Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 2/2006 ze dne 3. 5. 2006

Zápis 2/2006

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 3.5.2006

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno:    11  členů zastupitelstva města

omluveni byli:  Petr Kotvas, Miloslav Müller, Michal Janata

neomluveni byli: Mgr. Bernard Irategeka

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

1)      Kontrola plnění usnesení jednání ZM č. 1/06 ze dne 6.2.2006

2)      Návrh na prodej částí pozemku p.č. 671/2 a částí pozemku p.č. 138/8 v k.ú. Milovice nad Labem o celkové výměře 765m2

3)      Návrh na přednostní přidělení nájemního bytu  č. 12 v ul. Topolová č.p. 595, Milovice-Mladá o velikosti 1+1 paní Ivaně Backové, 5.května 71, Milovice

4)      Návrh na přednostní přidělení nájemního bytu č. 20 v ul. Armádní č.p. 500, Milovice-Mladá paní Marii Juklíčkové, Mírová 473, Milovice

5)      Návrh na bezúplatný převod pozemků,p.č 553 dle PK o výměře 2874 m2 a p.č. 1298/1 dle KN o výměře 7547m2 v k.ú. Benátecká Vrutice z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Milovice za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II /272“

6)      Návrh na stanovení ceny pro výkup pozemků za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

7)      Informace o změnách vyplývajících ze zákona č. 107/2006 Sb.- změna výše nájemného 

8)      Návrh na změnu pravidel pro  zařazování do seznamu žadatelů na nájemní byty v Milovicích-Mladé

9)      Schválení závěrečného účtu města Milovice za rok 2005

10)  Návrh na přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města

11)  Návrh na vyplacení dotací neziskovým organizacím ve výši nad 50.000,-Kč

12)  Zpráva o činnosti finančního výboru města v roce 2006

13)  Zpráva o činnosti kontrolního výboru města v roce 2006

14)  Různé, diskuze, závěr

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :  Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová,

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Komenda, Ing. Josef Matouš

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Mgr. Eva Fišerová

Protokol o průběhu hlasování  vedl:Ing. Jiří Hlaváček

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                  

 

    Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                        

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 2/2006, konaného dne 3.5.2006 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

17. schválilo program jednání Zastupitelstva města č. 2/2006

18. neschválilo odprodej částí pozemku p.č.671/2 a částí pozemku p.č. 138/8 v k.ú. Milovice nad Labem o celkové výměře 765 m2

19. schválilo přednostní přidělení nájemního bytu č. 12 v ul. Topolová č.p. 595, Milovice-Mladá o velikosti 1+1 paní Ivaně Backové, 5.května 71, Milovice

20. schválilo přednostní přidělení nájemního bytu č. 20 v ul. Armádní č.p. 500, Milovice-Mladá paní Marii Juklíčkové, Mírová 473, Milovice

21.souhlasí s bezúplatným převodem pozemků, p.č. 553 dle PK o výměře 2874 m2 a p.č. 1298/1 dle KN o výměře 7547m2 v k.ú. Benátecká Vrutice z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Milovice za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

22. stanovilo cenu pro výkup pozemků, za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“ ,ve výši 90,-Kč/m2

23. ukládá oddělení správy majetku města pokračovat v jednání s vlastníky  pozemků o jejich výkupu  za cenu ve výši 90,-Kč/m2 za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

24. vzalo na vědomí  informaci oddělení správy majetku města týkající se změn nájemného vyplývající  s přijetím zákona č. 107/2006 Sb.,  o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

25. schválilo změnu pravidel pro zařazování do seznamu žadatelů o nájemní byt v bodě č. 6, který bude nově znít takto: po vyzvání k vlastnímu předání bytu složí žadatel na účet města  kauci ve výši odpovídající trojnásobku výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

26.souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2005 a to bez výhrad

27.schválilo přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města takto:

- Základní škola a Mateřská škola, Školská 112, Milovice: ztráta roku 2005 ve výši 74.232,-Kč vzniklá z provozu školy a provozování hospodářské činnosti bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace

- Mateřská škola „U Broučků“, Dukelská 320, Milovice : zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 16.258,-Kč bude přerozdělen do fondu odměn ve výši 3.200,- Kč a do rezervního fondu ve výši 13.058,- Kč

- Školní jídelna , Dukelská 320, Milovice: zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 396.452,- Kč bude celý převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace

-Víceúčelové kulturní zařízení, Dukelská 348, Milovice:  zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 116.098,17 Kč bude přerozdělen ve výši 97.589,62 Kč na neuhrazené ztráty minulých let do rezervního fondu ve výši 18.508,62Kč

28. schválilo  přidělení dotací ve výši nad 50tis.Kč neziskovým organizacím a zájmovým sdružením dle schváleného „Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice“ a „Zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti“formou dotací z rozpočtu města Milovice ,takto: AFK Milovice 115.330,-Kč, TJ Sokol Milovice 86.256,-Kč, OS Maminky dětem 76.076,-Kč, OS TKD Mladá akce „Bitva o Milovickou tvrz“ 106.400,-Kč, Připomínka výročí 15 let odchodu SA z Milovic a 610 let    od první písemné zmínky o Milovicích  60.000,-Kč, AISA, s.r.o. Nymburk-Divadlo Mladá 83.600,-Kč.

29. vzalo na vědomí přidělení dotací ve výši do 50tis.Kč neziskovým organizacím a zájmovým sdružením dle schváleného „Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice“ a „Zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice, schválených radou města

30.vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru  v roce 2006

31.vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2006

32.souhlasí s výkupem pozemku p.č. 904 dle PK o výměře 1720 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice  od ČR-  Ministerstvo obrany za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“ za cenu stanovenou úředním odhadem + náklady na soudního znalce

33. schválilo přijetí úvěru ve výši 23mil.Kč na financování investiční akce „Rekonstrukce MŠ Milovice“ od Komerční banky, a.s., na základě předloženého návrhu úvěrové smlouvy a pověřuje starostu města podepsáním Úvěrové smlouvy

34.vzalo na vědomí ekonomické vyhodnocení provozu autobusové linky 270831 Lysá n/L-Milovice, Telecom-Milovice, žel.st. za rok 2005

35. pověřuje radu města vypisováním a vyhodnocováním záměrů na prodej nemovitého majetku (pozemků, objektů) ve vlastnictví města v případě, že jediným kritériem pro prodej bude výše cenové nabídky. Vyhodnocené záměry budou ke konečnému rozhodnutí předkládány zastupitelstvu města. V případě prodeje při kterém bude  rozhodovat více kritérií,  předloží RM záměr ke schválení zastupitelstvu města

 

 

 

V Milovicích dne 4.5.2006

 

 

  

 

Miroslava Dlouhá                                                        Milan Kraus

místostarostka                                                             starosta města

 

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 2/2005 ze dne 3.5.2006

 

 

  1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2006 ze dne 6.2.2006

Zpráva o kontrole plnění předchozích usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

 

       2. Návrh na prodej částí pozemku p.č 671/2 a částí pozemku p.č. 138/8 v k.ú. Milovice nad Labem o celkové výměře 765m2

    K tomuto bodu přednesl důvodovou zprávu pan starosta. Uvedl, že dne 19.1.2006 byla přijata žádost paní Jany Kudějové, Staromlýnská 498/2, Praha 9 o odkoupení částí pozemku p.č. 671/2 zahrada ,díl b o výměře 370m2 a díl f o výměře 106m2 a částí pozemku 138/8 zahrada ,díl d o výměře 160m2 a díl g o výměře 129m2 v k.ú. Milovice nad Labem, které jsou  ve vlastnictví města. Pozemky bezprostředně sousedí s pozemky žadatelky. V územním plánu města jsou předmětné pozemky uvedeny jako louky, město nepočítá  v budoucnu s jejich využitím pro své potřeby.

