Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 3/2006 ze dne 26. 6. 2006

Zápis 3/2006

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 26.6.2006

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno:   12     členů zastupitelstva města

omluveni byli:  Petr Kotvas, Michal Janata, Ing. Pavel Komenda

neomluveni byli: xxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

1)      Kontrola plnění usnesení jednání ZM č. 2/06 ze dne 3.5.2006

 

2)      Důvodová zpráva o zhodnocení současného stavu oddělení správy majetku města s ohledem na navýšení počtu zaměstnanců na oddělení správy majetku města (schváleno usnesením RM č. 194/2006 ze dne 5.6.2006)

 

3)      Návrh rozpočtového opatření  č.2/2006/ZM

 

4)      Návrh Směrnice č. 2/2006 k zadávání veřejných zakázek města Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

 

5)      Návrh Směrnice č. 3/2006  pro tvorbu a použití sociálního fondu

 

6)      Informace o stanovení počtu členů ZM pro volební období 2006-2010 , informace o stanovení počtu  volebních okrsků a umístění volebních místností

 

7)      Delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti VaK, a.s., Nymburk , konanou dne 29.6.2006

 

8)      Různé, diskuze, závěr

 

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :  Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová,

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Miroslava Dlouhá

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Mgr. Eva Fišerová

Protokol o průběhu hlasování  vedl:Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                 

 

    Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 3/2006, konaného dne 26.6.2006 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

36.    schválila program jednání Zastupitelstva města č. 3/2006

37.    vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ZM č. 2/2006 ze dne 3.5.2006

38.    vzalo na vědomí zprávu o zhodnocení současného stavu na oddělení správy majetku města s ohledem na navýšení počtu zaměstnanců, který byl schválen usnesením RM č. 194/2006 ze dne 5.6.2006

39.    schválilo rozpočtové opatření č. 2/2006/ZM

40.    ukládá vedoucímu oddělení správy majetku města zajistit zpracování podkladů pro podání žádosti o dotace v rámci programu MMR „Podpora obnovy a výstavby TI  v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá“ na akce: Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Spojovací a Slepá a Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Komenského a ul. Kaštanová, v termínu max. do 11.8.2006 a pokusit se tak o dodatečné získání dotace

41.    schválilo Směrnici č. 2/2006 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

42.    neschválilo Směrnici č. 3/2006 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu města

43.    ukládá  vedoucí ekonomického oddělení města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ přepracovat návrh Směrnice č. 3/2006 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu města, po projednání RM bude Směrnice předložena na další jednání ZM

44.    vzalo na vědomí informaci o stanovení počtu  volebních okrsků a umístění volebních místností na území města

45.    schválilo počet členů zastupitelstva města pro  volební období 2006-2010, bude zachován stávající počet tj.15 členů

46.    pověřuje starostu města pana Milana Krause k zastupování města Milovice na valné hromadě společnosti VaK Nymburk , a.s., Bobnická 712, Nymburk, konané dne 29.6.2006 od 10.00 hodin na Úpravně vody v Poděbradech

47.    souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitostech ½ domu č.p. 77 na stav. parcele 108/1, ½ stav. parcely 108/1 o výměře 1918 m2, ½ domu č.p. 162 na stav parcele 108/2, ½ stav. parcely 108/2 o výměře 41 m2, ½ parcely p.č. 91/2 zahrada o výměře 985 m2, zapsaných na LV 343 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk za cenu 550tis.Kč

48.    ukládá tajemníkovi MěÚ připravit nový návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, o místních poplatcích a nový návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/1999 k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. V obou vyhláškách bude „Přílohou č. 1“ přesně definován pojem „veřejné prostranství“. Ve vyhlášce č. 1/1999 budou zároveň navrženy úpravy dle stávající legislativy.Návrhy vyhlášek budou předloženy na příští jednání ZM

49.    vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města č. 2 ze dne 14.6.2006

