Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 3/03

Zápis 3/2003

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 5.5.2003

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 12 členů zastupitelstva města

omluveni byli: Červinka, MUDr. Turčeňuková, Mgr. Fišerová

neomluveni byli:----

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

1.Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2003 ze dne 3.3.2003

2. Zpráva pracovní komise o nákladech a přínosech výstavby zkušebního Polygonu Škody Auto a.s. pro město Milovice, případná revokace usnesení č.4/02 IV.bod i) ze dne 10.6.2002

3. Návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovní správa Milovice

4. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2003

5. Schválení výsledku hospodaření za rok 2002

6. Informace o plnění rozpočtu města za období 01-03/2003

7. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva města

8. Návrh na schválení finančních příspěvků pro sportovní a společenské organizace dle návrhu Školské, kulturní a sportovní komise nad 50.000,-Kč

9. Návrh na prodej objektu “Ve skále”

10. Návrh na prodej akcií Boží Dar, a.s.

11. Návrh na prodej pozemku p.č. 1251/2 k.ú. Benátecká Vrutice cca 470m2

12. Návrh na prodej pozemku p.č. 663/1 ul. Rohová k.ú. Milovice cca 400 m2

13. Návrh na jmenování zástupce města na jednání valné hromady společnosti VaK Nymburk, a.s.

14. Žádost manželů Obdržálkových o převod nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města Milovice

15. Informace o možnosti jmenování MěÚ Milovice pověřeným MěÚ

16. Návrh na převod podílu (49%) nemovitosti v ul. Braniborská , Milovice –Mladá, na společníka a.s. Boží Dar

17. Různé, diskuse, závěr

Zapisovatelem zasedání byl určen : Ing. Boris Csillagi

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Komenda, Ing. Josef Matouš, Miroslava Dlouhá

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas

Protokol o průběhu hlasování vedl: Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325/ 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

č. 3/2003

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 5.5.2003 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

I.Schválilo:

a) podklady zpracované pracovní komisí “Polygon” pro případná jednání se Škodou Auto, a.s. v případě realizace varianty Mladá – Pozorovatelna, doplněné o požadavek jednorázového příspěvku 20mil. Kč na rekonstrukci Základní školy v Mladé a nahrazení požadavku ročního příspěvku 1mil.Kč do městského programu na rozvoj sportu , kultury a životního prostředí (bod g)) částkou 10mil Kč ročně.

b) novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domovní správa Milovice

c) rozpočtové opatření č. 02/2003 , kterým se zařazuje výnos nájemného na základě nové zřizovací listiny DS Milovice do příjmů rozpočtu města Milovice na straně příjmů a příspěvek DS Milovice na straně výdajů

d) po přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2002 Krajským úřadem Středočeského kraje závěrečný účet města Milovice za rok 2002

e) nový jednací řád Zastupitelstva města Milovice včetně změn a doplnění

f) poskytnutí dotací na činnost provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit a prostředků na podporu kulturních, vzdělávací a jiné činnosti v Milovicích :

TJ Sokol Milovice- 148.900,-Kč

TKD Mladá-87.000,-Kč

AISA Nymburk, s.r.o. – 90.000,-Kč (bude poskytováno 6.000,-Kč na jednotlivou akci až do celkové výše 90tis. Kč.

g) zbourání objektu č.p. 556 ul. Mírová “Ve skále”

h) prodej 10ks akcií společnosti Boží Dar, a.s. za celkovou cenu 15.000,-Kč-kupující společnosti Březina Herbst, a.s.

i) prodej pozemku p.č 1251/2 k.ú. Benátecká Vrutice o rozloze cca 470m2 za minimální cenu 80Kč/ m2

a úhradu všech poplatků spojených s převodem nemovitosti . Prodej musí být realizován nejpozději do dvou měsíců ode dne oznámení usnesení.V případě, že nedojde k realizaci, bude pozemek města uveden do původního stavu na náklady žadatele.

j) převod nájemní smlouvy k bytu č. 40, ul. Armádní 500/B , Milovice –Mladá v majetku města Milovice ze současného nájemce pana Petra Obdržálka na manžele Zigmundovi (rodiče paní Obdržálkové)

k) zaslání žádosti Ministerstvu Vnitra o zařazení města mezi města s pověřeným Městským úřadem

l) dokončení jednání o nových internetových stránkách města Milovice s finančním nákladem 20-40tis.Kč a měsíční platbou 200-1.500,-Kč měsíčně.

