Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 2/2003 ze dne 11. 8. 2003 - mimořádné jednání

Zápis 2/2003

z veřejného mimořádného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 11.8.2003

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 14

omluveni byli: Mgr. Bernard Irategeka

neomluveni byli:xxxxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

1.Návrh na zařazení lesů Města Milovice do kategorie lesů zvláštního určení a vyjmutí z honebních pozemků

2.Námitky ke změně ÚPSÚ Milovice

3.Návrh na doplnění pravidel pro zařazování žadatelů o nájemní byt do seznamu žadatelů

4.Návrh na prodej rodinného domku č.p. 463 ul. Rohová včetně pozemků

5. Návrh na odkoupení Domu Důstojníků, nám. 30června, Milovice-Mladá za účelem zřízení nové radnice

6. Návrh na přijetí daru –převodu vlastnických práv k pozemkům v biocentrech a biokoridorech v k.ú. Benátecká Vrutice a Milovice

7.Různé , diskuse, závěr

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen : Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Komenda, Ing. Josef Matouš

Do návrhové komise byl určen: Petr Kotvas, Ing. Václav Dula

Protokol o průběhu hlasování vedl:Miloslav Müller, Josef Hlaváček

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

 

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325/ 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

č.2/2003

z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 11.8.2003 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

I.Schválilo:

 

  1. podání žádosti o zařazení lesů v majetku města Milovice do kategorie lesů zvláštního určení a žádosti o vyjmutí lesů příměstských z honiteb

 

  1. návrh na doplnění pravidel pro zařazování žadatelů o nájemní byt do seznamu žadatelů

 

  1. prodej finského domku č.p. 463 ul. Rohová, Milovice včetně stavební parcely p.č .650 a přilehlého pozemku p.č. 663/51 o celkové rozloze 298 m2 panu Milanovi Malíkovi, Přímětická 1195/22, Praha 4.

 

  1. jednání o prodeji rodinného finského domku č.p. 463 ul. Rohová, Milovice včetně stavební parcely p.č .650 a přilehlého pozemku p.č. 663/51 o celkové rozloze 298 m2 s dalšími zájemci v pořadí dle výše doručených nabídek (p. Vladimíra Šedivá, Školská 121, Milovice, Jaruše Grohová, Rohová 463, Milovice) v případě, že nedojde k uzavření smlouvy s panem Milanem Malíkem

 

  1. přijetí daru – převedení vlastnických práv k pozemkům p.č. 1689, 1690,1694,1696,1745,1781,1783 k.ú. Milovice a p.č. 1411,1412,1413,1415 k.ú. Benátecká Vrutice na město Milovice formou darovací smlouvy

 

 1. koupi nabízené části Kulturního domu (Dům Důstojníků, nám. 30.června , Milovice) za účelem zřízení nové radnice v případě dohody o způsobu úhrady

II. Neschválilo:

 

  1. -námitku Mgr. Martina Brabce, Mírová 472, Milovice, k návrhu změny č. 1 ÚPSÚ Milovice

-námitku Evy Polomové, Francouzská 42, Praha 2, k návrhu změny č. 1 ÚPSÚ Milovice

-námitku obce Straky k návrhu změny č. 1 ÚPSÚ Milovice, protože tato námitka se netýká změny č. 1 ÚPSÚ Milovice

 

 1. přijmutí nabídky pana Jiřího Kotvase, Smetanova 336, Milovice na odkoupení finského rodinného domku č.p. 463 včetně stavební parcely a přilehlého pozemku, z důvodu nedodržení podmínek stanovených ve zveřejněném záměru

III. Vzalo na vědomí:

 

 1. že zájemce o koupi finského rodinného domku pan Milan Malík si byl v době podání nabídky na koupi rodinného domku si byl vědom všech povinností, které plynou s platné nájemní smlouvy na základě které užívá tuto nemovitost současný nájemník

V Milovicích dne 12.8.2003

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                                  Milan Kraus

místostarostka                                                                       starosta města

Záznam z průběhu veřejného mimořádného zasedání č. 2/2003 konaného dne 11.8.2003

 

 

  1. Návrh na zařazení lesů ve vlastnictví města Milovice do kategorie lesů zvláštního určení a vyjmutí příměstských lesů z honebních pozemků- podání žádosti

Úvodní slovo přednesl pan starosta, který na zpracovaném mapovém podkladu seznámil přítomné s rozsahem lesních pozemků ve vlastnictví města. V této souvislosti uvedl, že určení lesů jako lesů zvláštního určení nám umožňuje zachování druhové různorodosti a nebude prováděna těžba jako v hospodářských lesních porostech. Současně s tímto bude provedeno i vyjmutí “příměstských lesů” z honiteb a budou sloužit jako relaxační místo pro obyvatele města. Ing. Matouš doplnil informaci i v souvislosti s ÚP VÚC Mladá i ÚPSÚ Milovice, které s takovouto kategorizací počítají.

pro 14 proti 0 zdržel se 0

  1. Námitky ke změně ÚPSÚ Milovice

K návrhu změny č. 1 ÚPSÚ Milovice byly doručeny celkem tři námitky občanů nebo obcí. Na základě informace podané vedoucí Stavebního úřadu p.Jany Dulové byly námitky dotčených orgánů řešeny pouze písemnou formou. Na základě jednání ZM a přijatých závěrů (usnesení) bude následně návrh změny zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje. K jednotlivým námitkám se rovněž vyjádřil i zástupce zpracovatele Územního plánu Ing. arch. Salaba. Současně upozornil na nepřesnost ke které došlo v průběhu zpracovávání mapové části a která se rovněž týká i jedné z připomínek, kde v oblasti ulice Topolová je celá zóna nesprávně uvedena jako SC ( smíšené území- obchodní a společenské centrum) přičemž část této zóny má být správně jako NK2 (nerušící komerce). K námitce Mgr. Brabce uvedl, že návrh změny vycházel z reality finančních možností, kdy původní vedení dopravy počítalo s vybudováním přemostění trati a zřízení mimoúrovňových křižovatek. Návrh změny vychází z možnosti realizace finančně méně náročné varianty. Návrh změny č. 1 neřeší žádné zásahy do režimu letiště a tato by měla být řešena spíše v rámci návrhu změn ÚPVÚC Mladá, které se budou rovněž projednávat. Ing. Matouš: zda je možné letiště využívat jenom pro letištní provoz, nebo i pro jiné účely- odpověděl Ing. arch. Salaba: vlastní letištní plocha je určena pouze pro provoz letiště, ostatní plochy uvažují i s jiným využitím. Mgr. Brabec: námitky paní Polomové na rekonstrukci domu za účelem bydlení v sousedctví filmového ateliéru jsou problematické a může docházet ke střetu zájmů. Vedoucí Stavebního úřadu p. Dulová sdělila, že v případě realizace záměru obou investorů bude povinností majitele bytového domu zajistit takové opatření, které zaručí splnění hygienických norem pro bytové domy. O každé z námitek nechal pan starosta hlasovat samostatně:

ZM neakceptuje námitku ke změně č. 1 ÚPSÚ Milovice.

Námitka obce Straky k provozu letiště pro 12 proti 0 zdržel se 2 - námitka nebyla přijata, netýká se předmětu změny č.1 ÚPSÚ Milovice

Námitka Mgr. Martina Brabce – pro 9 proti 2 zdržel se 3 – námitka nebyla přijata

Námitka p. Evy Polomové – pro 8 proti 4 zdržel se 2 – námitka nebyla přijata

  1. Návrh na doplnění pravidel pro zařazování žadatelů o nájemní byt do seznamu žadatelů

Platná pravidla pro zařazování do seznamu žadatelů o byt řeší situaci pouze při podání žádosti o byt, kdy zájemce musí splňovat schválená kritéria. Nesledují ale fakt, že v době od podání žádosti do vlastního přidělení bytu, může dojít ke změně některých kritérií a tím i k jejich porušení. Protože je zájmem Města uspokojovat potřeby občanů města, bylo navrženo doplnit pravidla o nutnosti zachování trvalého pobytu i v době zaslání výzvy a vlastního převzetí bytu. O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat: pro 14

 

  1. Návrh na prodej rodinného domku č.p. 463 ul. Rohová včetně pozemků

Na základě zveřejněného záměru byly Městu Milovice doručeny celkem 4. nabídky na odkoupení RD č.p. 463 včetně stavební parcely p.č. 650 a přilehlého pozemku p.č. 663/51 o výměře 298 m2. Po otevření obálek dle pořadí doručení s nabídkou bylo konstatováno následující:

1, Vladimíra Šedivá, Školská 121, Milovice nabízí za dům a st. parcelu 335 tis. Kč a 25 tis. Kč za přilehlý pozemek

2, Jaruše Grohová, Rohová 463, Milovice nabízí za dům a st. parcelu 320 tis. Kč a 23840,- Kč za přilehlý pozemek

3, Milan Malík, Přímětická 1195/22, Praha 4 nabízí za dům a st.parcelu 370 tis. Kč a 26820,- Kč za přilehlý pozemek

4, Jiří Kotvas, Smetanova 336, Milovice nabízí za dům a st. parcelu 373840,- Kč. Vzhledem k tomu, že nabídka nesplnila podmínky dle zveřejněného záměru (nebyla učiněna nabídka na odkoupení přilehlého pozemku) nebyla nabídka p. Kotvase přijata.

P. starosta se dotázal p. Malíka, zda si je vědom skutečnosti, že v nemovitosti bydlí nájemníci, kteří mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu. P. Malík odpověděl, že této skutečnosti si byl vědom při podávání nabídky. Tuto informaci vzalo ZM na vědomí.

V souladu s vyhlášeným záměrem kdy rozhodující je výše nabídky, nechal p. starosta hlasovat o návrhu na uzavření smlouvy na prodej nemovitostí p. Milanovi Malíkovi, Přímětická 1195/22, Praha 4. Pro 12 zdržel se 2. Návrh byl schválen.

Současně p. starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo možné jednání i s dalšími zájemci dle pořadí v případě, že by nedošlo k uzavření smlouvy s p. Malíkem. Pro 13 zdržel se 1. Návrh byl schválen.

  1. Schválení přijetí daru- převod pozemků v biocentrech a biokoridorech

Vysvětlení k návrhu na převod podal člen zastupitelstva Ing. Josef Matouš, který uvedl, že se jedná o existující biocentra a biokoridory, ve kterých v případě vlastnictví obcí bude zaručeno jejich zachování případně zlepšení přirozených podmínek. Z vlastnictví těchto pozemků nám neplynou žádné zvláštní povinnosti.

Mgr. M. Brabec se dotázal na vliv vlastnictví těchto pozemků na rozpočet města. Ing. Josef Matouš sdělil, že toto vliv na rozpočet nemá a naopak můžeme zde např.: zřídit cyklostezky. Pro převod těchto pozemků do vlastnictví města je nutný ale souhlas ZM s přijetím tohoto daru, protože na tyto pozemky bude vypracována darovací smlouva.

O návrhu na přijetí daru nechal pan starosta hlasovat.

pro 13, proti 0, zdržel se 1

Návrh byl tedy schválen

 

 

 

 

 

 1. Návrh na odkoupení části Domu Důstojníků

ZM se seznámilo před projednáváním tohoto bodu na místě samém o stavu prostor nabízené části Domu Důstojníků. Otázkou zůstával způsob financování, který byl prodávajícím navržen v několika variantách. Jednou z variant byl i způsob úhrady formou dlouhodobého pronájmu kotelen ve vlastnictví města a tyto by provozoval prodávající. Z finančních důvodů doporučil Mgr. M. Brabec přesunout jednání na první kvartál roku 2004 a současně zajistit vyčíslení nájemného z kotelen vzhledem k výši odpisů a z tohoto důvodu doporučil vypovědět stávající smlouvu. P. Müller doporučil jednat s prodávajícím tj. p. Michlem o možnosti odkladu prodeje a v té souvislosti i pozdržení jednání s dalším potencionálním zájemcem. P.Janata doporučil koupit nabízenou část domu důstojníků a poté řešit způsob úhrady. P. Dula navrhl koupit nabízenou část domu důstojníků za účelem zřízení radnice v případě dohody o způsobu úhrady. O tomto návrhu nechal p. starosta hlasovat:

Pro 10,

Proti 3 zdržel se 1 Tento návrh byl schválen

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš

Ing. Pavel Komenda

 

 

 

V Milovicích dne 12.08.2003

 

 

 

Zapsal:                                                                                   Zpracoval:

Boris Csillagi                                                                         Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                                       starosta