Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Návody na řešení různých životních situací - ohrožení života

Zásady chování při úniku nebezpečné látky
V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pomocí sirén nebo jinými dostupnými prostředky:

 • místní rozhlas

 • veřejné sdělovací prostředky

Poplach vyhlašuje:

 • původce mimořádné situace

 • obec v rámci svého katastru či správního obvodu

 • hasičský záchranný sbor kraje podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území (dle vyhlášky MV ČR č. 328/2001 Sb.)

Pokyny pro občana

 • v zástavbě:

Ø vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu, který pro vás vytváří důležitou ochranu

Ø pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku

Ø nemá-li místnost přívod vody, přineste ji ve vhodné nádobě zhruba v množství 3-5 litrů

Ø zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou

Ø zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění

Ø pokud máte možnost, naslouchejte rozhlasu, televizi

Ø v případě průniku škodliviny do místnosti si přitiskněte navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu, přes tento jednoduchý „filtr“ zvolna dýchejte

· v nezastavěném prostoru:

Ø ve volném prostoru, kde není možnost využití izolačních vlastností staveb, se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru

Konec poplachu bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky:

 • dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek

 • nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že nedošlo k poškození vašeho zdraví

 • vyvětrejte úkrytové prostoryZásady chování při požáru

 • vyhlašte „POŽÁRNÍ POPLACH“ zvoláním „HOŘÍ!“, informujte hasičský záchranný sbor na čísle telefonu - 150 , nebo příslušnou ohlašovnu požárů

 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení

 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!

 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.) a požárem ohrožený prostor opusťte!

 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů

 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek

 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru

 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu

 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat

 • pamatujte, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je jednotlivec mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů.

 

Zásady chování při dopravní nehodě
Je nutné zabezpečit předání informace o dopravní nehodě kterékoliv složce integrovaného záchranného systému. K tomu využijte tísňová telefonní čísla (158, 155, 150, 112) nebo informaci předejte prostřednictvím jiné osoby.

Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:

 • místo nehody (orientační body místa)

 • zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně počet usmrcených)

 • zda je potřeba zraněné osoby vyprostit

 • zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek

 • zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou, pokud ano, snažte se přečíst, o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce

 • kdo nehodu oznamuje

 • případně další podrobnosti

Další činnost po ohlášení nehody:

 • poskytněte podle svých schopností první pomoc

 • zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu

 • dle možností zabraňte úniku ropných látek

 • v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte

 • vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek

Možné označení přepravního prostředku přepravujícího škodliviny:

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

Bílá cedule s černým nápisem

268

1005

Oranžová tabulka: - vrchní číslo udává stupeň nebezpečí (Kemlerův kód)

- dolní číslo udává druh chemické látky – identifikační číslo

UN kód-ADR-RID – mezinárodní značení

Např.

268 = 2 – plyn

6 – jedovatý

8 – žíravý

1005 = amoniak (čpavek)Zásady chování při povodni
Občané by měli průběžně sledovat vývoj situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získají :

 • ze sdělovacích prostředků (rozhlas, televize)

 • od orgánů obce

 

Pokud se vaše obydlí, sídlo firmy nebo organizace nachází v záplavové oblasti, doporučujeme následující opatření:

 • před povodní

Ø vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou

Ø připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken

Ø připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny

Ø vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití

Ø připravte se na evakuaci zvířat

Ø upevněte věci, které by mohla odnést voda

Ø připravte si evakuační zavazadlo

 • při povodni

Ø opusťte ohrožený prostor

Ø v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu, domu, firmy apod.

Ø je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou

 • po povodni

Ø nechte si zkontrolovat stav obydlí:

Ø statickou narušenost

Ø obyvatelnost bytu, domu

Ø rozvody energií (plynu, elektrické energie)

Ø stav kanalizace a rozvodů vody

Ø podle pokynů hygienika:

Ø zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou

Ø zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou

Ø zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní

Ø nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat

Ø informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:

Ø finanční pomoc

Ø pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky a pod.

