Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 3/2005 ze dne 2. 5. 2005

Zápis 3/2005

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 2.5.2005

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 11  členů zastupitelstva města

omluveni byli: Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Bernard Irategeka

neomluveni byli: Petr Kotvas, Michal Janata

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

1)             Slib nového člena Zastupitelstva města

2)             Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2005 ze dne 21.2.2005

3)             Návrh na jmenování zástupce města k zastupování na Valné hromadě VaK Nymburk, a.s.

4)             Návrh na odkoupení pozemku p.č. 745/5 o výměře 718m2 v k.ú. Milovice nad Labem-ul. Třešňová

5)             Návrh na prodej části pozemku p.č. 663/1 o výměře cca 155m2 v k.ú. Milovice nad Labem

6)             Návrh na změnu Pravidel  pro poskytování dotací na činnost provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice

7)             Návrh na vyplacení dotací neziskovým organizacím ve výši nad 50.000,-Kč

8)             Přehled činnosti zájmových organizací a občanských sdružení ve městě Milovice

9)             Schválení závěrečného účtu města Milovice za rok 2004

10)         Návrh na odepsání pohledávky v majetku Víceúčelového kulturního zařízení

11)         Přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací

12)         Návrh na schválení výjimky z pravidel pro přidělování nájemních bytů

13)         Návrh směrnice „K zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho   příspěvkovými organizacemi“

14)         Kapacita Základní školy- dojíždění žáků do ZŠ v okolních městech od roku  2008

15)         Návrh OZV č. 3/2005 o regulaci pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

16)         Návrh OZV č. 4/2005 o místních poplatcích

17)         Různé, diskuse, závěr

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Mgr. Eva Fišerová, Josef Drahota

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                            Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 3/2005, konaného dne 2.5.2005 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

 1.  vzalo na vědomí slib nového člena zastupitelstva města pana Josefa Drahoty
 2. schválilo program jednání zastupitelstva města č. 3/2005
 3. vzalo na vědomí kontrolní zprávu k plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2/2005
 4. pověřuje starostu města p. Milana Krause k zastupování města Milovice na jednání valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk
 5. schválilo nabídku pana Josefa Krýdy , Letecká 430 Milovice a pana Petra Jarolíma, Smetanova 334, Milovice na odkoupení pozemku p.č. 745/5 v k.ú. Milovice nad Labem za cenu 50 Kč/m2 do vlastnictví města Milovice
 6. schválilo prodej části pozemku p.č. 663/1 v k.ú. Milovice o celkové výměře cca 155 m2 za cenu 90 kč/m2 a poplatky spojené s převodem nemovitosti takto:

manželům Ladislavovi a Anně Boháčkovým, Rohová 466 Milovice část pozemku o velikosti cca 86 m2

manželům Lubomírovi a Miroslavě Dlouhým, Rohová 467, Milovice část pozemku o velikosti cca 69 m2

 1. neschválilo návrh na změnu Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice
 2. ukládá předsedkyni kulturní, školské a sportovní komise zajistit vypracování nového návrhu na změnu Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice. Tento návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu města. Současně ukládá zajistit zpracování přehledu nově založených organizací ve městě Milovice od roku 2003.
 3. schválilo vyplacení dotací neziskovým organizacím dle návrhu kulturní, sportovní a školské komise ve výši nad 50 tisíc Kč dle Zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice takto:

OS Maminky dětem                93.800 Kč

AISA Nymburk                       90.000 Kč

 1. schválilo vyplacení dotací neziskovým organizacím dle návrhu kulturní, sportovní a školské komise ve výši nad 50 tisíc Kč dle programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice takto:

TJ Sokol Milovice                   140.000 Kč

 1. souhlasí s udělením výjimky z Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice a vyplacením dotací takto:

AFK Milovice                         94.100 Kč

JUDO Dynamo Milovice         44.800 Kč

 1. Vzalo na vědomí přehled  činnosti zájmových organizací a občanských sdružení ve městě Milovice. Současně doporučuje zveřejnit tuto zprávu na internetových stránkách města Milovice a na základě dohody s jednotlivými organizacemi provádět aktualizaci těchto stránek
 2. schválilo závěrečný účet města Milovice za rok 2004-" vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad"
 3. schválilo odepsání pohledávky ve výši 55.000 Kč z majetku Víceúčelového kulturního zařízení
 4. schválilo použití zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Milovice rozdělením do fondů organizací takto:

ZŠ Milovice                             fond odměn 8.000 Kč

                                               rezervní fond 32.175,96 Kč

Mateřská škola „U Broučků“ fond odměn 18.930 Kč

                                               rezervní fond 75.734 Kč

Školní jídelna Milovice fond odměn 20.475 Kč

                                               rezervní fond 81.904 Kč

Víceúčelové kulturní zařízení 178,39 Kč na položku 932 – neuhrazená ztráta minulých let

 1. schválilo výjimku z pravidel pro přidělování nájemních bytů pro paní Vendulu Vnukovou, Armádní 502/5. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ¼ roku a žadatelka složí kauci 5 tisíc Kč
 2. schválilo směrnici města Milovice č. 1/05 „K zadávání zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi“ včetně změn a doplnění návrhu předloženého oddělením Správy majetku města
 3. vzalo na vědomí studii o kapacitě základních škol v Milovicích a dojíždění žáků z Milovic do základních škol v okolních městech od roku 2008
 4. ukládá místostarostce města p. Dlouhé zahájit jednání s městem Lysá nad Labem o dojíždění žáků z Milovic do základních škol v Lysé nad Labem
 5. neschválilo návrh obecně závazné vyhlášky města Milovice „O regulaci pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství“
 6. schválilo obecně závaznou vyhlášku města Milovice č. 3/2005 „O místních poplatcích“
 7. vzalo na vědomí informaci paní Kateřiny Čejkové o vzdání se funkce člena finančního výboru zastupitelstva města Milovice a ukládá předsedovi finančního výboru p. Josefu  Hlaváčkovi předložit ZM návrh na jmenování nového člena finančního výboru
 8. schválilo výši finanční spoluúčasti města Milovice tj. částku 11,887 mil. Kč která bude uvedena ve formuláři RA 81, který bude spolu s ostatními doklady součástí žádosti o státní dotaci,  , na realizaci akce  Rekonstrukce mateřské školy Milovice a zároveň schválila, aby tato částka byla zařazena do rozpočtu města pro rok 2006
 9. schválilo navrhovaný převod majetku v bývalém VVP Mladá z PRIVUM na město Milovice a Krajský úřad Středočeského kraje za těchto podmínek:

 

1. Převod majetku na město bude bezúplatný a město bude smět s převedeným majetkem nakládat bez jakýchkoli omezujících podmínek v souladu s potřebami svého rozvoje a v souladu s územním plánem

2. Celý areál letiště Boží Dar (mimo již privatizovaných pozemků a objektů) bude převeden na Krajský úřad Středočeského kraje

3. Majetek v intravilánu města Milovice, v části Mladá na katastrálním území Milovice nad Labem a Benátecká Vrutice a v části Milovice na katastrálním území Milovice nad Labem, který nebyl doposud převeden na jiné subjekty v rámci činnosti PRIVUM, mimo jiné zejména pozemky p.č. 1751/1 a 1766 v k.ú. Milovice nad Labem, bude převeden na město Milovice

4. Pozemek p.č. 1694 v k.ú. Milovice nad Labem bude převeden na město Milovice, nikoliv na Vojenské lesy a statky ČR s.p. jak je nyní navrhováno

5. Pozemky p.č. 1745, 1696, 1694, 1690 a 1689 v k.ú. Milovice nad Labem budou převedeny na město Milovice, nikoliv na Krajský úřad Středočeského kraje jak je navrhováno

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 5.5.2005

 

 

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                                                           Milan Kraus

místostarostka                                                                                                starosta

 

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 3/2005 ze dne 2.5.2005

 

 

 

 

 1. Slib nového člena zastupitelstva města

Před zahájením jednání zastupitelstva složil předepsaný slib pan Josef Drahota, který se stal novým členem zastupitelstva města Milovice, nahradil tak pí. MUDr.Tauchenovou, která se z pracovních důvodů vzdala své funkce. Tím bylo zastupitelstvo města i formálně doplněno na stanovený počet 15.

 

 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2/2005

Zpráva o kontrole plnění usnesení byla předložena v písemné formě. Doplnění této zprávy přednesla vedoucí finančního oddělení p. Pokorná a pan starosta a člen ZM ing. Komenda poděkoval za precizní realizaci dopravního značení v ulici Topolová a doporučil prověřit možnost dopravního značení i v dalších křižovatkách rozvojové zóny ulice Topolová.