50.    ukládá vedoucí ekonomického oddělení města,   předsedům kontrolního výboru a finančního výboru zastupitelstva města a tajemníkovi MěÚ uskutečnit pracovní schůzku, při které budou upřesněny a vysvětleny zjištění uvedená ve zprávě kontrolního výboru č. 2 ze dne 14.6.2006

51.    schválilo zapojení města Milovice do „Programu prevence kriminality-Partnerství 2007“ a v rámci tohoto programu vybudování skate parku v prostoru bývalého sportovního hřiště v ul. Komenského (tzv.Sochorák), Milovice-Mladá

52.    jmenuje místostarostku města paní Miroslavu Dlouhou pracovníkem zodpovědným za prevenci kriminality ve městě Milovice a zároveň ji pověřuje zpracováním žádosti o dotaci z „Programu prevence kriminality Partnerství 2007“

 

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 27.6.2006

 

 

 

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                        Milan Kraus

místostarostka                                                             starosta města

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 3/2005 ze dne 26.6.2006

 

 

  1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2006 ze dne 3.5.2006

Zpráva o kontrole plnění předchozích usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

 

2. Důvodová zpráva o zhodnocení současnéhostavu oddělení správy majetku města s ohledem na navýšení počtu zaměstnanců na oddělení správy majetku města

 Důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání přednesl vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš, který uvedl, že nynější doba klade větší nároky na fungování a odbornost samospráv. Větší právní vědomí mají občané a právní složitost řešení běžných záležitostí zvyšuje nároky na úředníky a administrativu vůbec. Vedle hlavního poslání oddělení tj. zabezpečování péče o majetek města  a rozvoj města je to i výkon státní správy  ( nakládání s odpady, životní prostředí, zeleň, ochrana ovzduší).

Za dobu své působnosti, zaznamenal určité tradice co se týká fungování Městského úřadu. Některé záležitostí, které by příslušely oddělení správy majetku města , provádí vedení města. např.: starosta na úseku investic a tajemník na úseku zeleně, úklidu města apod. Stejně tak i „rozhodnutí“ např. zvláštní užívání komunikací nebo rozhodnutí o napojení na místní komunikaci  provádí stavební úřad, přičemž tyto by příslušely oddělení správy majetku města.

V současné době i bez těchto záležitostí je oddělení správy majetku ve svém složení,  nadměrně vytíženo, což se může projevovat v termínech či kvalitě vyřizování úkolů.

Zvlášť široká a různorodá náplň práce  je u referenta oddělení správy majetku města p. Toušové. Do budoucna je tedy nemožné tento stav udržet a proto navrhl Radě města posílení oddělení správy majetku města o jednoho zaměstnance. RM schválila svým usnesením č. 194/2006 ze dne 5.6.2006 navýšení počtu zaměstnanců na oddělení o jednoho zaměstnance za předpokladu schválení rozpočtového opatření zastupitelstva města-navýšení mzdových prostředků na platy zaměstnanců v rozpočtu města v položce 6171 5011 platy zaměstnanců+ povinné pojistné 5031 5032.

 

 

Ing.Karel Hanuš předložil k porovnání i  počty zaměstnanců oddělení správ majetku  ve městech se srovnatelným počtem obyvatel:

Lysá n/L-8.700 obyvatel- odbor správy majetku pracuje v počtu 1+7 zaměstnanců. K tomu je třeba přičíst odbor městského investora o 2 zaměstnancích. Hospodaření s byty zajišťují dvě externí firmy na základě smlouvy. Technické služby město nemá.

Benátky n/J -6.700 obyvatel- odbor správy majetku pracuje v počtu 1+7 zaměstnanců. Jeden z těchto zaměstnanců má na starosti lesy, což naše oddělení nezajišťuje. Město má své Technické služby.

 

Naše oddělení správy majetku města pracuje ve složení 1+2 zaměstnanci.

 

Mgr. M. Brabec  vznesl dotaz na vedoucího oddělení správy majetku města v čem především vidí nárůst agendy, neboť nebyl přesvědčen o nutnosti přijetí dalšího zaměstnance na toto oddělení.

