Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 4/2004 ze dne 28. 6. 2004

Zápis 4/2004

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 28.6.2004

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 12členů zastupitelstva města

omluveni byli: Mgr. Eva Fišerová

neomluveni byli:MUDr. O. Tauchenová, Mgr. Bernard Irategeka

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

1. Kontrola plnění úkolů ZM č. 3/2004 ze dne 10.5.2004

2. Návrh OZV č. 1/2004 “Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob”

3. Návrh zákona předloženého Mgr. Hynkem Fajmonem na převod pozemků v bývalých vojenských újezdech Ralsko Mladá

4. Schválení závěrečného účtu města Milovice za rok 2003 (roční hospodaření + zpráva auditora)

5.1.Návrh na prodej bytu č. 5 č.p. 384 ul. Letecká

5.2. Návrh na prodej části pozemku p.č. 743/1

  • Výsledek hospodaření 1-5/2004

7. Návrh rozpočtového opatření č.3/2004/ZM

8. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny a přerozdělení zbylých finančních prostředků ze zrušené příspěvkové organizace Domovní správa

9. Návrh na podání žádosti o převod objektu – evidenční číslo 628/3 “Škola Milovice” na pozemku p.č. 597 a části okolního pozemku p.č. 1419/1 ul. Komenského

10. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Milovice

11. Různé, diskuse, závěr

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Miroslava Dlouhá

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325 577 203

_________________________________________________________________

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 4/2004, konaného dne 28.6.2004 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

 

  • schválilo upravený program zasedání Zastupitelstva města č.4/2004

45¨. schválilo OZV č. 1/2004-Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

46. schválilo podporu návrhu zákona, předloženého poslancem Mgr. Hynkem Fajmonem, o přechodu vlastnického práva k nemovitému majetku na území bývalých vojenských újezdů Milovice-Mladá a Ralsko z České republiky na kraje a obce. Podpora tohoto zákona byla schválena a Zastupitelstvo města dále žádá o doplnění návrhu zákona: “ a včetně přechodu pozemků v užívání Vojenských lesů a statků ČR, s.p. v k.ú. Milovice nad Labem a v k.ú. Benátecká Vrutice” na město Milovice

47. schválilo závěrečnou zprávu auditora o ověření rozpočtu a hospodaření města Milovice za rok 2003 s uvedenou výhradou

48. ukládá starostovi města zajistiti nápravu dle zprávy auditora to je doplnit do účetnictví majetek města, který byl převeden z organizace Privum ČR v hodnotě cca 58 mil. Kč a to do 31.12.2004

49. schválilo prodej bytu č. 5 č.p. 384 v ul. Letecká za cenu 659 tis.Kč + poplatky spojené s převodem bytu, manželům Jiřímu a Evě Bouškovým, Stallichova 514/2, Praha 4

50. schválilo prodej části pozemku p.č. 743/1 o celkové výměře cca 10m2 za cenu 100,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemku panu Rudolfovi Kolaříkovi, Okružní 1503/63 Lysá n/L (na základě plné moci zastoupeného panem Petrem Svobodou, Slepá 550/47, Milovice-Mladá)

51. vzalo na vědomí výsledek hospodaření města Milovice za období 1-5/2004

52. schválilo rozpočtové opatření č. 3/2004/ZM

53. schválilo návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy, Mateřské školy “U Broučků”, Školní jídelny a přerozdělení zbylých finančních prostředků zrušené Domovní správy Milovice

54. ukládá starostovi města zajistit výsledek hospodaření Víceúčelového kulturního zařízení Milovice za rok 2003 a za I. pololetí r. 2004. Tento výsledek hospodaření bude předložen na příští jednání ZM včetně zprávy auditora o výsledku hospodaření za rok 2003 příspěvkové organizace Základní škola Milovice

55. schválilo podání žádosti o převod objektu evidenční číslo 628/3 “Škola Milovice” na pozemku p.č. 597 a části okolního pozemku p.č. 1419/1 ul. Komenského a ukládá starostovi předložit návrh smlouvy o převodu tohoto objektu na jednání zastupitelstva města

56. ukládá starostovi jednat ,s ostatními společnostmi, které měly zájem o převod objektu evidenční číslo 628/3 “Škola Milovice” ,o případné spolupráci na využití tohoto objektu

57. schválilo Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace “Základní škola Milovice”, kde se jedná o změnu názvu příspěvkové organizace na “Základní škola Milovice, okres Nymburk”