 

 1. Návrh na jmenování zástupce města k zastupování na Valné hromadě VaK Nymburk a.s.

Městu Milovice byla doručena pozvánka na jednání valné hromady společnosti VaK Nymburk a.s. , kdy v případě měst je zástupce na jednání této valné hromady předložit usnesení zastupitelstva města o pověření k zastupování. RM doporučila ZM pověřit zastupováním pana starostu. O tomto návrhu dal pan starosta hlasovat – 9 pro,  zdržel se 2. Návrh byl schválen

 

 1. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 745/5 o výměře 718 m2 v k.ú. Milovice nad Labem- ul. Třešňová

Pan Jan Krýda a Petr Karolín jako spoluvlastníci pozemku 745/5 v k.ú. Milovice nad Labem nabídli městu Milovice odprodej zmíněného pozemku pro budoucí místní komunikaci za částku, která odpovídá již dříve vykupovaným pozemkům tj. 50,- Kč/ m2. Koupě pozemku bude hrazena z mimořádných příjmů z pronájmu nemovitosti od společnosti T-Mobile. Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat: Pro 11, návrh byl schválen.

 

5. Návrh na prodej části pozemku p.č. 663/1 o výměře cca 155 m2 v k.ú. Milovice nad Labem

O prodej části pozemku 663/1 v k.ú Milovice nad Labem, požádali manželé Boháčkovi, Rohová 466, Milovice. Rada města rozhodla o zveřejnění záměru na prodej části pozemku na který byly doručeny dvě nabídky, které jsou předloženy ZM. Tyto nabídky postupně otevřel pan starosta:   1, Manželé Ladislav a Anna Boháčkovi, Rohová 466, Milovice požádali o prodej cca 86 m2 za cenu 90,- Kč/ m2

                             2, Manželé Lubomír a Miroslava Dlouhý, Rohová   , Milovice požádali o prodej cca 69m2 za cenu 90,- Kč/ m2

O návrhu na prodej nechal pan starosta hlasovat samostatně pro každou nabídku.

Prodej části pozemku manželům L. a A.Boháčkovým pro 11

Prodej části pozemku manželům L. a M. Dlouhým pro 10 zdržel se 1

Oba návrhy na prodej částí pozemku p.č. 663/1 v k.ú. Milovice nad Labem byly schváleny s tím, že žadatelé uhradí veškeré další poplatky spojené s prodejem nemovitosti – zaměření, daň s převodu nemovitosti a sepsání kupní smlouvy

 

6. Návrh na změnu Pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice

Důvodem k návrhu změněných pravidel byly rozpory, které se vyskytly po jednání sportovní, školské a kulturní komise při hodnocení žádostí a určení výše dotace na činnost organizací v roce 2005 z rozpočtu města Milovice a možnost různého výkladu jednotlivých kriterií. Z tohoto důvodu navrhla komise změnu ustanovení současných pravidel zejména se zaměřením na výplatu příspěvku dle členské základny nejmladších dětí do 15 let.. Protinávrh vypracoval a předal členům zastupitelstva Ing. Václav Dula. K návrhům proběhla diskuse členů zastupitelstva kde své návrhy přednesla Mgr. E.Fišerová, Ing. P.Komenda a Mgr. M.Brabec. Mgr. Fišerová a Mgr. Brabec předložili návrh na zachování stávajících pravidel a zpracování pravidel nových, která by platila od 1.1.2006. Současně s tímto návrhem by bylo  uloženo připravit přehled o vzniku nových organizací od roku 2003. O návrzích nechal pan starosta hlasovat. Pro – 9, zdržel se – 2. Návrhy byly schváleny.

 

 1. Návrh na vyplacení dotací neziskovým organizacím ve výši nad 50 tis. Kč

V souladu se zákonem o obcích byl ZM předložen návrh na vyplacení dotací společenským organizacím, jejíž výše přesahuje 50 tis. Kč.  Jedná se o OS Maminky dětem a AISA Nymburk s.r.o.,Divadlo Mladá. O návrhu na vyplacení dotací nechal p. starosta hlasovat – pro 11, návrh byl schválen

Současně s tímto návrhem byl předložen návrh pro vyplacení příspěvku rovněž v částce nad 50 tis. Kč sportovním organizacím – TJ Sokol Milovice - a poskytnutí výjimky pro vyplacení příspěvku sportovním organizacím ve vztahu k bodu č. 7 kdy podle sporného výkladu současných pravidel by dotace pro AFK Milovice a JUDO Dynamo Milovice mohla být nepoměrně snížena. Pan starosta navrhl udělení výjimky těmto organizacím a to vyplacením dotace ve výši navrhované komisí a vyplacení příspěvku TJ Sokol Milovice. Pro – 11, návrh byl schválen.

 

 1. Přehled činnosti zájmových organizací a občanských sdružení ve městě Milovice

Zprávu o činnosti zájmových sdružení a společenských organizací předložila paní místostarostka, která zhodnotila přínos těchto organizací zejména v možnosti zapojení občanů do sportovního života, kdy město nemůže zatím sdružit tyto aktivity do centrálního zařízení. Zastupitelstvo města vzalo informaci na vědomí.

