto pozemku, chodník nelze vybudovat). Proto Rada města  svým usnesením č. 247/2005 ze dne 30.5.2005 doporučila Zastupitelstvu města odkoupení pozemku p.č. 1421/6 v k.ú. Benátecká Vrutice o velikosti 25m2 za cenu 50,-Kč/m2, který je ve vlastnictví společnosti Váš Byt, s.r.o., Masarykova č.p. 220, Čelákovice.

Pan starosta navrhl schválit odkoupení pozemku p.č. 1421/6 v k.ú. Benátecká Vrutice o velikosti 25m2 za cenu 50,-Kč/m2 za účelem vybudování chodníku v ul. Spojovací.

Pro 12

Návrh byl schválen

 

Po tomto bodu jednání navrhl pan starosta posunout body jednání 4 ,5 a pokračovat bodem 6a), do doby příchodu paní místostarostky, neboť ona je předkladatelkou těchto  bodů

 

6a) Převod pozemků v bývalém vojenském újezdu Mladá z vlastnictví České republiky do vlastnictví města

Pan starosta předložil zastupitelům města dopis ředitele Privum ČR, Lysá n/L, který informuje o dokončení privatizace majetku organizační složky státu Privum a přípravě privatizačního projektu na převod majetku na příslušné kraje a obce. Uvedl, že součástí souboru pozemků, které budou převedeny na město Milovice jsou i pozemky v severní části bývalého tábora Mladá tzn. rozvojová lokalita Topolová. Vyjmuty jsou pouze části, které

dosud nemají vypořádané dědické náležitosti a jsou předmětem soudního řízení. Ředitel Privum ČR upozornil na skutečnosti, že Fond národního majetku ukončí svoji činnost k 31.12.2005 a k tomuto datu budou také dokončeny veškeré převody majetku.

Dále pan starosta předložil zastupitelům dopis  Ministerstva pro místní rozvoj, ministra Mgr. Radka Martínka o připravovaném materiálu pro schůzi vlády „Záměr dokončení privatizace majetku organizační složky státu Privum Lysá nad Labem v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko“, kde se navrhuje, aby majetek organizační složky státu Privum lokalizovaný v zastavěných částech obcí byl bezúplatně převeden do vlastnictví těchto obcí a majetek lokalizovaný vně zastavěných částí obcí se navrhuje převést do vlastnictví krajů.

Pro město Milovice to tedy znamená, že do majetku města budou bezúplatně převedeny mimo jiné pozemky p.č. 1751/1, 1766- oblast Pod liškami  a rozvojová lokalita Topolová .

Ostatní pozemky o které město Milovice požádalo tj. p.č. 1689,1690,1694,1696,1745 vně zastavěného území včetně celého areálu bývalého letiště Boží Dar, budou převedeny na Krajský úřad Středočeského kraje.

Tuto informaci vzali zastupitelé na vědomí

 

6b) Prodloužení ulice Armádní s napojením na silnici II. třídy ( 272) Lysá nad Labem- Benátky nad Jizerou

Pan starosta předložil zastupitelům přehled vlastnictví pozemků (součást dokumentace k územnímu řízení), které by měly být městem odkoupeny, za účelem  prodloužení ul. Armádní s napojením na silnici II. třídy (272) Lysá n/L- Benátky nad Jizerou za Benáteckou Vruticí.

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí

 

 

6d) Duplicitní vlastnictví pozemku p.č. 903 dle PK k.ú. Benátecká Vrutice

Pan starosta vysvětlil zastupitelům, že duplicitní vlastnictví bylo zjištěno v rámci provedení digitalizace u Katastrálního úřadu v Nymburce. V tomto případě jde o pozemek ve zjednodušené evidenci mající svůj původ v pozemkovém katastru s původním PK číslem 903. Katastrální úřad jej zapsal do duplicitního vlastnictví pro město Milovice a  zároveň pro Privum ČR. Protože duplicitní vlastnictví brání kterémukoliv z duplicitních vlastníků v nakládání s pozemkem, je třeba tuto duplicitu nějak vyřešit. Uvedený případ lze řešit notářských zápisem shodného prohlášení duplicitních vlastníků, kdy se před notářem dohodnou o to, který z nich zůstane jako výlučný vlastník.

Pan starosta předložil návrh aby ZM schválilo podpis shodného prohlášení duplicitních vlastníků k pozemku dle PK č. 903 k.ú. Benátecká Vrutice, kde bude jako výlučný vlastník tohoto pozemku uvedena organizace Privum ČR

Pro 9, zdrželi se 4, návrh byl schválen

 

 

4. Žádost o předností přidělení bytu 1+1-výjimka z pravidel pro přidělování nájemních bytů

      Paní místostarostka informovala zastupitele o sociální situaci žadatelky : dne 16.2.2005 podala paní Martina Maudrová žádost o přednostní přidělení bytu 2+1, důvodem byla její tíživá životní situace- bydlení v podnájmu se dvěma malými dětmi.Jejich jediným příjmem v té době byl invalidní důchod žadatelky, neboť manžel od rodiny odešel.

