Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Město Milovice zveřejňuje výroční zprávu dle § 18 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nejpozději do 1. března. Tato zpráva společně s odpovědmi na žádosti se zveřejňuje na úřední desku

§ 18 Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

 


Přílohy

21.05.2021 Výroční zpráva 2018 ( pdf, 47kB ) Zobrazit Stáhnout
21.05.2021 Výroční zpráva 2019 ( pdf, 46kB ) Zobrazit Stáhnout
21.05.2021 Výroční zpráva 2020 ( pdf, 45kB ) Zobrazit Stáhnout
17.07.2017 Výroční zpráva 2016 ( jpg, 408kB ) Zobrazit Stáhnout
01.01.2016 Výroční zpráva 2015 ( pdf, 315kB ) Zobrazit Stáhnout
01.01.2015 Výroční zpráva 2014 ( pdf, 201kB ) Zobrazit Stáhnout
01.01.2014 Výroční zpráva 2013 ( pdf, 405kB ) Zobrazit Stáhnout
01.01.2013 Výroční zpráva 2012 ( pdf, 418kB ) Zobrazit Stáhnout
01.01.2012 Výroční zpráva 2011 ( JPG, 673kB ) Zobrazit Stáhnout
01.01.2011 Výroční zpráva 2010 ( pdf, 82kB ) Zobrazit Stáhnout