Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 4/2003 ze dne 30. 6. 2003

Zápis 4/2003

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 30.6.2003

od 17.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 17.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 13

omluveni byli: Mudr. Oxana Turčeňuková, Mgr. Bernard Irategeka

neomluveni byli:xxxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

 

1.Kontrola plnění usnesení ZM č. 3/2003 ze dne 5.5.2003

2. Návrh na vstup města Milovice do mikroregionu Polabí

3.Námitky ke změně ÚPSÚ Milovice

4.Návrh koncepce rozvoje města Milovice v období od 2004 do 2014

5. Návrh OZV č. 2/2003 o úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (od r.2004)

6. Návrh dodatku č. 2 smlouvy o sdružení ze dne 7.10.2002 (město Milovice+Bytové družstvo Mladá- byty ul. Braniborská), návrh na převod podílu 49% nemovitosti v ul. Braniborská na Bytové družstvo Mladá

7. Zásady pro připojování plynových přípojek na rozvody plynu v obci

8. Projednání odvolání p. Grohové ve věci prodeje RD ul. Rohová včetně pozemku

9. Rozpočtové pravomoci Rady města

10. Návrh na obnovení jednání s Škoda Auto, a.s.- revokace usnesení ZM ze dne 10.6.2002

11.Různé , diskuse, závěr

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen : Ing. Boris Csillagi

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Komenda, Ing. Josef Matouš

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování vedl: Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

 

 

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325/ 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

č. 4/2003

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 30.6.2003 v 17.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

I.Schválilo:

 

  1. upravený program zasedání ZM č. 4/2003- stažení bodu č. 3 , 5 a doplněný o projednání připomínek k návrhům změn územního plánu

pro 11, zdrželi se 2

 

  1. opravu zápisu č. 3/2003 v bodech: I./d) doplněno o slova- bez výhrad a I./l) rozsah finančního plnění je v rozmezí “ 200-1.050,-Kč”

pro 13

 

  1. zpracování koncepce rozvoje města Milovice v období let 2004-2014

pro 13

 

  1. složení komise pro zpracování koncepce rozvoje města: p. Miloslav Müller, Mgr. Martin Brabec, Ing. Josef Matouš, Michal Janata, Josef Hlaváček. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Martin Brabec

pro 12, zdržel se 1

 

  1. návrh dodatku č. 2 smlouvy o sdružení prostředku v Bytovém družstvu Mladá ze dne 7.10.2002

pro 13

 

  1. návrh na převod 49% podílu nemovitosti p.č. 393/3 a stavební parcely p.č 578 na Bytové družstvo Mladá za cenu 100.000,-Kč s výjimkou tří bytů zvláštního určení

pro 13

 

  1. OZV č. 2/2003 o úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

pro 8, proti 4, zdržel se 1

 

 1. nové zásady pro připojení plynových přípojek na plynovodní řád v Milovicích takto: zájemce o připojení na plynovodní řád v Milovicích si písemně požádá o souhlas Stavební úřad Milovice. Stavební úřad zašle souhlasné vyjádření s připojením za podmínky zaplacení příspěvku:

 

  • za připojení jednoho kotle fyzických podnikajících osob , nebo právnických osob 10.000,-Kč

 

  • za samostatné připojení jedné bytové jednotky v bytovém domě nebo rodinném domku 5.000,-Kč

 

 • v bytových domech, kde bude centrální kotelna- za jeden kotel 10.000,-Kč

pro 13

 

  1. pravomoc Rady města Milovice v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zák. 128/2000 Sb. schvalovat a provádět rozpočtová opatření v omezené výši do 50tis. Kč na jedno opatření bez překročení celkové výše rozpočtových příjmů a výdajů schválených Zastupitelstvem města. Každé takto provedené rozpočtové opatření musí být projednánoFinančním výborem ZM a musí mít formu číslovaného písemného opatření, které bude následně předloženo na vědomí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města

pro 13

 

 1. zveřejnění záměru o prodeji rodinného domku č.p. 463 ul. Rohová za těchto podmínek: minimální kupní cena domku včetně stavební parcely p.č. 650 je 320tis.Kč, součástí záměru bude nabídka na prodej přilehlého pozemku p.č. 663/51 za minimální kupní cenu 80,-Kč/m2+veškeré poplatky spojené s převodem (vč. daně z převodu nemovitosti).