Svou žádost však dne 8.3.2005 stáhla.

Dne 18.5.2005 svou žádost obnovila s tím, že nežádá o přednostní přidělení bytu o velikosti 2+1 , pouze o velkosti 1+1. Zároveň s touto obnovenou žádostí předložila i žádost podanou Okresnímu soudu v Nymburce o úpravu poměrů nezletilých dětí před rozvodem manželství a důchodový výměr na částečný invalidní důchod. Její žádost byla postoupena do sociální a zdravotní komise.

Tato posoudila situaci rodiny žadatelky a na svém jednání dne 19.5.2005 doporučila, aby paní Maudrové bylo vyhověno a byla zařazena přednostně do seznamu žadatelů  na nájemní byt 1+1 . Hlavním důvodem je zdravotní stav žadatelky a velmi špatné prostředí pro východu dětí. Je zde předpoklad, že pokud matka dětí nezvládne tíživou životní a finanční situaci, je předpoklad, že děti budou muset být umístěny v dětském domově.

Paní místostarostka dále konstatovala, že v současné době město Milovice nemá volný byt o velikosti 1+1 , proto navrhla, aby po uvolnění předmětného bytu byla upřednostněna paní Maudrová s tím, že nájemní smlouva by byla nejprve uzavřena na dobu určitou. O tomto návrhu nechala hlasovat.

Pro 13

Návrh byl schválen

 

5.Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Milovice, okres Nymburk

K tomuto bodu přednesla důvodovou zprávu taktéž paní místostarostka. Uvedla, že Dodatkem č. 4 ke zřizovací listině ZŠ bude schválen nový název příspěvkové organizace ZŠ, který musí podle nového školského zákona obsahovat všechny typy škol, jenž jsou součástí příspěvkové organizace. Tzn. že nový název musí obsahovat nejen základní, ale i mateřskou školu. Podle školského zákona název již nemusí obsahovat přívlastek „okres Nymburk“. Nový název příspěvkové organizace by měl znít takto „ Základní a mateřská škola Milovice“.

Další změny by měly být v článku II zřizovací listiny., který by měl znít takto: Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný do funkce podle zák.č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy řídí organizaci a plní úkoly vedoucího organizace. Je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace a zastupuje ji navenek

A v článku. III zřizovací listiny se majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává od správy k jejímu vlastnímu využití a činnosti (přesné vyjmenování budov a pozemků) …….. ruší a nahrazuje textem: zřizovatel předává organizaci k bezplatnému užívání budovu čp.112 v ul. Školské+pozemky p.č. 549 a p.č. 559, budovu č.p. 54 v ul. Pionýrů+ pozemky p.č. 102 p.č. 103 a p.č. 104 vše k katastrálním území Milovice nad Labem, budovu č.p. 581 v ul. Komenského na stavební parcele č. 559+ okolní pozemky na p.č. 1419 ohraničené příjezdovými komunikacemi k budově vše na katastrálním území Benátecká Vrutice+ oplocené hřiště ZŠ a oplocené hřiště MŠ na pozemku p.č. 1771 v k.ú. Milovice nad Labem……………

Současně s dodatkem č. 4 ke zřizovací listině ZŠ může být schváleno úplné znění zřizovací listiny ZŠ ve smyslu dodatku č. 1-4. 

Zastupitelé se dotazovali zda takto přeložená změna dodatku č. 4 ke zřizovací listině byla konzultována Krajským úřadem- odborem školství, mládeže a tělovýchovy a právním zástupcem města.

Paní místostarostka konstatovala, že text dodatku č. 4 ke zřizovací listině ZŠ a úplné znění zřizovací listiny ZŠ byl konzultován s právním zástupcem města a i s Krajským úřadem –odborem školství mládeže a tělovýchovy

 

Paní místostarostka navrhla schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace ZŠ Milovice, okres Nymburk ve znění úprav přednesených paní místostarostkou.

Pro 12, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

6c) Zavedení nové autobusové linky 270831 Lysá nad Labem-Milovice, Benátecká Vrutice-Milovice, žel.st.

K tomuto bodu přednesl důvodovou zprávu pan starosta.  Informoval zastupitele o tom, že požádal Krajský úřad o zpracování cenové kalkulace na provozování autobusové linky 270831 a dne 20.6.2005 obdržel tuto informaci: S vazbou na navrhovaný jízdní řád vyčíslil dopravce ČSAP Nymburk předpokládanou ztrátu nové linky na 861tis./rok. Při schválení krajským zastupitelstvem bude Krajský úřad hradit 600tis./rok , na město tedy zbývá 261tis./rok. Pro letošní rok, při předpokladu zahájení provozu linky od 1.9.2005 by to znamenalo navýšit položku 2221 5193 dopravní obslužnost schváleného rozpočtu města o 90tis.Kč, tj. z 930tis. na 1.020mil.Kč.