Na základě zveřejněného záměru byly doručeny dvě nabídky:

Jany Kudějové, Staromlýnská 498/2, Praha 9, která nabídla 120,-Kč/m2, využití :zahrada a

Bedřicha Fiedlera, Dukelská 321, Milovice, který nabídl 151,-Kč/m2, využití: stávající způsob

Zastupitelé dlouze diskutovali o tom zda prodat pozemky majitelce- žadatelce p. Kudějové , která s nimi přímo sousedí, nebo nejvyšší nabídce panu Fiedlerovi,neboť ve zveřejněném záměru byla jediným kritériem výše nabídnuté ceny za m2.

 

Pan starosta navrhl, aby prodej pozemků nebyl schválen.

Pro 10, zdržel se 1

Pozemky nebyly prodány

 

Aby příště nedocházelo v takovýchto případech k pochybnostem, navrhl pan starosta,   zastupitelstvu města pověřit radu města vypisováním a vyhodnocováním zveřejněných záměrů na prodej nemovitého majetku (pozemků, objektů) ve vlastnictví města v případě, že jediným kritériem pro prodej bude výše cenové nabídky. Vyhodnocené záměry budou ke konečnému rozhodnutí předkládány zastupitelstvu města. V případě prodeje při kterém bude rozhodovat více kritérií, předloží RM záměr ke schválení zastupitelstvu města s tím, že tento návrh bude předložen k odsouhlasední na příští jednání ZM.

 

 

 

3. Návrh na předností přidělení nájemního bytu č. 12 v ul. Topolová č.p. 595, Milovice-Mladá o  velikosti 1+1 paní Ivaně Backové , 5.května 71, Milovice

 

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš.

Uvedl, že žádost paní Ivany Backové projednala sociální a zdravotní komise, která doporučila přednostní přidělení bytu o velikosti 1+1, aby tak byla vyřešena tížívá životní situace žadatelky a jejich dvou nezletilých dětí.

Současně uvedl, že město má k dispozici volný byt o velikosti 1+1 č. 12 v ul. Topolová č.p. 595, Milovice-Mladá a paní Backová je zařazena v seznamu žadatelů o nájemní byt o velikosti 1+1 na 39. místě. Nájemní smlouva by byla uzavřena na dobu určitou 3 měsíce a kauce složena ve výši odpovídající trojnásobku výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.

O přednostním přidělení  výše uvedeného nájemního bytu  paní Ivaně Backové nechal pan starosta hlasovat.

Pro 11

Návrh byl schválen

 

4.Návrh na přednostní přidělení nájemního bytu č. 20 v ul.Armádní č.p. 500, Milovice –Mladá paní Marii Juklíčkové, Mírová 473, Milovice

K tomuto bodu jednání  přednesl důvodovou zprávu opět vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš.

Uvedl, že i tato žádost paní Marie Juklíčkové byla projednána v sociální a zdravotní komisi , která doporučila prominout podmínku doložení majetkoprávního vyrovnání manželů po rozvodu s tím, aby žadatelce byl přidělen byt o velikosti 1+1 v ul. Armádní č.p. 500, Milovice-Mladá.

V měsíci prosinci 2005 se na oddělení správy majetku města dostavili manželé Juklíčkovi a zde pan Juklíček předložil  souhlas s převodem  žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o nájemní byt na svou ženu. Totožnost byla ověřena předložením občanských průkazů a na místě samém byla tato žádost podepsána.. RM svým usnesením č. 14/2006 tuto žádost schválila za předpokladu doložení majetkoprávního vyrovnání manželů po rozvodu. Přidělením nájemního bytu o velikosti 1+1 bude vyřešena tížívá životní situace žadatelky a jejich dvou nezletilých dětí. Město Milovice má v současné době k dispozici volný byt o velikosti 1+1 č. 20, v ul. Armádní č.p. 500, Milovice-Mladá. Paní Juklíčková je v seznamu žadatelů o nájemní byt o velikosti 2+1 na 19.místě a na byt o velikosti 1+1 na 16.místě.

