Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Libuše Kovářová
zástupce vedoucího odboru OSMM na úseku správy majetku města

 • Zajišťuje denní chod oddělení,·        
 • Správní činnosti dle zákona o pozemních komunikacích
 • Zajišťuje rezervaci automobilu přiděleného do správy OSMMI v el. kalendáři a kontroluje knihy jízd,
 • Plní úkoly k zajištění na úseku požární ochrany (školení referentů a požární hlídky) pro celý MěÚ,
 • Zajišťuje správu rozsáhlého a různorodého majetku města
 • Vyhodnocuje příjmy a výdaje spojené s majetkem města a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření města s jeho majetkem
 • Vyřizuje reklamace ohledně budovy radnice a jejího vybavení;
 • Ve spolupráci se Správcem budovy zajišťuje odstraňování problémů v budově radnice, pravidelné revize,
 • Připravuje návrhy rozpočtových potřeb oddělení SMM pro sestavení rozpočtu a předkládá je vedoucímu OSMMI,
 • Spolupráce s ostatními referenty OSM při plnění jejich pracovních úkolů
 • Zástup ostatních referentů OSM v jejich nepřítomnosti.
 • V nepřítomnosti vedoucího odboru SMMI zastupuje vedoucího odboru SMMI na úseku oddělení správy majetku města,
 • Dle potřeby vykonává další činnosti spojené s chodem oddělení SMM dle pokynů vedoucího odboru.
Telefon:
pevná linka: 325 517 120
mobilní: 773 685 360
E-mail:
oficiální: libuse.kovarova@mesto-milovice.cz