Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 1/2005 ze dne 31. 1. 2005

Zápis 1/2005

   z veřejného zasedání  ZASTUPITELSTVA   Města , konaného dne 31.1.2005

                                   od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

 

Přítomni: - viz presenční listina

 

  Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

  Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 14  členů zastupitelstva města

omluveni byli: MUDr. Oxana Tauchenová

neomluveni byli: xxx

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

  Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

 

 

                    PROGRAM:

 

1)      Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města za rok 2004

2)      Návrh řešení nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ

3)      Žádost  občanského sdružení Děti naděje o partnerství  města v projektu „Vybudování Centra sociální integrace- Centra Naděje v Milovicích“

4)      Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Školní jídelny Milovice

5)      Návrh na schválení OZV č. 1/2005, kterou se ruší OZV č. 2/1999 a 1/2003 o výši a povinnosti placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

6)      Návrh na schválení uzavření nové nájemní smlouvy s panem Janem Kocmanem, Topolová č.p. 595 č. bytu 12 a s panem Janem Plechatou,Topolová čp. 595 č. bytu 7

7)      Různé, diskuse, závěr

 

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Petr Kotvas, Ing. Jiří Hlaváček

Protokol o průběhu hlasování  vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města  toto následující usnesení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Město MILOVICE

                    ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325 577 203

     _________________________________________________________________

 

                                                                         Usnesení 

                                                       

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 1/2005, konaného dne 31.1.2005 od 18.00 hod. v malém sále KD Milovice                                              

_____________________________________________________________________________

 

                                                           Zastupitelstvo Města:

 

 

1.      vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení ZM za rok 2004

2.      schválilo variantu č. IV. řešení nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ a dále ZM

  - ukládá místostarostce města nejpozději do 31.3.2005 zpracovat kompletní podklady pro     podání žádosti na MF ČR o dotaci na rekonstrukci MŠ v ul. Topolové tak, aby tato žádost a finanční prostředky mohly být zařazeny do návrhu státního rozpočtu pro rok 2006.

-ukládá starostovi města a místostarostce města zajistit zpracování podkladů pro podání žádosti o získání dalších finančních prostředků na realizaci rekonstrukce MŠ Topolová z projektu „Norské peníze“ v termínu  nejpozději do 31.3.2005.

-ukládá místostarostce města nejpozději do 31.3.2005 zpracovat kompletní studii včetně ekonomických dopadů na rozpočet města ve věci budoucí kapacity ZŠ a možné budoucí spolupráce s okolními městy ve využívání jejich ZŠ žáky z Milovice

3.      schválilo uzavření Smlouvy o partnerství mezi OS Děti naděje, Milovice a městem Milovice o společném partnerství v rámci projektu „Vybudování Centra sociální integrace- Centra Naděje v Milovicích“ za účelem získání dotace na realizaci tohoto projektu s tím, že čl. III. Smlouvy bude znít takto: „Partner se zavazuje v případě schválení dotace, jednat s bankovním ústavem o případném poskytnutí záruky za úvěr pro financování I. etapy realizace projektu v částce max. 6,5 mil.Kč. Tento závazek  nenahrazuje rozhodnutí  ZM o poskytnutí  záruky města za úvěr.“

4.      Schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Školní jídelny Milovice

5.      schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 , kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 2/1999 a 1/2003 o výši a povinnosti placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

6.      schválilo prodloužení nájemní smlouvy s panem Janem Plechatou, který je uživatelem nájemního bytu č. 7 v ul. Topolová 597 na dobu určitou do 31.12.2005 a zároveň schválilo uzavření nájemní smlouvy s panem Janem Kocmanem, který je uživatelem nájemního bytu č. 12 v ul. Topolová 595 na dobu určitou do 31.3.2005. Po skončení platnosti nájemních smluv, budou obě opět předloženy ke konečnému rozhodnutí ZM

7.      ukládá místostarostce zjistit podmínky pro získání dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní sociální práce 2005 do 11.2.2005 ve spolupráci s panem Suchánkem (předkladatelem této žádosti)

8.      schválilo změnu umístění výstavby obchodního centra „Plus 700“ dle předložené varianty společnosti RealBau Plus, s.r.o., Milovice-Mladá ze dne 28.1.2005

9.      schválilo Nabídku spolupráce pro zajištění zpracování žádosti a projektu k získání „Norských Peněz“ v případě možnosti jejich čerpání na realizaci rekonstrukce MŠ v ul. Topolová.

10.  vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o jeho činnosti v roce 2004

 

V Milovicích dne 1.2.2005

 

 

 

Miroslava Dlouhá                                                                   Milan Kraus

Místostarostka                                                                        starosta města

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu jednání ZM č. 1/2005 ze dne 31.1.2005

 

 

 

 

1.   Návrh na změnu programu ZM

Návrh pana starosty na doplnění a změnu programu  zasedání ZM nebyl přijat z důvodu nedodržení § 5 čl. 3 jednacího řádu ZM ( materiály nebyly zastupitelům doručeny 7 dní před jednáním ZM).

 

2.      Kontrola plnění usnesení  ZM za rok 2004

Pan starosta předal slovo panu tajemníkovi, který informoval zastupitele města o průběhu úkolů uložených usneseními ZM v roce 2004.

 

  1. Návrh řešení nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ

Místostarostka města paní Miroslava Dlouhá seznámila zastupitele s návrhem řešení této situace, konstatovala, že předkládá tři varianty, přičemž každá z variant řeší problém předškolního i základního školství. Dále uvedla, že její návrh řešení neobsahuje náklady na vybavení těchto školských zařízení a toto by mohlo být řešeno individuálně podle aktuální potřeby a přesného počtu žáků v jednotlivých školních letech  a celé financování rekonstrukce  určitého objektu by muselo být řešeno získáním investiční dotace nebo úvěrem.

Připomněla, že při zpracování Koncepce rozvoje města v letech 2004-2014 byla zpracována predikce vývoje obyvatelstva v letech 2004-2014. Z této predikce vyplývá, že počet dětí ve věku 3-6 let, které mohou docházet do MŠ je 430 a současná kapacita MŠ je celkem170 dětí. V co nejkratším možném termínu musí být tedy řešeno umístění 260ti dětí do MŠ.

Konstatovala, že u základního školství není problém nedostatečné kapacity tak výrazný. Současná kapacita  je ve všech třech školních budovách celkem 850 žáků a dle evidence obyvatel je nyní ve „školním věku“ cca 660 dětí, z toho 513 dochází do našich škol. Problém základního školství dle predikce vývoje obyvatelstva je nutno vyřešit nejdéle do roku 2008.

Poté přednesla návrhy třech variant řešení nedostatečné kapacity:

 

Varianta č. 1: Rekonstrukce objektu č. e. 628/3- bývalá ruská škola ( budova se nachází v ul. Komenského, před novou školou).Uvedla, že budova, je nadále majetkem státu. ZM požádalo o bezúplatný převod této budovy již v roce 2004, jednání v této věci však nejsou k dnešnímu dny ukončena. Poloha a velikost objektu a okolních pozemků by byla nejvhodnější pro umístění mateřské i základní školy, byla by možná rekonstrukce po etapách, přičemž finanční náklady na rekonstrukci celého objektu se odhadují na cca 100mil.Kč. Kapacita MŠ po dokončení rekonstrukce - 200- 300 dětí a kapacita ZŠ po rekonstrukci- 600 žáků.

 

Varianta č. 2: Rekonstrukce objektu č. e. 473 v ul. Topolová (původní záměr-nová radnice) na MŠ. Uvedla, že objekt je ve vlastnictví města a pozemky v okolí budovy ve vlastnictví státu, po rekonstrukci by budova kapacitně vyhovovala pro 320 dětí a finanční náklady jsou předpokládány na cca 50 mil. Kč.

Základní škola je v této variantě řešena přestavbou půdního prostoru stávající hlavní budovy( v ul. Školská č.p. 112) a přístavbou dalších dnou křídel. V původním projektu nové školy, která byla dokončena v roce 1959 bylo plánováno, že kromě hlavní budovy budou přistavěna ještě další dvě křídla , toto nebylo realizováno. Předpokládané finanční náklady na přístavbu by se pohybovaly kolem 100 mil.Kč. Kapacitně by tato budova po dokončení vyhovovala pro 1100-1200 žáků, tedy pro celé Milovice včetně části Mladá.

 

Varianta č. 3: zrušení Základní školy v ul. Komenského č.p. 581 a umístění mateřské školy do této budovy. Umístění Mateřské školy do této budovy by znamenalo přístavbu několika umýváren a dětských toalet. Uvedla, že finanční náklady by byly minimální cca 4,5mil.Kč

(možnost financování z dotace na obnovu materiálně technické základny regionálního školství, která byla městu přislíbena ze státního rozpočtu na rok 2005). Kapacita MŠ – 240 dětí. Přepokládaným termínem dokončení rekonstrukce je srpen 2005. Děti z této ZŠ by byly přemístěny do ZŠ v ul. Školské, která by byla upravena dle varianty č. 2. s tím že rekonstrukce by byla rozdělena do dvou etap. V první etapě by byl přestavěn půdní prostor a v druhé etapě přistavěna další dvě křídla budovy.

 

Závěrem se paní místostarostka zmínila i o řešení stravování. Při rekonstrukcích budov MŠ a ZŠ by byly řešeny i výdejny stravy a jídelny v jednotlivých budovách. Současná jídelna v ul. Dukelské č.p. 320 by byla zrušena a kuchyň rozšířena na centrální vývařovnu, tak aby po hygienické stránce vyhovovala pro vaření 1400-1500 obědů. Strava z této centrální vývařovny by byla rozvážena do jednotlivých škol. Finanční náklady by činily cca 10mil.Kč.

 

Zastupitelé za ČSSD, KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů pro budoucnost Milovic předložili připomínky k návrhům předloženým paní místostarostkou.:

 

Varianta č. 1- byla odmítnuta z důvodu nereálné realizace rekonstrukce, neboť objekt je majetkem státu, a byly by zde velké finanční náklady na rekonstrukci.

 

Varianta č. 2- tato byla podpořena jako nejreálnější pro celkem rychlé oživení MŠ. Objekt je v majetku města, je zde funkční kotelna a inženýrské sítě. Pro zahájení stavby v roce 2005 lze použít přislíbenou dotaci ze státního rozpočtu na rok 2005 z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství  4,5milKč + vlastní zdroje (dle možností) a případně tzv. „Norské peníze“ . Do konce IV. 2005 je nutné podat žádost na MF ČR , nechat zpracovat projekt, rozpočet, územní rozhodnutí, či stavební povolení, potom je reálná možnost, že celá akce bude zařazena jako priorita ČSSD pro Středočeský kraj, již do návrhu rozpočtu ČR pro rok 2006. Dokončení přestavby objektu by bylo tedy reálné k IX.2006.

K případné přístavbě stávající Základní školy v ul. Školské č. p. 112 se zastupitelé vyjádřili negativně a to především z důvodu finanční náročnosti i z důvodu, že problém nedostatečné kapacity se projeví až v r. 2008.

 

Varianta č. 3 byla taktéž odmítnuta, zde zastupitelé neviděli jako nejvhodnější nedávno postavenou školu opět   „bourat“ . Upozornili na to, že když se nepodaří docílit změny využití budovy ZŠ v ul. Komenského, která byla rekonstruována  s využitím státních dotací a dle pravidel MF ČR, musí být tato budova využita  v souladu s poskytnutými dotacemi jako ZŠ, bude nám hrozit postih za zneužití této dotací.