 

 

II. Neschválila:

 

  1. revokaci usnesení č. 4/02 IV.bod i) ze dne 10.6.2002

 

  1. prodej nemovitosti č.p. 556 ul. Mírová “Ve skále”

 

 1. prodej pozemku p.č. 663/1 ul. Rohová, Milovice z důvodu nedodržení podmínek prodeje rodinného domku č.p. 463, Milovice

 

III. Ukládá:

 

  1. RM uzavřít nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor č.p. 347 s DS Milovice

 

  1. oslovit minimálně dva dodavatele na zbourání objektu “Ve skále”

 

 1. provést zápis příspěvkové organizace DS Milovice do obchodního rejstříku

 

IV. Odložilo:

 

 1. návrh na převod podílu 49% nemovitosti STP č. 578 ul. Braniborská, Milovice-Mladá na další jednání ZM na které bude předloženo splnění podmínek v případě převodu podílu za nichž byla poskytnuta dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci tohoto domu a dodržení podmínek darovací smlouvy k této nemovitosti uzavřené mezi městem Milovice a organizací PRIVUM – rozpočtová organizace správa a privatizace státního majetku (Ralsko a Mladá) ze dne 25.3.1998 návrh bude doplněn o písemné vyjádření advokátní kanceláře o splnění výše uvedených podmínek dotačního titulu a darovací smlouvy.

V. Pověřilo:

 

  1. místostarostku města paní Miroslavu Dlouhou a předsedu finančního výboru Mgr. Martina Brabce k dokončení jednání o nových internetových stránkách města Milovice

 

 1. starostu města pana Milana Krause zastupováním města Milovice na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk dne 22.5.2003

VI. Vzalo na vědomí:

 

  1. informaci o plnění rozpočtu města Milovice na období 01-03 r. 2003

 

 1. informaci o doručených nabídkách na prodej domu č.p. 161 ul. Dělnická, Milovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 6.5.2003

 

 

Miroslava Dlouhá                                                                 Milan Kraus

místostarostka                                                                     starosta města

 

 

Záznam ze zasedání ZM č. 3/03 ze dne 5.5.2003

 

 

  1. Zpráva pracovní komise náklady a přínosy výstavby zkušebního Polygonu

Pracovní komise ustavená na jednání ZM č. 2/03 ze dne 3.3.2003 předložila ZM možné náklady a přínosy plynoucí pro město při realizaci výstavby Polygonu při variantách výstavby v Luštěnicích nebo lokalita Pozorovatelna –Mladá. K materiálu předloženému komisí proběhla diskuse ve které podali své návrhy a připomínky členové ZM Ing. Václav Dula, Ing. Josef Matouš, Mgr. Martin Brabec a občané pan Malec, pan Kubeš, Ing. Skálová, paní Micková, Ing. Hrdlička. Protinávrh k předloženému materiálu předložil pan Petr Kotvas a navrhl požadovat jednorázovou částku 100 mil. Kč a 50mil Kč pro další roky a vybudování parkoviště na ploše letiště provozovaného společností založenou městem. Tento protinávrh nebyl schválen. Pan starosta nechal hlasovat o původním a doplněném návrhu komise. Tento návrh rovněž nebyl schválen a ve smyslu jednacího řádu ,pan starosta, přerušil jednání pro dohadovací řízení. Na jeho základě byl Mgr. Martinem Brabcem předložen návrh na doplnění návrhu komise o zvýšení částky na rekonstrukci Základní školy v Mladé o 20mil.Kč a nahrazení bodu g) částkou 10mil.Kč ročně příspěvku do městského programu na rozvoj sportu, kultury a životního prostředí. Protinávrh podal Ing. Josef Matouš, aby celá otázka byla odložena na další jednání ZM. Tento protinávrh nebyl schválen a bylo hlasováno o návrhu Mgr. Martina Brabce, který byl schválen.