 Vedoucí SMM odpověděl, že problém je způsoben především velkým nárůstem obyvatel, dále pak s nárůstem administrativy s účinností nového správního řádů a s účinností nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

M. Müller zdůraznil, že v důvodové zprávě chybí řešení mzdových prostředků na nového zaměstnance. Pan starosta vysvětlil, že řešení je navrženo v návrhu rozpočtového opatření č.  2/2006/ZM bod.č.3 jednání tohoto zastupitelstva.

Starosta města seznámil zastupitele s příklady činností ze stávajících pracovních náplní pracovníků SMM, připomněl  že stále čekáme na převod pozemků od společnosti Privum ČR, které přejdou taktéž pod oddělení správy majetku města. Uvedl,že oddělení správy majetku města, je z jeho pohledu tím nejdůležitějším oddělením města a to především z důvodů zajišťování zabezpečování péče o majetek města  a rozvoj města (údržba komunikací, veřejného osvětlení, nakládání s odpady, vedení majetkové evidence, bytové hospodářství, zajišťování investičních akcí a  zadávání zakázek) .

 

 

Místostarostka města zdůraznila, že před vznikem oddělení správy majetku města,  se tito zaměstnanci zabývali činností, která se orientovala především na oblast bytového hospodářství- bývalá domovní správa. Nyní, po vzniku oddělení správy majetku města, je jejich činnost daleko různorodější a náročnější.

 

Zastupitelé města vzali na vědomí důvodovou zprávu o zhodnocení současného stavu na oddělení správy majetku města s ohledem na navýšení počtu zaměstnanců.

 

3.Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006/ZM

 

Návrh rozpočtového opatření přednesl předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček.

Uvedl,že návrh rozpočtového opatření je rozdělen do tří částí.

Část I.

Při projednávání návrhu rozpočtu města z důvodu připravovaného zvýšení tabulkových mezd o 5% od 1.1.2006 byl uplatněn požadavek na zvýšení položky platy zaměstnanců v pracovním poměru a tomu odpovídajících odvodů ( sociální  a zdravotní pojištění). Tento návrh nebyl zastupitelstvem města akceptován s tím, že o případném návrhu bude možné jednat v průběhu roku. Dále bylo vedením města rozhodnuto o možnosti výběru zda zaměstnanci budou vybírat náhradní volno za práce přesčas nebo  jím budou práce přesčas propláceny (svatby, vítání občánků,aj.). 

Usnesením RM č. 147/2006 bylo tajemníkovi MěÚ uloženo zajistit přihlášení jednoho referenta stavebního úřadu na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na výkon správních činností SÚ a posílení oddělení správy majetku města o jednoho zaměstnance. Tímto došlo k přeřazení zaměstnance stavebního úřadu do vyšší platové třídy a tím i nárůst mzdových prostředků cca o 35 tis. Kč do konce t.r..

V případě přijetí nového zaměstnance na oddělení správy majetku města od 1.9.2006 tj. po dobu 4 měsíců t.r. cca o 67tis.Kč. Výše uvedené znamená nárůst mzdových prostředků o cca 187 tis.Kč včetně  odvodů oproti schválenému rozpočtu. Dále při návrhu rozpočtu nebylo počítáno se zkouškou odborné způsobilosti cca 20 tis.Kč (položka 5167).

Proto navrhl, dle důvodové zprávy tajemníka MěÚ, snížit položky rozpočtu 6171 5137 o 100 tis.Kč,  3745 5171 o 84 tis.Kč, 3612 6121 o 90 tis.Kč.

Posíleny budou položky rozpočtu 6171 5011 platy zaměstnanců o 187tis.Kč, 6171 5167 povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění o 67 tis.Kč a 6171 5167 školení zaměstnanců o 20tis.Kč.

 

 

 

Část II.

Tuto část rozpočtového opatření přednesl pan starosta.