58. schválilo, že každý rok při sestavování rozpočtu města bude do rozpočtu začleněna částka ve výši 1,5mil.Kč na úhradu splátek dohodnuté kupní ceny (dle kupní smlouvy) na odkup části nemovitosti vybudované na st.p. 1291 od společnosti Thermoservis, spol. s r.o. Nymburk a to až do doby úplného splacení kupní ceny (do roku 2007 )

59. neschválilo návrh pana starosty , aby finanční prostředky z prodeje nemovitostí v Benátecké Vrutici byly proinvestovány výhradně v části Benátecká Vrutice

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 29.6.2004

 

Miroslava Dlouhá                             Milan Kraus

místostarostka                                  starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu zasedání ZM č. 4/2004 ze dne 28.6.2004

 

 

 

  • Kontrola plnění úkolů ZM č. 3/2004 ze dne 10.5.2004

Pan starosta předal slovo panu tajemníkovi MěÚ, který konstatoval, že všechny body minulého usnesení ZM byly splněny.

 

  • Návrh OZV č. 1/2004 “Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob”

Pan starosta opět předal slovo panu tajemníkovi, který uvedl, že na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně , je povinností obce vydat formou OZV pravidla pro pořádání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob. Uvedl, že se jedná nejenom o akce pořádané městem , ale i o akce, které jsou pořádané jinými fyzickými nebo právnickými osobami. Současně upozornil , že tato vyhláška by řešila i pravidla takovýchto akcí konaných jak ve vnitřních tak venkovních prostorech.

Pan Müller vznesl dotaz týkající se článku IV Sankcí této vyhlášky, jaká je konkrétní výše sankcí ( ve vyhlášce uveden pouze zákon dle kterého se tyto řídí)

Na toto reagoval pan tajemník, který uvedl, že přesnou výši sankcí zjistí.

Ing. Dula vznesl připomínku k článku 5 odst. 3 věta první této vyhlášky – místo slova “souhlasu” opravit na slovo “nesouhlasu”

Další připomínku vznesl Mgr. Martin Brabec opět ke článku 5 odst. 2, kde uvedl, že místo slova “neslouží” by mělo být uvedeno “nesloužící” a v článku 1 odst. 1 požádal vynechat slovo “odborných”

Mgr. M. Brabec se dotázal , zda s tímto návrhem vyhlášky byli seznámeni i členové našeho hasičského záchranného sboru. Pan starosta odpověděl, že hasiči k tomuto nemají připomínky

Pan starosta nechal o návrhu OZV č. 1/2004 po provedených úpravách hlasovat

Pro 12

Návrh byl schválen

3.Návrh zákona předloženého Mgr. Hynkem Fajmonem na převod pozemků v bývalých vojenských újezdech Ralsko Mladá

Tento bod jednání ZM osvětlila místostarostka města, která uvedla, že cílem navrhovaného zákona , předkládaného poslancem Mgr. Hynkem Fajmonem, je realizace přechodu vlastnického práva státu ve prospěch příslušných územních samospráv . Přechod majetku by byl konstruován tak, aby na příslušné územní samosprávné celky přešel ten majetek, který se nachází na jejich území, přičemž rozsáhlejší majetek (letiště a s ním související nemovitosti) by byl převáděn na kraje, ostatní majetek by přešel do vlastnictví obcí. Podotkla, že Krajský úřad se k převodu letiště prozatím nevyjádřil, neboť termín vyjádření je stanoven do 30.6.2004, proto v této chvíli nemůžeme přesně odhadnout o jakou část Božího Daru” má zájem krajský úřad a jaká část by byla převedena na město. Dále uvedla, že v rámci tohoto zákona bychom mohli uplatnit i podmínku převodu pozemků v užívání Vojenských lesů a statků ČR, s.p. v k..ú. Milovice nad Labem a v k.ú.Benátecká Vrutice na naše město. O této možnosti jednal s poslancem Mgr. H. Fajmonem i zastupitel města Ing. Josef Matouš, který upřesnil, že se nejedná pouze o převod lesů ale i ostatních pozemků (všechny lesní a bezlesé plochy v intravilánu a extravilánu města), kde nejsou žádné “zátěže” pro město tzn. žádné skládky aj.. Navrhovaný zákon by se tedy doplnil ,dle jednání poslance Mgr. H. Fajmona a Ing.J. Matouše, ještě o převod těchto pozemků.