Město Milovice si dále vyhrazuje předkupní právo v případě prodeje nemovitosti třetí osobě za původní kupní cenu nebo zaplacení dalších 50% z původní kupní ceny. To vše po dobu 10ti let ode dne prodeje nemovitostí

pro 13

 

 1. z důvodu zjištění několikanásobných spoluvlastnických podílů k prodávanému pozemku p.č.481/8,9 a 824/2,3,4 k.ú. Milovice, revokaci usnesení ZM č 2/2003 bod.I. písm. d) ze dne 3.3.2003

pro 12, zdržel se 1

II. Neschválilo:

 

  1. návrh na vstup města Milovice do mikroregionu Polabí

proti 7, zdrželo se 6

 

 1. revokaci usnesení ZM č. 4/2002 bod.I. písm. i) ze dne 10.6.2002( jednání se společností Škoda Auto, a.s.)

pro 5, proti 6, zdrželi se 2

III. Odložilo:

a) projednání námitek návrhům změny Územního plánu sídelního útvaru města Milovice

pro 13

IV. Vzalo na vědomí:

 

  1. zprávu o počtu trvale hlášených obyvatel ke dni 30.6.2003 a ukončení osvobození od placení správního poplatku (poskytnutí příspěvku) za přihlášení k trvalému pobytu v Milovicích ke 30.6.2003 s tím, že i nadále budou poskytovány upomínkové předměty

pro 13

 

 1. průběh Milovických slavností

pro 13

V. Ukládá:

 

  1. starostovi města zpracovat ekonomický rozbor a vyhodnotit nabídku pana Michla na prodej části bývalého Domu Důstojníků v Mladé za účelem vybudování nové radnice v termínu do 31.7.2003

pro 13

 

 1. starostovi a místostarostce města zpracovávat body jednání ZM v souladu se zněním jednacího řádu ZM §5

pro 13

V Milovicích dne 1.7.2003

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                            Milan Kraus

místostarostka                                                                 starosta města

Záznam ze zasedání ZM č. 4/03 ze dne 30.6.2003

 

1.Pan starosta navrhl upravit navržený program jednání takto:

Vyjmout z navrženého programu jednání bod č. 3 – návrh 5.dodatku ke smlouvě o dílo – pokračování výstavby ZŠ Mladá z důvodu nedokončeného jednání o tomto dodatku a nahrazení tohoto bodu o projednání námitek ke změně ÚPSÚ Milovice. Dále z důvodu nutnosti svolání mimořádného jednání a projednání bodu č. 5- návrh na odkoupení akcií STE, a.s. dne 27.6.2003 vyjmutí tohoto bodu a přečíslování zbývajících bodů jednání. Takto navržené změny programu byly schváleny.

pro 11, zdrželi se 2

2. Doplnění usnesení ZM č. 3/2003 ze dne 5.5.2003

K usnesení ZM ze dne 5.5.2003 navrhl člen ZM Mgr. Martin Brabec tyto změny a doplnění:

-bod I. písm. d) na konec věty doplnit “bez výhrad”

-bod I písm. l) oprava usnesení 200-1.500,-Kč na částku “200-1.050,-Kč”

Takto navržená oprava a doplnění usnesení byly schváleny.

pro 13

3. Návrh na vstup města Milovice do mikroregionu Polabí

Pan starosta informoval o ustavujícím jednání mikroregionu, které proběhlo na MěÚ Lysá n/L a o zvolených orgánech tohoto mikroregionu. současně informoval o tom, že z oslovených města a obcí nejsou členy sdružení města Milovice a Přerov n/L, které návrh neprojednaly v ZM. Člen ZM pan M. Janata vznesl dotaz na přínos, který by z členství mohl plynout- pan starosta sdělil předpoklad, že tento svazek může v  návaznosti do budoucna lépe čerpat příspěvky z fondu Evropské Unie.Mgr. M. Brabec uvedl námitku, že materiál- návrh smlouvy a stanov není řádně zpracován a konkretizován a vyváženost hlasovacích práv není v poměru k odpovědnostem (poměru vložených prostředků a odpovědnosti na úhradě ztráty ) .O návrhu na vstup nechal p. starosta hlasovat pro 7, zdrželo se 6, návrh nebyl schválen

