Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Josef Matouš
člen

Rodák z Milovic, projektant – autorizovaný vodohospodářský inženýr, od roku 1975 pracoval u Středočeských státní lesů jako projektant dopravních a vodních staveb. Od roku1992 samostatná činnost jako OSVČ projektové práce. Projektované stavby jsou vodní, dopravní, zeleň a spolupráce se zpracovateli územních plánů v částech životního prostředí. Zajišťoval přípravu a realizaci Tůní Milovice Josef, je autorem projektu a připravuje jejich rozšíření.

Zájem o entomologii se projevuje v členství v České a Slovenské entomologické společnosti, Spolku na ochranu Motýlů a je spoluautorem Červeného seznamu ohrožených druhů ČR – Bezobratlí z roku 2005.

Od roku 1992 působí v komisích výstavby a životního prostředí MěÚ Milovice a čtyři volební období byl členem městské rady. Je členem Spolku Mladá a Spolku Josefov, jejichž základní náplní je ochrana přírody a udržitelnost přirozeného přírodního prostředí okolí Milovic. O to se snaží i v současné komisi.

e-mail: vystavbazelen@mesto-milovice.cz