Mgr. Martin Brabec připomněl, že by bylo dobré upřesnit v tomto navrhovaném zákonu par. 2 odst. 1, jaká konkrétní plocha + pozemky jsou myšleny “letištěm”

Po rozsáhlé diskusi pan starosta podotkl, že v této chvíli mají zastupitelé vyslovit pouze zájem či nezájem nad takovýmto převodem.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu zákona předloženého poslancem Mgr. Hynkem Fajmonem, o přechodu vlastnického práva k nemovitému majetku na území bývalých vojenských újezdů Milovice-Mladá a Ralsko z České republiky na kraje a obce. Podpora tohoto zákona byla schválena a Zastupitelstvo města dále žádá o doplnění návrhu zákona: “ a včetně přechodu pozemků v užívání Vojenských lesů a statků ČR, s.p. v k.ú. Milovice nad Labem a v k.ú. Benátecká Vrutice” na město Milovice Pro 10, zdrželi se 2

Návrh byl schválen

4.Schválení závěrečného účtu města Milovice za rok 2003 (roční hospodaření + zpráva auditora)

K tomuto bodu jednání podal zprávu předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček, seznámil zastupitelé města se zprávou auditora o ověření rozpočtu a hospodaření města Milovice za rok 2003. Informoval o rozpočtovaných příjmech na rok 2003 ( daňové příjmy, nedaňové příjmy, činnosti místní správy, kapitálové příjmy, přijaté dotace) , porovnal tyto v procentuelním plnění se skutečností r. 2003 . Taktéž byly zastupitelům města předloženy i rozpočtované výdaje na rok 2003 .Uvedl, že na straně výdajové byl v roce 2003 rozpočet dodržován, kdy se výdaje pohybovaly okolo 100% rozpočtu, přičemž v některých položkách byla podstatná úspora finančních prostředků a to zejména v položce 5171- Silnice Opravy a udržování, byly pozastaveny investiční činnosti (důvodem byly nevyřešené pokuty a sankce od Finančního úřadu z důvodu nedodržení podmínek na rekonstrukci ZŠ Mladá). Po vyřešení tohoto problému , kdy městu byla pokuta odpuštěna, bylo již na provádění oprav komunikací pozdě z důvodu zhoršených klimatických podmínek. Pan Hlaváček dále uvedl, že v tomto roce již byla dokončena výběrová řízení na opravy komunikací a uzavřeny Smlouvy o dílo.

Konstatoval, že upravený rozpočet na rok 2003 byl plánován se schodkem 3.187.700 Kč, skutečnost plnění rozpočtu byla ve výši 4.940,800, byl tedy vykázán přebytek od kterého se musí odečíst Splátky jistin dlouhodobých úvěrů, které nejsou součástí rozpočtu a které se hradí z přebytku. Po odečtení zůstal přebytek v rozpočtu ve výši 2.609.000 Kč a tato částka je k dispozici k hospodaření města do příštích let.

V souvislosti s ukončením činnosti Okresních úřadů, které prováděli audit ve městě Milovice a při překročení hranice (pro povinnost sestavení auditu) 5.000 trvale hlášených obyvatel, RM proběhlo výběrové řízení na společnost, která provede audit o ověření rozpočtu a hospodaření města Milovice za rok 2003 a byla vybrána společnost Atlas Audit, s.r.o., Čelákovice. Ze závěrečné zprávy auditora vyplývá požadavek odstranit nedostatek, kterým je v účetnictví nezachycený majetek, který byl městu převeden (darován) společností Privum ČR v souhrnné hodnotě cca 58 mil. Kč. Pan Hlaváček dále přednesl zastupitelům výrok auditora: “Prověřovaná závěrka města je sestavena podle platných pokynů MF ČR a navazuje na údaje v účetnictví. Předchozí kontroly na základě svých zjištění nestanovily žádné nápravné opatření, jehož plnění by bylo předmětem současné kontroly. Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví vedeného v souladu s platnými právními předpisy. Účetní závěrka, náležitosti a průkaznost plnění rozpočtu ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci města Milovice k 31.12.2003 a výsledky jejího hospodaření za účetní období roku 2003 s výhradou skutečností uvedených v bodu 8 .zprávy” (zachytit v účetnictví majetek převedený organizací Privum, jak výše uvedeno).

Mgr. Martin Brabec vznesl dotaz, kdy bude učiněna náprava, jak uvedeno ve zprávě auditora v bodě číslo 8.

Pan starosta odpověděl, že k tomuto by mělo zaujmout stanovisko ZM ve svém usnesení. Dále bylo zmíněno ze strany zastupitelů, že byl také proveden audit v příspěvkové organizací ZŠ Milovice, který požadují zastupitelé doložit.

Josef Hlaváček navrhl schválit Zprávu auditora o ověření rozpočtu a hospodaření města Milovice za rok 2003 s tím, že uloží starostovi města dle bodu 8. zprávy auditora zajistit nápravu a to do 31.12.2004

Poté nechal pan starosta hlasovat o zprávě auditora včetně výsledku hospodaření města Milovice za rok 2003 s výhradou zajistit do 31.12.2004 nápravu dle bodu č. 8

Pro 11, zdržel se 1

Návrh byl schválen

5. 1. Návrh na prodej bytu č. 5 č.p. 384 ul. Letecká

Pan starosta uvedl, že po znovu zveřejněném záměru na prodej tohoto bytu byla doručena jedna nabídka.

Nabídka byla na ZM otevřena : manželé Jiří a Eva Bouškovi, Stallichova 514/2, Praha 4 nabídli na koupi bytu o velikosti 2+1 včetně sklepů 659 tis.Kč + veškeré poplatky spojené s převodem bytu. ZM konstatovali, že nabídka manželů Bouškových je zcela v souladu se zveřejněným záměrem.

Pan starosta o prodeji bytu nechal hlasovat

Pro 12

Byt bude prodán manželům Bouškovým, Praha 4 za cenu jak výše uvedeno.

 

5.2. Návrh na prodej části pozemku p.č. 743/1 k.ú. Milovice o výměře cca 10m2

Pan starosta uvedl, že tento záměr byl taktéž opakovaně zveřejněn , výměra cca 10m2 by měla sloužit k přístavbě rodinného domu (kryté vstupní zádveří) pana Rudolfa Kolaříka na rohu ulice Družstevní a Smetanova . Nabídku podal zplnomocněnec pana Kolaříka , pan Petr Svoboda, Slepá 550, Milovice-Mladá, který nabídl 100,-Kč/m2+ poplatky spojené s převodem pozemku. ZM konstatovali, že nabídka pana Svobody je zcela v souladu se zveřejněným záměrem na prodej tohoto pozemku , proto nechal pan starosta hlasovat o prodeji.

Pro 12

Část pozemku p.č. 743/1 o výměře cca 10m2 bude prodána panu Rudolfu Kolaříkovi, Okružní 1503/63, Lysá n/L, zastoupeného panem Petrem Svobodou, Slepá 550/47, Milovice-Mladá

6. Výsledek hospodaření 1-5/2004

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček. Uvedl, že celkové údaje výsledku hospodaření 1-5/2004 jsou částečně zkresleny, neboť v upraveném rozpočtu (již upraven dvěma rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města) je schválený rozpočet ve výši 42.673.200 Kč, kdy skutečnost rozpočtu za období 1-5/2004 je ve výši 36.825.700 Kč, tudíž procentuelní plnění činí rozpočtu je ve výši 86,3%.Dále uvedl, že tato skutečnost je zavádějící, protože již v tuto chvíli za období 1-5/2004 máme v rozpočtu na straně příjmové přijaté dotace do školství, které naším rozpočtem pouze “protékají”(jedná se o dotace na mzdy pro MŠ, ZŠ, ŠJ). Konstatoval, že tyto dotace by měly být rozpočtovým opatřením č. 3/2004/ZM schváleny a tím bude navýšen rozpočet, procento plnění rozpočtu tak bude změněno.

Upozornil, že v tuto chvíli je důležité daňové plnění příjmů města, kdy v rozpočtu bylo 29.785.000Kč za pět měsíců je v rozpočtu 14.792.100Kč čož je 49,7%. Z toho vyplývá, že daňové příjmy se plní rychleji, než je poměrná část za období 1-5/2004.

