Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zápis do 1.tříd ZŠ T. G. Masaryka pro školní rok 2017/2018

 

Školská 112, 289 23 Milovice

tel.: +420 325 577 221, +420 732 771 266

e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz; www.zsmilovice.cz

 

 

           

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ pro školní rok 2017/2018

 

Kapacita základní školy – 630 žáků

 

Řádný termín nástupu do základní školy je k 1. 9. 2017.

Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu ZŠ, budou žáci přijímáni dle kritérií ředitelky školy.

 

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona
č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále
se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů
a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

 

Podmínky přijetí

1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodě č. 2 – Milovice a Boží Dar, dle Obecně závazné vyhlášky Města Milovice č.3/2017  o vymezení školských obvodů spádových základních škol města Milovice

2. Umístění sourozenců (sourozenec je již v ZŠ)

3. Žáci s trvalým pobytem v Milovicích

4. Ostatní přihlášení žáci

 

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 4.

 

Postup v případě rovnosti pořadí:

Kritéria jsou stanovena na základě Doporučení veřejné ochránkyně práv – rozhodování o přijetí
k základnímu vzdělávání. Pokud by došlo k rovnosti pořadí, bude ředitelka školy postupovat
dle doporučení veřejné ochránkyně práv, a to pomocí transparentního losování
za přítomnosti zákonných zástupců dětí. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

 

 

 

V Milovicích dne 3.3.2017

 

Mgr. Lada Flachsová,

      ředitelka školy


Přílohy

10.03.2017 ZŠ T, G. Masaryka zve na zápis do prvních ročníků ( jpg, 588kB ) Zobrazit Stáhnout