Navrhl, aby byly zařazeny do rozpočtu města jednotlivé investiční akce s uvedením částek vlastních prostředků v celkové výši 1.279mil.Kč z pol. 3639 6121 Územní rozvoj-investiční rezerva ( dotace by byly do rozpočtu zařazeny po obdržení jejich limitů).

Jedná se o tyto investiční akce:

Posílení položky  2212 6121

Rekonstrukce povrchu ul. Komenského 271.000,-Kč

Rekonstrukce povrchu ul. Spojovací 316.000,-Kč

Rekonstrukce povrchu ul. Braniborská 206.000,-Kč

Rekonstrukce povrchu ul. Višňová 221.000,-Kč

Posílení položky 3631 6121

Rekonstrukce VO ul. Italská 265.000,-Kč

 

Část III.

Také tuto část přednesl pan starosta.

Navrhl zařadit do rozpočtu částku  ve výši 140tis.Kč na zpracování architektonické studie č.p. 508- nová radnice z položky 6121 Územní rozvoj-investiční rezerva do položky 6171 5169

      

       O výše uvedených návrzích Rozpočtového opatření č. 2/2006/ZM nechal pan starosta hlasovat

        Pro 12

      Rozpočtové opatření č. 2/2006/ZM bylo schváleno 

 

 

Dále pan starosta informoval zastupitele, že na základě zadávacích řízení na investiční akce došlo k  rozdílu mezi výší přislíbené dotace ( 6.085mil.Kč) a   výši max. možné  dotace (5.160mil.Kč), který činí 0,925mil.Kč.

Navrhl, pokusit se, stejně jako v loňském roce, vyčerpat dotaci v přislíbené výši zařazením dalších akcí v části Mladá a to:

 

1)      Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Spojovací a Slepá.

Stávající chodník včetně schodiště je v havarijním stavu a neumožňuje bezpečný a bezbariérový pohyb obyvatel domů v ul. Slepá

2)      Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Komenského a Kaštanová (včetně jeho osvětlení)

Stávající chodník je v havarijním stavu. Je hojně využíván jednak obyvateli z „Rakouského tábora“ ( jde o nejkratší cestu k objektu Základní a mateřské školy v ul. Komenského a k prodejnám umístěným v této části města).

 

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM ukládá vedoucímu oddělení správy majetku města zajistit zpracování podkladů pro podání žádosti o dotace v rámci programu MMR“Podpora obnovy a výstavby  technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá na akce: Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Spojovací a Slepá a Rekonstrukce chodníku mezi ul. Komenského a ul. Kaštanovou v termínu max. do 11.8.2006 a pokusit se tak o dodatečné získání dotace.

 

Pro 12

Návrh byl schválen

 

4. Návrh na schválení Směrnice č. 2/2006 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

 

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Uvedl, že Zastupitelstvo města svým usnesením č. 48 ze dne 2.5.2005 schválilo Směrnici č. 1/2005 K zadávání zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, která vycházela ze zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

S účinností od 1.7.2006 vstoupí v platnost nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V této souvislosti, byl zpracován návrh nové směrnice města č. 2/2006 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, která reaguje na nový zákon a zároveň jsou v ní  zapracovány některé dílčí změny, které vyplynuly z dosavadní praxe s uplatňováním směrnice č. 1/2005.

Pan starosta nechal hlasovat  o návrhu Směrnice č. 2/2006 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizace s účinností od 1.7.2006

 

Pro 12

Návrh byl schválen

 

 

5. Návrh Směrnice č. 3/2006 pro tvorbu a použití sociálního fondu

 

Důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání přednesl tajemník MěÚ. Uvedl, že město Milovice má zřízený, ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., § 5 odst. 1 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sociální fond, který slouží k uspokojování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků dle určitých pravidel. Rozhodujícím zdrojem pro tvorbu sociálního fondu je základní příděl, který činí 2,5% z ročního objemu hrubých mezd včetně náhrad platů a odměn za prac. pohotovost. Dalšími příjmy fondu jsou peněžní dary, splátky poskytnutých návratných půjček.