Dále předseda finančního výboru pokračoval s porovnáním nedaňových příjmů, kdy uvedl, že jejich plnění je ve výši 23,4%. Toto plnění je zapříčiněno zejména výší položky 3612 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Bytové hosp.- inkasované nájemné, kdy do období 1-5/2004 nebylo zúčtováno nájemné, které se provádí přes SIPO, a které bude provedeno v měsíci červnu 2004, tehdy se výše položky 3612 změní. Předseda finančního výboru uvedl, že se na tuto skutečnost informoval u účetní města p. Pokorné a bylo mu sděleno, že vznikly technické problémy, proto nemohlo být zúčtování provedeno. Pan starosta k tomuto doplnil, že k problému vyúčtování nájemného v této položce přispěla i změna zřizovatele (zrušení DS Milovice k 31.12.2003). Dále pokračoval pan Hlaváček, kapitálové příjmy byly plněny na 13,5%. Zde upozornil na částku 5mil. Kč položka 6171 Příjmy z prodeje ostatního majetku- splátka od STP, a.s.- tato splátka by měla být provedena do konce roku 2004, takže tato položka bude srovnána až koncem tohoto roku. K přijatým dotacím uvedl, rozpočet je plněn na 1401,5%, neboť zde se promítly dotace přijaté na školství (jak již bylo uvedeno).

Výdajová stránka rozpočtu za období 1-5/2004: rozpočet 45.032.500Kč, skutečnost 1-5/2004 je 35.377.500Kč, kdy procentuelní plnění je 78,6%, protože na výdajové stránce byly odúčtovány dotace, které byly poskytnuty na školství. Konstatoval, že ostatní položky nákladů jsou v tuto chvíli čerpány úměrně stanovenému rozpočtu, přičemž některé ještě čerpány nebyly , neboť to jsou položky časově ohraničené na určité období.

Závěrem uvedl- výsledek hospodaření, upravený rozpočet plánoval schodek 2.359.300Kč , skutečnost za období 1-5/2004 vykázala přebytek ve výši 1.448.300Kč. Za pět měsíců byly provedeny splátky jistin dlouhodobých úvěrů ve výši 816.700Kč, tudíž čistý přebytek hospodaření za období 1-5/2004 činí 631.600Kč.

Mgr. Martin Brabec vznesl dotaz, zda bylo již zakoupeno zásahové vozidlo pro HSZ Milovice, neboť v rozpočtu je na zakoupení částka vyčleněna již třetím rokem.

Pan starosta uvedl, že vyhrazená částka na toto zakoupení, která je v rozpočtu není dostatečná pro koupi takovéhoto zásahového vozidla. Dále uvedl, že přestavba vozidla by stála cca 750tis.Kč, tato byla konzultována s územním pracovištěm HZS (Nymburk a Mladá Boleslav) i s Krajským ředitelem územního ředitelství HZS, tento návrh přestavby automobilu nebyl podpořen, neboť se jedná již o zastaralý typ vozidla. Pan starosta uvedl, že reálnější by byla pomoc od územního ředitelství Krajského ředitele HZS v tom smyslu, že by byli nápomocni při obstarání vozidla novějšího typu.

Dále pan starosta konstatoval, že naše současné vozidlo má platnou technickou kontrolu, tudíž je zásahuschopné.

Informoval zastupitelé města, že byla podána žádost o poskytnutí státní dotace na obnovu hasičské zbrojnice.

Pan starosta nechal o schválení výsledku hospodaření za 1-5/2004 hlasovat

Pro 12

ZM vzalo výsledek hospodaření na vědomí

 

 

 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2004/ZM

Slovo bylo předáno opět panu Hlaváčkovi, který uvedl, že schválený rozpočet po rozp. Opatření č. 2/2004/ZM je 42.673.200Kč, rozpočet po změnách dle rozpočtového opatření č. 3/2004/ZM by činil 81.940.90Kč(příjmy), což je změna v příjmech o celkové výši 39.267.700Kč. Vysvětlil, že na základě skutečnosti za období 1-5/2004 je přijmová položka za prodej nemovitostí a jejich částí překročena dle schváleného rozpočtu o částku 400 tis.Kč( položka 6171 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí). Z tohoto důvodu je navrženo posílit příjmovou položku o tuto částku. Dalším bodem jsou v rozpočtovém opatření dotace s kterými se nepočítalo a které má již město přislíbeno písemně. Jedná se zejména o dotaci na dokončení rekonstrukce ZŠ Mladá, dále o dotace od Krajského úřadu na platy pro školská zařízení a dotace od MŽP na sanační práce (položka 4119 Neinvestiční dotace od MŽP, položka 4122 Neinvestiční dotace od krajů, 4211 Investiční dotace- dokončení ZŠ Mladá)