4. Projednání námitek ke změně ÚPSÚ Milovice

K navržené změně ÚPSÚ Milovice byly doručeny tři námitky (Mgr. M. Brabec Milovice, E. Polomová Praha, J. Šťastný obec Straky). Vzhledem k tomu, že k materiálu nebyla k dispozici výkresová část, byl podán návrh na odložení projednání námitek. Tento návrh byl schválen.

pro 13

 

5.Návrh na zpracování koncepce rozvoje města Milovice v období od 2004 do 2014

Materiál byl předložen členem ZM Mgr. M. Brabcem jako rámcový návrh pro stanovení koncepce rozvoje města a z toho plynoucích požadavků na rozpočet a rozpočtový výhled. Zprávu k materiálu přednesl Mgr. M. Brabec. Předpokladem po zpracování této koncepce je vytvoření pracovní komise ze zástupců jednotlivých volených subjektů a spolupráce se zástupci podnikatelů ,obyvatel , Lysé n/L a Krajského úřadu Středočeského kraje. ZM tento materiál pro rozvoj města Milovice schválilo.

pro 13

Dále zástupci jednotlivých volebních subjektů navrhli své zástupce v komisi a současně navrhli předsedu této komise: členové komise: Miloslav Müller, Mgr. Martin Brabec, Ing. Josef Matouš, Michal Janata, Josef Hlaváček, předsedou byl navržen : Mgr. M. Brabec

pro 12, zdržel se 1

 

 

6. Návrh dodatku č. 2 smlouvy o sdružení ze dne 7.10.2002 (město Milovice x Bytové družstvo Mladá)

Tento materiál předložil starosta města, kterému bylo uloženo na jednání ZM dne 5.5.2003 prověřit právní aspekty takovéhoto dodatku s ohledem na znění darovací smlouvy, kterou byl na Město Milovice převeden z vlastnictví státu do vlastnictví města bytový dům v ul. Braniborská a jehož rekonstrukci byla poskytnuta státní dotace . Na základě právního rozboru je možné uzavřít dodatek č. 2 o sdružení prostředků, aniž by město Milovice porušilo darovací smlouvu, nebo poskytnutí finanční dotace. K této zprávě podala vysvětlení i zpracovatelka zpráva Dr. Řezníčková. Na základě výše uvedených informací odsouhlasilo ZM uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení prostředků .

pro 13

A dále ZM hlasovalo o vlastním převodu podílu 49% nemovitosti v ul. Braniborská z města Milovice na Bytové družstvo Mladá za částku 100tis.Kč s výjimkou tří bytů zvláštního určení, které zůstanou ve výhradném vlastnictví města Milovice

Důvodem tohoto převodu je možnost zapsání družstva v katastru nemovitostí jako spoluvlastníka této nemovitosti. Návrh na převod podílu byl rovněž schválen .

pro 13

 

7. Návrh OZV č. 2/2002 o úpravě koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Návrh byl předložen finančním výborem ZM. Zprávu k návrhu přednesl předseda finančního výboru Mgr. Martin Brabec, který jako jeden z důvodů uvedl nízkou absolutní výši daně z nemovitosti a snahu o maximalizaci vlastních příjmů města. Z tohoto důvodu finanční výbor navrhuje zvýšit koeficient daně z nemovitostí v maximální míře , tj. podle počtu obyvatel na 1,6 pro celé město a 1,5 pro ostatní nemovitosti. K návrhu přednesl vyjádření občanské komise z Benátecké Vrutice pan Drahota. Informoval ZM, že komise s tímto návrhem nesouhlasí a žádá o snížení koeficientu podle počtu obyvatel na 0,3 a zachování koeficientu 1 pro zemědělské stavby.Pan starosta podal protinávrh na zachování koeficientu u daně z nemovitosti podle počtu obyvatel v části Benátecká Vrutice ve výši 1,4. Tento protinávrh nebyl schválen. pro 3, proti 6, zdrželi se 4

Poté bylo hlasováno o původním návrhu finančního výboru, tento návrh nebyl rovněž schválen.

