Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Martina Havelková
referentka

 • Zajištění nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému města
 • Zjišťování, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy;
 • Zjišťování, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, zda jsou rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění;
 • Zjišťování, zda řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné informace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činností orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly;     
 • Prověřování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výkonu veřejné správy;        
 • Zpracovávání plánů interního auditu. Vypracovávání střednědobých plánů interních auditů s výhledem na 3 - 5 let a řízení se jím při sestavování ročního plánu interních auditů;
 • Provádění finančních auditů, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním;     
 • Provádění auditů systému, které prověřují a hodnotí systémy zajišťující příjmy města, vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků;
 • Provádění auditů výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, tj. systému řízení a kontroly odborů a oddělení městského úřadu, organizačních složek a Městské policie;
 • Provádění výkonu veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory (grantů, příspěvků) a příspěvkových organizací zřízených městem;                      
 • Zabezpečování metodické a konzultační činnosti jednotlivým oddělením a odborům městského úřadu vč. Městské policie a příspěvkovým organizacím města v oblasti své působnosti;                  
 • Spolupráce při tvorbě a aktualizaci vnitřních předpisů města v oblasti své působnosti formou připomínek a doporučení;                                                              
 • V termínu do 10. února následujícího roku zpracovávání v písemném vyhotovení souhrnnou roční zprávu o výsledcích interního auditu a tuto předkládá starostovi města;      
 • Analýza nedostatků a předkládání doporučení ke zkvalitnění řízení vnitřního kontrolního systému;  Předkládání roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v elektronické podobě v termínu do 10. února následujícího roku Krajskému úřadu Středočeského kraje,
 • Koordinace činností v oblasti externích kontrol;                  
E-mail:
oficiální: martina.havelkova@mesto-milovice.cz