Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Milan Kraus
zástupce vedoucího odboru SMMI na úseku investic, pozemky

 • Zveřejňování záměrů a příprava podkladů pro nakládání s pozemky vč. podávání informací žadatelům, uzavírání plánovacích smluv,
 • Smluvní zajištění věcných břemen k pozemkům,
 • Na základě přijatých stanovisek od referenta OSM – komunikace, VO a referentů KÚ - ochrana přírody a krajiny zpracovává koordinovaná stanoviska dle stavebního zákona,
 • Koordinuje činnosti referentů OI
 • Návrhy rozpočtových potřeb oddělení investic pro sestavení rozpočtu a předkládá je vedoucímu OSMMI,
 • Příprava a realizace jednotlivých investic malého rozsahu,
 • Zpracovávání návrhů investičních plánů,
 • Provádění stavebního dohledu stavebníka,
 • Zajišťuje výkupy pozemků
 • Prodej, nájem a výpůjčky pozemků, zveřejňování záměrů;
 • V nepřítomnosti vedoucího odboru SMMI zastupuje vedoucího odboru SMMI na úseku oddělení investic města
 • Dle potřeby vykonává další činnosti spojené s chodem oddělení investic dle pokynů vedoucího odboru.
Telefon:
pevná linka: 325 517 123
mobilní: 602 601 864
E-mail:
oficiální: milan.kraus@mesto-milovice.cz