pro 6, proti 6, zdržel se 1

Vzhledem ke vzniklé situaci využil pan starosta svého práva dle jednacího řádu ZM a proběhlo dohadovací řízení, na jehož základě pan Josef Hlaváček podal návrh na zachování koeficientu 1,4 dle počtu obyvatel v celém městě a zvýšení koeficientu u ostatních nemovitostí na 1,5. Tento návrh byl schválen.

pro 8, proti 4, zdržel se 1

 

 

8. Zásady pro připojení na plynovodní řád v Milovicích

Při vyřizování stavebního a kolaudačního rozhodnutí plynových přípojek uplatňoval Stavební úřad Milovice a město Milovice zásady schválené ZM, které byly zpracovány s ohledem na dobu svého vzniku. Z toho také vycházel požadavek na převod těchto přípojek do vlastnictví města. Dle názoru Rady města se jednalo o zbytečnou nepřehlednost popisu jednotlivých kroků, které jsou dány jinými obecně závaznými právními předpisy. Z tohoto důvodu RM doporučila jejich úpravu a zjednodušila je. ZM bylo doporučeno schválit takto upravený návrh ve znění:

 

  • za připojení jednoho kotle fyzických podnikajících osob , nebo právnických osob 10.000,-Kč

 

  • za samostatné připojení jedné bytové jednotky v bytovém domě nebo rodinném domku 5.000,-Kč

 

 • v bytových domech, kde bude centrální kotelna- za jeden kotel 10.000,-Kč

Tento návrh byl schválen.

pro 13

 

9.Návrh na stanovení rozpočtové pravomoci Rady města

Návrh předložil člen ZM Mgr. M. Brabec. Rada města z důvodu naléhavých potřeb a nepředvídatelných situací musí disponovat jistou omezenou pravomocí ke krytí nerozpočtovaných vydání. Tato pravomoc je omezena částkou 50.000,-Kč na jedno rozpočtové opatření, které bude číslováno v vzestupné řadě, bude projednáno finančním výborem a následně předloženo zasedání ZM. Podstatnou součástí je zachování schváleného rozpočtu tím, že tato pravomoc se může uplatňovat pouze krácením již rozpočtovaných a schválených položek, čímž bude zachován schválený stav rozpočtu města na příslušný rok.

Takto předložený návrh byl schválen.

pro 13

10. Odvolání p. Jaruše Grohové proti rozhodnutí ZM č. 3/2003 ve věci prodeje RD a pozemku ul. Rohová č.p.463

Dne 27.1.2003 byl schválen prodej rodinného domku č.p. 463 ul. Rohová paní Jaruši Grohové, která nabídla za jeho odkoupení 320tis.Kč. Toto usnesení mělo omezující podmínku jeho platnosti po dobu 15 dnů od oznámení usnesení ZM žadatelce z důvodu negativní zkušenosti při realizaci prodeje této nemovitosti. Žadatelka nebyla schopna splnit finanční podmínky, které nabídla a to z důvodu vyřizování úvěru na koupi nemovitosti a s odkazem na podmínku prodeje přilehlého pozemku. RM odsouhlasila zveřejnění záměru na prodej pozemku, jehož zaměření nechala na své náklady zpracovat žadatelka. Při projednávání návrhu ZM dne 5.5.2003 nebyl tento právě z důvodu neodkoupení nemovitosti (RD) schválen. Proti tomuto usnesení se žadatelka odvolala. Diskusi k problému uvedli své argumenty členové ZM i finanční poradce žadatelky a závěrem bylo konstatováno, že usnesení ZM ze dne 27.1.2003 skutečně pozbylo platnosti a tudíž realizace prodeje RD není možná a tím není ani možné připustit prodej okolního pozemku. Z tohoto důvodu bylo navrženo nové zveřejnění celého záměru na prodej RD včetně pozemků a omezujících podmínek při případném prodeji nemovitosti třetím osobám – právo přednostní koupě za původní cenu, nebo úhradu dalších 50% z kupní ceny v případě prodeje třetí osobě.