 

Pan Müller přednesl za zastupitele ČSSD, KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů pro budoucnost Milovic společný protinávrh variantu č. 4:  

Mateřská škola - viz. varianta č. 2 (navrhovaná místostarostkou)- rekonstrukce objektu v ul. Topolové a to především proto, že město opraví další objekt ve svém vlastnictví. Tento objekt má ideální polohu, je zde funkční kotelna, napojení na inženýrské sítě, rekonstrukcí by vzniklo cca 320 míst a mohlo by být zvoleno variabilní řešení, které by umožnilo pozdější vnitřní úpravy a změny ve využití. Z hlediska finančních nákladů by se jednalo o relativně nejlevnější variantu.

Základní škola – zahájení jednání o možné spolupráci a spolufinancování provozu ZŠ s okolními městy Lysá nad Labem, Benátky nad Jizerou, Nymburkem, Strakami a Čachovicemi. V případě dohody o možném dojíždění žáků Milovic do škol v těchto městech zajistit bezplatnou autobusovou dopravu – něco jako „americký autobus“. Náklady na dopravu a úhradu neinvestiční nákladů ZŠ v okolních obcí by se mohli rovnat zvýšeným nákladům na provoz obrovské budovy v ul. Školské 112. Dále městu odpadne problém se zajišťování rekonstrukce budovy ZŠ dle var.č.1 a po letech nebude muset řešit problém jiných měst „co v budoucnu s obrovskou školou, do které za 10-15 let pravděpodobně nebudou žáci“.

 

Po přednesení tohoto protinávrhu panem Müllerem pan starosta otevřel diskusi. Zastupitelézvažovali všechna pro a proti u každé z přednesených variant.

 

Jednání zastupitelstva byl přítomen ředitel Základní školy Milovice pan Karel Haizler. Byl vyzván , aby se ke všem navrženým variantám vyjádřil. Jako nejvhodnější se panu řediteli jevila varianta č. 2, variantu č. 1 vyloučil z důvodu nemožnosti získání objektu do vlastnictví města a variantu č. 3. přestavba nové ZŠ a MŠ v ulici Komenského, která byla nedávno teprve dokončena, označil  z jeho pohledu   za zcela nepřijatelnou.

 

 

Mgr. M. Martin Brabec vznesl dotaz v čem vidí zastupitelé zásadní nevýhody varianty č.3, protože tato se mu v případě řešení problému MŠ jeví jako rychlejší, levnější a nevznikla by další budova. Pan Hlaváček odpověděl, že by tak vzniklo 10 oddělení MŠ, které by poptávku stejně úplně nevyřešily a dále by děti ze ZŠ Komenského musely být přesunuty do ZŠ v ul. Školské, čímž by nastaly problémy v kvalitě výuky (přeplněné třídy atd.). Hlavním důvodem je však změna využití dotace na rekonstrukci ZŠ, musela by proběhnout jednání o změně využití dotace s MF ČR , kdy výsledek je nejistý a zdlouhavý.

Pan starosta podotkl, že varianta č. 3 by byla vhodná z hlediska celkového koncepčního řešení, ale….v době letních prázdnin by tak musely projít rekonstrukcí všechny tři budovy ZŠ ( ul. Pionýrů, ul. Školská, ul. Komenského) a toto je důvod proč se přiklání k variantě rekonstrukce objektu v ul. Topolová a to především z důvodu, že tam nejsou žádné vazby na stávající provoz ZŠ. Vzpomněl rekonstrukci ZŠ v ul.Komenského - problematické financování a tím i lhůty dokončení stavby.

 

Mgr. M. Brabec navrhl odložit konečné rozhodnutí zastupitelstva o týden, vzhledem k závažnosti celého problému.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 1, proti 11, zdrželi se 2

Návrh nebyl přijat

 

 

 

Po rozsáhlé diskusi nechal pan starosta  hlasovat o protinávrhu, podaném panem Müllerem o variantě č. IV s tím, že dále ZM :

-         ukládá místostarostce města nejpozději do 31.3.2005 zpracovat kompletní podklady pro podání žádosti na MF ČR o dotaci na rekonstrukci MŠ v ul. Topolové tak, aby tato žádost a finanční prostředky mohly být zařazeny do návrhu státního rozpočtu pro rok 2006.