Nájemní smlouva by byla uzavřena na dobu určitou 3 měsíce a kauce složena ve výši odpovídající trojnásobku výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.

 

O přednostním přidělení  výše uvedeného nájemního bytu  paní Marii Juklíčkové nechal pan starosta hlasovat.

Pro 11

Návrh byl schválen

 

5. Návrh na bezúplatný převod pozemků, p.č. 553 dle PK o výměře 2874 m2 a p.č. 1298/1 dle KN o výměře 7547m2 v k.ú. Benátecká Vrutice z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Milovice za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

 

Ing. Karel Hanuš vedoucí oddělení správy majetku města  vysvětlil zastupitelům města , že v souvislosti s plánovanou komunikací spojnicí ulice Armádní se silnicí II./272 tř. za Benáteckou Vruticí, je třeba vykoupit pozemky, na kterých je komunikace plánována. Dva z dotčených pozemků vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jeden z pozemků je pole, druhý veřejné prostranství (cesta). Pro stavbu komunikace město potřebuje vždy část pozemku, ale v této fázi je nutné požádat o převod celých pozemků.

Tyto pozemky lze získat bezúplatným převodem, pokud k tomuto převodu vyjádří souhlas zastupitelstvo města.

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu k vyslovení souhlasu s bezúplatným převodem pozemků p.č. 553 dle PK o výměře 2874m2 a  p.č. 1298/1 dle KN o výměře 7547 v k.ú. Benátecká Vrutice, z majetku státu-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Milovice.

Pro 11

Návrh byl schválen

 

6. Návrh na stanovení ceny pro výkup pozemků za účelem stavby „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

   Pokračoval opět vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš, uvedl, že v souvislosti s plánovanou výstavbou v Benátecké Vrutici (prodloužení ulice Armádní s napojením na komunikaci II tř.) podniklo oddělení  správy majetku města základní kroky k zajištění souhlasu vlastníků s výkupy na plánovanou stavbu. Nejprve byl požádán Katastrální úřad v Nymburce o zajištění srovnávací studie na zájmové území. Tento podklad  byl při obdržení okamžitě předán projektantovi Ing. Sýkorové. Součástí projektu k územnímu řízení pak byla část nazvána „Zábor pozemků“ s výpisem vlastníků jednotlivých částí a předpokládané velikosti nutného výkupu.

Oddělení správy majetku města rozeslalo dne 14.10.2005 dopis na známé adresy majitelů s výzvou o vyjádření  k případnému výkupu pozemků.

Následovalo jednání na stavebním úřadě dne 17.1.2006 v rámci územního řízení na stavbu komunikace. Při tomto jednání přítomní vlastníci vyjádřili souhlas s prodejem pozemku, nikoli však za nabídnutou cenu 50,-Kč/m2. Proto se uskutečnilo dne 15.2.2006 jednání s vlastníky za účelem zjištění požadované ceny za výkup pozemků. Požadavky  na výši ceny ze strany jednotlivých majitelů jsou různé, převažuje požadavek na částku ve výši 150,-Kč/1m2. Pro možnost dalšího jednání s majiteli, je nutné, aby zastupitelstvo města stanovilo cenu pro další jednání k výkupu pozemků.

 

Po krátké diskusi se zastupitelé města shodli na  výkupní ceně 90,-Kč/m2

Pan starosta hlasovat o návrhu stanovení ceny pro výkup pozemků pro stavbu „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“ za cenu 90,-Kč/m2

Pro 10, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

7. Informace o změnách nájemného a výše kaucí vyplývajících s přijetím zákona č. 107/2006 Sb.,

 

S  informací předstoupil vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Uvedl, že v souvislosti s přijetím zákona č. 107/2006 Sb. lze od ledna 2007 přistoupit  k  jednostrannému zvýšení nájemného v nájemních bytech.