Takto navržené usnesení bylo schváleno.

pro 13

 

11. Návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 10.6.2002

Návrh předložil člen ZM Mgr. Martin Brabec, který přednesl průvodní zprávu materiálu. Návrh vychází z předpokladu připravenosti na možný finanční přínos pro město v případě realizace výstavby Polygonu i při nesouhlasném stanovisku okolních obcí a je zpracován v duchu požadavků, které byly již jednou předloženy ZM jmenovanou komisí. Předkladatel upozornil na to, že tento materiál nevyjadřuje souhlas města se stavbou Polygonu jako takového.Nesouhlasné stanovisko vyjádřil člen ZM Ing. Josef Matouš, který považuje takovéto usnesení za podnět pro Škodu Auto, a.s. k dalším jednáním o výstavbě Polygonu. Obdobný názor vyjádřili i někteří přítomní občané (p. Kubeš st., p. Malec) dále k diskusi v dané problematice vystoupili další členové ZM p. M. Müller a občané Ing. Hrdlička , p. Stehlík. O návrhu na revokaci usnesení nechal pan starosta hlasovat. Návrh na revokaci usnesení nebyl schválen.

pro 5, proti 6, zdrželi se 2

12.Návrh na revokaci usnesení ZM č 2/2003 bod.I. písm. d) ze dne 3.3.2003

Usnesení ZM bod I. písm d) ze dne 3.3.2003 byl schválen prodej pozemku p.č. 481 k.ú. Milovice. Tento záměr byl zveřejňován na základě katastrální mapy, která ale neobsahovala všechny změny a spoluvlastnické vztahy, které byly zjištěny až na základě geodetického zaměření a výpisu z pozemkových knih. Na základě těchto informací bylo zjištěno, že ne celý nabízený pozemek je ve vlastnictví města Milovice a tudíž usnesení ZM není zcela v pořádku. Vzhledem k množství spoluvlastníků a vlastníků z nichž někteří již nežijí, je realizace tohoto prodeje značně komplikovaná a znamenala by minimálně další oddělování pozemků ve výlučném vlastnictví města. Z tohoto důvodu bylo navrženo revokovat usnesení ZM.Návrh na revokaci usnesení byl schválen.

pro 12, zdržel se 1

13. Informativní zpráva o přihlašování se k trvalému pobytu

ZM bylo informováno, že ke 30.6.2003 je v Milovicích k trvalému pobytu hlášeno 5.032 obyvatel . Ke dni zahájení osvobození od správního poplatku a poskytování dárkových předmětů bylo k trvalému pobytu hlášeno 4.920 obyvatel. Po dobu trvání “akce” se přihlásilo k trvalému pobytu 112 obyvatel, což je méně obyvatel než se původně předpokládalo. Tím bylo i ukončeno osvobození od správního poplatku a nadále budou poskytovány dárkové předměty. ZM vzalo tuto informaci na vědomí

14. Milovické slavnosti

Člen ZM pan Michal Janata vystoupil s připomínkou na průběh Milovických slavností, které dle jeho názoru měly slabou úroveň a s připomínkou zda by neměly být spíše zrušeny. Paní místostarostka uvedla, že slavnosti byly připravovány s omezeným finančním rozpočtem a jejich příprava začala z důvodu komunálních voleb a přebírání funkcí pozdě. Navíc celou přípravu koordinovala komise, jejíchž členem byli i další členové ZM a program odsouhlasili. Pan starosta poukázal zejména na omezené finanční možnosti a na to, že za předpokladu schválení větších finančních prostředků je možné zajistit jistě zajímavější program s jehož přípravou je ale určitě nutné začít dříve. Dále vyjádřil názor, že zveřejněný program byl bez zbytku splněn.

ZM vzalo tuto informaci na vědomí.

15.

Člen ZM pan Miloslav Müller z důvodu předchozích jednání o možné rekonstrukci části Domu důstojníků na nový Městský úřad a nedokončené ekonomické analýze návrhu majitele objektu pana Michla navrhl uložit starostovi města zpracování ekonomického rozboru a vyhodnocení nabídky do 31.7.2003. ZM tento návrh schválilo

pro 13

16.

Člen ZM pan Miloslav Müller vyjádřil nespokojenost se zpracováním předkládaných materiálů a navrhl uložit starostovi a místostarostce města zpracování bodů jednání ZM v souladu s jednacím řádem ZM. Tento návrh byl schválen.

pro 13

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Matouš

Ing. Pavel Komenda

 

 

 

 

V Milovicích dne 1.7.2003

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                                                                           Zpracoval:

Boris Csillagi                                                                                  Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                                                starosta