Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zastupitelstvo města č. 1/2003 ze dne 27. 1. 2003

Zápis 1/2003

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA Města , konaného dne 27.1.2003

od 18.00 hod. v malém sále KD v Milovicích

Přítomni: - viz presenční listina

Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta města p. Milan Kraus, přivítal přítomné. V úvodu konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné k svolání zasedání podle jednacího řádu a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Z 15ti zvolených členů Zastupitelstva Města
bylo přítomno 13 členů zastupitelstva města
omluveni byli: MUDr. Oxana Turčeňuková, Mgr. Bernard Irategeka
,tím bylo Zastupitelstvo schopné usnášení se ve všech bodech programu.

 

Pan starosta předložil návrh na doplnění programu zasedání, který byl po krátké diskusi schválen takto:

PROGRAM:

  1. Návrh člena Zastupitelstva města Mgr. Martina Brabce k motivaci obyvatel k přihlašování k trvalému pobytu
  2. Návrh na schválení rozpočtu města Milovice na rok 2003
  3. Informativní zpráva o rozdělení kompetencí při činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města
  4. Návrh na schválení pravidel pro přidělování příspěvku společenským a sportovním organizacím z rozpočtu Města Milovice
  5. Informativní zpráva o zajištění zimní údržby komunikací v Milovicích
  6. Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1999 o povinnosti úhrady neinvestičních nákladů
  7. Návrh na prodej části pozemku p.č. 481/3 o výměře 364 m2
  8. Návrh na prodej části pozemku p.č. 1251/2 o výměře 47 m2
  9. Návrh na prodej “finského” domku č. p. 463, ul. Rohová
  10. Návrh nájemní smlouvy nemovitosti č.p. 6/44 “Ve Skále” a areálu p.č. 557 a 558.
  11. Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města (členů Rady města, předsedů výborů) a předsedů komisí Rady města
  12. Různé , diskuse, závěr
   1. 12a Vyjádření města k zahájení správního řízení – udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
   2. 12b Návrh mandátní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2003
   3. 12c Návrh na přerušení prací na projektové dokumentaci na novou radnici v Mladé

Zapisovatelem zasedání byl určen : Boris Csillagi
Ověřovatelé zápisu: Ing.Pavel Komenda, Ing. Josef Matouš, p. Miroslava Dlouhá
Do návrhové komise byl určen: p. Miloslav Müller, p.Petr Kotvas, ing. Václav Dula
Protokol o průběhu hlasování vedl: p. Josef Hlaváček

Na základě průběhu jednání, připomínek, diskuse a hlasování přijalo Zastupitelstvo města toto následující usnesení:

 

Město MILOVICE
ul.5.května 71, PSČ 289 23, tel. 0325/ 577 203

_________________________________________________________________

U S N E S E N Í

č. 1/2003

z veřejného zasedání Zastupitelstva Města, konaného dne 27.01.2003 v 18.00 hod. v malém sále KD Milovice