-          ukládá starostovi města a místostarostce města zajistit zpracování podkladů pro podání žádosti o získání dalších finančních prostředků na realizaci rekonstrukce MŠ Topolová z projektu „Norské peníze“ v termínu  nejpozději do 31.3.2005.

-         ukládá místostarostce města nejpozději do 31.3.2005 zpracovat kompletní studii včetně ekonomických dopadů na rozpočet města ve věci budoucí kapacity ZŠ a možné budoucí spolupráce s okolními městy ve využívání jejich ZŠ žáky z Milovice

 

Pro 11, proti 2, zdržel se 1

Tento návrh byl přijat

 

  1. Žádost občanského sdružení Děti naděje o partnerství města v projektu vybudování Centra sociální integrace v Milovicích

 

Paní místostarostka předala slovo zástupci Regionální poradenské agentury, s.r.o., Brno panu Kolářovi, který zastupitelům  sdělil, že cílem celého projektu je vytvoření komplexního zařízení- „ Vybudování Centra sociální integrace“ pro volnočasové aktivity mládeže se zajištěním podmínek pro další vzdělávání, výchovu, kulturní a společenský rozvoj cílových skupin obyvatelstva v Milovicích. Podepsáním Smlouvy o partnerství mezi OS Děti naděje a městem Milovice ,by žadatel ( OS Děti naděje) získal silného a důvěryhodného partnera pro možnost získání dotace na jednotlivé etapy realizace tohoto projektu.

Mgr. M. Brabec se dotázal, zda toto občanské sdružení má již nějaké zkušenosti s realizací takovéhoto či podobného projektu a vznesl připomínku k bodu III. Povinnosti partnera ve Smlouvě o partnerství, „ Partner se zavazuje poskytnou záruku za úvěr v první etapě realizace projektu“. Mgr. M. Brabec vznesl připomínku, že v případě nemožnosti splácení úvěru OS Děti naděje by tento dle  čl. III muselo splácet město- o tomto bodě se dlouze diskutovalo

Pan Kolář uvedl, že smlouva je pouze návrhem a lze ji upravit dle připomínek města. Pan starosta tedy vyzval pana Koláře, aby navrhl úpravu tohoto bodu. Po diskusi byl tento bod upraven takto : „Partner se zavazuje v případě schválení dotace, jednat s bankovním ústavem o případném poskytnutí záruky za úvěr pro financování I. etapy realizace projektu v částce  max. 6,5 mil.Kč. Tento závazek  nenahrazuje rozhodnutí ZM o poskytnutí záruky města za úvěr.“

K dotazu zda má OS Děti naděje nějaké zkušenosti s takovýmto projektem, p. Kolář uvedl,

že OS nemá zkušenosti s takovýmto projektem, avšak garantem úspěšnosti celého projektu a zároveň dalším partnerem je nadace Člověk v tísni, která má zkušenosti s daleko většími projekty než je tento a v daleko větší míře.

Dalším dotazem Mgr. M. Brabce bylo, z čeho bude úvěr splácen, v případě jeho  přiznání.

Pan Kolář vysvětlil, že smlouva o úvěru bude s bankou podepsána pouze v případě přiznání grantu z programu SROP a úvěr bude hrazen z refundace programu SROP , úroky bude hradit OS Děti naděje.

Pan starosta nechal hlasovat o uzavření Smlouvy o partnerství s tím, že v bodě III. bude upravena jak výše uvedeno.

Pro 14

Uzavření Smlouvy o partnerství s OS Děti naděje bylo tak schváleno

 

  1. Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Školní jídelny Milovice

K tomuto bodu opět přednesla důvodovou zprávu paní místostarostka.

Uvedla, že podle nového školského zákona č. 561/2004 není stravování zaměstnanců škol školním stravováním. Pokud bude stravování zaměstnancům škol umožněno ve školní jídelně musí tato skutečnost být uvedena ve zřizovací listině školní jídelny. Stravování zaměstnanců škol je od 1.1.2005 vedeno jako závodní stravování řízené zvláštními právními předpisy .

Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Školní jídelny Milovice by zněl tedy takto:

„ Školní jídelna může zajišťovat stravování zaměstnanců škol a školských zařízení podle § 119 zák. 561/2004 Sb. a to za úplatu. Při zajištění účelu a předmětu činnosti se bude školní jídelna řídit nařízením vlády č. 137/1989 Sb. o závodním stravování a to na základě čl. IV. Odst. 3 zák. 74/1994 Sb., kterým se mění zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 137/1989 Sb. ve smyslu § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.“

O schválení takto navrženého dodatku nechal pan starosta hlasovat

Pro 13, zdržel se 1

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Školní jídelny Milovice byl tak schválen.

 

6. Návrh schválení OZV č. 1/2005, kterou se ruší OZV č. 2/1999 a 1/2003 o výši a povinnosti splácení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

 

 

Důvod zrušení této OZV taktéž přednesla místostarostka města. Dnem 1.1.2005 nabyl účinnosti nový školský zákon č.561/2004 Sb. kterým se mimo jiné mění i systém úhrady příspěvků na neinvestiční náklady předškolních zařízení a školní družiny. Dle tohoto zákona výše uvedené poplatky vybírá školské zařízení. Z tohoto důvodu již nemá obecně závazná vyhláška o výši a povinnosti placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin opodstatnění a oporu v zákoně , proto je nutné její zrušení. Výši úhrady neinvestičních nákladů bude stanovena zvláštním předpisem ředitelů předškolních a školních zařízení.

O zrušení OZV nechal pan starosta hlasovat

Pro 14

 

 

 

7.Návrh na schválení uzavření nové nájemní smlouvy s panem Janem Kocmanem, Topolová č.p. 595 č. bytu 12 a s panem Janem Plechatou, Topolová č.p. 595 č. bytu 7

Důvodová zpráva  k tomuto bodu byla předložena oddělením správy majetku města. Oběma výše uvedeným nájemcům  skončila nájemní smlouva již k 13.12.2004. Na základě jejich žádosti rozhodla RM o uzavření nových nájemních smluv do 31.1.2005 a předložila jejich žádosti ke konečnému rozhodnutí ZM.

Pan Plechata Jan, Topolová č.p. 595/7 uhradil celkovou dlužnou částku tj. 6.241,-Kč- dluh na nájemném a zálohách + 5.997,-Kč – poplatky z prodlení + 5.860,-Kč+ kauci ve výši 4 násobku nájemného. Tudíž v současné době nemá žádný dluh.

 

Pan Kocman Jan, Topolová 595/12 uhradil  částku 4.064,-Kč. Tato částka odpovídá kauci ve výši 4 násobku nájemného a bude použita na úhradu dlužných plateb. K 18.1.2005 nájemník dluží na nájemném a zálohách na služby 17.962,-Kč a na popl. Z prodlení částku 8.208,-Kč, celkem tedy 26.170,-Kč. Do doby úplného zaplacení dlužného nájemného a záloh za služby se částka poplatků z prodlení bude každý den navyšovat. Ve své žádosti se zavázal uhradit dlužné platby nejdéle do 28.2.2005

 

Na základě této důvodové zprávy  bylo zastupitelstvem navrženo, aby panu Plechatovi byla nájemní smlouva prodloužena do 31.12.2005 a panu Kocmanovi do 31.3.2005. Poté  bude opět na zastupitelstvu města rozhodnuto o jejich dalším případném prodloužení.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 14

Návrh na prodloužení nájemních smluv byt přijat

 

8.Různé, diskuse, závěr

Pan starosta udělil slovo jednomu z hostů- panu Vladimíru Suchánkovi. Ten zastupitelům předložil materiál Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, která ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní sociální práce 2005.

Od města Milovice by byla požadována spoluúčast ve výši 25% z požadované dotace, která může činit maximálně 160.000 Kč na jednoho terénního sociálního pracovníka, který by se tak stal zároveň zaměstnancem města.