Dále v souvislosti s přijetím tohoto zákona dochází ke změně výše kaucí, kterou může pronajímatel požadovat po budoucím nájemci v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy. Její výše nesmí přesáhnout výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a proto je nutné změnit stávající pravidla pro zařazování do seznamu žadatelů o nájemní byt v bodě č. 6.

 

 

Zastupitelé města vzali tuto informaci na vědomí

8. Návrh na změnu pravidel pro zařazování do seznamu žadatelů na nájemní byty v Milovicích-Mladé

 

Dle bodu č. 6 doposud  platných pravidel schválených ZM je výše kauce stanovena v závislosti na velikosti bytu tj. 1+1 kauce 10tis.Kč, 2+1 kauce 20tis.Kč, 3+1 kauce 30tis.Kč. Pro nově uzavírané nájemní smlouvy (smlouvy na dobu určitou tzv. zkušební doba pro nové nájemce 3 roky). U dříve  uzavřených nájemních smluv (smlouvy na dobu neurčitou) je výše kauce čtyřnásobek holého nájemného.

V souvislosti s informací v bodě č. 7 tohoto záznamu, je nutné změnit v žádostech o zařazení do seznamu žadatelů  o nájemní byt bod č. 6- výši kauce takto: „po vyzvání k vlastnímu předání bytu bude složena na účet města kauce ve výši odpovídající trojnásobku výše měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu“.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 10, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

Vedoucí oddělení správy majetku města doporučil, že by bylo vhodné zveřejnit na internetových stránkách města a v Milovickém Echu „výňatek“ ze zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení nájemného v bytech a o  změně některých ustanovení občanského zákoníku, z důvodu větší informovanosti nájemců v bytech ve vlastnictví města Milovice.

 

9. Schválení závěrečného účtu města Milovice za rok 2005

K tomuto bodu přednesl důvodovou zprávu předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček.

Uvedl, že  dne 2.3.2006 provedla společnost Atlas Audit, s.r.o., Čelákovice přezkoumání hospodaření města za rok 2005, kdy předmětem přezkoumání byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2005 za období od 1.1.2005 do 31.12.2005.

Informoval zastupitele města o závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) zák.č. 420/2004 Sb., která zní takto: „Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Milovice za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.“

Vzhledem k nutnosti vyjádření souhlasu s hospodařením města za rok 2005 nechal starosta hlasovat o  tomto znění usnesení : zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2005 a to bez výhrad

Pro 10, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

10. Návrh na přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města

Pan starosta předal slovo opět předsedovi finančního výboru , který seznámil zastupitele města s návrhy na přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města.

 

 Základní škola a mateřská škola , Školská 112, Milovice: ztráta  roku 2005 ve výši 74.232,-Kč vzniklá z provozu školy a provozování hospodářské činnosti bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace

 

Mateřská škola „U Broučků“ , Dukelská 320, Milovice: zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 16.258,-Kč bude přerozdělen do fondu odměn ve výši 3.200,-Kč a do rezervního fondu ve výši 13.058,-Kč.

 

Školní jídelna, Dukelská 320, Milovice: zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 396.452,-Kč bude celý převeden do rezervního fondu

 

Víceúčelové kulturní zařízení, Dukelská 348, Milovice: zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 116.098,17Kč bude přerozdělen ve výši 97.589,62Kč na neuhrazené ztráty minulých let do rezervního fondu ve výši 18.508,62Kč.

