Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 2/2005 ze dne 21. 2. 2005

Zápis 2/2005

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 21.2.2005

od 18.00 hod. na  sále Obecního domu č.p. 47  v Benátecké Vrutici

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Ze 14ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 11  členů zastupitelstva města

omluveni byli: Mgr. Eva Fišerová, Petr Kotvas, Miroslava Dlouhá

neomluveni byli: xxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

 

                    PROGRAM:

 

1)      Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM  č. 1/2005

2)      Návrh  OZV č. 2/2005 o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

3)      Informace o výsledku hospodaření za rok 2004 a rozpočtový výhled pro roky 2006-2008

4)      Návrh úpravy výše nájemného u bytů ve vlastnictví města Milovice

5)      Návrh rozpočtového opatření č. 1/2005/ZM

6)      Rozhodnutí ve věci realizace VO v roce 2005

7)       Návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku ZŠ, Školská 112

8)      Návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku Školní jídelny, Dukelská  č.p. 320

9)      Návrh změny pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice

10)  Návrh na doplnění zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice

11)  Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu „Podpora terénní sociální práce 2005“

12)  Rozhodnutí ve věci realizace napojení rozvojových lokalit Topolová a V Liškách na komunikaci R10

13)  Návrh na odkoupení pozemku p.č. 745/16 a 926/4 k.ú. Milovice nad Labem

14)  Návrh na revokaci usnesení č. 2 ze zasedání ZM č. 1/2005 konaného dne 31.1.2005

15)  Různé, diskuse, závěr

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula,  Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Bernard Irategeka

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

 

 

 

 

                                            Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 2/2005, konaného dne 21.2.2005 od 18.00 hod. v sále Obecního domu č.p. 47 v Benátecké Vrutici                                              

___________________________________________________________________________

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

 

 1.  vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení ZM č 1/2005 ze dne 31.1.2005
 2. schválilo, po zapracování připomínek, OZV č. 2/2005 o provozu systému shromažďování,   sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 3. vzalo na vědomí informace o výsledku hospodaření za rok 2004 a rozpočtový výhled pro roky 2006-2008
 4. schválilo zvýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Milovice o 10%  s účinností od 21.2.2005. Nově uzavřené nájemní smlouvy budou koncipovány tak, aby zde byla možnost  v dalších letech upravovat výši nájemného
 5. Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2005/ZM
 6. ukládá ,oddělení správy majetku města, zajistit přípravu podkladů pro výběrová řízení, výběrová řízení a realizaci veřejného osvětlení v těchto lokalitách

-         sídliště Balonka-osvětlení přístupových komunikací a vchodů do domů odvrácených od ulic

-         ul.Školská a Na pahorku-osvětlení v příčných uličkách

-         ul.Nádražní- doplnění chybějícího osvětlení od schodiště k domům č.p. 471-474 po vstup na nádraží ČD

-         ul.Mírová-osvětlení přístupové komunikace a vchodů u č.p. 474

 1. schválilo darovací smlouvu na převod movitého majetku z majetku města do majetku Základní školy, Školská 112
 2. schválilo darovací smlouvu na převod movitého majetku z majetku města do majetku Školní jídelny, Dukelská č.p. 320
 3. neschválilo protinávrh pana Miloslava Müllera ke změně pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice
 4. schválilo změnu pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice včetně doplnění v čl.2 za první větou dle návrhu Mgr. M. Brabce
 5. schválilo doplnění zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice včetně návrhu Mgr. M. Brabce na  doplnění v čl. 2.3. a v čl. 2.5.
 6. neschválilo, podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní sociální práce 2005 , z důvodu nepředložení bližší specifikace podkladů, ze strany předkladatele, nutných pro podání této žádosti
 7. ukládá starostovi  města a vedoucímu oddělení správy majetku města zahájit přípravu realizace varianty B- napojení rozvojových lokalit Topolová a V Liškách v souladu s kapitolou 4.2.2.-Koncepce rozvoje města Milovice v letech 2004-2014 a zastupitelstvo města o průběhu přípravy informovat
 8. neschválilo protinávrh Ing. Pavla Komendy , k vykoupení pozemků p.č. 745/16 v ul. Třešňová, Milovice k zajištění přístupu k parcelám v této lokalitě a pozemku p.č. 926/4 podél ul. Družstevní pro možnost uložení inženýrských sítí
 9. schválilo odkoupení pozemků p.č. 745/16 v ul. Třešňová, Milovice k zajištění přístupu k parcelám v této lokalitě a pozemku p.č. 926/4 podél ul. Družstevní pro možnost uložení inženýrských sítí, u obou za cenu 50,-Kč/m2. Vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu zajistí prodávající.
 10. neschválilo protinávrh Mgr. M. Brabce na revokaci usnesení č. 2 ze zasedání ZM č. 1/2005 ze dne 31.1.2005
 11. schválilo revokaci usnesení č. 2 ze zasedání ZM č. 1/2005 ze dne 31.1.2005  takto:

Schválilo variantu č. IV. Řešení nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ a dále ZM:

-ukládá místostarostce města zpracovat kompletní podklady pro podání žádosti na MF ČR o dotaci na rekonstrukci MŠ v ul. Topolová tak, aby tato žádost o finanční prostředky byla odeslána na MF nejdéle 30.5.2005 tj. aby mohla být zařazena do návrhu státního rozpočtu pro rok 2006

- ukládá starostovi města a místostarostce zajistit zpracování podkladů pro podání žádosti o získání dalších finančních prostředků na realizaci rekonstrukce MŠ Topolová z projektu „ Norské peníze“ v termínu do 30.5.2005

- ukládá místostarostce města nejpozději do 31.3.2005 zpracovat kompletní studii včetně ekonomických dopadů na rozpočet města ve věci budoucí kapacity ZŠ a možné budoucí spolupráce s okolními městy ve využívání jejich ZŠ žáky z Milovic

       28.  vzalo na vědomí rezignaci MUDr. Oxany Tauchenové na funkci člena zastupitelstva         

       města Milovice

 1. vzalo na vědomí informaci  pana starosty o návrhu převodu pozemků v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá na obce a Krajské úřady v jejichž působnosti se pozemky nacházejí
 2. ukládá oddělení správy majetku města připravit návrh nového dopravního značení        v ul. Topolová ( konkrétně na křižovatce u truhlářství Antoš)
 3. ukládá oddělení správy majetku města zaslat dotaz na Krajský úřad Středočeského kraje a na Správu a údržbu silnic, ve věci opravy  komunikace II./272 vedoucí přes Benáteckou Vrutici

 

 

 

V Milovicích dne 22.2.2005

 

 

 

Ing. Josef Matouš                                                                   Milan Kraus

radní                                                                                      starosta města

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 2/2005 ze dne 21.2.2005

 

 

 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM č. 1/2005

Zpráva o kontrole plnění předchozího usnesení ZM byla předložena zastupitelům v písemné podobě tajemníkem MěÚ. Bylo zde uvedeno které body usnesení byly splněny, u kterých bodů usnesení ještě běží termín plnění a které splněny nebyly  s odůvodněním.

 

 1. Návrh OZV č. 2/2005 o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Pan starosta opět udělil slovo panu tajemníkovi, který uvedl, že zastupitelům byl předložen návrh této OZV ve kterém jsou zapracovány již připomínky právního zástupce města a připomínky oddělení dohledu Ministerstva vnitra- kontaktní místo Kolín.

Miroslav Müller vznesl dotaz ke čl. 3 této vyhlášky Povinnosti při nakládání s odpady, konkrétně k bodu , kde se hovoří o mobilním sběrném místě (separační dvůr) a nebezpečných odpadech :nádoby od olejů, barvy, akumulátory aj.,tento seznam se mu jevil jako nedostačující. Konstatoval, že mu jde zejména o to, aby při schválení této nové vyhlášky dnešním dnem, nebyla tato ihned porušována. Pan starosta odpověděl, že tento seznam je orientační, přímo na mobilním sběrném místě bude vyvěšen vnitřní řád, který bude přesně upravovat, co lze a co nelze na mobilním sběrném místě odkládat.

Pan starosta navrhl, aby v čl. 3 Povinnosti při nakládání s odpady, kde se hovoří o sběrných nádobách na tříděný odpad a jejich stanovištích, byly u stanovišť doplněna i čísla popisná.

Dále vznikla diskuse o tom jakým způsobem budou ve vyhlášce aktualizována sběrná stanoviště a to především z důvodů dostavby dalších obytných domů. Po různých návrzích ( např.Josef Hlaváček- nová sběrná místa by mohla být řešena usnesením RM, Miroslav Müller- nová sběrná místa by mohla být řešena přílohou k této vyhlášce)  se zastupitelé ujednotili na tom, že vyhláška bude ponechána ve znění ve kterém byla předložena a v případě vzniku nových sběrných stanovišť, bude aktualizována .

Ing. Pavel Komenda upozornil zastupitelé na nutnost změny v čl. 10 této vyhlášky – zrušovací ustanovení, neboť touto vyhláškou č. 2/2005 se ruší OZV č. 3/2001 a právě na tuto je odkazováno v OZV č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběr, přepravu, třídění…… v čl. 1- Předmět a správce poplatku odst. 1.

     Článek. 10-Přechodná a zrušovací ustanovení OZV č. 2/2005 by byl tedy upraven takto:

1)      Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

2)      Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se mění obecně závazná vyhláška

č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v čl. 1 odst. 1 – Předmět a správce poplatku takto: 1. Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Milovice, který byl stanoven obecně závaznou vyhláškou (nahradí se OZV č. 3/2001) OZV č. 2/2005

Poté se diskutovalo ještě o několika drobných úpravách vyhlášky.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 2/2005 s tím, že do něho budou zapracovány připomínky zastupitelů jak výše uvedeno.

Pro 11

Návrh OZV č. 2/2005 byl přijat

 1. Informace o výsledku hospodaření za rok 2004 a rozpočtový výhled pro roky 2006-2008

Pan starosta předal slovo předsedovi finančního výboru panu Josefovi Hlaváčkovi, který uvedl, že výsledek hospodaření města Milovice za rok 2004 bude zastupitelstvo schvalovat až po závěrečné zprávě auditorů ( nejdříve v období květen-červen r. 2005) a seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření města za rok 2004, byl vykázán přebytek hospodaření ve výši 6mil.Kč.