Uvedl, že ve výdajích se mění položky u školských zařízení, které navazují na poskytnuté dotace. U položky 3113 6112 se mění částka z 12mil.Kč na 10 mil.Kč z důvodu již provedených výběrových řízení, kdy bylo zjištěno, že na dokončení rekonstrukce včetně vybavení, bude od města postačovat částka ve výši 10 mil.Kč. Zbylá část ve výši 2mil.Kč je přerozdělena dle provedených výběrových řízení na posílení rekonstrukce soc. zařízení v MŠ “U Broučků” Milovice (položka3111 6121), rekonstrukce výdejních prostor ve ŠJ Milovice včetně vybavení (položka 3141 6121), a zbylá část je převedena do rezervy na investice (položka 3639 6121).

Předseda finančního výboru navrhl posílení rozpočtu u stipendií na částku 60tis.Kč, neboť dle čerpání rozpočtu za období 1-5/2004 bylo na stipendiích vyplaceno již 28.500,-Kč a na druhé pololetí školního roku by již nezbyla žádná rezerva. Proto doporučil navýšení rozpočtu a to z navýšené příjmové položky na prodej nemovitostí a jejich částí z položky 6171 3112 do položky 6171 5491 stipendia studentům. Zbylá část příjmové položky 6171 3112 je převedena do investiční rezervy položka 3639,6121.

Mgr. Martin Brabec se dále dotázal zda výše převedených finančních prostředků do investiční rezervy (položka 3639/6121) není příliš vysoká. Pan starosta na to odpověděl, že se tohoto nedomnívá, neboť z této rezervy by měly být hrazeny asanační práce, pyrotechnická činnost, zavedení či změny autobusových zastávek aj.

Dále byl se strany zastupitelů města vznesen dotaz, proč byla položka 3111 6121 Mateřská škola- investice do rekonstrukce soc. zařízení navýšena o 350tis.Kč. Pan starosta odpověděl, že v souvislosti s touto rekonstrukcí byly zjištěny další skutečnosti, které je potřeba z důvodu hygienických norem dodržet.

Poté nechal pan starosta hlasovat o rozpočtovém opatření č. 3/2004/ZM

Pro 12

Rozpočtové opatření bylo schváleno

8. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny a přerozdělení zbylých finančních prostředků ze zrušené příspěvkové organizace Domovní správa

Předseda finančního výboru přednesl zastupitelům města výsledek hospodaření příspěvkových organizací Základní školy Milovice, Mateřské školy “U Broučů” Milovice, Školní jídelny Milovice.Upozornil zastupitelé města na skutečnost, že na základě provedeného auditu bylo doporučeno městu zpřísnit pravidla pro přidělování rozpočtovým organizacím tzn.: zachovávat stejné členění rozpočtu jako je členění rozpočtu města a to zejména ve výdajových položkách (tak aby finanční prostředky nemohly být přečerpávány z jedné položky do druhé).

Dále byl zastupitelům města předložen návrh na přerozdělení zbylých finančních prostředků ze zrušené příspěvkové organizace Domovní správa Milovice. Podotkl, že na novém účtu, který byl zřízen po zrušení DS, zůstanou pouze vybrané zálohy na služby a nájemné z bytů bude poukazováno na příjmový účet města Milovice.

Ze stran zastupitelů byla připomínkována absence výsledku hospodaření příspěvkové organizace Víceúčelového kulturního zařízení Milovice (které vykázalo ztrátu), přesto bude tento výsledek předložen ZM na dalším jednání.

Pan starosta nechal tedy hlasovat o návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací a o přerozdělení zbylých finančních prostředků ze zrušené příspěvkové organizace DS Milovice

Pro 12

Tento bod programu byl tedy schválen

9. Návrh na podání žádosti o převod objektu-evidenční číslo 628/3 “Škola Milovice” na pozemku p.č. 597 a části okolního pozemku p.č. 1419/1 ul. Komenského

K tomuto bodu programu podala vysvětlení paní místostarostka. Uvedla, že dle demografického vývoje , který je dán složením obyvatelstva, bude v nejbližších cca 6-9 letech znamenat nárůst potřeb míst v předškolních a školních zařízeních. V důsledku tohoto bude tedy nárůst znamenat potřebu dalších cca 8 tříd (zázemí pro jednu třídu MŠ při počtu 20 dětí je: herna+ lehárna cca 100m2, umývárna, 1 WC na pět dětí a šatna) pro děti v předškolních zařízeních a s tím i související postupná potřeba na umístění těchto ročníků v školním zařízení.