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na přerozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2005, jak je výše uvedeno

Pro 11

Návrh byl schválen

 

11. Návrh na vyplacení dotací neziskovým organizacím ve výši nad 50.000,-Kč

Pan starosta předal slovo místostarostce města paní Miroslavě Dlouhé. Ta uvedla, že   kulturní, školská a sportovní komise předkládá návrh na vyplacení dotací ve výši nad 50.000,-Kč a do 50.000,-Kč neziskovým organizacím a zájmovým sdružením dle schváleného „Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice“ a „Zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti“ formou dotací z rozpočtu města Milovice takto:

Dotace schválené  dleProgramu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice“

 

Název organizace

 

Neinvestiční dotace

 

Investiční dotace

 

Dotace celkem

 

 

AFK Milovice

 

 

52.630,- Kč

 

 

62.700,-Kč

 

 

115.330,- Kč

Sdružení dobrovolných hasičů

28.690,- Kč

0,- Kč

28.690,- Kč

Děti naděje

7.980,- kč

0,- Kč

7.980,-

TJ Sokol Milovice

40.565,- Kč

45.692,-Kč

86.256,- Kč

ZO ČSCH Milovice

7.695,- Kč

0,- Kč

7.695,- Kč

AMK Bikes Energy –

MTB – BMX klub Milovice

33.535,- Kč

0,- Kč

33.535,- Kč

Vladimír Materna – sponzorský

příspěvek pro syna Tomáše, na organizování automobilových

závodů v rallycrosu na sezonu 2005                      

3.800,- Kč

0,- Kč

3.800,- Kč

FC JOMA Milovice-Futsal

10.000,- Kč

0,- Kč

10.000,-Kč

Judo Dynamo Milovice

38.665,- Kč

0,- Kč

38.665,- Kč

  

 

  

 

Dotace schválené dle „Zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice“

 

 

 

Název organizace

 

Dotace celkem

 

 

OS Maminky dětem 

Hýbej kočárkem , hýbej světem                            

 

76.076,-Kč

2.280,-

OS A-Z Divadlo                             

15.200,- Kč

OS TKD Mladá

Muzeum Milovicka 

 

15.200,- Kč

OS TKD Mladá - akce „Bitva o Milovickou tvrz“        

106.400,- Kč

 

AISA s.r.o. Nymburk –

Divadlo Mladá

83.600,- Kč

 

Klub českých turistů Mašinka             

8.550,- Kč

OS Děti naděje                                

34.580,- Kč

Klub Dobré zprávy  

8.075,- Kč

 

Rockový festival k výročí 15 let odhodu SA z Milovic  - Promo produkce

11.400,- Kč

Připomínka výročí 15 let odchodu SA z Milovic a 610 let  od první písemné zmínky o Milovicích – akce města

60.000,- Kč

 p. Plavec – Brožura Poslední dny Truppenubungspatz Milowitz

2.280,- Kč

OS Milovice Free

 

0,- Kč

 

Lukáš Trejbal – vydání knížky a CD o rockových skupiách a osobnostech okresu Nymburk

0,- Kč

MS ČČK Milovice ( Červený kříž )

0,- Kč

 

OS Mladá

 

3000,- Kč

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na vyplacení dotací neziskovým organizacím a zájmovým sdružením na rok  2006 z rozpočtu města ve výši nad 50.000,-Kč ,jak výše uvedeno

Pro 11

Návrh byl schválen

 

Ostatní návrhy na  vyplacení dotací neziskovým organizacím a zájmovým sdružením na rok 2006 z rozpočtu města ve výši do 50.000,-Kč tak jak byly schváleny RM  usnesením č.139/2006 ze dne 24.4.2006, jak výše uvedeno, vzali zastupitelé města na vědomí.

 

12. Zpráva o činnosti finančního výboru města v roce 2006

O činnosti finančního výboru v roce 2006 informoval zastupitele města předseda finančního výboru města pan Josef Hlaváček. Uvedl, že finanční výbor na svých jednáních projednal průběh plnění rozpočtu roku 2005, podílel se na vypracování rozpočtového opatření na rok 2006, sestavil a zastupitelstvu města předložil návrh úpravy rozpočtového výhledu na roky 2007-2009 ve vztahu k realizaci rekonstrukce MŠ v Milovicích –Mladé. Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2005, audit města a výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2005.

