Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 1. 11. 2006

 
M ě s t o   M i l o v i c e

         Ul. 5.května 71, 289 23 Milovice, tel.a fax 325577203

         e-mail meu@mesto-milovice.cz

 

USNESENÍ

z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města ze dne 1.11.2006

 

 

I.                    Ověřuje:

a)      na návrh mandátové komise podle §68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, platnost volby 15 členů do Zastupitelstva města Milovice

 

 

II.                 Konstatuje:

a)       že slib předepsaný dle § 69 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ,v platném znění, složilo 15 členů Zastupitelstva města Milovice

 

III.               Zvolilo:

a)      starostu města : pana Milana Krause

b)      místostarostku: paní Miroslavu Dlouhou

c)      členy rady města:

 1. Ing. Alexandra Černého                    

 2. Ing. Josefa Matouše                                

 3. Lukáše Pilce

 

 

IV: Jmenuje, v souladu s § 117 zák. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

a)      Josefa Hlaváčka předsedou finančního výboru zastupitelstva města

b)      Bc. Richarda Vavrdu předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                  starosta města Milovice:

Miroslava Dlouhá……………………………                       Milan Kraus    

Ing. Josef Matouš………………………..                             ………………………….