_____________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Města:

 1. Schválilo:
  1. program jednání zastupitelstva města dle předloženého návrhu
  2. návrh člena Zastupitelstva města k motivaci občanů k trvalému pobytu a ukládá MěÚ presentaci motivačních pobídek včetně přílohy prostřednictvím Milovického Echa a internetových stránek Města
  3. rozpočet Města Milovice pro rok 2003 jako vyrovnaný s předpokládaným příjmem a výdaji 31733700,- Kč.
  4. plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města pro rok 2003
  5. plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města pro rok 2003
  6. 1. část Programu a pravidel pro poskytování dotací na činnost, provoz a údržbu objektů sportovních organizací, občanských sdružení a dalších zájmových aktivit ve městě Milovice ve smyslu připomínek členů zastupitelstva Města
  7. rozšíření smlouvy na zajištění zimní údržby komunikací takto: ul.Poštovní, 5.Května od Mírové k Nádražní, Školská od Mírové k Nádražní, Benátecká Vrutice pod Obecním úřadem a ulice do průmyslové zóny
  8. obecně závaznou vyhlášku Města Milovice č. 1/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Milovice č. 2/99 o výši a povinnosti placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.
  9. prodej části pozemku p.č. 1251/2 k.ú. Benátecká Vrutice o výměře cca. 47m2 ing. Václavu Svárovskému, Jablonecká 415, Praha 9 za cenu 900,- Kč + další poplatky spojené s prodejem nemovitosti
  10. prodej nemovitosti “Finského domku” č.p. 463, ul. Rohová, Milovice, paní J.Grohové, Rohová 463, Milovice za částku 320 tis. Kč. Podmínkou prodeje je úhrada všech dlužných částek vůči Městu Milovice, úhrada všech poplatků spojených s převodem nemovitosti a uzavření kupní smlouvy do 15-ti dnů od oznámení usnesení Zastupitelstva města žadatelce. Kupní cena nemovitosti je splatná nejpozději v den podpisu smlouvy. V případě, že prodej nebude realizován, pozbývá usnesení platnosti a záměr na prodej bude opakovaně zveřejněn na úřední desce.
  11. znění nájemní smlouvy na nemovitost č.p. 6/44 “Ve Skále” a pozemky p.č. 557 a 558 k.ú. Milovice včetně doplňků a změn a pověřuje Radu města dokončením jednání a uzavřením nájemní smlouvy.
  12. vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města:
   členům Rady města od 16.11.2002
   předsedům výborů Zastupitelstva města od 2.12.2002
   a
   předsedům komisí Rady města a jmenovaných starostou města od 11.12.2002
   Výše odměny byla stanovena 500,- Kč/měsíčně. Další neuvolnění členové Zastupitelstva města nebudou pobírat měsíční odměnu.
  13. Město Milovice se jako účastník správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů nebude k této věci vyjadřovat
  14. pozastavení zpracování projektové dokumentace na novou radnici v Mladé
  15. uzavření mandátní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2003
 2. Vzalo na vědomí
  1. zprávu o rozdělení kompetencí finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města
  2. zprávu o zajištění zimní údržby komunikací v Milovicích
 3. Ukládá
  1. Radě města zajistit plnění opatření k zajištění motivace občanů k přihlašování k trvalému pobytu
  2. městskému úřadu zveřejnit plán zimní údržby komunikací po zapracování navrhovaných změn
  3. tajemníkovi městského úřadu prověřit právní stav zřízení věcného břemene
  4. Radě města prověřit možnost změny systému svozu komunálního odpadu “Na Balonce”
 4. Odložilo
  1. prodej části pozemku p.č. 481/3 o výměře cca.364m2

 

 

 

V Milovicích dne 29.1.2003

Miroslava Dlouhá Milan Kraus

místostarostka starosta

 

Záznam z průběhu zasedání: č. ZM 1/2003

 