 

Zastupitelé města vzali na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru města v roce 2006

 

13. Zpráva o činnosti kontrolního výboru města v roce 2006

 

O činnosti kontrolního výboru města v roce 2006 informoval zastupitele města předseda kontrolního výboru města Ing. Václav Dula. Uvedl, že právě probíhá kontrola :

-Směrnic pro vedení účetnictví

-Směrnice pro evidenci dlouhodobého majetku

-Směrnic pro poskytování a účtování cestovních náhrad

-Směrnic k zadávání zakázek městem a jeho příspěvkovými organizacemi

a kontrola Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2005

Taktéž probíhá porovnání Směrnic města Milovice s předpisy platnými pro ČR- zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákon o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb., zákoník práce č. 65/1965 Sb., zákon o obcích č. 128/2000 Sb., aj. (nařízení vlády, vyhlášky)

Seznámil zastupitele města s plánovanou činností kontrolního výboru:

-oprava již stávajících směrnic- vnitřní předpis

-zpracování chybějících směrnic

-kontrola zadávání zakázek městem a jeho příspěvkovými organizacemi r. 2006

-kontrola „dispozičních práv“ při uzavírání smluv a kontrola náležitostí účetních dokladů r. 2006

-kontrola dodržování kompetencí v rámci rady města a zastupitelstva města

 

Zastupitelé města vzali na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru města v roce 2006

 

 

 

 

 

14.Návrh na výkup pozemku p. č. 904 dle PK o výměře 1720m2 v k.ú. Benátecká Vrutice  od ČR-MO pro stavbu „Propojení ulice Armádní se silnicí II/272“

 

Proč je tento návrh předkládán, vysvětlil Ing. Karel Hanuš-vedoucí oddělení správy majetku města. Rada města uložila oddělení správy majetku města podniknout kroky k výkupu pozemků na výstavbu komunikace „Propojení ul.Armádní se silnicí II/272“. Jedná se mimo jiné i o pozemek p.č. 904 dle PK , k.ú. Benátecká Vrutice. Tento pozemek vlastní stát- Ministerstvo obrany a spravuje jej Vojenská ubytovací a stavební správa, Litoměřice. Jeho celková výměra je 1720m2. Jedná se o zelenou plochu, na jejíž hranici stojí regulační stanice plynu. Část pozemku je využívána jako místní komunikace. Jelikož Ministerstvo obrany nesmí převádět pozemky bezúplatně, chce pozemek převést za cenu stanovenou úředním odhadem + náklady na soudního znalce. Dle rozhovoru se soudním znalcem se cena pozemku bude pohybovat mezi 20,- až 50,-Kč/m2

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na výkup pozemku p.č. 904 dle PK v k.ú. Benátecký Vrutice  od ČR Ministerstvo obrany o výměře 1720m2 pro stavbu „propojení ulice Armádní se silnicí II/272 za cenu stanovenou úředním odhadem + náklady na soudního znalce.

Pro 11

Návrh byl schválen

 

15. Různé, diskuze, závěr

 

 

15a. Ekonomické vyhodnocení provozu autobusové linky č. 270831 Lysá n/L-Milovice, Telecom-Milovice, žel. st.

 

Pan starosta předložil zastupitelům města ekonomické vyhodnocení provozu autobusové linky č. 270831 Lysá n/L –Milovice, Telecom-Milovice, žel.st. za období 1.9.2005 do 31.12.2005 od ČSAP, s.r.o., Nymburk.

Uvedl, že předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vycházel z ceny dopravního výkonu 27,80Kč/km a předpokládané tržby 8,-Kč/km. Ujeté km 4482, náklady 124.599,-Kč, tržby 38.782Kč, prokazatelná ztráta 85.817Kč

 

Dosažená skutečnost:

Cena dopravního výkonu 27,80Kč/km

Dosažená tržba 8,58Kč/km

Ujeté km 3636, náklady 101.080,-Kč, tržby 31.205,-Kč, jiné tržby 400Kč, žákovská dotace 261Kč, prokazatelná ztráta 69.214,-Kč

 

Rozdíl mezi odhadem prokazatelné ztráty a prokazatelnou ztrátou ve výši 16.603,-Kč byl v souladu s čl. IV. Odst. 8 smlouvy použit na pořízení 4 nových autobusů v roce 2005. Snížení počtu ujetých km vyplynulo ze zrušení úseku Milovice, Benátecká Vrutice-Milovice, Telecom od 6.11.2005

 

Zastupitelé města dlouze diskutovali o vytíženosti a efektivnosti této autobusové linky. Ekonomické vyhodnocení autobusové linky č. 270831 Lysá n/L-Milovice, Telecom-Milovice, žel.st.  vzali na vědomí.

 

15b. Návrh na přijetí investičního úvěru ve výši 23mil.Kč na financování stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“ v ul. Topolová v části Mladá v roce 2006 tak, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září r. 2006

 

Důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání přednesl starosta města. Uvedl že, zastupitelstvo města na svém jednání dne 6.2.2006 přijalo usnesení č. 10/2006, kterým ukládá starostovi města zajistit vypsání zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  na poskytnutí úvěru ve výši 23mil.Kč na zajištění financování investiční akce „Rekonstrukce MŠ Milovice“ v ul. Topolová tak, aby Mateřská škola mohla být uvedena do provozu od září r. 2006

Informoval zastupitele města o tom, že proběhlo zadávací řízení v souladu se zákonem a byly doručeny nabídky dvou uchazečů:

České spořitelny, a.s. , která nabídla cenu 4.518 559,19Kč

Komerční banka, a.s. nabídla cenu 4. 155.303,64 Kč

Hodnotícím kritériem byla nejnižší  nabídková cena, hodnotící komise doporučila RM jako zadavateli, přidělit zakázku Komerční bance , a.s. RM doporučení akceptovala a rozhodla o přidělení veřejné zakázky tomuto uchazeči. V zákonné lhůtě nebyla proti Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky podána námitka.

Návrh úvěrové smlouvy byl součástí nabídky. Tento návrh byl ze strany města prostudován, byly navrženy úpravy, které byly ze strany Komerční banky, a.s. Nymburk akceptovány a je připraven k podpisu

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu schválení přijetí úvěru ve výši 23mil.Kč na financování investiční akce „Rekonstrukce MŠ Milovice“ od Komerční banky, a.s., na základě předloženého návrhu úvěrové smlouvy a pověřuje starostu města podepsáním Úvěrové smlouvy.

Pro 10, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

 

V závěru diskuze informovala místostarostka města zastupitele města o výsledku Konkurzního řízení na obsazení  funkce ředitele-ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice-Mladá. Uvedla, že na konkurz se přihlásila jedna uchazečka a konkurzní komise nedoporučila zřizovateli-městu jmenovat tuto uchazečku ředitelkou příspěvkové organizace z důvodu nedostatečných zkušeností v řízení tak velkého kolektivu, který bude navíc vytvářen jako zcela nový, a dalším důvodem byla jediná doručená přihláška a zřizovatel předpokládal možnost posouzení a porovnání kvalit a představ více zájemců na tuto pozici.

Informovala  zastupitele města o vypsání nového konkurzního řízení s datem 5.5.2006 a uzávěrkou dne 30.5.2006. Vypsání konkurzního řízení bude zveřejněno na webových stránkách města, v týdeníku Nymbursko a v Učitelských novinách.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Pavel Komenda

 

Ing. Josef Matouš

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Boris Csillagi                                                        Zpracoval: Milan Kraus

            tajemník MěÚ                                                                             starosta města