Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města dne 14.11.2002

M ě s t o M i l o v i c e
Ul. 5.května 71, 289 23 Milovice, tel.a fax 325/577203
e-mail meu.milovice@worldonline.cz

 

USNESENÍ

z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města ze dne 14.11.2002

 

 

 1. Ověřuje:
  1. na návrh mandátové komise podle §68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění platnost volby 15 členů do ZM Milovice
 2. Konstatuje:
  1. slib předepsaný zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění § 69 odst. 2 složilo 15 členů ZM
 3. Zvolilo:
  1. starostu města : Milan Kraus
  2. místostarostku: Miroslava Dlouhá
  3. členy rady města: 1. Petr Kotvas, 2 Ing. Josef Matouš, 3. Miloslav Müller
 4. Pověřuje:
  1. pana Miroslava Červinku a pana Miroslava Müllera k výkonu společenských obřadů (svatby, pohřby)
  2. paní Stanislavu Matějkovou ověřováním dokumentů města Milovice do dne 30.11.2002 mimo podepisování smluv
  3. Ing. Josefa Matouše k ověřování dokumentů města Milovice do dne 30.11.2002

 

Ověřovatelé zápisu: starosta města Milovice:

Michal Janata…………………………… Milan Kraus

Ing. Josef Matouš……………………….. ………………………….