Další otázkou v této záležitosti byla revokace usnesení ZM č. 4/02, IV. bod i) ze dne 10.6.2002 pro možné pokračování o kompenzacích dle schváleného usnesení ZM. Revokace tohoto usnesení nebyla schválena.

 

  1. Zřizovací listina Domovní správy Milovice

Návrh nové zřizovací listiny vychází ze změněných podmínek ve vlastnictví bytových a nebytových prostor Města Milovice a možností nabízet služby správce bytového fondu i dalším subjektům. Rovněž tak reaguje na nutnost změny způsobu účtování příjmů a výdajů této příspěvkové organizace, kdy příjemcem nájemného je Město Milovice. Návrh nové zřizovací listiny byl projednán se zaměstnanci domovní správy a s účetní městského úřadu. Takto předložený návrh byl schválen.

 

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 2/03

V souvislosti s návrhem nové zřizovací listiny a novým způsobem výběru nájemného na zvláštní účet města Milovice dochází k navýšení příjmové a výdajové stránky města. Celkové saldo rozpočtu se tímto opatřením nemění. Výdajová stránka tohoto opatření bude pokrývat provozní náklady činnosti DS Milovice v oblasti bytového hospodářství. Nová zřizovací listina byla v navržené podobě schválena.

4. Závěrečný účet města Milovice za rok 2002

Hospodaření města bylo dle §42 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích přezkoumáno Krajským úřadem a výsledek hospodaření by zveřejněn na úřední desce Městského úřadu. Krajský úřad konstatoval, že v hospodaření a účetnictví města nebylo nalezeno žádných závažných nedostatků a není potřeba přijímat zvláštní opatření. Hospodaření města za rok 2002 skončilo přebytkem 1.309,1 tis. Kč. Takto předložený závěrečný účet byl ZM schválen.

 

5. Informace o plnění rozpočtu města za I.čtvrtletí r. 2003

Finanční výbor předložil informaci o příjmové a výdajové stránce rozpočtu města za I. čtvrtletí letošního roku, kdy konstatoval že příjmová stránka rozpočtu je plněná na 21,5% a výdajová stránka rozpočtu 20,2%. Tyto čísla odpovídají ve své výši příslušnému období roku a ZM vzalo informaci na vědomí.

6. Jednací řád ZM

V souladu s legislativními změnami zák. č. 128/2000 Sb. o obcích byl RM a ZM předložen návrh upraveného jednacího řádu. Jednací řád byl připomínkován v některých ustanoveních členy ZM a takto pozměněn a doplněn , byl schválen.

7. Návrh na schválení finančních příspěvků pro sportovní a společenské organizace

Komise Školská, sportovní a kulturní projednala žádosti o poskytnutí příspěvku z fondu pro sportovní a kulturní zařízení a spolky doručené ve smyslu zásad schválených ZM, které RM doplnila a schválila.Vzhledem k tomu, že některé z příspěvku jsou v částce vyšší 50tis.Kč podléhá poskytnutí těchto dotací schválení ZM. Celkem se jedná o tři sportovní a kulturní organizace. Předložený návrh byl schválen.

8. Návrh na prodej nemovitosti “Ve skále”

Z důvodu odstoupení Občanského sdružení od záměru využívat objekt Ve skále, byla nabídka na jeho využití opakovaně zveřejněna a přihlásil se jeden zájemce. Záměrem bylo využívat objekt pro účely penzionu a kanceláří firmy. Po diskusi a možných problémech při využívání tohoto objektu v rámci vlastnictví okolních pozemků, byl podán protinávrh na zbourání objektu a tento byl schválen.

9. Návrh na prodej akcií společnosti Boží Dar, a.s.

Město Milovice jako vlastní 10ks akcií a.s. Boží Dar, zveřejnilo záměr na jejich prodej. Zájem o koupi projevila společnost Březina a Herbst, která nabídla celkovou částku 15tis. Kč. ZM odsouhlasilo prodej akcií této společnosti.