Dále uvedla, že z těchto důvodů RM předkládá ZM návrh na podání žádosti na převod nemovitosti , jak výše uvedeno.

Pan starosta informoval ZM o tom, že o tento objekt mají zájem již dvě společnosti , přičemž jedna společnost by chtěla tento objekt využít jako “polyfunkční dům”, což je v rozporu se schváleným ÚP města Milovice a druhá společnost by v tomto objektu chtěla zřídit soukromou střední školu.

Zastupitelé města dlouze diskutovali o problému školství v našem městě a došli k závěru, že o objekt město Milovice požádá a v případě jeho převedení bude jednáno i se společností, která by měla v tomto zájem zřídit soukromou střední školu. Neboť by tak vzniklo víceúčelové využití této budovy a zároveň by byly i nižší náklady na rekonstrukci této budovy.

Dále zastupitelé města požádali pana starostu o předložení darovací smlouvy od společnosti Privum ČR, po převedení objektu “Škola Milovice” .

Pan starosta nechal tedy hlasovat o návrhu na podání žádosti o převod objektu – evidenční číslo 628/3 “Škola Milovice” na pozemku p.č. 597 a části okolního pozemku p.č. 1419/1 ul. Komenského s tím, že po jeho případném převedení by bylo jednáno o spolupráci se zájemcem o zřízení soukromé střední školy v tomto objektu.

Pro 12

Návrh byl schválen

10. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Milovice

Slovo opět udělil pan starosta paní místostarostce, která seznámila zastupitele města s důvodem změny zřizovací listiny ZŚ Milovice. Uvedla, že na základě upozornění paní Saidlové z Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže, je nutno dle vyhlášky č. 291/1991 doplnit původní název “Základní škola Milovice” o okres Nymburk. Nový název bude změněn Dodatkem č. 2 a bude znít “Základní škola Milovice, okres Nymburk”.

Pan starosta nechal o změně názvu příspěvkové organizace ZŠ Milovice hlasovat

Pro 12

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Milovice byl schválen

11. Různé, diskuse, závěr

V úvodu diskuse si vzal slovo pan starosta, aby zastupitelé informoval o souvislostech uvedených v usnesení ZM č. 6 ze dne3.11.2003 , kdy ZM odsouhlasilo kupní smlouvu na část Domu Důstojníků v Mladé od společnosti Thermoservis, spol s.r.o. Nymburk, zastoupenou panem Václavem Michlem. Během letošního roku byly zhotoveny geometrické plány, byla zpracovaná požární zpráva a stavební úřad odsouhlasil skutečné oddělení částí objektů kde byly hranice zakresleny do stavebních výkresů. V současné době jsou jednání ve fázi úprav navrhované kupní smlouvy.

Pan starosta navrhl ZM přijmout následující usnesení (které bylo konzultováno s právním zástupcem i s prodávajícím): V souvislosti se schválenou kupní smlouvou o odkupu části Domu Důstojníků město začlení do svého rozpočtu na každý rok částku 1.500.000Kč do doby úplného splacení části budovy tj. do roku 2007.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 11, zdržel se 1

Další návrh podal taktéž pan starosta. Navrhl , aby výnosy z prodeje nemovitostí v části Benátecká Vrutice , byly proinvestovány pouze v části Benátecká Vrutice.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 4

Návrh nebyl schválen

Poté byl pan starosta dotazován z řad zastupitelů města ve věci oslav 100.výročí založení bývalého VVP Mladá . Pan starosta seznámil zastupitelé města s příjmy a výdaji na tuto akci, informoval o společnostech, které poskytly sponzorské dary, o výnosu z prodeje brožur a o příjmech z parkovného , o nákladech na vydání brožury, pozvánek na slavnost včetně roznosu su letáků, pohonných hmot, občerstvení, pojistné, ubytování , přeprava techniky, záchranná služba, pronájem WC . Shrnul, že v současné době celkové příjmy z této akce činí 150.550Kč přičemž výdaje jsou prozatím 733.432Kč. Upozornil, že tyto částky jsou pouze orientační.

Slavnosti “100.výročí oslav bývalého vojenského prostoru” byly z řad zastupitelů hodnoceny kladně.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš

                                     Miroslava Dlouhá

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                      Zpracoval: Milan Kraus

                  tajemník MěÚ                                                     starosta města