 

 1. Schválení závěrečného účtu města Milovice za rok 2004

Tento bod jednání přednesl předseda finančního výboru p. Josef  Hlaváček. Konstatoval, že i upravený rozpočet skončil jako přebytkový celkové příjmy 101,766 mil. Kč, celkové výdaje 95,669 mil Kč. Přebytek 6,96 mil. Kč a celkem bylo uloženo 7 nápravných opatření a nebyly zjištěny závažné nedostatky. K tomuto je zpracován audit auditorské společnosti, jehož souhrn byl předložen členům ZM a byl zveřejněn na úřední desce. Mgr. Brabec se dotázal na zvýšení výdajů za nakládání s odpady proti schválenému rozpočtu. Na dotaz odpovídala p. Pokorná a p. Starosta.  ZM  závěrečný účet města za rok 2004 schválilo - pro 11.

 

 1. Návrh na odepsání pohledávky z majetku Víceúčelového kulturního zařízení

Důvodovou zprávu přednesl předseda finančního výboru. Při přenosu finanční hotovosti z VKZ za účelem nákupu knih ke konci roku 2004 došlo k přepadení vedoucí této příspěvkové organizace a odcizení finanční hotovosti ve výši 55.000 Kč. PČR odložila vyšetřování z důvodu nezjištění pachatele ve stanovené lhůtě. Finanční výbor toto projednal a doporučil odepsat tuto pohledávku na položku manka a škody. Mgr. Brabec – jaká opatření byla přijata, aby nemohlo dojít k podobné události – p.starosta uvedl, že podobné finanční hotovosti nebudou v budoucnu přenášeny jednotlivým zaměstnancem a i pro příspěvkové organizace je v těchto situacích k dispozici služební automobil města.. O návrhu na odepsání pohledávky nechal pan starosta hlasovat – pro 11

 

 1. Přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace města předložili návrh na přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2004. Návrhy na přerozdělení včetně čerpání schváleného rozpočtu v jednotlivých položkách a konečným stavem hospodaření byl předložen členům ZM. Zprávu přednesl předseda finančního výboru p. Hlaváček který rovněž uvedl, že na základě výsledků hospodaření bude sestavován i rozpočet let dalších tak, aby se co nejvíce blížil skutečným potřebám organizací. Zprávu doplnil člen ZM p. Müller, který upozornil na nesoulad předloženého návrhu ZŠ se zákonem č. 250/2000  Sb. Návrh byl ve smyslu této připomínky upraven a ZM přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválilo - pro 11.

 

 1. Návrh na schválení výjimky z pravidel pro přidělování nájemních bytů

Důvodovou zprávu přednesla paní místostarostka. Na město Milovice se obrátil odbor sociálních věcí v Lysé nad Labem s dotazem na možnost poskytnutí sociálního bytu pro paní Vnukovou, která bydlí v současné době v azylovém domě pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem. Paní Vnuková by nájemné hradila prostřednictvím odboru sociálních věcí. Městu Milovice by se měl uvolnit byt 1+1. SMM doporučuje povolit snížení kauce na 10 tis. Kč a uzavřít smlouvu na dobu 1/2 roku.  Paní místostarostka navrhla uzavřít smlouvu na ¼ roku. Mgr. Brabec se dotázal na trvalý pobyt p. Vnukové – dle evidence má trvalý pobyt v ulici Armádní. P. Müller  - zda bude schopna složit jakoukoli kauci. Paní místostarostka navrhla uzavřít smlouvu na ¼ roku a kauci 5 tis. Kč.  Pan starosta nechal o návrhu hlasovat – pro 10, proti 1 návrh byl schválen

 

 1. Návrh směrnice „K zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Důvodovou zprávu ke směrnici přednesl vedoucí oddělení SMM ing. Hanuš. Směrnice byla členům ZM doručena. Pan Müller doporučil zvětšit rozsah pravomocí ředitelů příspěvkových organizací v čl.3 odst. 5 – zvýšení finančního limitu. Mgr. Brabec dále doporučil doplnit článek 5 o povinnost informovat nejbližší jednání ZM. Pan starosta nechal o návrhu hlasovat – pro 11, návrh byl schválen.