  1. Návrh na prodej pozemku p.č. 1251 k.ú. Benátecká Vrutice

Město milovice zveřejnilo záměr o prodeji části pozemku p.č. 1251 o rozloze cca 470m2 . O koupi projevil zájem pan Pavel Podkonický, který na pozemku sousedícím s tímto pozemkem provádí stavební činnost, která se dotýká i pozemku města. Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pouze za předpokladu úhrady minimální ceny 80,- Kč/m2. V případě negativního stanoviska bude pan Podkonický vyzván k uvedení pozemku ve vlastnictví města do původního stavu. Obě varianty řešení musí být splněny nejpozději do dvou měsíců ode dne oznámení usnesení zastupitelstva.

  1. Návrh na prodej pozemku p.č.663/1 k.ú. Milovice

Na základě zveřejněného záměru na prodej pozemku p.č. 663/1 byla na jeho odkoupení doručena nabídka, kterou podala p. Jaruše Grohová. Kupní cenu nabídla dle zveřejněného záměru. Z důvodu nedodržení podmínek zastupitelstva města o prodeji rodinného domku v ulici Rohová jmenovanou a neoddělitelnosti pozemku od rodinného domku, které jsou předmětem koupě, neschválilo zastupitelstvo města prodej pozemku p.č. 663/1, ani podpis smlouvy o prodeji rodinného domku.

 1. Návrh na jmenování zástupce města na jednání valné hromady a.s. VaK Nymburk

Dne 22.5.2003 se koná valná hromada a.s. VaK Nymburk. Pro uplatnění práv akcionáře na valné hromadě je nutné aby město zastupovala osoba pověřená zastupitelstvem města. Zastupováním města na valné hromadě byl pověřen starosta města pan Milan Kraus.

 

 

13. Návrh na převod nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města

Na radu města byla doručena žádost manželů Obdržálkových o možnost převodu nájemní smlouvy ze současného nájemce pana Obdržálka na rodiče p. Obdržálkové – Vladimíra a Miloslavu Zikmundovi. Vzhledem k tomu, že tento postup odporuje pravidlům pro přidělování bytů schválených zastupitelstvem, předložila rada města žádost k  posouzení zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města odsouhlasilo převod nájemní smlouvy na manžele Vladimíra a Miloslavu Zikmundovou.

 1. Návrh na převod podílu – 49% nemovitosti STP č. 578 ul. Braniborská

Objekt bydlení na STP č. 578 byl převeden bezúplatně z majetku státu do vlastnictví města Milovice. Z finančních důvodů bylo založeno bytové družstvo, které společně s městem Milovice zahájilo rekonstrukci zmíněného domu. Družstvo je podle smlouvy o sdružení prostředků podílníkem 49% ale v současné době není zapsáno v katastru nemovitostí jako spoluvlastník odpovídajícího podílu nemovitosti. Proto byl podán návrh na převod tohoto podílu. Z ne zcela jednoznačných podmínek smlouvy o převodu nemovitosti ze státu na město a poskytnutí finančních prostředků státu na rekonstrukci domu byl návrh odložen na další jednání zastupitelstva.

15. Informace o cenových nabídkách na zřízení nových internetových stránek města Milovice

Mgr. Martin Brabec informoval o doručených nabídkách a výběru čtyř nejvhodnějších. I při tomto výběru jsou ale všechny nabídky finančně náročnější proti původním předpokladům a to ve výši 20-40tis.Kč. Tato částka je při předpokládaném způsobu ale kompenzována menší náročností na měsíční platby tím, že jednotlivé zveřejňované informace bude možné při technicky dostupných prostředcích prezentovat vlastními silami (měsíční poplatek 200-1.050Kč). Na základě těchto informací schválilo ZM dokončení jednání o nových stánkách města s jednorázovou úhradou 20-40tis.Kč a měsíčním poplatkem 200-1.050Kč. Současně dokončením jednání pověřilo místostarostku paní Miroslavu Dlouhou a člena ZM Mgr. Martina Brabce.

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Komenda,

Ing.Josef Matouš,

Miroslava Dlouhá

 

V Milovicích dne 7.5.2003

 

Zapsal:                                                                                          Zpracoval:

Boris Csillagi                                                                                Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                                             starosta