Částka 90tis.Kč by byla čerpána  ze schváleného rozpočtu města z položky 6171-činnost místní správy.

Pan starosta nechal hlasovat o zavedení nové linky 270831 s předpokladem zahájení jejího provozu od 1.9.2005 a výše uvedeného dofinancování ,vyčíslené ztráty, městem

Pro 13

Návrh byl schválen

 

Pan Hlaváč- statutární zástupce společnosti Zlatý Pruh Polabí, předložil zastupitelům města Partnerskou smlouvu o spolupráci v rámci cestovního ruchu Střední Čechy-severovýchod-Zlatý pruh Polabí, která by měla být uzavřena mezi městem Milovice a Zlatým pruhem Polabí.  

( předmět smlouvy: rozvoj cestovního ruchu, spolupráce při výstavbě a údržbě cyklotras, zajištění spolupráce s Informačním Centrem ve své působnosti, poskytování informací o akcích směřovaných k cestovnímu ruchu aj.)

Zastupitelé neměli k uzavření tohoto partnerství výhrady, pouze byly navrženy některé změny v předložené smlouvě:- doplnění možnosti výpovědi obou smluvních stran s výpovědní lhůtou 6 měsíců,- v bodě č. 3 odst. 1….veletrzích cestovního ruchu, kterých se město Milovice zúčastní, v bodě 3 odst. 5……veletrhy, kterých se město Milovice zúčastní, v bodě 5 Spolupráci za partnera bude zajišťovat starosta města nebo jím pověřená osoba…,. Po těchto úpravách požadovali zastupitelé, aby byla tato smlouva předložena  ke kontrole právnímu zástupci města. Pokud z jeho strany nebudou podstatné připomínky, může být tato uzavřena.

Pan starosta nechal hlasovat o podpisu výše uvedené smlouvy po navržených úpravách a po kontrole právníka města

Pro13

Návrh byl schválen

 

 

Paní místostarostka informovala zastupitele o novém formátu vydávání Milovického Echa.

Konstatovala , že od počátku roku bylo ECHO vydáváno ve formátu A5 s průměrným počtem výtisků 680ks měsíčně se stejnou prodejní cenou jako ECHO staré tj. 8,-Kč/ks. Ode dne 27.6.2005 je ECHO vydáváno ve formátu A4+ fotografie  s počtem výtisků 700 ks a prodáno bylo 647ks výtisků za prodejní cenu 8Kč jako Echo původní.

Uvedla, že pokud by bylo schváleno zastupiteli o tištění milovického ECHA v této podobě, je třeba navýšit rozpočet Víceúčelového kulturního zařízení Milovice o částku 60tis.Kč.

Nová podoba ECHA byla zastupiteli ohodnocena kladně.

Paní místostarostka nechala hlasovat o nové verzi milovického ECHA a o zajištění jeho financování do konce roku v rámci schváleného rozpočtu

Pro 13

Návrh byl schválen

 

Zastupitel pan Červinka upozornil na nepořádek (komunální a jiný odpad) v ul. Dukelské.

Pan tajemník odpověděl, že tento nepořádek byl již zaznamenán a celá věc se má tak , že nový majitel bytu v ul. Dukelské vystěhoval vybavení bytu „starého nájemníka“ na veřejné prostranství. S novým majitelem jsme se již spojili a samozřejmě je po něm požadována náprava.

Pan starosta navrhl toto usnesení: ZM bere na vědomí připomínky p. Červinky o nepořádku v ul. Dukelské a ukládá tajemníkovi města zajistit nápravu.

Pro 13

Návrh byl schválen

 

Zastupitel pan Janata se dotázal, proč RM neschvaluje zveřejnění odkazu komerčních společností působících v našem městě na portálu města Milovice. Domnívá se, že i tato zveřejnění by přispěla k lepší informovanosti našich občanů.

Pan starosta odpověděl, že bylo zjištěno jak k tomuto přistupují ostatní města. Některá mají zveřejněné informace o komerčních společnostech , jiné nikoli. Záleží na přístupu města.

Pan starosta navrhl zastupitelům přijmou toto usnesení: ZM ukládá radě města zajistit vypracování  pravidel která by umožňovala internetových odkazů komerčních společností na portálu města Milovice.

Pro 12, proti 1

Návrh byl schválen

 

 

V Milovicích dne 29.6.2005

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                            Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník Měú                                                                   starosta města

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Pavel Komenda

 

Ing. Jiří Hlaváček