Ø potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod

Ø další potřebné prostředky

Ø při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

Ø vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody

Ø chemické ošetření vody ve studni

Ø laboratorní prověření kvality vody

Ø kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod :

Ø ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami

Ø vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví)

Ø při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny

Ø odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření

Přehled stupňů povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (I. SPA)

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (II. SPA)

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (III. SPA)

 • rozhodne se o realizaci plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku jako jsou například :

 • odstranění nebo řádné zajištění snadno odplavitelného materiálu

 • odvedení domácích a hospodářských zvířat do bezpečí

 • uzavření hlavního přívod plynu a elektřiny

 • přemístění majetku do prostor, které nejsou ohroženy atd.

 

Zásady chování při evakuaci
Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

Evakuaci vyhlašují:

 • v místě zásahu vedoucí záchranné složky IZS, jednotlivé organizace

 • orgány obce

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být:

 • nebezpečí zamoření chemickými látkami

 • povodeň nebo zátopová vlna

 • požár

 • teroristická hrozba

 • hrozící výbuch

 • stavební narušení objektu apod.

Po vyhlášení evakuace:

 • zachovejte klid a rozvahu

 • přesvědčte se, zda i vaši sousedé evakuaci vědí

 • připravte si nejnutnější věci, tzv. evakuační zavazadlo

 • podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích apod.

 • uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech apod.

 • před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud

 • opusťte s připravenými věcmi místo pobytu

 • svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace

 • dodržte pokyny orgánů obce, městské policie a složek IZS

 • zabraňte panice

Evakuační zavazadlo obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu

 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

 • přenosné rádio s rezervními bateriemi

 • toaletní a hygienické potřeby

 • léky, svítilnu

 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku

 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

 

 

Zásady chování při epidemiích a nákazách
Zdrojem nákazy je infikovaný člověk nebo zvíře (akutně nemocný, skrytě nemocný, v rekonvalescenci či nosič choroboplodných zárodků). Proces šíření nákazy pokračuje přenosem choroboplodných zárodků ze zdroje na vnímavého jedince. Vnímavý jedinec je třetím a posledním článkem epidemického procesu. Na vnímavosti člověka závisí, zda u něj onemocnění proběhne akutně nebo skrytě. Vnímavost je protikladem imunity – odolnosti.

Původci infekčních onemocnění získali po dobu svého několik milionů let trvajícího vývoje vlastnosti parazitů lidí a zvířat. V jejich organismech nalézají zárodky vhodné podmínky pro rozmnožování. Člověka nebo zvíře, ve kterém se původci nákaz zdržují, rozmnožují nebo z něj vylučují, nazýváme v přirozených podmínkách zdrojem nákazy.

Přenos nakažlivých onemocnění může být :

· přímý (přímým stykem)

Ø u pohlavních nákaz vč. AIDS

Ø zvláštním příkladem přímého přenosu je poranění zvířetem (např. vzteklina)

Ø přenos z matky na plod (např. AIDS, toxoplasmóza apod.),

· nepřímý


Ø znečištěnými předměty (nádobí, kapesníky, prádlo apod.)

Ø vzduchem – vdechnutím a proniknutím mikrobů na sliznici a kůži (např. chřipkové onem., meningokoková meningitida tj. nejzávažnější hnisavý zánět mozku apod.)

Ø požitím potravin a vody s choroboplodnými zárodky (např. salmonelózy a některé ostatní střevní nákazy, žloutenka typu A apod.)

Ø přisátím infikovaného klíštěte nebo bodnutí infikovaným hmyzem (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza apod.)

Protože každý výskyt infekčního onemocnění předpokládá přítomnost zdroje nákazy a její přenos na vnímavé obyvatelstvo, je boj proti každé infekční nákaze zaměřen na:

· izolaci nemocných nebo nosičů

· účinnou léčbu nemocných

· vyhledávání kontaktů a dalších možných zdrojů nákazy

· karanténu osob podezřelých z nákazy včetně zvýšeného zdrav. dozoru lékařem

· vyhubení zvířecích zdrojů nákazy

Zásady chování:

 • důsledně dodržujte osobní hygienu

 • v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění vyhledejte pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby