Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 1/2006 ze dne 6. 2. 2006

Zápis 1/2006

z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 6.2.2006

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích ul. 5.května č.p. 101

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 12  členů zastupitelstva města

omluveni byli: Mgr. Bernard Irategeka, Petr Kotvas,

neomluveni byli: Ing. Václav Dula

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh programu zasedání, který byl schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

 

 

1)      Kontrola plnění usnesení jednání ZM č. 6/05 ze dne 19.12.2005

2)      Návrh  na založení nové příspěvkové organizace města Milovice Mateřská škola „Sluníčko“ v ul. Topolová včetně návrhu zřizovací listiny této příspěvkové organizace

3)      Návrh na přednostní přidělení bytu v ul. Topolová č.p. 593/2, Milovice-Mladá

4)      Návrh na prodej pozemku p.č. 482, p.č. 481/4 a části p.č. 481/3 v k.ú. Milovice nad Labem

5)      Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2006 na byt č. 2 ul. Topolová č.p. 599, Milovice-Mladá

6)      Předběžný výsledek hospodaření města Milovice za rok 2005

7)      Různé , diskuze , závěr

 

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen : Marcela Říhová, Marcela Pokorná

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Miroslava Dlouhá

Do návrhové komise byl určen: Ing. Jiří Hlaváček, Miroslav Červinka, Michal Janata

Protokol o průběhu hlasování  vedl:Miloslav Müller, Josef Hlaváček

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

    Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel.325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 1/2006, konaného dne 6.2.2006 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

 

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

 

 1. schválilo program jednání Zastupitelstva města č. 1/2006
 2. vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ZM č. 6/2005 ze dne 19.12.2006
 3. schválilo zřízení nové příspěvkové organizace s účinností od 1.7.2006 s názvem „Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice- Mladá“ se sídlem Topolová č.p. 622, Milovice-Mladá“, včetně zřizovací listiny této příspěvkové organizace
 4. schválilo přednostní přidělení bytu č. 2 v ul. Topolová č.p. 593, Milovice-Mladá paní Aleně Baranové, kdy její část dědického podílu ve výši 87.726,-Kč ( po zemřelé Jaroslavě Kučerové) bude použita jako odbydlené a předplacené nájemné. Nájemní smlouva s paní Baranovou bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2011, a zároveň schválilo vyplacení zbylé části dědického podílu v celkové výši 175.450,-Kč dalším dědicům, každému rovným dílen
 5. neschválilo prodej pozemku p.č. 482 o rozloze 1232m2 v k.ú. Milovice n/L-vodní plocha, pozemku p.č. 481/4 o rozloze 722m2 v k.ú. Milovice n/L-zahrada a části pozemku p.č. 481/3 o rozloze cca 50m2 v k.ú. Milovice n/L-trvalý travní porost
 6. ukládá  Radě města předkládat návrhy  na zveřejnění záměrů  prodeje nemovitého majetku ( pozemků, objektů)  ve vlastnictví města, zastupitelstvu města v případě , že jediným  posuzovaným kritériem nebude  výše cenové nabídky
 7. neschválilo návrh , aby Rada města předkládala  zastupitelstvu města návrhy  na zveřejnění všech záměrů prodeje  nemovitého majetku ( pozemků, objektů) ve vlastnictví města
 8. schválilo uzavření nové nájemní smlouvy s paní Lucií Šobovou na dobu určitou do 30.6.2006 na byt č. 2, ul. Topolová č.p. 599, Milovice-Mladá o velikosti 2+1. Nová nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s usnesením ZM č. 14/2005 ze dne 21.2.2005 tj. zvýšení nájemného u nově uzavíraných smluv. V případě neplnění podmínek nové nájemní smlouvy, bude podán okamžitý návrh na soudní vyklizení bytu. Pokud budou podmínky nové nájemní smlouvy řádně plněny, o dalším prodloužení nájemní smlouvy rozhodne rada města.
 9. vzalo na vědomí předběžný výsledek hospodaření města Milovice za rok 2005
 10. ukládá starostovi města zajistit  vypsání zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách na „Poskytnutí úvěru  ve výši 23mil.Kč na zajištění financování investiční akce „Rekonstrukce Mateřské školy Milovice“ v ul. Topolová tak, aby Mateřská škola mohla být uvedena do provozu od září  r. 2006
 11. ukládá vedoucí ekonomického oddělení paní Marcele Pokorné  zajistit splacení zbývající části úvěru ve výši cca 3mil.Kč  poskytnutého městu na plynofikaci v roce 1998 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha   do 31.3.2006
 12. schválilo rozpočtové opatření č. 1/2006/ZM , po zapracování změn dle návrhů zastupitelů. Tímto rozpočtovým opatřením se upravuje rozpočet města na rok 2006
 13. schválilo rozpočtový výhled města pro roky 2007-2009 po zapracování rozpočtového opatření č. 1/2006/ZM
 14. vzalo na vědomí připomínku pana Pavla Hlaváče k výši sazby ( 4,-Kč/využ.lůžko/den) poplatku z ubytovací kapacity , dle OZV č.3/2005
 15. vzalo na vědomí připomínku zastupitele města pana Josefa Drahoty k zajištění  zimní údržby komunikací v části Benátecká Vrutice
 16. ukládá oddělení správy majetku města zpracovat  návrh rozšíření plánu zimní údržby i na komunikace, které nejsou zařazeny do stávajícího plánu, včetně vyčíslení nákladů spojených s tímto rozšířením podle jednotlivých částí města  Milovice, Mladá a Benátecká Vrutice .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 7.2.2006

 

 

Miroslava Dlouhá                                                        Milan Kraus

místostarostka                                                             starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 1/2005 ze dne 6.2.2006

 

 

 1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 6/2005 ze dne 19.12.2005

Zpráva o kontrole plnění předchozích usnesení ZM byla předložena tajemníkem MěÚ v písemné formě. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

 

 1. Návrh na zřízení nové příspěvkové organizace města Milovice „Mateřská škola Sluníčko“ v ul. Topolová včetně návrhu zřizovací listiny této příspěvkové organizace

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla paní místostarostka. Uvedla, že zastupitelstvo města svým usnesením č. 2/2005 ze dne 31.1.2005 schválilo řešení problému nedostatečných kapacit Mateřských škol v Milovicích. Nová mateřská škola vznikne v objektu č.p. 622 v ul. Topolové, Milovice-Mladá, kde v současné době probíhá rekonstrukce této budovy. Výuka v nové Mateřské škole bude zahájena v září r. 2006 s kapacitou max. 308 dětí ( kapacita vypočtena dle hygienických norem). Název „Sluníčko“ je odvozen z návrhu barevného řešení fasády budovy, kde je zobrazeno slunce.

Mgr. M. Brabec vznesl dotaz, proč město zakládá novou příspěvkovou organizaci.

Paní místostarostka podotkla, že situace  si vyžaduje rychlé a účelné řešení, zvýšení kapacity počtu dětí ve stávajících ZŠ a MŠ je daleko administrativněji náročnější než založení nové příspěvkové organizace. Dalším důvodem je i snadnější financování příspěvkové organizace ze státního rozpočtu . M. Müller s tímto souhlasil a uvedl jako příklad , více finančních prostředků na platy učitelům.

Mgr. M. Brabec přesto uvedl, že nevidí jako účelné zakládat novou příspěvkovou organizaci  a doporučil , aby školské příspěvkové organizace města byly do budoucna centralizovány.

Paní místostarostka navrhla hlasovat o zřízení nové příspěvkové organizace města Milovice s účinností od 1.7.2006 s názvem „Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice Mladá“ se sídlem v ul. Topolová č.p.622 Milovice-Mladá, včetně zřizovací listiny této příspěvkové organizace.

 

Pro 9, zdrželi se 2

Návrh byl schválen

 

 1. Návrh na přednostní přidělení bytu v ul. Topolová č.p. 593/2, Milovice-Mladá

K tomuto bodu jednání přednesl důvodovou zprávu vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš, uvedl, že z důvodu uspokojení bytových potřeb paní Aleny Baranové – samoživitelky- a jejích dvou nezletilých dětí , je na jednání zastupitelstva města předkládán návrh na přednostní přidělení bytu č.p. 593/2 v ul. Topolová, Milovice-Mladá. Původním nájemcem bytu byla paní Jaroslava Kučerová, která zemřela 3.2.2003. K tomuto dni činil zůstatek neodbydlené částky příspěvku na rekonstrukci a modernizaci bytu částku ve výši 263 176,-Kč. Paní Baranová spolu se svými dětmi byt užívala spolu s p. Kučerovou , avšak v době úmrtí nebyla splněna podmínka pro zákonný přechod nájmu ( společná domácnost- 4 roky). Na základě dodatečného dědického řízení soud rozhodl, že zůstatek neodbydleného příspěvku ve výši 263 176,-Kč se rozdělí mezi dědice.

Dědický podíl bude vyplacen p. Iloně Hrdličkové, Letecká 395, Milovice a panu Petru Procházkovi, Konečná 291, Milovice v roce 2006, každému 87.725,-Kč. Vzhledem k tomu, že p. Baranová po nějakou dobu sdílela společnou domácnost se zemřelou a nemá v současné době k dispozici jiné bydlení, mělo by být přednostní přidělení tohoto bytu p. Aleně Baranové schváleno, přestože zde nevzniká zákonný nárok a její dědický podíl by mohl být započítán na předplacení nájemného.

Pan starosta nechal hlasovat o přednostním přidělení bytu č. 2 v u. Topolová č.p. 593, Milovice-Mladá paní Aleně Baranové, kdy její část dědického podílu ve výši 87.726,-Kč , bude použita jako předplacené nájemné. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2011 a zároveň budou vyplaceny zbylé části dědického podílu v celkové výši 175.450,-Kč dalším dědicům, každému rovným dílem

 

Pro 11

Návrh byl schválen

 

 Na jednání zastupitelstva města se dostavil zastupitel Ing. Pavel Komenda

 

 1. Návrh na prodej pozemku p.č. 482, p.č. 481/4 a části p.č. 481/3 v k.ú. Milovice nad Labem

K tomuto bodu jednání opět přednesl důvodovou správu vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš. Důvod návrhu prodeje objasnil takto: dne 5.12.2005 byla přijata žádost p. Aleny Prajzlerové, Rezlerova 283, Praha 10 o odkoupení pozemků p.č. 482- vodní plocha, p.č. 481/4- zahrada a p.č. 481/3-trvalý travní porost v k-ú. Milovice nad Labem, které jsou ve vlastnictví města Milovice. Žadatelka má zájem tyto pozemky od města odkoupit za účelem sjednocení rodinného majetku.

Tyto pozemky město v současné době pronajímá.

Na základě zveřejněného záměru o prodeji výše uvedených pozemků byly doručeny čtyři nabídky, které pan starosta začal otevírat dle data doručení.

1. Dana a Martin Šonovi, Dukelská 365, Milovice, kteří nabídli cenu 160,-Kč/m2 s využitím pozemků: rybářský kroužek pro děti

2.Miroslav Smejkal, Sídliště 1440, Lysá n/L, který nabídl cenu 181,-Kč/m2 s využitím pozemků: stávajícím způsobem ( pan Smejkal je stávajícím nájemcem pozemků, které využívá k zemědělským účelům a chovu ryb)

3.PhDr. Alena Prajzlerová, Rezlerova 283, Praha 10, která nabídla cenu 125,-Kč/m2 s využitím pozemků:botanická zahrada

4. Ivan Kacer, Sídliště 1448, Lysá n/L, který nabídl cenu 155,-Kč/m2, využití pozemků: neuvedeno

Nabídka pana Ivana Kacera, z důvodu nesplnění podmínek stanovených ve zveřejněném záměru ,byla vyřazena.

 

Ohledně návrhu ostatních nabídek se rozpoutala široká diskuze. Zastupitelé  se nemohli shodnout na tom zda při výběru kupujícího preferovat nejvyšší nabídku- cenu za m2 pozemků či účel využití pozemků. Ve zveřejněném záměru byla uvedena obě kritéria.

Proto pan starosta nechal hlasovat o zbylých třech nabídkách jednotlivě, od nabídky s nejvyšší nabídkovou cenou:

 1. Miroslav Smejkal, pro 5, proti 5, zdrželi se 2-neprodáno
 2. Dana a Martin Šonovi: pro 1, proti 7, zdrželi se 4- neprodáno
 3. PhDr.Alena Prajzlerová: pro 7, proti 5 – neprodáno ( neschváleno nadpoloviční většinou)

Pozemky nebyly prodány žádnému ze zájemců.

 

 

 

Mgr. M. Brabec podal návrh , aby byly zastupitelstvu města radou města předkládány návrhy na zveřejnění záměrů prodeje nemovitého majetku (pozemků, objektů) ve vlastnictví města, v případě, že jediným posuzovaným kritériem nebude výše cenové nabídky.

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat

Pro 8, proti 4

Návrh byl schválen

 

Ing. Pavel Komenda podal návrh, aby byly zastupitelstvu města radou města předkládány návrhy na zveřejnění všech záměrů prodeje nemovitého majetku (pozemku, objektů) ve vlastnictví města Milovice.

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat

Pro 5, proti 6, zdržel se1

Návrh nebyl schválen

 

 

 

 

 

5.Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.62006 na byt č. 2 v ul. Topolová 599, Milovice-Mladá

 

Důvodovou zprávu opět přdnesl vedoucí oddělení správy majetku města Ing. Karel Hanuš.

Z důvodu žádosti slečny Lucie Šobové je na jednání zastupitelstva předkládán návrh uzavření nové nájemní smlouvy. Slečna Šobová byla nájemcem bytu č. 2 ul. Topolová č.p. 599, Milovice-Mladá. Platnost smlouvy k tomuto bytu skončila dne 15.6.2005. Rada města dne 13.6.2005 rozhodla o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2006 za předpokladu uhrazení dlužných plateb na nájemném a službách nejdéle do 30.6.2005 ,popř.při neuhrazení dlužných plateb, podání návrhu na soudní vyklizení bytu. Slečna Šobová podmínky města tj. doplacení dluhu do 30.6.2005 nesplnila, proto byl právním zástupcem města podán návrh na soudní vyklizení bytu. Dne 28.7.2005 byly dlužné platby ze strany slečny Šobové uhrazeny a zároveň podána nová žádost na radu města o stažení návrhu na soudní vyklizení bytu. RM dne 8.8.2005 toto odsouhlasila a zároveň schválila uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2005 za předpokladu, že bude uhrazena kauce nejpozději před podpisem smlouvy. Kauce byla slečnou Šobovou uhrazena, avšak k podpisu nové nájemní smlouvy se  nedostavila . Od 15.6.2005 byt užívala bez platné nájemní smlouvy a nehradila nájemné ani zálohy na služby. Od měsíce června 2005 do ledna 2006 činí dlužná částka vč.poplatků z prodlení za tzv.“bezdůvodné obohacení“ 28.817,-Kč( z toho 21.806,-Kč na nájemném a zálohách a 7.011,-Kč na poplatcích)

Dne 31.1.2006 bylo se slečnou Šobovou sepsáno uznání dluhu, kde se zavázala nejdéle do 6.2.2006 uhradit dlužnou částku na nájemném a zálohách a do 15.2.2006 dluh na poplatcích. Vzhledem k tomu, že dnešního dne slečna Šobová uhradila všechny výše uvedené částky, je zastupitelstvu města předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy.

Ing. Hanuš podotkl, že v současné době má město k dispozici i uvolněný menší byt o velikosti 1+1 č. 12 ul. Topolová č.p. 595, Milovice-Mladá .

 

Pan starosta nechal hlasovat o uzavření nové nájemní smlouvy se slečnou Lucií Šobovou na dobu určitou do 30.6.2006 na byt, který v této chvíli užívá tj. byt č. 2, ul. Topolová č.p. 599, Milovice-Mladá o velikosti 2+1. Nová nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s usnesením ZM č. 14/2005 ze dne 21.2.2005 tj. zvýšení nájemného u nově uzavíraných smluv. V případě neplnění podmínek nové nájemní smlouvy, bude podán okamžitý návrh na soudní vyklizení bytu. Pokud budou podmínky nové nájemní smlouvy řádně plněny, o dalším prodloužení nájemní smlouvy rozhodne rada města.

 

Pro 12

Návrh byl schválen

 

 

 

6. Předběžný výsledek hospodaření města Milovice za rok 2005

O předběžném výsledku hospodaření informoval zastupitele předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček. Předložil upravený rozpočet města Milovice za rok 2005 a skutečnost za období 1-12/2005 včetně procentuelního plnění rozpočtu. Upozornil, že Závěrečný účet města Milovice za rok 2005 může být schválen až po konečné zprávě auditorů (předpokládaný termín ukončení auditu je v dubnu 2006)

Zastupitelé  města vzali tuto informaci na vědomí.

 

7. Různé, diskuze, závěr

 

 

7. Návrh financování stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“ v ul. Topolová v části Mladá v roce 2006 tak, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září 2006

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl pan starosta Milan Kraus. Připomněl, že zastupitelstvo města na svém jednání dne 26.9.2005 přijalo několik níže uvedených usnesení týkajících se financování stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“ v ul. Topolová v části Mladá:

1. usnesení č. 75/2005 schválilo zařazení částky 8 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2005 na krytí nákladů spojených s přípravou a zabezpečením výstavby a nákladů na realizaci stavební části stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice“ v roce 2005

2. usnesení č. 77/2005 schválilo zajištění finančních prostředků, v předpokládané výši 53mil.Kč, na úhradu nákladů na dokončení stavby „Rekonstrukce MŠ Milovice, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září 2006, jednak z vlastních zdrojů zařazených do rozpočtu města na rok 2006 , jednak formou úvěru od bankovního ústavu.

3. usnesení č. 78/2005 schválilo zajištění finančních prostředků, v předpokládané výši 10,24mil. Kč, na úhradu nákladů na vybavení MŠ Topolová, aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září 2006, z vlastních zdrojů zařazených do rozpočtu města na rok 2006

 

ad 1) V loňském roce byla skutečně vynaložena částka 8,345mil.Kč, z toho byla státní dotace ve výši 4,5mil. Kč a vlastní prostředky ve výši 3,845mil.Kč. Samostatné části stavby na které byla dotace poskytnuta byly zkolaudovány, dotace byla vyúčtována a závěrečné vyhodnocení akce bylo odesláno na MF ČR.

 

ad 3) Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 je na financování stavby vyčleněna částka 22,3 mil.Kč z toho 15mil.Kč státní dotace na stavební část částka 7,3mil.Kč jsou vlastní prostředky na úhradu předpokládaných nákladů na vybavení MŠ ( nábytek, nádobí, pomůcky, hračky atd.) Přesná částka bude známa po ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku

 

ad 2) Aby MŠ mohla být uvedena do provozu od září 2006, je nutné zajištění částky v předpokládané výši 53mil.Kč, na úhradu nákladů na dokončení stavby (předložena příloha RA 81 Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akce). Po odečtení částky 15mil. Kč státní dotace, která je již zařazena do státního rozpočtu, chybí částka ve výši 38mil.Kč. Navrhl, aby tato částka byla kryta takto:

- 18.mil.Kč z vlastních zdrojů ( výsledky hospodaření z let minulých viz. konečné zůstatky bankovních účtů k 31.12.2005 dle bodu 6 programu jednání dnešního ZM)

- 20.mil.Kč investiční úvěr přibližně s těmito parametry:

- čerpání na základě předložených faktur

- zahájení splácení leden 2007

- splácení formou pravidelných měsíčních splátek

- pevná úroková sazba

- možnost předčasného splacení a možnost nedočerpání úvěru bez uplatnění sankčních poplatků ze strany  poskytovatele

- zajištění formou blankosměnky

- bez závazku převedení platebního styku města na poskytovatele úvěru

 

  Vzhledem k předpokládané ceně úvěru cca 4-5 mil. Kč se jedná o veřejnou zakázku na služby a je tedy nutné dodržet zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ,v platném znění. V praxi to znamená nutnost zadat zakázku v otevřeném zadávacím řízení, přes Centrální adresu, kterého se mohou zúčastnit všichni potencionální zájemci.

 

Mgr. M. Brabec navrhl, aby si město vzalo úvěr ve výši o 3mil.Kč více tzn. 23mil.Kč a to z důvodu možnosti předčasného splacení zbývající části úvěru ve výši cca 3mil.Kč poskytnutého městu na plynofikaci v roce 1998 Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha do 31.3.2006.

 

O  výše uvedeném návrhu Mgr. M. Brabce nechal pan starosta hlasovat

Pro 11, zdržel se 1

Návrh byl schválen

 

 

  Poté pan starosta nechal hlasovat o zajištění vypsání zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách na „Poskytnutí úvěru ve výši 23mil.Kč na zajištění financování investiční akce „Rekonstrukce Mateřské školy Milovice“ v ul. Topolová tak, aby Mateřská škola mohla být uvedena do provozu od září r. 2006.

Pro 12

Návrh byl schválen

 

 

 

 

 

 

7a. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2006/ZM

 Návrh rozpočtového opatření předložil zastupitelům města předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček. Uvedl, že na základě dopisu od Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12.1.2006 byla městu oznámena výše dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2006 (příspěvek na školství, státní správu a sociální dávky) v částce 1.798.900,-Kč. Schválená částka v rozpočtu města ve výši 1.618.100,-Kč vycházela ze skutečnosti roku 2005. Tímto dochází k úpravě rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 1/2006 a to v položce 4112. O výše uvedený rozdíl byla navýšena položka 3639 6121- investiční rezerva.

Další změna nastala v položce 3111 6121- Rekonstrukce MŠ Topolová, kdy použití vlastních prostředků na rekonstrukci MŠ je rozpočtováno na 15mil.Kč + 23mil.Kč poskytnutý úvěr na rekonstrukci.

Pan starosta nechal hlasovat o Návrhu rozpočtového opatření č 1/2006/ZM po zapracování změn dle návrhů zastupitelů.

Pro 12

Návrh byl schválen

Tímto rozpočtovým opatřením se upravuje rozpočet města na rok 2006.

 

7b. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2007-2009

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2007-2009 předložil předseda finančního výboru Josef Hlaváček. Uvedl, že v rozpočtovém výhledu nejsou zakomponovány příjmy z dividend a že ve výhledu je započítána investiční rezerva ve výši 10mil.Kč

Zastupitel pan Josef Drahota položil dotaz, zda jsou zde zakomponovány i finanční prostředky na provedení kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení v Benátecké Vrutici.

Předseda finančního výboru odpověděl, že město má stanovené priority na provádění investičních akcí. Pan starosta vysvětlil, že k přípravě těchto akcí se musí mj. nechat zpracovat projekty na získání dotací a ty by měly být financovány z investiční rezervy v letošním roce.

 

Pan starosta nechal hlasovat o Návrhu rozpočtového výhledu na roky 2007-2009 po zapracovaní rozpočtového opatření č. 1/2006/ZM

Pro 11, zdržel se 1

 

Diskuze

 

Do diskuze se jako první přihlásil pan Pavel Hlaváč, provozovatel ubytovacího zařízení  v Milovicích s dotazem , co bylo příčinou navýšení sazby poplatku z ubytovací kapacity tj. v současné době 4,-Kč/ využ.lůžko/den, dle OZV č.3/2005.

Pan starosta odpověděl, že sazba poplatku je přiměřená a úměrná výši poplatků v okolních městech.

Další dotaz pana Hlaváče zněl, zda získané finanční prostředky z poplatků z ubytovacích kapacit jsou investovány např. do rozvoje cestovního ruchu atp. Pan starosta odpověděl, že ano. Jsou z nich placeny  např. informační materiály.

 

Zastupitelstvo města vzalo tuto připomínku na vědomí.

 

Druhým v pořadí se do diskuze přihlásil zastupitel pan Josef Drahota, který vznesl připomínku k, z jeho pohledu, nedostačující zimní údržbě komunikací v části města Benátecka Vrutice. Ing. Karel Hanuš –vedoucí oddělení správy majetku města,  odpověděl, že část Benátecká Vrutice je do plánu zimní údržby zahrnuta, udržují se však pouze hlavní komunikace, stejně jako v ostatních částech města.

Předseda finančního výboru Josef Hlaváček konstatoval, že úroveň stávající zimní údržby komunikací je především  o dostupných finančních prostředcích města.

Pan starosta navrhl, aby byl oddělením správy majetku města zpracován  návrh rozšíření plánu zimní údržby i na komunikace, které nejsou zařazeny do stávajícího plánu, včetně vyčíslení nákladů spojených s tímto rozšířením podle jednotlivých částí města Milovice, Mladá a Benátecká Vrutice

O tomto návrhu nechal hlasovat

Pro 12

Návrh byl schválen.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Miroslava Dlouhá

 

Ing. Josef Matouš

 

 

 

 

Zapsal: Marcela Pokorná                                                        Zpracoval: Milan Kraus

            vedoucí ekonom odd.                                                                  starosta města