Zastupitelům chyběla informace o upřesnění pravidel pro získání takovéto dotace, proto uložili místostarostce města, spolupracovat s panem  Suchánkem  a zjistit potřebné náležitosti k případnému podání žádosti a to nejdéle do 11.2.2005

 

Dalším z hostů jednání zastupitelstva byl i  pan Lubomír Knytl  zástupce společnosti RealBau Plus, s.r.o. , Višňová 553, Milovice-Mladá, kterému pan starosta taktéž udělil slovo. Ten ve svém materiálu předloženém zastupitelům žádal o změnu umístění výstavby obchodního centra „Plus 700“ . Výstavba obchodního  centra a ploch s tím souvisejících byla schválena usnesením ZM č. 40/2004 ze dne 10.5.2004 na pozemku p.č. 1754/1. Jako důvod změny umístění uvedl, že vzhledem k nutnosti zachování ochranného pásma trafostanice STE nelze ve zbylé části původně uvažovaného pozemku p.č. 1754/1  realizovat umístění celé stavby obchodního centra a proto je navrhováno umístění nové na pozemcích p.č. 1754/1 a 1755 k.ú. Milovice nad Labem.

 

Podotkl, že pokud bude zastupitelstvem tato změna schválena mohl by být uspíšen i podpis smlouvy s Privum ČR a následně při presentaci jako „veřejný zájem města Milovice“ v souladu s územním plánem, může být schválena doložka MF do 3 měsíců. Obchodní centrum by mohlo začít sloužit občanům Milovice do konce roku 2006.

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu změny umístění výstavby obchodního centra Plus 700.

Pro 12, zdrželi se 2

Návrh byl přijat

 

Paní místostarostka předložila zastupitelům nabídku spolupráce  paní Zuzany Hejné, Lysá n/L pro možnost získání „ Norských peněz“ . Připomněna , že tento termín byl již zmíněn v bodě číslo 2- jednání zastupitelstva, v souvislosti s nedostatečným řešením kapacity ZŠ a MŠ.

Jedná se o finanční prostředky, kterými Norsko přispívá prostřednictvím grantů ekonomicky slabším zemím v evropském hospodářském prostoru na investiční a rozvojové projekty. Tento závazek je součástí dohody o účasti na EHS mezi Norskem a evropským společenstvím a tyto granty jsou ve velké míře přístupny právě obcím. Jejich zaměření je právě na modernizaci a vybavení jeslí, školek, škol, dětských domů atd.

Mgr. M. Brabec upozornil , aby tato nabídka byla řádně prověřena paní místostarostkou, zejména pro záměr „rekonstrukce Mateřské školy“. Pokud by tyto nabízené finanční prostředky byly možné použít i na rekonstrukce, nechat zpracovat nabídku projektu a podat žádost na MF ČR do 31.3.2004 v souladu s bodem jednání č. 2 tohoto zastupitelstva.

O tomto návrhu nechal pan starosta hlasovat

Pro 12, zdrželi se 2

Návrh  byl přijat.

 

Z řad přítomných občanů Ing. Svozil vznesl dotaz k likvidaci komunálního odpadu a s tím souvisejících plateb za likvidaci vázaných k trvalému pobytu . Pan starosta konstatoval, že toto je  problém nejen našeho města.  Naše město se snaží toto vyřešit návrhem nové Obecně závazné vyhlášky .

 

V úplném závěru zasedání zastupitelstva města předal pan starosta slovo předsedovi finančního výboru panu Josefovi Hlaváčkovi, který zrekapituloval činnost finančního výboru v roce 2004. Uvedl, že výbor se sešel celkem 7x , projednával rozpočtová opatření ZM, zabýval se přípravou rozpočtu města na rok 2005 a sestavením rozpočtového výhledu pro roky 2005-2007.

Tuto zprávu vzali zastupitelé na vědomí.

 

 

V Milovicích dne 1.2.2005

 

 

Zapsal:                                                                                   Zpracoval:

Ing. Boris Csillagi                                                                    Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                                        starosta

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Josef Matouš

 

Ing. Pavel Komenda