 1. Schválení změn v programu ZM
  Program jednání byl rozšířen o tyto body:
  vyjádření města k zahájení správního řízení – udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
  návrh mandátní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2003
  návrh na přerušení prací na projektové dokumentaci na novou radnici v Mladé
 2. Kontrola pnění usnesení č. 7/2002 ze dne 2.12.2002
  usnesení z minulého zasedání bylo splněno ve všech bodech zápisu
 3. Návrh člena Zastupitelstva města Mgr. Martina Brabce k motivaci obyvatel k přihlašování k trvalému pobytu
  Zprávu s návrhem přednesl člen Zastupitelstva města Mgr.Martin Brabec. Uvedl, že při odhadovaném počtu cca 1000 nepřihlášených obyvatel přichází rozpočet města o cca 4,200tis. Kč a tito občané užívají všech statků, které musí město platit z rozpočtu, jako i např. likvidaci odpadů, která je pak rozúčtována menšímu počtu osob. Ke zvýšení procenta přihlášených osob doporučil několik cest – osvětovou činností (ECHO, internet, veřejná jednání ZM), poskytnutí příspěvku na úhradu správního poplatku na přehlášení trvalého pobytu (časově omezen), preference v poskytnutí služeb předškolních zařízení a případně drobný dárek při přihlášení. Návrh byl přijat s tím, že konkrétní provedení jednotlivých návrhů dopracuje Rada města.
 4. Návrh na schválení rozpočtu Města Milovice na rok 2003
  Návrh rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva, v Radě města a na pracovním jednání Zastupitelstva. Takto zpracovaný návrh byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce. Návrh rozpočtu byl upřesněn v částce příspěvku na dopravní obslužnost a v částce příspěvku na výkon státní správy. Celkově tak rozpočet v příjmové i výdajové části činí 31733,3 tis. Kč. Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.
 5. Informativní zpráva o rozdělení kompetencí při činnosti kontrolního a finančního výboru
  Z důvodu možného překrývání činnosti obou výborů Zastupitelstva, byly zpracovány návrhy na vymezení oblastí činnosti a současně plány činnosti, kterými budou výbory v souladu se zákonem pověřeny. Návrh obdrželi členové zastupitelstva před jednáním a s hlavními body seznámilo přítomné občany. Zpráva o rozdělení kompetencí a návrhy činnosti byly schváleny.
 6. Návrh na schválení pravidel pro přidělování příspěvku sportovním organizacím z rozpočtu města Milovice
  Návrh pravidel byl zpracován komisí sportovní, školskou a kulturní jako první část pravidel zejména pro organizace a sdružení s pravidelnou členskou základnou. Návrh byl na jednání zastupitelstva města doplněn o povinnost organizací předložit vyúčtování přijaté dotace do 10.3. následujícího roku a možnost provádět kontrolu využití pověřeným zaměstnancem městského úřadu. (čl.3 pravidel). Takto doplněný návrh byl schválen 12-ti hlasy, 1 proti.
 7. Informativní zpráva o zajištění zimní údržby komunikací
  Členové Zastupitelstva města obdrželi orientační plán s vyznačením smluvně udržovaných komunikací včetně kopií smluv se společností Rethmann – Jeřala. Po diskusi o možnostech a potřebě rozšíření bylo schváleno smlouvu rozšířit o komunikace: Poštovní, Školská od Mírové po Nádražní, 5.Května od Mírové po Nádražní, Benátecká Vrutice pod Obecním úřadem a Hasičskou zbrojnicí, komunikace od státní silnice Lysá n/L – Benátky n/J po začátek průmyslové zóny (ul.Topolová). Současně budou vypuštěny spojky mezi ulicí Rakouskou a Kaštanovou. Tento návrh byl jednomyslně schválen.
 8. Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1999 o povinnosti úhrady neinvestičních nákladů
  V souvislosti s přechodem některých zařízení města do právní subjektivity vznikla potřeba úpravy výběru příspěvku na neinvestiční náklady v soulad s obecně závaznou vyhláškou. Z tohoto důvodu byl předložen návrh na úpravu článku stávající obecně závazné vyhlášky č. 2/99. Návrh vyhlášky byl jednomyslně schválen.
 9. Návrh na prodej části pozemku p.č. 481/3 o výměře 364 m2

  Záměr na prodej byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích. Nabídku v daném termínu podal 1 zájemce. Vzhledem k možnému problému při využívání dalšího pozemku – zajištění přístupu – byl tento návrh odložen na další jednání zastupitelstva s tím, že bude prověřena možnost zřízení věcného břemene zajištění přístupu na sousedící pozemek.
 10. Návrh na prodej části pozemku p.č. 1251/2 o výměře 47 m2