Tvorba fondu je rozpočtovým nákladem , kdy  prostředky fondu budou uloženy na samostatném bankovním účtu. Výdaje z fondu budou uskutečněny jen do výše volných prostředků fondu a nevyčerpané prostředky se budou převádět do roku následujícího.

Před  upřesněním vlastního použití fondu, se zastupitelé města shodli na tom, že není potřeba tyto finanční prostředky vést na samostatném bankovním účtu, nýbrž budou vedeny analyticky v účetní evidenci.

O tom co vše by bylo možné z fondu hradit a za jakých podmínek se rozpoutala široká diskuze. V závěru diskuze se zastupitelé shodli na tom, že by bylo vhodné Směrnici přepracovat včetně připomínek navržených  v diskuzi.

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. ZM ukládá vedoucí ekonomického oddělení ve spolupráci s tajemníkem MěÚ návrh Směrnice č. 3/2006 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu přepracovat, předložit RM a poté předložit na jednání ZM

pro 12

Návrh byl schválen

 

 

6. Informace o stanovení počtu členů ZM pro volební období 2006-2010, informace o stanovení počtu a sídel volebních okrsků

      

      K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu taktéž tajemník MěÚ.

      Připomněl, že ZM může v souladu s ustanovením §67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o          obcích stanovit počet členů ZM pro další volební období. Pro naše  město je tato možnost v rozmezí 11-25 členů. V případě, že by zastupitelstvo města o počtu členů ZM nerozhodlo, zůstává zachován stávající počet členů ZM.

Rada města na svém jednání usnesením č. 186/2006 doporučila ZM zachovat stávající počet tj. 15 členů ZM.

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu počtu členů zastupitelstva města pro  volební období 2006-2010, kdy bude zachován stávající počet tj.15 členů

Pro 12

Návrh byl schválen

 

Současně s tímto návrhem předložil tajemník MěÚ informaci o stanovení počtu volebních okrsků a umístění volebních místností. Z důvodu několikanásobného navýšení počtu obyvatel v části Mladá ( při volbách do Poslanecké Sněmovny zde bylo zapsáno 2644 voličů), zde byly stanoveny dva volební okrsky. Současně také došlo k přečíslování okrsků.

Umístění volebních místností a čísla okrsků:

Okrsek č. 1 Milovice- volební místnost: Kulturní dům, ul. 5.května č.p. 101, Milovice

Okrsek č. 2 Milovice-Mladá- volební místnost: Mateřská škola „Sluníčko“, Topolová 622, Milovice-Mladá

Okrsek č. 3 Milovice-Mladá- volební místnost: Základní škola a mateřská škola, Komenského 581, Milovice-Mladá

Okrsek č. 4 Milovice-Benátecká Vrutice-volební místnost: budova bývalého obecního úřadu č.p. 47, Milovice-Benátecká Vrutice

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stanovení počtu  volebních okrsků a umístění volebních místností na území města

 

 

7.Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti VaK, a.s., Nymburk, konanou dne 29.6.2006

 

Pan starosta informoval zastupitele města o materiálech a pozvánce na řádnou valnou hromadu představenstva společnosti VaK, Nymburk , a.s., která se koná dne 29.6.2006 od 10.00 hod na Úpravně vody v Poděbradech. Město Milovice je vlastníkem listinných akcích této společnosti, proto se této valné hromady bude účastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce pověřeného zastupitelstvem města.

