Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 3/2004 ze dne 10. 5. 2004

Zápis 3/2004

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 10.5.2004

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 13 členů zastupitelstva města

omluveni byli: Ing. Pavel Komenda, Mgr. Bernard Irategeka

neomluveni byli:xxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

 1. kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2004 ze dne 15.3.2004
 2. návrh na stanovení zástupců města na valné hromadě VaK, a.s.Nymburk

3. návrh na prodej části pozemku p.č. 663/1 k.ú. Milovice

 1. návrh na prodej pozemku p.č. 713/24 k.ú. Milovice
 2. návrh na prodej části pozemku p.č. 743/1 k.ú. Milovice
 3. návrh na vyplacení příspěvku na činnost organizací Divadlo Mladá a TJ Sokol Milovice
 4. návrh pravidel na vyplácení odměny neuvolněným členům ZM za vykonávané občanské obřady
 5. návrh na úpravu nájemních smluv u bytů v ul. Topolová č.p. 597-599 (vrácení kauce)
 6. návrh na převod pozemků z majetku spol. Privum ČR do majetku města Milovice: Pod Liškami poz.č.1766+1751/1 a komunikace poz. č. 1750 vše v k.ú. Milovice
 7. návrh na revokaci usnesení ZM č.6/2003 ze dne 3.11.2003 bod I. d) ve věci žádosti o převod pozemků k.ú. 1754/1, 1755 mezi ul. Ostravská a Nádražní k.ú. Milovice nad Labem
 8. Návrh na pojmenování ulice v části Boží Dar- ul. Krátká
 9. Zpráva o koncepci rozvoje města
 10. Různé ,diskuse, závěr

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Mgr. Eva Fišerová

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325 577 203

_________________________________________________________________

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 3/2004, konaného dne 10.5.2004 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

 

  1. schválilo upravený program jednání zastupitelstva města, jak výše uvedeno

 

  1. schválilo zástupcem na valné hromadě VaK, a.s. Nymburk dne 20.5.2004 pana Milana Krause-starostu města

 

  1. schválilo prodej části pozemku p.č. 663/1 k.ú. Milovice o výměře cca 248m2 manželům

Kolejákovým,Letecká 432, Milovice za cenu 90,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemku

 

  1. schválilo prodej

pozemku p.č. 713/24 k.ú. Milovice o výměře 106m2 panu Václavu Sekerovi, 5.května 37 Milovice za cenu 100,-Kč/m2 + poplatky spojené s převodem pozemku

 

  1. ukládá starostovi města obrátit se na pana Kolaříka , zda trvá jeho zájem o odkoupení části pozemku p.č. 743/1 k.ú. Milovice o výměře cca 10m2

 

  1. schválilo vyplacení příspěvku TJ Sokol Milovice na činnost provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve výši 180.800,-Kč. Dále schválilo poskytnutí prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti OS Divadlo Mladá ve výši 72.000,-Kč.Oběma organizacím již byla vyplacena záloha 50tis.Kč

 

  1. schválilo pravidla na vyplácení odměny neuvolněným členům ZM za vykonávané občanské obřady takto: vítání občánků 500,-Kč/den, svatba 200,-Kč/obřad, pohřeb 300,-Kč/obřad, přičemž bude odměna vyplácena jednou za půl roku a návrh nebude již předkládán ZM

 

 1. schválilo upravený návrh na úpravu nájemních smluv u bytů v ul. Topolová č.p. 597-599 takto:

 

  • s nájemníky

, kteří řádně a včas plnili podmínky smlouvy (platby nájemného a záloh za služby) uzavřít smlouvu na dobu neurčitou při složení kauce ve výši čtyřnásobku nájemného

 

  • s nájemníky

, kteří neplnili řádně podmínky nájemní smlouvy ,uzavřít smlouvu na dobu určitou 1 roku (tj. do 15.6.2005) při složení kauce ve výši čtyřnásobku nájemného za předpokladu, že nevznikne do podpisu smlouvy dlužná částka

 

  • s nájemníky

, kterým byla dlužná částka odčerpána z kauce dle ustanovení smlouvy o kauci a nedoplatí kauci do výše čtyřnásobku nájemného a ostatní dlužné částky, nebo vznikne další dluh do podpisu nové smlouvy, neprodloužit a v případě potřeby podat návrh na soudní vyklizení bytu. V případě doplacení čtyřnásobku nájemného a úhrady ostatních dlužných částek do podpisu smlouvy se bude nájemníků týkat bod. 2.

 

  1. schválilo

podání žádosti o převod pozemků, z majetku společnosti Privum ČR do majetku města Milovice, p.č. 1766, 1751/1 a komunikace p.č. 1750 v k.ú. Milovice

 

  1. schválil

o revokaci usnesení ZM č. 6/2003 I. písm. d) ze dne 3.11.2003 a souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1754/1 o rozloze cca 7.000 m2 společnosti RealBau Plus, s.r.o. za účelem výstavby obchodního centra a ploch s tím souvisejících s podmínkou, že stavba bude dokončena (zkolaudována) do 3 let od převodu pozemku do vlastnictví společnosti. Tato podmínka je rozvazující.

 

 

 

 

  1. Schválilo nové pojmenování ul

ice u domů v části města Boží Dar – ul. Krátká

 

  1. Vzalo na vědomí materiál Koncepce rozvoje města Milovice obsahující analýzu současného stavu a SWOT analýzu, schvaluje vizi “vyváženého a udržitelného rozvoje města kombinujícího další růst města s kvalitou tohoto růstu na roky 2004-2014” a ukládá předsedovi komise pro zpracování Koncepce zajistiti dopracování této vize do konkrétního scénáře jednotlivých kroků k naplnění vize a konečný materiál předložit zastupitelstvu města v termínu do 31.12.2004

 

  1. ukládá star

ostovi města zveřejnit materiál Koncepce rozvoje města Milovice na oficiálních webových stránkách města Milovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 10.5.2004

 

Miroslava Dlouhá                   Milan Kraus

místostarostka                      starosta města