Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 1/2004 ze dne 15. 3. 2004

Zápis 2/2004

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 15.3.2004

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města

bylo přítomno: 12 členů zastupitelstva města

omluveni byli: 2

neomluveni byli:1

,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

 1. kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2004 ze dne 26.1.2004

2. návrh na odvolání členky finančního výboru paní Veroniky Smetanové

2a. návrh na jmenování členů finančního výboru

2b. návrh na jmenování členů kontrolního výboru

 1. návrh podpisu dohody se společností Bostas, s.r.o Mladá Boleslav k zajištění pokračování prací na dokončení rekonstrukce ZŠ Mladá
 2. návrh na zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt- udělení výjimky ze schválených pravidel
 3. návrh směrnic pro poskytování návratných finančních výpomocí, finančních a věcných dávek k překlenutí tíživé situace v rodině a samostatně žijících osob
 4. návrh rozpočtového opatření č. 2/2004/ZM
 5. návrh na zvýšení kapacity MŠ “U Broučků”
 6. návrh dodatku č. 1. Ke zřizovací listině ZŚ Milovice
 7. návrh podání žádosti o převod pozemků p.č. 1386/9 k.ú. Benátecká Vrutice a 1776/7 k.ú. Milovice nad Labem do majetku města Milovice a jejich přijetí formou daru
 8. různé, diskuse, závěr

 

 

Zapisovatelem zasedání byl určen :Ing. Boris Csillagi, Marcela Říhová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Matouš, Ing. Pavel Komenda

Do návrhové komise byl určen: Ing. Václav Dula, Mgr. Eva Fišerová

Protokol o průběhu hlasování vedl: Josef Hlaváček, Miloslav Müller

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

 

Město MILOVICE

ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325 577 203

_________________________________________________________________

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města č. 2/2004, konaného dne 15.3.2004 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

 

 

  1. schválilo

upravený program zasedání ZM č. 2/2004

 

  1. schválilo od

volání členky finančního výboru paní Veroniky Smetanové, Mírová 473, Milovice

19. jmenuje členem finančního výboru Mgr. Kateřinu Frolíkovou, Armádní 502, Milovice-Mladá

 

 1. jmenuje členy kontrolního výboru pana Petra Filipce, Mírová 472/A, Milovice, paní Lucii

Kauckou, Lesní 628, Milovice-Mladá a paní Adélu Jirsovou, Lesní 628, Milovice-Mladá

21.schválilo podpis dohody se společností Bostas, s.r.o. Mladá Boleslav k zajištění pokračování prací

na dokončení rekonstrukce ZŠ Mladá

 

  1. schválilo udělení vyjímky panu Liboru Kováčovi a panu Oldřichu Malému v současné době bytem Topolová 595, Milovice –Mladá ze schválených pravidel pro zařazování občanů do seznamu žadatelů o nájemní byt

 

  1. ukládá Radě města projednání upřednostnění při přidělení bytu pro pana Libora Kováče a pana Oldřicha Malého

 

  1. schválilo po zapracování úprav Směrnice pro poskytování návratných finančních výpomocí, finančních a věcných dávek k překlenutí tíživé životní situace v rodině a samostatně žijících osob

 

  1. ukládá Radě města při přípravě rozpočtu na rok 2005 předložit ZM přehled čerpání a splácení návratných finančních výpomocí a přehled čerpání nenávratných finančních a věcných dávek

 

  1. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2004/ZM

 

  1. schválilo , dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. 128/2000 Sb. o obcích a § 14 odst. 2 zák. 564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství ,zvýšení kapacity mateřské školy “U Broučků” o 20 dětí od 1.9.2004. Žádost o změnu zařazení do sítě škol dle § 13 písm. b) zák. 564/1990 Sb.bude podána ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v mimořádném termínu do 31.3.2004

 

  1. schválilo zařazení MŠ v ul. Komenského č.p. 581Mlovice-Mladá pod příspěvkovou organizaci ZŚ Milovice a zavazuje se, že bude z rozpočtu města vynakládat finanční prostředky na provoz této příspěvkové organizace včetně její nové součásti

 

  1. schválilo ,podle § 84 odst. 2 písm. e) zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 2 zák. 250/2000 Sb. v platném znění a § 14 odst. 2 zák. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace “Základní škola Milovice” ze dne 12.5.1994 takto: doplnění zřizovací listiny v bodě I. tak, že za současné znění se vkládá věta:

“ Součástí Základní školy Milovice je Mateřská škola v ul. Komenského č.p. 581, Milovice část Mladá. Činnost Mateřské školy je vymezena dle zákona č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů”.

 

 

  1. schválilo

podání žádosti o převod pozemků p.č. 1386/9 k.ú. Benátecká Vrutice a 1776/7 k.ú. Milovice nad Labem z majetku společnosti PRIVUM ČR, Lysá n/L do majetku města Milovice , formou daru a zároveň konstatuje, že navrhované využití pozemků je v souladu se schváleným Územním plánem města Milovice

 

 

 

 

 

 

V Milovicích dne 15.3.2004

 

Miroslava Dlouhá                                   Milan Kraus

místostarostka                                     starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z průběhu zasedání ZM č. 2/2004 ze dne 15.3.2004

__________________________________________________________________________________________

1. Kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2004 ze dne 26.1.2004

K tomuto bodu podal zprávu tajemník MěÚ a konstatoval, že usnesení ZM ze dne 26.1.2004 bylo splněno ve všech bodech zápisu až na prodej stodoly v Benátecké Vrutici panu Vondráškovi, neboť první jednání, se společností GEOFOT Stará Lysá, nutné k oddělení okolního pozemku, proběhne dne 16.3.2004.

2. Odvolání členky finančního výboru paní Veroniky Smetanové

Pan starosta předal slovo předsedovi finančního výboru panu Josefu Hlaváčkovi, který uvedl, že členka finančního výboru paní Veronika Smetanová, Mírová 473, Milovice se jednání FV opakovaně neúčastní a taktéž je známo, že změnila svůj trvalý pobyt. Proto předseda FV navrhl odvolání p. Smetanové.

Zastupitelstvo města tento návrh schválilo a paní Smetanová byla tak ke dni 15.3.2004 odvolána.

Pro 12

2a) Návrh na jmenování členů finančního výboru

Tento bod přednesl též předseda finančního výboru pan Josef Hlaváček. Podle zákona 128/2000 Sb. §118 odst. 2 , o obcích musí být počet členů výborů vždy lichý. Po odvolání paní Smetanové by zůstali ve finančním výboru čtyři členové, což by bylo v rozporu s výše uvedeným zákonem, proto byla předsedou FV navržena na jmenování Mgr. Kateřina Frolíková, Armádní 502, Milovice-Mladá.

Tento návrh byl ZM schválen

Pro 12

2b) Návrh na jmenování členů kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru se nemohl jednání ZM zúčastnit a tak požádal pana starostu, aby jeho návrh přednesl. Pan starosta uvedl, že současný počet členů KV je také sudý, což je opět v rozporu se zákonem o obcích . Dále uvedl, že Mgr. B. Irategeka, se všemi navrženými členy KV osobně hovořil a oni potvrdili svůj zájem pracovat v KV. Přednesl tedy návrh předsedy KV na dojmenování členů KV takto: Petr Filipec, Mírová 472/A, Milovice, paní Lucie Kaucká, Lesní 628, Milovice-Mladá, paní Adéla Jirsová, Lesní 628, Milovice –Mladá.

Takto předložený návrh na doplnění členů KV byl schválen

Pro 12

3) Návrh podpisu dohody se společností Bostas, s.r.o. Mladá Boleslav k zajištění pokračování prací na dokončení rekonstrukce ZŠ Mladá

Pan starosta předložil návrh dohody se společností Bostas, s.r.o. Mladá Boleslav k zajištění pokračování prací na dokončení rekonstrukce ZŠ Mladá

Pro 12

Podpis dohody byl schválen