Paní místostarostka navrhla, aby město Milovice na valné hromadě společnosti VaK, Nymburk, a.s., která se koná dne 29.6.2006 zastupoval pan starosta Milan Kraus

Pro12

Návrh byl schválen

 

8a. Návrh na prodej spoluvlastnického podílu k nemovitostem v Benátecké Vrutici

 

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu starosta města. Uvedl, že město Milovice je spoluvlastníkem výše uvedených nemovitostí. V dubnu letošního roku se na město obrátil pan Miloš Šubrt, bytem Tyršova 227/11, Lysá n/L s žádostí o odprodej podílu města s tím, že podíl zdědil po svém otci. Ve své žádosti uvedl „historii“ nabytí podílu na nemovitostech městem i snah svého otce o zpětný odkup podílu od spoluvlastníka. Ve své žádosti navrhuje pan Šubrt cenu za odkup spoluvlastnického podílu města ve výši 300.000,-Kč.

Vzhledem k dodržení požadavků zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( dodržení povinnosti zveřejnění záměru o odprodeji majetku města dle § 39 , se starosta města obrátil na právního zástupce města s žádostí o sdělení nutného právního postupu.

 

Nejprve nechal pan starosta  hlasovat o zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitostech ½ domu č.p. 77 na stav. parcele 108/1, ½ stav. parcely 108/1 o výměře 1918 m2, ½ domu čp. 162 na stav.parcele 108/2, ½ stav.parcely 108/2 o výměře 41m2, ½ parcely p.č. 91/2 zahrada o výměře 985m2, zapsaných na LV 343 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk za cenu 300.000,-Kč.(dle návrhu žadatele pana Šubrta, jak výše uvedeno)

 

Pro 7, proti 1, zdrželi se 4

Návrh nebyl schválen

 

Pan starosta nechal hlasovat o zveřejnění záměru o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitostech ½ domu č.p. 77 na stav. parcele 108/1, ½ stav. parcely 108/1 o výměře 1918 m2, ½ domu čp. 162 na stav.parcele 108/2, ½ stav.parcely 108/2 o výměře 41m2, ½ parcely p.č. 91/2 zahrada o výměře 985m2, zapsaných na LV 343 pro katastrální území Benátecká Vrutice, obec Milovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk za cenu 550.000,-Kč.(cena stanovena dle znaleckého posudku  a konzultována s právním zástupcem města)

 

Pro 8, proti 1, zdržel se 3

Návrh byl schválen

 

8b. Informace na nezákonnost právního předpisu města Milovice č. 3/2005- obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

 

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu tajemník MěÚ. Sdělil, že oddělení dozoru Ministerstva vnitra, pracoviště Kolín, upozornilo dne 7.6.2006 starostu města na nezákonnost ustanovení obecně závazné vyhlášky města č. 3/2005 o místních poplatcích-článek 9-definice veřejného prostranství.

Vzhledem k tomu, že při schvalování obecně závazné vyhlášky byla nutnost způsobu definice veřejného prostranství nejvíce diskutována s členem zastupitelstva Mgr. Martinem Brabcem, byl požádán o sdělení názoru k upozornění Ministerstva vnitra. Ten reagoval na citaci sdělení paní Holubové z kolínského oddělení dozoru MV ČR, takto: ve sdělení je zřejmý postoj ÚS k OZV upravujícím místní poplatky v tom smyslu, že ÚS trvá na konkrétním výčtu (vyjmenování či bližší specifikaci) veřejných prostranství dotčených povinností místního poplatku za zvláštní užívání. Z toho lze se značnou mírou jistoty predikovat případný nález ÚS k čl. 9 OZV města Milovice č. 3/2005, který zní:“ Veřejným prostranstvím se pro účely této OZV rozumí na území města Milovice (k.ú. Milovice nad Labem a k.ú. Benátecká Vrutice) všechna náměstí, ulice a další komunikace, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání , a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Uvedl, že je velice pravděpodobné, že tento článek OZV  ÚS svým nálezem zruší. V této situaci bude nejsnadnějším řešením novelizovat čl. 9 OZV města Milovice č. 3/2005 ve smyslu úpravy úplným výčtem/specifikací veřejných prostranství, které jsou dotčeny místním poplatkem za zvláštní užívání.