Upozornil, že když se srovnají daňové příjmy (hlavní zdroj příjmů) - skutečnost roku 2004 s rokem 2005 , zjistí se, že v letošním roce je rozpočet podhodnocen o 1,8 mil.Kč. A výhledy pro roky příští - daňové příjmy- jsou naopak nadsazeny a přesto je  přesvědčen, že jsou to příjmy reálné.

Konstatoval, že rozpočtový výhled pro roky 2006-2008 byl zpracován na základě skutečnosti roku 2004 a předpokládaných příjmů a výdajů. V rozpočtech jsou navrhovány předpokládané provozní výdaje odpovídající cenové struktuře a rozsahu stávající činnosti,  navýšeny o vliv inflace nebo případného růstu cen. Dále uvedl, že ve výhledech jsou zapracovány i částky na blíže nespecifikované opravy jednotlivých příspěvkových organizací a zároveň pro rok 2006 je vyčleněna částka na vybavení nové Mateřské školy v Mladé a je zde zahrnut i výdaj spojený s koupí objektu budoucí radnice.

V oblasti bytového hospodářství jsou veškeré příjmy z nájemného rozpočtovány ve výdajové kapitole bytové hospodářství. Nedochází zde k přesunu finančních prostředků do jiných paragrafů rozpočtu. V oblasti nakládání s odpady je rozpočet nastaven jako schodkový, neboť zde není možné objektivně posoudit předpokládaný vliv nového systému výběru poplatků.

Josef Hlaváček upozornil zastupitele na to, že rozpočty jsou sestaveny jako přebytkové  s tím, že v jednotlivých letech je počítáno s částkami ve výši 6-8mil.Kč na investice a zároveň zde ještě zůstává přebytek  .

Do výsledku hospodaření běžného roku jsou zahrnuty použitelné finanční prostředky z minulých let a jsou zde zahrnuty předpokládané splátky doposud přijatých úvěrů.

Mgr. M. Brabec upozornil , že růst příjmů příspěvkovým organizacím je rychlejší než růst daňových příjmů města. Josef Hlaváček s tímto souhlasil a konstatoval, že  toto je otázka názoru na věc. Jako předseda finančního výboru je přesvědčen, že neziskovým organizacím se musí pomáhat, jelikož i jejich činnost přispívá k rozvoji města.

 

Zastupitelé města vzali zprávu předsedy finančního výboru na vědomí

 

4. Návrh úpravy výše nájemného u bytů ve vlastnictví města Milovice

Předkladatelem tohoto návrhu byl Mgr. Martin Brabec, kterému pan starosta předal slovo.

Uvedl, že navrhuje navýšit stávající nájemné o 15% k bytům ve vlastnictví města Milovice u nově uzavíraných ( smlouvy na dobu určitou) nájemních smluv.

 

Smlouvy o dotacích poskytovaných na výstavbu nájemních bytů uzavřené městem Milovice, obsahují ustanovení v tom smyslu, že město po dobu 20 let bude ve všech bytech postavených s využitím státní dotace požadovat nájemné ve výši nepřesahující výši věcně usměrňovaného nájemného podle zvláštních právních předpisů (např. Vyhláška MF č. 176/1993 Sb.)

 

Pro nájemné z bytů  ( stanovisko MMR ČR) v současné době neexistuje žádný systém regulace. Vyhláška MF č. 176/1993 Sb., zrušil Ústavní soud ke dni 31.12.2001. Výměr, k regulaci nájemného, MF č. 06/2002 zrušil Ústavní soud svým nálezem č. 528/2002 Sb. ze dne 20.11.2002, předpis k regulaci nájemného nařízení vlády č. 567/2002 Sb. zrušil Ústavní soud svým nálezem č. 84/2003 Sb. ze dne 19.3.2003.

Proto nově uzavíratelné smlouvy jsou zcela svobodné a tržní. Podle sdělení MF ČR ze dne 17.6.2003 platí pouze obecné ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, podle kterého se cena včetně její změny, zjednávají dohodou. Do obsahu dohody stát nezasahuje. Pronajímatel může tedy nájemci navrhnout zvýšení nájemného k libovolnému datu i v libovolné výši. Podmínkou sjednání ceny je souhlas nájemce s návrhem.

Konstatoval, že tento právní stav potrvá podle MF ČR až do přijetí zákona o nájemném z bytu, který  ještě nebyl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen.

 

 Z výše uvedených důvodů vyplývá, že v současnosti neexistuje výše věcně usměrňovaného nájemného podle zvláštních právních předpisů. Při uzavírání nových nájemních smluv ( a při obnovování nájemních smluv na dobu určitou nebo jejich převodu na smlouvy na dobu neurčitou) k bytům ve vlastnictví města lze tedy sjednávat nájemné ve smluvní výši, která by měla reflektovat místně obvyklou výši nájemného ze srovnatelných bytů.    

           

      Mgr. M. Brabec odůvodnil své navržené opatření pro zvýšení nájemného takto:

1)      Rozdíl mezi výší tržního a netržního  ( regulovaného) nájemného, který v ČR v r. 2003 činí 261%- podíl průměrného tržního nájemného dvoupokojového bytu 1. kategorie 3.448,-Kč a regulovaného nájemného 1.321,-Kč . V okrese Nymburk je tentýž podíl aktuálně ( k 10/2004) 466%-tržní nájemné std. bytu 1. kategorie 68m2 je 5.644,-Kč proti regulovanému 1.212,-Kč ( 18,-Kč/m2)

2)      Schválená koncepce rozvoje města Milovice v letech 2004-2014 ukládá ve své kap. 4.1.5. (krok 3 a 4) posílení nedaňových příjmů města s termínem realizace opatření do 31.3.2005, přičemž největší podíl ( v r. 2003 75%) nedaňových příjmů tvoří právě nájemné z obecních bytů ( v r. 2003 činily výnosy nájemného z 285 obecních bytů 4,32 mil.Kč, tj. průměrně 1.263,-Kč na 1 byt měsíčně). Očekávaný efekt tohoto opatření činí cca 0,65 mil.Kč ročně.

3)      Přiblížení výše nájemného z obecních bytů sníží ( vzhledem k 15% návrhu ) vysokou poptávku po bydlení v našich bytech, která je vyvolána ekonomicky nesmyslně nízkou cenou, kdy stávající nájemné v bytech města činí 31,02 Kč/m2/měsíc.

 

Pan starosta připomněl zastupitelům, že v části Mladá město vlastní 285 bytů z čehož 1/10 nájemníků má uzavřeny smlouvy na dobu určitou. Dále uvedl, že za loňský rok dluží nájemníci na nájemném cca 50tis.Kč ( tato částka je orientační a nezahrnuje poplatky za užívání bytu + poplatky z prodlení), což je  zjištění  uspokojivé.

 

Ing. Pavel Komenda vznesl dotaz k odůvodnění č. 2 pro zvýšení nájemného a to takto: proč tímto způsobem zvyšovat nedaňové příjmy města (právě z nájmů bytů), upozornil, že by bylo dobré najít jiné prostředky.

Mgr. M. Brabec reagoval, situace je taková, že největším majetkem města (pro nedaňové příjmy) jsou právě obecní byty.

Josef Hlaváček uvedl, že proti zvýšení nájemného v podstatě nic nenamítá, za předpokladu, že takto navýšené získané příjmy by byly opět investovány  zpět do bytového fondu. Upozornil, že stav některých nájemních bytů je velice špatný ( např. stav oken). Vznesl tedy dotaz na Mgr. Brabce jak by byly tyto příjmy v rozpočtu „rozpouštěny“. Mgr. M. Brabec konstatoval, že souhlasí s tím, aby byla část vrácena do bytového fondu a část by mohla být použita pro zkvalitnění života v našem městě.

Josef Hlaváček vznesl nesouhlas s investováním příjmů získaných z navýšení nájemného jinam než do bytového fondu.

Mgr. M. Brabec  podotkl, že již toto konstatování o špatném stavu některých nájemních bytů, je pádným důvodem ke zvýšení nájemného a to především z nutnosti oprav.

Po rozsáhlé diskusi upozornil Mgr. M. Brabec zastupitele na to, že za předpokladu nedohody na zvýšení nájemného , toto bude muset  město dotovat z ostatních příjmů svého rozpočtu. Uvedl, že jeho záměrem není navýšené příjmy použít neúčelně a zcela neefektivně, ale použít je na opravy majetku města .

Miroslav Müller předložil protinávrh,  zvýšit nájemné o míru inflace + 5 % tj. celkem o 8%.

 Pan starosta předložil další protinávrh na zvýšení nájemného a to o 10% s tím že nové nájemní smlouvy budou uzavřeny tak, aby v budoucnu mohla být výše nájemného upravována.

O tomto protinávrhu dal pan starosta hlasovat

Pro 9, zdrželi se 2

Protinávrh pana starosty byl přijat

 

 

5.Návrh rozpočtového opatření č. 1/2005/ZM

Pan starosta předal slovo předsedovi finančního výboru panu Josefovi Hlaváčkovi, který vysvětlil zastupitelům proč je nutné toto rozpočtové opatření. Na základě dopisu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7.1.2005 byla městu oznámena dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2005-příspěvek na školství, státní správu a sociální dávky v částce 1.642.600,-Kč. Schválená částka v rozpočtu města na tento rok vycházela ze skutečnosti roku 2004 a je ve výši 1.500.000,-Kč. Tímto dochází k úpravě rozpočtu navýšení příjmů a to v položce 4112-Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu.

Dále uvedl, že ve výdajích se upravuje pol. 2221 5193- Provoz veřejné sil. dopravy

 (dopravní obslužnost) o částku 30 tis.Kč. Částka 170,-Kč na jednoho obyvatele zůstala zachována jako v roce minulém. Dle vyhlášky č. 477/2004 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů je započitatelný počet obyvatel k 1.1.2004-5.461 obyv.

Z tohoto vychází celkový příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 928.370,-Kč.

U položky 3314 5331- VKZ- příspěvek na činnost, dochází k navýšení o 76tis.Kč z důvodu přijetí jednoho zaměstnance na poloviční úvazek. Částka je včetně odvodů za zaměstnavatele.

U položky 3319 5171-Záležitosti kultury-KD č.p. 101- oprava a údržba  dochází k navýšení o 45tis.Kč. V rozpočtu bylo počítáno s částkou 200tis.Kč avšak na základě vyhodnocení nejvhodnější nabídky na opravu místnosti pro komunikační pracovníky a opravu střechy kůlny ve dvoře KD byla zjištěna celková cena ve výši 245tis.Kč.

U položky 6171 5171 Oprava a údržba budovy MěÚ č.p. 71 dochází k navýšení o 49tis.Kč.V rozpočtu bylo počítáno s částkou 150 tis.Kč avšak na základě vyhodnocení nejvhodnější nabídky na zhotovení přední fasády včetně zateplení a výměny oken na č.p. 71 byla zjištěna celková cena ve výši 199tis.Kč

 

Pan Hlaváček konstatoval, že navýšené položky rozpočtu budou kryty z finančních prostředků z navýšené dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a zbylé finanční prostředky z investiční rezervy- po. 3639 6121.

O rozpočtovém opatření č. 1/2005/ZM nechal pan starosta hlasovat

Pro 11

Rozpočtové opatření bylo schváleno.

 

6. Rozhodnutí ve věci realizace VO v roce 2005

K tomuto bodu přednesl zastupitelům důvodovou zprávu pan starosta. Uvedl, že v roce 2004 byly realizovány další rekonstrukce VO v Milovicích v části Mladá za využití dotací MMR ( z tohoto dotace ve výši 1.487.000,-Kč a vlastní prostředky ve výši 398.976,-Kč).

I pro letošní rok byly podány žádosti o dotace na další rekonstrukce VO v Mladé s předpokládanými náklady 2.587.000,-Kč ( z toho dotace ve výši 2.164.000,-Kč a vlastní prostředky ve výši 423.000,-Kč).

Konstatoval, že z výše uvedeného je patrné, že v části Mladá se postupně spolu s rekonstrukcemi objektů realizuje i veřejné osvětlení.

V části Benátecká Vrutice je stávající funkční VO s rozvody provedenými vrchním vedením na sloupech a s jeho rekonstrukcí a uložením rozvodů do země lze počítat nejdříve spolu s výstavbou splaškové kanalizace, což je dle schválené Koncepce rozvoje v roce 2007.

V části Milovice je stávající funkční VO s rozvody uloženými v zemi, (poslední prováděná rekonstrukce byla v roce 2001) s výjimkou  sídliště Balonka, ul. Školská a Na pahorku, ul. Nádražní, ul. Mírová. Připomněl zastupitelům, že občané v těchto výše jmenovaných částech města o realizaci VO neustále žádají.

Pan starosta konstatoval, že předpokládané finanční náklady na realizaci VO v těchto částech města by činily 1.325.000,-Kč včetně DPH. Svůj odhad popsal a vysvětlil následně:

1.      sídliště Balonka: v roce 2001 byla realizována I. a II. Etapa rekonstrukce tj. bylo provedeno osvětlení podél ulic v celkovém počtu 115 světelných bodů včetně nového zapínacího bodu. Nebyla realizována III.etapa tj. osvětlení přístupových komunikací a vchodů do domů odvrácených od ulic. Předpokládané náklady na III. Etapu by činily 990.000,-Kč

2.      ulice Školská a Na pahorku: je provedeno osvětlení podle těchto ulic, chybí osvětlení v šesti příčných uličkách. Předpokládané náklady 190.000,-Kč

3.      ulice Nádražní: chybí část osvětlení podle této ulice od schodiště k domům č.p. 471-474 po vstup na nádraží ČD . Předpokládané náklady 80.000,-Kč.

4.      ulice Mírová: je provedeno osvětlení přístupových komunikací a vchodů u č.p. 471,472 a 473, chybí zde osvětlení komunikace a vchodů u č.p. 474. Předpokládané náklady 65.000,-Kč.

Vysvětlil i jak by probíhalo finanční krytí realizace VO, tj.  v rámci schváleného rozpočtu na rok 2005 z položky 3639 6121 Územní rozvoj-investiční rezerva ,kde je k dispozici částka celkem 4.794.500,-Kč. Po odečtení předpokládaných nákladů na realizaci VO ve výše uvedených oblastech zbývá částka 3.469.500,-Kč. Předpokládaná částka nutná na pokrytí požadovaného minimálního podílu vlastních prostředků v rámci žádostí o dotace odeslané na MMR na akce k obnově technické infrastruktury v části Mladá je 2.287.000,-Kč.

Pan starosta nechal hlasovat o svém návrhu tj., aby oddělení SMM zajistilo přípravu  podkladů pro výběrová řízení, výběrová řízení a realizaci veřejného osvětlení ve výše uvedených lokalitách.

Pro 10, zdržel se 1

Návrh byl přijat.

 

7. Návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku Základní školy, Školská 112

 

O návrhu darovací smlouvy opět informoval zastupitele pan starosta. Připomněl zastupitelům, že stejnou darovací smlouvu schvalovali na svém zasedání dne 16.12.2004 ( bod č. 12).

Návrh darovací smlouvy byl vypracován na základě doporučení auditorské společnosti, provádějící audit města. Důvodem je převod  movitého majetku z města do majetku ZŠ , neboť tento slouží výhradně pro účely školy.

Vedoucí ekonomického oddělení doplnila tento návrh o informaci, že  převod nebude mít vliv na hospodaření příspěvkové organizace, protože Základní škola

( příspěvková organizace) je osvobozena od darovací daně. Majetek takto převedený na ZŠ je v příspěvkové organizaci začleněn do spotřeby a do dlouhodobého hmotného drobného majetku, tudíž nebude odepisován.

Z výše uvedených důvodů nebude mít darovací smlouva žádný dopad na rozpočet města.

Dále paní Pokorná předložila zastupitelům vyjádření právního zástupce města k připraveným návrhům darovacích smluv, kde je konstatováno, že smlouvy jsou v pořádku.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku Základní školy, Školská 112

Pro 11

Návrh byl přijat.

 

8. Návrh darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku Školní jídelny, Dukelská 320

K tomuto bodu jednání podal pan starosta stejné vysvětlení jako k bodu č. 7 ( jak výše uvedeno)

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu darovací smlouvy na převod movitého majetku z majetku města do majetku Školní jídelny, Dukelská 320

Pro 11

Návrh byl přijat

 

9. Návrh změny pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice

Pan starosta informoval zastupitele o důvodu návrhu změny pravidel. Konstatoval, že školská, kulturní a sportovní komise navrhla tuto změnu z důvodu nárůstu finančních požadavků zájmových organizací. Finanční prostředky vynaložené z rozpočtu města by měly sloužit zejména občanům trvale žijícím v Milovicích, proto komise navrhuje v čl.I. bod b) zvýšení z 25% na 51% občanů trvale žijících v Milovicích a v bodě c) z 55% na 75% občanů trvale žijících v Milovicích.

Dále komise navrhuje doplnění pravidel v čl. I. o bod i), který stanoví každé organizaci povinnost o své činnosti nejméně 4x ročně informovat veřejnost.

Změnu výše uvedených pravidel a doplnění zásad schválila RM svým usnesením č. 43 ze dne 24.1.2005 a tento návrh předkládá ZM.

Mgr. M. Brabec konstatoval, že s tímto návrhem souhlasí za předpokladu, že by návrh byl doplněn v čl. 2 za první větou takto: Maximální celková částka dotace pro jednu organizaci a rok činí 20% z částky vyčleněné v rozpočtu města Milovice na daný rok –v pol. 3429 5229 dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu.

Miloslav Müller souhlasil s návrhem včetně doplnění Mgr. M. Brabce a navrhl další doplnění : doplnit čl. 1 bodem j)- pokud nebude počet členů organizace s trvalým pobytem v Milovicích, splňovat požadavky nového znění čl. 1 bod  b) a c) tj. minimální procento členů organizace s trvalým pobytem v Milovíicích, bude dotace přiznána ve výši odpovídající v procentech počtu členů s trvalým pobytem v Milovicích

O návrhu pana Müllera nechal pan starosta hlasovat

Pro 3, proti 4, zdrželi se 4

Návrh nebyl přijat

O navrhované změně pravidel včetně doplnění dle návrhu Mgr. M. Brabce nechal pan starosta hlasovat

Pro 8, zdrželi se 3

Návrh byl přijat

 

10. Návrh na doplnění zásad pro poskytování prostředků na podporu kulturní, vzdělávací a jiné činnosti formou dotací z rozpočtu města Milovice

Návrh na změnu těchto pravidel byl rovněž předložen školskou, kulturní a sportovní komisí takto: v době 1.3. a) a b) ,kde bude stanovena povinnost příjemce dotace informovat o své činnosti veřejnost. Změnu doplnění zásad schválila RM svým usnesením č. 44 ze dne 21.1.2005 a tento návrh předkládá ZM.

Navrhovaná změna: bod 1.3. Dotace se mohou přidělit:

a)      na celoroční činnost - příjemce dotace bude informovat veřejnost o své činnosti nejméně 4x ročně prostřednictvím zpravodaje ECHO. V případě nesplnění této povinnosti bude organizaci v následujícím roce dotace krácena.

b)      na jednotlivé akce- příjemce dotace bude informovat veřejnost o akci ve zpravodaji ECHO. V případě nesplnění této povinnosti bude organizaci v následujícím roce dotace krácena.

Mgr. M. Brabec opět konstatoval, že proti změně výše uvedené, nemá námitek, za předpokladu doplnění zásad v čl. 2.3.takto: Maximální celková částka dotace pro jednu organizaci a rok činí 20% z částky vyčleněného v rozpočtu města Milovice na daný rok v pol. 3429 5229 dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu. A v čl. 2.5. o doplnění kritérií pro posuzování dotací takto: Preferovat akce s místem konání ve městě Milovice.

Pan starosta nechal nejprve hlasovat o doplnění zásad dle návrhu školské , kulturní a sportovní komise

Pro 11

Návrh byl přijat

Poté nechal hlasovat o  návrhu na doplnění podle Mgr. M. Brabce

Pro 11

Návrh byl přijat.

 

Z jednání odešel Ing. Václav Dula

 

11. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu „Podpora terénní sociální práce 2005“

Důvodovou zprávu k tomuto bodu předložila zastupitelům paní místostarostka, z důvodu její nepřítomnosti na jednání ZM, byla tato tlumočena panem starostou.

Na minulém zasedání ZM dne 31.1.2005 předložil zástupce OS Přátelé města Milovice žádost o posouzení možnosti podání žádosti o finanční podporu ze státního rozpočtu v rámci dotačního titulu Podpora terénní sociální práce, který vyhlásila Rada vlády pro záležitosti romské komunity.

Žádost o finanční podporu tohoto programu , mohou podat pouze obce. Pan starosta uvedl, že v případě zaměstnání terénního pracovníka, je nutné , aby na jeho činnost dohlížena pověřená osoba MěÚ. Přičemž činnost terénního pracovníka je ve své podstatě podobná pracovní náplni kurátora.

Na minulém jednání ZM chyběla zastupitelům informace o upřesnění pravidel pro získání takovéto dotace, proto bylo uloženo místostarostce města, spolupracovat s předkladatelem této žádosti a zjistit potřebné náležitosti k případnému podání žádosti a to nejdéle do 11.2.2005. Ze strany předkladatele návrhu nebyly poskytnuty k tomuto datu žádné informace.

Pan starosta nechal hlasovat  o podání žádosti městem o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora terénní sociální práce 2005“

Proti 10

Návrh nebyl přijat.

 

12.Rozhodnutí ve věci realizace napojení rozvojových lokalit Topolová a V Liškách na komunikaci R10

O nutnosti tohoto rozhodnutí informoval zastupitele pan starosta. Uvedl, že ZM  ze dne 16.12.2004 svým usnesením č. 75/2004 schválilo Koncepci rozvoje města, kde  v kap. 3.2. Rozvojová vize , bod B 8 jsou popsány dvě varianty napojení rozvojových lokalit na komunikaci R 10 ( Praha –Liberec). V kapitole 4.2.2 Scénáře k naplnění vize rozvoje jsou pak popsány 2 kroky k realizaci tohoto napojení a to jak pro variantu A tak pro variantu B se stejnými termíny zajištění kroků.

Pan starosta upozornil, že není ve finančních možnostech města realizovat obě varianty najednou. Proto navrhl zastupitelům realizovat variantu B, která by byla pravděpodobně rychleji proveditelná, nejsou zde vazby na jiného případného investora a pro město je méně finančně náročná. Navíc tato varianta vyloučí problematický průjezd Benáteckou Vruticí a zpřístupní lokalitu pro plánovanou zástavbu v Benátecké Vrutici dle schváleného Územního plánu ( musí se zde však počítat s vazbou na plánovanou splaškovou kanalizaci).

Pan starosta nechal hlasovat o zahájení přípravy realizace varianty B- napojení rozvojových lokalit Topolová a V Liškách  s tím, že bude zastupitele o průběhu přípravy realizace informovat

 

Pro 10

Návrh byl přijat

 

V souvislosti s tímto bodem jednání , požádal, pan starosta, zastupitele, aby  pokud se některý z bodů příštích jednání ZM bude týkat Koncepce rozvoje města ,měli tuto  s sebou.

 

13. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 745/16 a 926/4 k.ú. Milovice nad Labem

 

O tomto bodu jednání informoval zastupitele pan starosta. Uvedl, že na RM se obrátil pan Josef Matouš, Družstevní 22, který je spoluvlastníkem pozemků v lokalitě ul. Třešňová ( p.č. 745/16) a ul. Družstevní ( p.č. 926/4), které jsou dle schváleného Územního plánu města Milovice určeny k zástavbě rodinnými domky. Pan Matouš se obrátil na město , aby tyto pozemky od něho odkoupilo a to především z důvodu zajištění přístupu k parcelám a pro možnost uložení inženýrských sítí. Pan starosta podotkl, že prodávající se zavazuje zajistit vyjmutí těchto pozemků ze Zemědělského půdního fondu.

Při vykupování pozemků v této lokalitě na stavby rodinných domků postupovalo obdobně i ZM svým usnesením č. 7/2003 ze dne 15.12.2003, kdy prodávajícímu za tyto pozemky nabídlo cenu 50,-Kč/m2.

Pan starosta navrhl stejnou cenu za odkup i v tomto případě.

Ing. Pavel Komenda podal protinávrh, pozemky vykoupit za cenu 62,-Kč/m2.

O protinávrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 2, proti 7, zdržel se 1

Protinávrh nebyl přijat

Pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu, výše uvedené pozemky vykoupit za cenu 50,-Kč/m2,

Pro 9, zdržel se 1

Návrh byl přijat

 

14. Návrh na revokaci usnesení č. 2 ze zasedání ZM č. 1/2005 ze dne 31.1.2005

Důvod k revokaci objasnil zastupitelům pan starosta. Dne 31.1.2005 přijalo ZM usnesení ve kterém schválilo řešení nedostatečné kapacity MŠ rekonstrukcí objektu v ul. Topolová. Dne 2.2.2005 byla zveřejněna výzva k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace na tuto akci s termínem podání do 11.2.2005. Dne 14.2.2005 RM hodnotila doručené nabídky a na svém mimořádném jednání dne 16.2.2005 byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.210.349,-Kč včetně DPH s termínem dokončení investičního záměru- dokumentace k územnímu řízení do pěti týdnů od uzavření Smlouvy o dílo. Se Stavebním úřadem byly konzultovány zákonné termíny pro obeslání účastníků územního řízení

( minimální doba 3 týdny) a dále termín pro nabytí právní moci vydaného Územního rozhodnutí ( minimální doba 15 dnů od doručení).

Územní rozhodnutí včetně investičního záměru jsou, mimo dalších, doklady nutné k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu, tak jak je požaduje vyhláška MF č. 40/2001 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dále Zásady pro poskytování prostředků státního rozpočtu při financování programů reprodukce majetku-Program 298210-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

Konstatoval , že z výše uvedeného vyplývá, že termíny uvedené v usnesení č. 2 ZM nelze dodržet. Proto pan starosta navrhl revokovat původní usnesení ZM č. 2 a nahradit ho takto:

2.      schválilo variantu č. IV řešení nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ a dále ZM

-         ukládá místostarostce města zpracovat kompletní podklady pro podání žádosti na MF ČR o dotaci na rekonstrukci MŠ v ul. Topolové tak, aby tato žádost o finanční prostředky byla odeslána na MF nejdéle 30.5.2005 tj. aby mohla být zařazena do návrhu státního rozpočtu pro rok 2006

-         ukládá starostovi města a místostarostce města zajistit zpracování podkladů pro podání žádosti o získání dalších finančních prostředků na realizaci rekonstrukce MŠ Topolová z projektu „ Norské peníze“ v termínu do 30.5.2005

-         ukládá místostarostce města nejpozději do 31.3.2005 zpracovat kompletní studií včetně ekonomických dopadů na rozpočet města ve věci budoucí kapacity ZŠ a možné budoucí spolupráce s okolními městy ve využívání jejich ZŠ žáky z Milovic.

 

K tomuto návrhu podal protinávrh Mgr. M. Brabec, navrhl přijmout variantu III.- řešení nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ.

O  protinávrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 1, proti 9

Protinávrh nebyl přijat

 

Poté nechal pan starosta hlasovat o původním návrhu na revokaci usnesení

Pro 9, zdržel se 1

            Návrh byl přijat

 

 

15. Různé, diskuse, závěr

 

                Pan starosta informoval zastupitele o  jednání, které se konalo dne 11.2.2005 na Privum ČR. Na tomto jednání byli starostové obcí informováni o návrhu převodu pozemků v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá na obce a Krajské úřady v jejichž působnosti se pozemky nacházejí. Zároveň zastupitelům předložil zápis z tohoto jednání a mapové podklady.

 

Dále informoval zastupitele o sdělení Ministerstva financí ČR, ředitele odboru financování územních rozpočtů ,o schválené akci pro naše město v rámci programu 298210-Rekonstrukce MŠ Milovice, okr. Nymburk s finančním objemem ve výši 4,500 mil.Kč . K získání  dotace na tuto akci pro letošní rok , je nutné předložit na MF ČR kompletní podklady do 30.9.2005.

 

Ing. Pavel Komenda poukázal na nedostatečné dopravní značení v části Mladá ul. Topolová (křižovatka u truhlářství Antoš). Zastupitelé o tomto problému začali diskutovat. Pan starosta navrhl, že pověří, oddělení správy majetku města, přípravou návrhu tohoto dopravního značení.

Pro 10

Návrh byl přijat

 

Z řad  přítomných občanů vznesl dotaz  pan Volf. Zajímal se v jaké fázi  se nachází jednání  ve věci zřízení nových autobusových zastávek v Armádní ulici v Benátecké Vrutici. Pan starosta odpověděl, že byly připraveny návrhy umístění těchto zastávek, které byly projednávány s odborem dopravy a Dopravním inspektorátem. Z tohoto jednání vyplynulo, že  vzhledem k šířkovým poměrům stávající vozovky  není možné, vybudovat pouze zpevněnou plochu ( část chodníku), ale i zálivy umožňující zastavení autobusů mimo vozovku.

Toto řešení je podstatně finančně náročnější a z těchto důvodů, nebylo do rozpočtu města pro r. 2005 zařazeno.

 

 

Další dotaz z řad občanů vznesl pan Drahota. Uvedl, že komunikace II/272 vedoucí přes  Benáteckou Vrutici je ve špatném  stavu a oslovil zastupitelé zda by bylo možné zaslat žádost na Krajský úřad a  Správu  a údržbu silnic, ve věci opravy této komunikace .

Pan starosta navrhl, že zadá tento úkol oddělení správy majetku města .

Pro 10

Návrh byl přijat.

Na závěr informoval pan starosta zastupitele a  přítomné občany  o vypsání výběru dodavatele  na Odbahnění rybníku v Benátecké Vrutici.

 

 

V Milovicích dne 22.2.2005

 

 

Zapsal:                                                                                   Zpracoval:

Ing. Boris Csillagi                                                                    Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                                        starosta

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Josef Matouš

 

Ing. Pavel Komenda