  Záměr na prodej byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích. Nabídku v daném termínu podal jeden zájemce, ing. V.Svárovský, Jablonecká 415, Praha 9, který je vlastníkem sousedícího pozemku a nabídl částku odpovídající záměru. Prodej pozemku byl jednomyslně schválen a současně bylo uloženo městskému úřadu pro lepší orientaci členů zastupitelstva předkládat s návrhem minimálně 1 výtisk geometrického plánu s umístěním konkrétní nemovitosti.
 11. Návrh na prodej “finského” domku č. p. 463, ul. Rohová
  Záměr na prodej rodinného domku byl projednán v předchozích letech a posledně zveřejněný záměr reagoval jeden zájemce. Vzhledem k negativní zkušenosti s realizací prodeje a neplnění splátkového kalendáře byl prodej rodinného domku paní J.Grohové, Rohová 463, Milovice schválen za předpokladu, že kupní smlouva bude podepsána nejpozději do 15 – ti dnů od oznámení usnesení zastupitelstva a kupní cena 320,- tis bude zaplacena nejpozději v den podpisu smlouvy. K témuž datu budou vyrovnány i veškeré pohledávky města které se vážou k předmětné nemovitosti. V opačném případě pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a záměr bude opakovaně zveřejněn. Tento návrh byl zastupitelstvem schválen.
 12. Návrh nájemní smlouvy nemovitosti č.p. 6/44 “Ve Skále” a areálu p.č. 557 a 558.
  V souladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne 2.12.2002 byla doplněna smlouva na pronájem nemovitosti jako i okolních pozemků občanskému sdružení Přátel Města Milovic. Návrh doplněné smlouvy byl předložen zástupcům občanského sdružení, kteří neměli vůči doplňkům výhrady. Na jednání zastupitelstva byl návrh doplněn o další připomínky – doplnění termínu pro investování částky do oprav nemovitosti, hrada služeb spojených s užíváním nemovitosti, povinnost vrácení účelně vynaložených prostředků které nebudou ke dni ukončení smlouvy odbydleny), které budou zapracovány do návrhu smlouvy a poté bude návrh předložen občanskému sdružení a případné připomínky budou projednány již v Radě města. Takto upravený návrh smlouvy byl Zastupitelstvem města schválen.
  1. Návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města (členů Rady města, předsedů výborů) a předsedů komisí Rady města
   V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, stanoví Zastupitelstvo města výši měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva, jako i termín poskytování odměny. Z důvodu rovných podmínek bylo navrženo stejnou odměnu poskytnout i předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Termín pro zahájení výplaty byl navržen v návaznosti na zahájení termínu činnosti příslušného orgánu nebo komise. Návrh byl členy zastupitelstva jednomyslně schválen.
  2. Vyjádření města k zahájení správního řízení – udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.
   Z důvodu nezbytné odborné znalosti všech problému souvisejících s danou problematikou Zastupitelstvo města svěřilo vyjádření ve správním řízení odborníkům na danou problematiku a k zahájení správního řízení se nebude vyjadřovat.
  3. Návrh mandátní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2003.
   V průběhu měsíce ledna 2003 byl Městu Milovice doručen návrh mandátní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti. Na základě této smlouvy bude městu Městec Králové zasílán příspěvek, který činí 170,- Kč/osobu/rok. Celková částka byla zapracována do návrhu rozpočtu města a je o cca.50,- tis. Kč nižší proti původnímu předpokladu. Návrh na uzavření smlouvy byl jednomyslně schválen.
  4. Návrh na přerušení prací na projektové dokumentaci na novou radnici v Mladé
   Z důvodu prvořadého významu zajistit finanční krytí dokončení rekonstrukce školy v Mladé, je minimální předpoklad zahájení rekonstrukčních prací na nové budově radnice v Mladé. Z tohoto důvodu se jeví předčasné v letošním roce vyhotovovat projektovou dokumentaci na tuto stavbu a byl podán návrh na pozastavení projekčních prací. Zastupitelstvo města návrh schválilo.

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Pavel Komenda

Ing.Josef Matouš

p. Miroslava Dlouhá

 

 

 

V Milovicích dne 3.2.2003

 

 

 

Zapsal:                                                                                     Zpracoval:

Boris Csillagi                                                                            Milan Kraus

tajemník MěÚ                                                                         starosta