 

 1. Kapacita základní školy – dojíždění žáků do ZŠ v okolních městech od roku 2008

Studie kapacity ZŠ v Milovicích byla zpracována v souladu s usnesením č. 2 z jednání ZM č. 1/2005. Důvodovou zprávu přednesla p. místostarostka. Uvedla, že zpráva popisuje současný stav s předpokladem do roku 2008, kdy dojde k nárůstu počtu dětí proti volné kapacitě našich škol. Dostatečné kapacity jsou v okolních městech - zejména Lysá nad Labem. Je ale nutné aby Lysá zahrnula Milovice do svého školského obvodu podle stávajícího školského zákona. Všechny propočty jsou uvažovány při současné naplněnosti tříd.  V diskusi vystoupil Mgr. Brabec, p. Hlaváček. Paní místostarostka upozornila na skutečnost, že Lysá požaduje plnění školní docházky již od 1. třídy nikoli až od 6. Mgr. Brabec uvedl, že musíme nejdříve vyřešit obsazenost tříd v Milovicích a až poté umísťovat děti do jiných měst. ZM vzalo na vědomí zprávu p. místostarostky a uložilo projednat s Lysou nad Labem možnost dojíždění dětí z Milovic do Lysé nad Labem pro 11. Návrh byl schválen.

 

 1. Návrh OZV č. 3/2005 o regulaci pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství

Důvodovou zprávu přednesl tajemník MěÚ. Návrh vyhlášky zpracoval Mgr. Brabec. Vyhláška byla předložena oddělení dohledu MV a právnímu zástupci města. Zejména ze strany oddělení dohledu bylo doporučeno provést řadu změn, které z pohledu města jsou zásadné a bez nichž není nutné novou vyhlášku vydávat. V diskuzi k této vyhlášce vystoupili p. Hlaváček, p. Müller a Mgr. Brabec. Konstatovali, že vyhláška nemůže řešit téměř žádný z okruhů, které nás zajímali a to zejména znečišťování veřejného prostranství a povinnost následného úklidu, nemožnost uložit povinnosti které máme ve staré OZV a povinnost vyjmenovat konkrétní místa veřejného prostranství. Pan starosta doporučil trvat na původním návrhu Mgr. Brabce i za cenu možného sporu s ministerstvem vnitra dle zákona o obcích. Mgr. Brabec doporučil zamítnout návrh nové vyhlášky čímž by zůstala v platnosti stará vyhláška a vyjádřil pohoršení nad prací ministerstva vnitra. Pan starosta podal návrh na zamítnutí návrhu nové OZV č. 3/2005 - pro 11. Vyhláška nebyla schválena.

 

 1. Návrh OZV č. 4/2005 o místních poplatcích

Důvodovou zprávu přednesl tajemník MěÚ, který upozornil na změny provedené na základě upozornění oddělení dohledu ministerstva vnitra a které jsou nutné z důvodu nesouladu se zněním zákona . Tyto změny byly provedeny v jednotlivých poplatcích za využívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného a jako v předchozí vyhlášce byla provedena úprava v definování veřejného prostranství. Mgr. Brabec upozornil na tiskovou chybu v článku 18 pís. a OZV a doporučil ponechat definici veřejného prostranství dle původního návrhu tj. bez vyjmenování názvů ulic. Pan Drahota poukázal na neodpovídající zvýšení  poplatků ze psů v Benátecké Vrutici. O návrhu nechal p. starosta hlasovat pro -10           zdržel se – 1

 

 1. Různé, diskuse, závěr

a, Pan starosta informoval ZM o rezignaci p. Čejkové z finančního výboru. ZM vzalo tuto informaci na vědomí a uložilo předsedovi výboru na další jednání předložit návrh na doplnění výboru.

b, Rekonstrukce MŠ Milovice – výše finančního podílu města Milovice – důvodovou zprávu přednesl pan starosta. . Předpokládaná výše podílu je 11,887 mil. Kč, která je uvedena i ve formuláři RA 81 ISPROFIN, který bude jako příloha zaslán s žádosti o dotaci. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na zařazení této částky do rozpočtu města pro rok 2006. Návrh byl schválen – pro 10, zdržel se 1. 

 

c, informace k převodu pozemků v bývalých VVP Ralsko a Mladá na obce a kraje

Důvodovou zprávu předal členům ZM pan Starosta. Z toho důvodu, že na některých pozemcích má zájem krajský úřadu i město a převážná většina je uvedena v Koncepci rozvoje města Milovice v letech 2004 – 2014. Zastupitelstvo města schválilo seznam pozemků o jejichž bezúplatný převod z majetku ČR do vlastnictví města budeme usilovat. Pro – 10, zdržel se -1 .

 

V Milovicích dne 3.5.2005

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                            Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník Měú                                                                   starosta města

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Pavel Komenda

 

Ing. Josef Matouš