Současně ale také vyslovil svůj názor, že argumentace ÚS ve výše zmíněných nálezech není správná a tudíž existuje šance (byť malá) na „příznivé“ rozhodnutí a změnu postoje ÚS k OZV řady obcí.

Z výše uvedeného, je dle názoru Mgr. M. Brabce přípustné, aby OZV obcí specifikovaly místa podléhající poplatku za zvláštní užívání formou „všech veřejných prostranství na území obce“ podobně jako stanoví čl. 9 OZV č. 3/2005 města Milovice, pokud je záměrem obce podrobit poplatku za zvláštní užívání skutečně všechna veřejná prostranství v obci se nacházející, aniž by tím byla negativně dotčena právní jistota občanů.

 

K této problematice a k možnému řešení, řekl tajemník MěÚ, že existují dvě varianty: dohodnout se na přípravě změny rozporovaného článku a tuto schválit na nejbližším jednání zastupitelstva města, nebo trvat na schváleném znění a toto obhajovat u Ústavního soudu.

Dále připomněl , že definice veřejného prostranství by měla být přesně vymezena i v OZV č. 1/1999 k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku.

 

Pan starosta nechal hlasovat o přípravě nového návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, o místních poplatcích a nového návrhu Obecně závazné vyhlášky č.1/1999 k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. V obou vyhláškách bude „Přílohou č. 1“ přesně definován pojem „veřejné prostranství“. Ve vyhlášce č. 1/1999 budou zároveň navrženy úpravy dle stávající legislativy.

Návrhy vyhlášek budou připraveny tajemníkem MěÚ a následně předloženy na příští jednání ZM

 

Pro 11, proti 1

Návrh byl schválen

 

 

8c. Zpráva kontrolního výboru ze dne 14.6.2006

 

Pan starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. Václavu Dulovi. Ing. Václav Dula konstatoval, že kontrolní výbor se zaměřil především na kontrolu „Směrnic“ o jejichž předložení požádal vedoucí ekonomického oddělení .

Zastupitelé města vzali tuto zprávu na vědomí .

 

Jelikož zde došlo k několika zjištěním, která jsou potřeba doplnit a upřesnit, navrhl pan starosta, aby bylo uloženo vedoucí ekonomického oddělení města,   předsedům kontrolního výboru a finančního výboru zastupitelstva města a tajemníkovi MěÚ, uskutečnit pracovní schůzku, při které budou upřesněny a vysvětleny zjištění uvedená ve zprávě kontrolního výboru č. 2 ze dne 14.6.2006

 

Pro 12

Návrh byl schválen

 

8d. Program prevence kriminality na místní úrovni-Program partnerství 2007

 

K tomuto bodu jednání přednesla důvodovou zprávu paní místostarostka. Uvedla, že

      Ministerstvem vnitra byl vyhlášen program Partnerství na rok 2007. Jedná se o   Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství (dále jen “program Partnerství”), který prostřednictvím státní účelové dotace napomáhá rozvoji preventivních aktivit v České republice a je zaměřen na řešení problémů v rizikových lokalitách, které na základě průběžné i aktuální analýzy bezpečnostní situace doporučuje Policie ČR.

      Cílem programu Partnerství je: zvyšovat pocit bezpečí občanů; reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy v konkrétních lokalitách a tím snižovat míru a závažnost trestné činnosti; předcházet páchání trestné činnosti a omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti.

Příjemcem státní dotace a realizátorem programu Partnerství je obec (samospráva). Na realizaci dílčích projektů se mohou podílet i další, smluvně zavázané subjekty.

       Program Partnerství byl schválen usnesením vlády č. 393 v dubnu 2004 jako součást “Strategie prevence kriminality na léta 2004 – 2007”.

       Finanční prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS) – položka Strategie prevence kriminality na místní úrovni. Finanční prostředky vyčleněné v kapitole VPS jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací jednotlivých projektů v oblasti prevence kriminality. Obcím a krajům jsou tyto prostředky poskytovány formou dotací podle § 7 a § 14 zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Obcím jsou dotace poskytovány na projekty investiční a neinvestiční, to znamená, že součástí jednoho projektu předkládaného obcí nemohou být výdaje investiční a zároveň neinvestiční.

 

Ministerstvem financí schválená programová dokumentace programu 214050 umožňuje předkládat projekty, jejichž náplň je v souladu s následujícími schválenými parametry :

- kamerové soubory

- mobilní soubory

- zabezpečovací a vyhodnocovací soubory

- bodové zdroje světla

- soupravy pro on-line sporty ( skate parky )

- software-graf. soubory

Projekty jiného charakteru není možné předkládat, protože schválená programová dokumentace programu 214050 to neumožňuje.

 

Jako nejvhodnější projekt pro Milovice  doporučila vybudování skate parku. Finanční podíl města bude činit 10% z celkových nákladů na akci , 90% bude  hrazeno ze státní  dotace. Náklady na obdobný projekt ve městě Sadská představují cca 500 tis. Kč. Předpokládané náklady  budou známy po zpracování studie  a výše podílu města bude zařazena do rozpočtu na rok 2007.

V první fázi zapojení města Milovice  do výše uvedeného programu  se jedná o podání návrhu na zařazení obce do programu Partnerství 2007. Návrh na zařazení se podává v měsíci červnu - červenci 2006 na Obvodní ředitelství Policie ČR v Nymburce, které následně vytipuje a doporučí obce vhodné k realizaci programu Partnerství 2007. V případě že OŘ PČR doporučí město Milovice k realizaci programu Partnerství 2007 bude do 10.1.2007 podána  žádost o poskytnutí dotace na MVČR .

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu zapojení města Milovice do Programu prevence kriminality - Partnerství 2007 a v rámci tohoto programu vybudování skate parku v prostoru bývalého sportovního hřiště v ul. Komenského  ( Sochorák).

Dále nechal hlasovat o jmenování místostarostky města Miroslavy Dlouhé pracovníkem zodpovědným za prevenci kriminality ve městě Milovice a zároveň o pověření paní místostarostky zpracováním žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality Partnerství 2007

 

Pro 12

Návrh byl schválen

 

 

8e. Různé, diskuze, závěr

 

Paní místostarostka informovala zastupitele města o výsledku konkurzního řízení na obsazení místa ředitele  příspěvkové organizace Mateřské školy „Sluníčko“ v ul. Topolová, Milovice-Mladá. Konstatovala, že na základě doporučení konkurzní komise  ze dne 22.6.2006 pro konkurzní řízení na výběr ředitele příspěvkové organizace, jmenuje, RM podle § 166 odst. 2) zák. 561/2004 (školský zákon) ,paní Soňu Růžičkovou, bytem Sojovická 372, Lysá n/L ředitelkou této příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2006.

Dále uvedla, že MŠ bude právně existovat až od 1.9.2006, tzn. , že dříve nebude možné čerpat finanční prostředky na platy učitelů a ostatních zaměstnanců. Nově jmenovaná ředitelka bude tedy po dobu prázdnin pracovat jako zaměstnanec MěÚ na dobu určitou, aby mohla připravit  rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ a přijmout nové zaměstnance.

 

Pan starosta informoval zastupitele města o výsledku hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, kteří podali nabídku v zadávacím řízení realizovaném k zadání veřejné zakázky „Dodávka vybavení mateřské školy“  a o přidělení této zakázky uchazeči Martin Kraus-Makra, K Loužce 131, Vysoký Újezd s nabídkovou cenou 3.276.327,-Kč vč. DPH.

 

Dále informoval zastupitele města o tom, že společnost Průmstav, a.s. (provádějící rekonstrukci MŠ v ul. Topolová), dokončí stavbu do 9.8.2006 a dne 22.8.2006 proběhne kolaudace .

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Miroslava Dlouhá

 

Ing. Josef Matouš

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi           Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník MěÚ                                starosta města